Ви є тут

Гірнича справа

Виробнича практика


Васько, І. С. Виробнича практика : методичні вказівки з виробничої практики / І. С. Васько, О. С. Бейзик, Б. М. Малярчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 15 с.

Методичні вказівки складені згідно з робочим навчальним планом для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів7.090306 – спеціаліст, 8.090306 – магістр спеціальності “Буріння” і призначені для самостійної роботи в період проходження виробничої практики студентами денної форми навчання.

Бурові промивальні рідини


Колісник, В. І. Бурові промивальні рідини : курсове проектування / В. І. Колісник, М. І. Оринчак, О. С. Бейзик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 44 с.

Методичні вказівки складено згідно з програмою курсу «Бурові промивальні рідини» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво» (освітньо–кваліфікаційний рівень – бакалавр). Призначений для надання допомоги при виконанні курсової роботи з цієї дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "Буріння свердловин".

Технологія спорудження трубопроводів


Шлапак, Л. С. Технологія спорудження трубопроводів : конспект лекцій / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 380 с.

В конспекті сформовано мету, завдання та зміст курсу, дається методично оброблений схематизований матеріал, що за змістом і структурою відповідає вимогам робочої програми дисципліни, розкривається виконання, оформлення та захист чотирьох розрахункових робіт, приклади для підготовки до практичних занять, наведено список рекомендованої літератури.

Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів


Дорошенко, Я. В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів : курсове проектування / Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 56 с.

Наведено мету та завдання, які повинен навчитися вирішувати студент під час курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, рекомендації з написання основних розділів пояснювальної записки і виконання графічної частини, вимоги до їх оформлення, перелік рекомендованих джерел для курсового проектування, встановлено вимоги до структури та змісту курсового проекту.

Бурове обладнання


Романишин, Л. І. Бурове обладнання : лабораторний практикум / Л. І. Романишин, Ю. В. Міронов, Т. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 80 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Бурове обладнання" розроблений відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 – “Нафтогазова справа”. Містить методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт згідно програми дисципліни.

Основи нафтогазової справи


Коцкулич, Я. С. Основи нафтогазової справи : конспект лекцій / Я. С. Коцкулич, Б. М. Малярчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 136 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу “Основи нафтогазової справи” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", що навчаються за напрямом підготовки 6.050304 – Нафтогазова справа (спеціальність "Буріння свердловин") і призначено для надання методичної допомоги при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved