Ви є тут

Гірнича справа

Трубопровідний транспорт газу


Сусак, О. М. Трубопровідний транспорт газу : метод. вказівки / О. М. Сусак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 34 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочого навчального плану напряму підготовки 6.050304 – “Нафтогазова справа”, спеціальності “Газонафтопроводи та газонафтосховища”, дисципліни “Трубопровідний транспорт газу”. Методичні вказівки включають: мету і завдання самостійної та індивідуальної роботи, організацію самостійної та індивідуальної роботи, зміст самостійної та індивідуальної роботи, тематику завдань та методичні рекомендації до індивідуальної роботи. Звернута увага на звітність про самостійну та індивідуальну роботу.

Обладнання нафтогазової галузі і умови його експлуатації


Пилипченко, О. В. Обладнання нафтогазової галузі і умови його експлуатації : лаб. практикум / О. В. Пилипченко, Т. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 39 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни ”Обладнання нафтогазової галузі та умови його експлуатації”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Нафтогазопромислові машини і комплекси


Федорович, Я. Т. Нафтогазопромислові машини і комплекси : лабораторний практикум / Я. Т. Федорович, І. В. Костриба, А. П. Джус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 42 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Нафтогазопромислові ма-шини і комплекси”.Розроблений відповідно з чинним в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчальним планом підготовки спеціалістів спеціальності “Обладнання нафтових і газових промислів”.

Системи технологій у нафтогазовидобувній промисловості


Васько, І. С. Системи технологій у нафтогазовидобувній промисловості : метод. вказівки для практичних занять / І. С. Васько, І. І. Чудик, М. М. Слепко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 37 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу “Системи технологій у нафтогазовидобувній промисловості” для студентів напрямів підготовки 6.030504 - “Економіка підприємства” 6.030509 – “Облік і аудит” і призначені для надання допомоги при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форм навчання.

Розробка нафтових і газових родовищ


Вольченко, Д. О. Розробка нафтових і газових родовищ : курсове проектування / Д. О. Вольченко, М. О. Псюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 26 с.

У курсовому проектуванні з дисципліни “Розробка нафтових і газових родовищ” викладено питання організації курсового проектування, наведено зміст курсової роботи, подано рекомендації з її виконання і оформлення розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини.

Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ


Кондрат, Р. М. Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ. : методичні вказівки з розв'язування задач / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат, Н. С. Дячук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 209 с.

У методичних вказівках з дисципліни “ Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ” розглядаються питання розробки газових і газоконденсатних родовищ, експлуатації свердловин, збору, промислової підготовки природного газу.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved