Ви є тут

Автоматика

Теорія автоматичного управління


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління : лабораторний практикум. Ч.2 : Моделювання, аналіз і синтез нелінійних САУ в середовищі MatLab / Л. О. Сав'юк, Р. М. Матвієнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 49 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Теорія автоматичного управління". Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Системи управління та автоматики". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Теорія автоматичного управління


Добров, Є. Є. Теорія автоматичного управління : лабораторний практикум. Ч.1 : Моделювання, аналіз і синтез лінійних САУ в середовищах MatLab та VisSim / Є. Є. Добров, Л. О. Сав'юк, Р. М. Матвієнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 112 с.

Лабораторний практикум складений згідно з програмою курсу “Теорія автоматичного управління” для студентів спеціальності7.091401 – “Системи управління та автоматики”.

Вимірювальні перетворювачі


Романів, В. М. Вимірювальні перетворювачі : конспект лекцій / В. М. Романів, А. Г. Винничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 130 с.

Конспект лекцій призначений для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу з дисципліни “Вимірювальні перетворювачі” студентами спеціальності 7.091302(ВТ). У конспекті розглянуто фізичні принципи і методи перетворення у ПВП фізичних величин, використовувані в ПВП чутливі перетворювальні елементи, наведено типові та класифікаційні структурні схеми ПВП та їх вимірювальні кола. Висвітлено питання узгодження ПВП з іншими технічними пристроями вимірювальних приладів та автоматичних систем.

Інформаційно-вимірювальні комплекси


Вощинський, В. С. Інформаційно-вимірювальні комплекси : курсове проектування / В. С. Вощинський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 29 с.

Методичні вказівки призначені для виконання курсової роботи студентами з дисципліни “Інформаційно-вимірювальні комплекси” спеціальності 7.091302 (ВТ). В них приведені варіанти завдань, схеми і описи об’єктів ІВК, також рекомендації, щодо розробки функціональних і структурних схем, алгоритмічної структури, схем зовнішніх з’єднань ІВК та розміщення засобів вимірювання в шафах. Розглянуті питання моделювання. ІВК та програмування контролерів.

Автоматизований контроль параметрів процесу буріння з метою запобігання прихоплень бурильної колони


Семенцов, Г. Н. Автоматизований контроль параметрів процесу буріння з метою запобігання прихоплень бурильної колони : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, М. В. Шавранський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 150 с.

У навчальному посібнику проведено огляд сучасного стану проблеми контролю з метою запобігання прихоплень бурильної колони при бурінні свердловин на нафту і газ. Розроблено вихідні теоретичні положення системи контролю для запобігання прихоплень бурильної колони в процесі буріння свердловин. Розглядається методичне, технічне і програмне забезпечення досліджень системи контролю для запобігання прихоплень бурильної колони. Досліджено розроблену систему контролю для запобігання прихоплень бурильної колони.

Виконавчі механізми і регулюючі органи


Виконавчі механізми і регулюючі органи : практикум / М. І. Когутяк, Я. Р. Когуч, Т. О. Бербець [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 71 с.

Практикум напрямку підготовки 0925 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології для студентів спеціальності "Автоматизоване управління технологічними процесами" написані у відповідності з програмою курсу "Виконавчі механізми і регулюючі органи" і містить приклади розв’язку задач з основних розділів дисципліни. Практикум складається із 6 практичних занять, які мають наступну структуру: короткі теоретичні засади до практичного заняття, приклади розв’язку типових задач і контрольні запитання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved