Ви є тут

Комп’ютерні технології

Інформатика


Михайлюк, І. Р. Інформатика : самостійна робота / І. Р. Михайлюк, Г. І. Левицька, Т. О. Ваврик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 42 с.

Самостійна робота з дисципліни «Інформатика» складено відповідно до нового навчального плану та освітньо-кваліфікаційної програми для студентів за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». Містить зміст теоретичного матеріалу; методичні рекомендації з вивчення дисципліни; перелік основних умінь, якими повинні володіти студенти; контрольні завдання; перелік питань для контролю та атестації знань студентів; перелік рекомендованих джерел. Призначена для студентів денної та заочної форм навчання.

Інформаційні технології в управлінні


Інформаційні технології в управлінні : метод. вказ. до сам. роботи студ. для денної форми навчання спец. "Менеджмент". - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 14 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Інформаційні технології в управлінні», яка читається для студентів напряму 073 «Менеджмент», призначені допомогти студентам денної форми навчання засвоїти основні поняття з розробки та використання сучасних інформаційних технологій.

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією


Кочкодан, В. Б. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією : метод. вказ. для самостійного вивчення дисципліни / В. Б. Кочкодан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 88 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Інформаційні системи і технології в управлінні організацією". Призначені для використання студентами всіх форм навчання спеціальності 8.03060101 – "Менеджмент організацій і адміністрування". У методичних вказівках наведено короткий конспект лекцій, плани семінарських занять, навчальні завдання, тести для самоперевірки знань, питання для самостійного вивчення тем, термінологічний словник основних понять, рекомендована література для самостійного засвоєння курсу "Інформаційні системи і технології в управлінні організацією".

Формальні методи програмної інженерії


Юрчишин, В. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни "Формальні методи програмної інженерії" : для студентів напряму підготовки 6.050103 - "Програмна інженерія", 6.050103 - " Інженерія програмного забезпечення " / В. М. Юрчишин, В. Я. Піх. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 80 с.

Методичні вказівки містять варіанти завдань лабораторних робіт і приклад виконання з дисципліни "Формальні методи програмної інженерії". Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050103 - "Програмна інженерія", 6.050103 - "Інженерія програмного забезпечення" денної, заочної та дистаційної форми навчання.

Захист інформації


Мельник, В. Д. Захист інформації : лабораторний практикум / В. Д. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 17 с.

Лабораторний практикум місить мету і завдання дисципліни та методичні рекомендації до виконання лабораторних занять. Також у лабораторному практикумі запропоновано перелік питань для індивідуальної роботи та самоперевірки. Лабораторний практикум призначений для фахівців за напрямом підготовки: «Документознавство та інформаційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня 6.020105 «бакалавр».

Інформатика та програмування


Левицька, Г. І. Інформатика та програмування : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / Г. І. Левицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 54 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Інформатика та програмування» складено відповідно до нового навчального плану та освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 - «Нафтогазова справа». Містять зміст теоретичного матеріалу; методичні рекомендації з вивчення дисципліни; перелік основних умінь, якими повинні володіти студенти; контрольні завдання; перелік питань для контролю та атестації знань студентів; перелік рекомендованих джерел. Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни, проведення тестування і самоконтролю знань з розділів дисципліни студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved