Ви є тут

Гірнича справа

Обладнання нафтогазової галузі і умови його експлуатації


Пилипченко, О. В. Обладнання нафтогазової галузі і умови його експлуатації : лаб. практикум / О. В. Пилипченко, Т. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 39 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни ”Обладнання нафтогазової галузі та умови його експлуатації”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Нафтогазопромислові машини і комплекси


Федорович, Я. Т. Нафтогазопромислові машини і комплекси : лабораторний практикум / Я. Т. Федорович, І. В. Костриба, А. П. Джус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 42 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Нафтогазопромислові ма-шини і комплекси”.Розроблений відповідно з чинним в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчальним планом підготовки спеціалістів спеціальності “Обладнання нафтових і газових промислів”.

Системи технологій у нафтогазовидобувній промисловості


Васько, І. С. Системи технологій у нафтогазовидобувній промисловості : метод. вказівки для практичних занять / І. С. Васько, І. І. Чудик, М. М. Слепко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 37 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу “Системи технологій у нафтогазовидобувній промисловості” для студентів напрямів підготовки 6.030504 - “Економіка підприємства” 6.030509 – “Облік і аудит” і призначені для надання допомоги при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форм навчання.

Розробка нафтових і газових родовищ


Вольченко, Д. О. Розробка нафтових і газових родовищ : курсове проектування / Д. О. Вольченко, М. О. Псюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 26 с.

У курсовому проектуванні з дисципліни “Розробка нафтових і газових родовищ” викладено питання організації курсового проектування, наведено зміст курсової роботи, подано рекомендації з її виконання і оформлення розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини.

Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ


Кондрат, Р. М. Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ. : методичні вказівки з розв'язування задач / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат, Н. С. Дячук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 209 с.

У методичних вказівках з дисципліни “ Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ” розглядаються питання розробки газових і газоконденсатних родовищ, експлуатації свердловин, збору, промислової підготовки природного газу.

Системи технологій


Кондрат, О. Р. Системи технологій : методичні вказівки з іспитовими тестовими завданнями / О. Р. Кондрат, Н. С. Дячук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 121 с.

У методичних вказівках наведені мета і завдання дисципліни “Системи технологій”, теми і зміст лекційних і практичних занять, перелік запитань для контролю знань студентів з дисципліни, тести до лекційного матеріалу, перелік рекомендованих джерел. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальних дисциплін та навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Менеджмент організацій”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved