Ви є тут

Гірнича справа

Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ


Якимів, Й. В. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ : навч. посіб. / Й. В. Якимів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 230 с.

У навчальному посібнику подані основи теорії, конструкції та розрахунку відцентрових і поршневих машин, що застосовуються для перекачування рідин і газів на об’єктах транспорту і зберігання нафти, нафтопродуктів і газу.

Машини та обладнання для видобутку нафти і газу


Федорович, Я. Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : метод. вказівки до самостійної роботи студ. спец. " Обладнання нафтових і газових промислів" / Я. Т. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 33 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни “Машини та обладнання для видобутку нафти і газу” і розроблені згідно навчального плану підготовки бакалаврів за напрямком 6.0902 “Інженерна механіка” професійного спрямування “Обладнання нафтових і газових промислів”. Методичні вказівки містять зміст дисципліни, методичні рекомендації з вивчення дисципліни, контрольні завдання з дисципліни та перелік питань для самоконтролю. Можуть бути використані для студентів денної і заочної форми навчання.

Фізичні властивості гірських порід


Степанюк, В. П. Фізичні властивості гірських порід : навч. посіб. / В. П. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 218 с.

У навчальному посібнику викладені фізичні властивості мінералів, гірських порід, нафтових та газових покладів, розглянуті взаємозв’язки між фізичними властивостями, наведена велика довідникова інформація з окремих фізичних параметрів. Додатком до посібника є лабораторний практикум методики та техніки виміру фізичних властивостей гірських порід. Кожна тема закінчується питаннями для самоконтролю. В посібнику приведена тематика домашніх контрольних завдань для студентів заочної та дистанційної форми навчання.

Застосування ЕОМ в технологічних розрахунках буріння


Волобуєв, А. І. Застосування ЕОМ в технологічних розрахунках буріння : конспект лекцій / А. І. Волобуєв. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 127 с.

Конспект лекцій складений згідно з програмою курсу “Застосування ЕОМ в технологічних розрахунках буріння” для спеціальності 7.090306 – буріння і призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форм навчання. Може бути корисним для слухачів ФПО, які вирішили набути першого досвіду в програмуванні практичних задач.

Машини і обладнання для буріння нафтових і газових свердловин


Міронов, Ю. В. Машини і обладнання для буріння нафтових і газових свердловин : лабораторний практикум для студ.-бакалаврів спец. "Обладнання нафт. і газ. промислів" №8-16. Ч.2 / Ю. В. Міронов, Л. І. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 102 с.

Збiрник методичних вказівок до лабораторних робiт (частина ІI, 8-ий семестр) складено за робочою програмою курсу "Машини і обладнання для буріння свердловин" для бакалаврiв з базовою вищою освiтою за напрямком 60902 "Iнженерна механiка" професiйного спрямування 7.090217 "Обладнання нафтових і газових промислів", затвердженої деканом механiчного факультету IФДТУНГ 28.05.1998 р. Методичнi вказівки призначені для самостійної роботи і проведення лабораторних робіт при вивченні дисципліни студентами стаціонарної і заочної форм навчання.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Закінчування свердловин"


Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Закінчування свердловин" / Сенюшкович М.В., Ковбасюк І.М., Марцинков О.Б., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 54 с.

Методичні вказівки складені у відповідності до програми курсу «Закінчування свердловин» для спеціальності «Буріння», затвердженою 30 серпня 2001року, і призначені для допомоги студентам при виконанні лабораторних робіт.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved