slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Геоінформаційні системи в землеустрої та кадастрі


Лудчак, О. Є. Геоінформаційні системи в землеустрої та кадастрі : методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи / О. Є. Лудчак, В. В. Романюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 8 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та індивідуальної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 1931 - “Геодезія та землеустрій”.Можуть бути використані студентами для дистанційного навчання

Геоінформаційні системи в оцінці нерухомості


Лудчак, О. Є. Геоінформаційні системи в оцінці нерухомості : методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи / О. Є. Лудчак, В. В. Романюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 9 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та індивідуальної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 193- “Геодезія та землеустрій”. Можуть бути використані студентами для дистанційного навчання.

Інституційне забезпечення та правове регулювання ринку нерухомості


Перович, Л. Л. Інституційне забезпечення та правове регулювання ринку нерухомості : практикум / Л. Л. Перович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 50 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних робіт з дисципліни «Інституційне забезпечення та правове регулювання ринку нерухомості». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинних навчальних планів і призначений для підготовки фахівців спеціальності 1931 - “Геодезія та землеустрій”, спеціалізації «Оцінка землі та нерухомого майна». Може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Ландшафтний землеустрій


Приходько, М. М. Ландшафтний землеустрій : курсова робота / М. М. Приходько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 17 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Ландшафтний землеустрій». Можуть використовуватися студентами денної та заочної (дистанційної) форм навчання. Висвітлено основні аспекти організації виконання курсової роботи. Запропонована тематика, розроблені структура й зміст типової курсової роботи. Наведені методичні поради з розроблення окремих розділів курсової роботи та вимоги до її оформлення. Призначено для підготовки магістрів за спеціальностями 8.08010103 «Землеустрій та кадастр» та 8.08010104 – «Оцінка землі та нерухомого майна».

Фінансово-економічна діяльність


Боднарук, І. Л. Фінансово-економічна діяльність : методичні вказівки для самостійної роботи / І. Л. Боднарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 14 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план та зміст навчальної програми дисципліни, елементи самостійної роботи, їх зміст та обсяги в годинах, інформаційне забезпечення. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів за напрямом підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" очної та заочної (дистанційної) форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалавра.

Техніко-нормативне забезпечення оцінки землі та нерухомості


Боднарук, І. Л. Техніко-нормативне забезпечення оцінки землі та нерухомості : методичні вказівки для самостійної роботи / І. Л. Боднарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 24 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни. У методичних вказівках подано мету та завдання навчальної дисципліни, тематичний план та зміст навчальної програми дисципліни, елементи самостійної роботи, їх зміст та обсяги в год., інформаційне забезпечення. Дисципліна складаються з 7 змістовних модулів, об'єднаних у два модуля, містять теми рефератів для підготовки та обговорення на практичних заняттях, контрольні питання. Методичні вказівки призначені студентів з спеціальності 8.08010103 «Землеустрій та кадастр» очної та заочної (дистанційної) форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалаврів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved