Ви є тут

Гірнича справа

Ознайомча практика


Слепко, М. М. Ознайомча практика : метод. вказівки / М. М. Слепко, О. С. Бейзик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 13 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу "Буріння нафтових і газових свердловин" для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050304 – "Нафтогазова справа" та 6.050301 – "Гірництво" і призначені для самостійної роботи в період проходження ознайомчої практики студентами денної форми навчання.

Основи фізико-хімії промивних і тампонажних розчинів


Калин, Т. І. Основи фізико-хімії промивних і тампонажних розчинів : лаб. практикум / Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 81 с.

Лабораторний практикум складено відповідно до програми з курсу „Основи фізико-хімії промивних і тампонажних розчинів“ для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.050304 – „Нафтогазова справа“ і складається з 14 лабораторних робіт, до кожної з яких подано питання для самостійної підготовки.

Проектування і експлуатація газонафтопроводів


Возняк, М. П. Проектування і експлуатація газонафтопроводів : підручник / М. П. Возняк, Г. М. Кривенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 664 с.

У підручнику подано основи проектування і розрахунку основних технологічних процесів транспортування нафти, нафтопродуктів і газу. Розглянуто фізичні властивості нафти, нафтопродуктів і газу, описано способи їх перекачування, дано характеристику основного і додаткового устаткування, наведено вимоги нормативних документів до технологічних об'єктів, і методи технологічного розрахунку та регулювання режимів експлуатації, що дозволить майбутньому спеціалістові приймати раціональні рішення під час проектування та експлуатації систем трубопровідного транспорту та зберігання нафти і газу.

Трубопровідний транспорт високов'язких вуглеводнів


Середюк, М. Д. Трубопровідний транспорт високов'язких вуглеводнів : навч. посіб. / М. Д. Середюк, Л. Д. Пилипів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 347 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Трубопровідний транспорт високов’язких вуглеводнів”. У посібнику розкрито спеціальні технології трубопровідного транспорту високов’язких нафт і нафтопродуктів. Показано зв’язок між реологічними характеристиками високов’язких вуглеводнів і їх транспортабельними властивостями. Наведено методи та результати експериментального визначення реологічних характеристик високов’язких нафт Прикарпаття.

Ремонт нафтогазопромислового обладнання


Джус, А. П. Ремонт нафтогазопромислового обладнання : метод. вказівки / А. П. Джус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 22 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни розроблені відповідно до робочої програми дисципліни “Ремонт нафтогазопромислового обладнання”. Вони містять зміст теоретичного матеріалу; перелік основних знань і вмінь, якими повинні володіти студенти; контрольні завдання; перелік питань для контролю та атестації знань студентів; перелік рекомендованих джерел.

Ремонт нафтогазопромислового обладнання


Джус, А. П. Ремонт нафтогазопромислового обладнання : лаб. практикум / А. П. Джус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 27 с.

Даний лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни “Ремонт нафтогазопромислового обладнання”. Практикум містить мету заняття, об’єкт для проведення заняття і його тривалість, вказівки щодо підготовки, порядоку виконання роботи, оформлення і захисту звіту, питання для самоконтролю та перелік рекомендованих джерел.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved