Ви є тут

Буріння

Геологорозвідувальна справа і технологія буріння


Чудик, І. І. Геологорозвідувальна справа і технологія буріння : конспект лекцій / І. І. Чудик, А. І. Волобуєв, А. Р. Юрич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 154 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу “Геолого-розвідувальна справа і технологія буріння” для студентів напряму підготовки 6.040103 “Геологія” і призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форм навчання.

Дослідження і підземний ремонт свердловин на морі


Дослідження і підземний ремонт свердловин на морі : метод. вказівки для викон. курс. проекту / Я. М. Фем'як, Я. Я. Якимечко, С. О. Овецький, В. Б. Боднарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 23 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни «Дослідження і підземний ремонт свердловин на морі». Призначені для виконання курсового проекту студентами стаціонарної, заочної та дистанційної форм навчання та поглиблення знань з основних розділів вивчення курсу дисципліни. У методичних вказівках викладено завдання курсового проектування, зміст курсового проекту та тематика проектування, а також наведені рекомендації з виконання курсового проекту, його захисту, рекомендована література. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050304 – «Нафтогазова справа».

Основи інтенсифікації припливу вуглеводнів на морі


Основи інтенсифікації припливу вуглеводнів на морі : метод. вказівки / Я. М. Фем'як, Я. Я. Якимечко, С. О. Овецький, В. Б. Боднарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 23 с.

У методичних вказівках викладено завдання курсового проектування, зміст курсового проекту та тематика проектування, а також наведені рекомендації з виконання курсового проекту, його захисту, рекомендована література. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050304. – «Нафтогазова справа».

Marine oil&gas installations (modul 2)


Оvetskiy, S. О. Marine oil&gas installations (modul 2): lecture notes./ S. О. Оvetskiy, Y. М. Femyak, U. V. Mironov . – Ivano-Frankivsk: ІFNТUOG, 2013. – 118 p.

Lectures are developed in accordance with the work program of discipline " Marine oil&gas installations". It designed to deepen the theoretical knowledge of the main sections of the course discipline. Designed to prepare specialists in 7.09030401 - "Oil and Gas Extraction"

Основи фізико-хімії промивних і тампонажних розчинів


Калин, Т. І. Основи фізико-хімії промивних і тампонажних розчинів : мультимедійний курс лекцій. / Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 219 с.

Мультимедійний курс лекцій з дисципліни „Основи фізико-хімії промивних і тампонажних розчинів“ розроблений з урахуванням вимог навчальної програми у вигляді комп’ютерної презентації в форматі Power Point. Тематика лекцій відповідає робочій програмі з даного курсу. Курс лекцій складається з таких тем: основи хімічної термодинаміки, класифікація дисперсних систем та промивних розчинів, характеристика дисперсних фаз та дисперсійних середовищ промивних розчинів, поверхневі явища, електрокінетичні властивості дисперсних систем, хімія тампонажних розчинів. Під час розробки курсу лекцій для наочності при описі хімічних процесів і реакцій використано анімацію.

Випробування бурового і нафтогазопромислового обладнання


Костриба, І. В. Випробування бурового і нафтогазопромислового обладнання : метод. вказівки / І. В. Костриба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 12 с.

Розроблена лабораторна робота відповідає змісту навчальної програми дисципліни «Випробування бурового і нафтогазопромисло-вого обладнання» і є складовою частиною її лабораторного курсу. Призначена для підготовки магістрів за спеціальністю 8.05030403 – "Обладнання нафтових і газових промислів".Може бути використана студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved