slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Роль бухгалтера в бізнес середовищі та етика


Орлова, В. К. Роль бухгалтера в бізнес середовищі та етика : методичні вказівки для сам. роботи / В. К. Орлова, С. М. Кафка, О. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 24 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Роль бухгалтера в бізнес середовища та етика" для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" містить матеріал для самостійної роботи студентів. Розроблений відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни.

Аудит


Кафка, С. М. Аудит : конспект лекцій / С. М. Кафка, О. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 303 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни "Аудит". У конспекті відповідно до навчальної програми за цією дисципліною розглянуто 14 тем, поділених на два модулі, які висвітлюють питання організації аудиторської діяльності й методики проведення аудиту у суб'єктів господарювання.

Інтелектуальний бізнес


Бережницька, У. Б. Інтелектуальний бізнес : методичні вказівки для практ. занять та сам. роботи / У. Б. Бережницька, О. Я. Савко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 54 с.

Методичні вказівки містять перелік тем до курсу, що включає: загальні положення, матеріали до практичних занять і настанови щодо самостійної роботи студентів в розрізі тем. Загальні положення включають: план за окремою темою, мета вивчення, основні терміни і поняття, питання для самоконтролю знань. Матеріали до практичних занять містять стислий опис практичної роботи, типові задачі для розв’язку. Настанови щодо самостійної роботи передбачають завдання і запитання для самостійного опрацювання та теми для індивідуальної науково-дослідної роботи. В кінці наведено використані та рекомендовані джерела літератури.

Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ


Лозинський, О. Є. Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ : лабораторний практикум / О. Є. Лозинський, Н. П. Хованець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 41 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ". Розроблений відповідно до робочої програми однойменної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за спеціальністю "Гірництво" (освітньо-професійної програми "Буріння нафтових і газових свердловин"). Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Безпека туризму


Зоріна, Г. П. Безпека туризму : практикум / Г. П. Зоріна, Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 24 с.

Практикум містить основні теоретичні положення та порядок виконання практичних робіт з дисципліни "Безпека туризму". Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Туроперейтинг


Зоріна, Г. П. Туроперейтинг : конспект лекцій / Г. П. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 106 с.

Конспект лекцій містить основні теоретичні положення та контрольні питання з дисципліни "Туроперейтинг". Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved