slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Комплексне дослідження нафтогазоносності територій


Манюк, М. І. Комплексне дослідження нафтогазоносності територій : конспект лекцій / М. І. Манюк, А. Л. Білогубко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 91 с.

Конспект лекцій розроблено у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю “Геологія нафти і газу”. У конспекті розглянуті питання раціонального комплексування геолого-геофізичних досліджень нафтогазоносності територій з метою підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт на нафту і газ. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Комплексне дослідження нафтогазоносності територій


Манюк, М. І. Комплексне дослідження нафтогазоносності територій : методичні вказівки / М. І. Манюк, А. Л. Білогубко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 22 с.

Методичні вказівки розроблені відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальними планами підготовки магістрів за спеціальністю “Геологія нафти і газу”. У методичних вказівках наведено план-програму дисципліни „Комплексне дослідження нафтогазоносних територій” та рекомендації з вивчення окремих тем, запитання для самоперевірки знань. Призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами очної і дистанційної форм навчання.

Стандартизація, сертифікація та управління якістю туристичних послуг


Дарвай, І. Я. Стандартизація, сертифікація та управління якістю туристичних послуг : лабораторний практикум / І. Я. Дарвай, І. Р. Ващищак, Є. Р. Доценко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 72 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Стандартизація, сертифікація та управління якістю туристичних послуг». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і призначений для підготовки спеціалістів та магістрів за напрямом 242 - Туризм. Може бути використаний студентами заочної форми навчання.

Практика усного та писемного мовлення


Тимофєєва, І. С. Практика усного та писемного мовлення : практикум для самостійної та індивідуальної роботи / І. С. Тимофєєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 89 с.

Практикум розроблено на основі робочої програми дисципліни “Практика усного та писемного мовлення”. Практикум містить завдання, що охоплюють усі теми курсу для самостійного та індивідуального опрацювання, та супроводжується переліком рекомендованих джерел з метою допомогти студентам у підготовці до практичних занять з дисципліни “Практика усного та писемного мовлення”. Призначено для підготовки бакалаврів – студентів I курсу напряму підготовки 6.020303 “Філологія”. Англійська мова.

Інженерна геологія


Стельмах, О. Р. Інженерна геологія : Конспект лекцій / О. Р. Стельмах. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 155 с.

У конспекті лекцій наведені основні положення інженерної геології, описані екзогенні процеси, їх вплив на будівельні характеристики порід. Описані види інженерно-геологічних досліджень при різних видах діяльності: проектування міст, будівель і споруд, магістралей, гідровузлів. Конспект лекцій складено згідно з робочою програмою дисципліни “Інженерна геологія” для студентів напряму підготовки “Будівництво” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Конспект призначений студентам вищих навчальних закладів для самостійної роботи при вивченні дисципліни за напрямком підготовки «Будівництво.

Chemistry


Polutrenko, М. Chemistry : Lecture notes / М. Polutrenko, V. Vresch, O. Shkriblyak. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 259 с.

Конспект лекцій складено відповідно до типової програми з курсу хімії для студентів напряму підготовки 6.050304 – „Нафтогазова справа“. В даному курсі висвітлено загальну інформацію про будову, властивості та перетворення основних класів органічних речовин.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved