Ви є тут

Машинобудування

Технологічні основи машинобудування


Сторож, Б. Д. Технологічні основи машинобудування : конспект лекцій / Б. Д. Сторож, Р. Т. Карпик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 186 с.

Конспект лекцій складено на основі робочої програми з курсу "Технологічні основи машинобудування" для професійного спрямування інженерна механіка спеціальності технологія машинобудування, затвердженої 2.02.2000 р. Тут враховані рекомендації Міністерства освіти і науки України до змісту навчання й вимог до випускників з вищою освітою професійного спрямування "Інженерна механіка". Конспект охоплює 16 тем, які згруповані в три навчальні модулі. Після вивчення кожної теми студенту рекомендується перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу за допомогою контрольних питань. Такі ж запитання виносяться на колоквіуми, що проводяться після вивчення матеріалу кожного модуля, і є основою іспитових білетів.

Технологічні основи забезпечення якості виробів у машинобудуванні


Карпик, Р. Т. Технологічні основи забезпечення якості виробів у машинобудуванні : лабор. практикум / Р. Т. Карпик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 47 с.

Лабораторний практикум розроблено для студентів усіх форм навчання напрямку підготовки «Прикладна механіка» відповідно до чинних у Івано-Франківському університеті нафти і газу навчальних планів та програми з дисципліни «Технологічні основи забезпечення якості виробів в машинобудуванні» Практикум містить методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і сприяє глибшому засвоєнню теоретичного матеріалу та набуттю практичних навичок. Лабораторний практикум обговорений і ухвалений на засіданні кафедри комп’ютеризованого машинобудівного виробництва.

Кінематичні і кінетостатичні дослідження важільних механізмів на базі Mathcad


Сенчішак, В. М. Кінематичні і кінетостатичні дослідження важільних механізмів на базі Mathcad : курсове проектування / В. М. Сенчішак, В. Я. Попович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 117 с.

У курсовому проектуванні розглянуті дві задачі теорії механізмів і машин – кінематичний та кінетостатичний аналіз важільних механізмів. Паралельно розглянуті графічний і аналітичний методи дослідження механізмів. Для реалізації аналітичного методу застосовано багатофункціональний пакет прикладних програм Mathcad. Призначено для студентів напрямку підготовки - «Інженерна механіка», «Автомобільний транспорт», «Нафтогазова справа».

Гідромашини


Михайлюк, В. В. Гідромашини : атлас схем та конструкцій / В. В. Михайлюк, І. Ф. Концур, Р. О. Дейнега. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 30 с.

Атлас схем та конструкцій містить зображення гідромашин та призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304- "Нафтогазова справа"

Теорія механізмів і машин


Воробйов, М. С. Теорія механізмів і машин : практикум / М. С. Воробйов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 89 с.

Практикум призначений для проведення аудиторних практичних занять студентів стаціонарної форми навчання і контрольних робіт студентами заочної форми навчання спеціалізації 131 – Прикладна механіка.

Теорія механізмів і машин


Сенчішак, В. М. Теорія механізмів і машин : методичні вказівки та завдання до розрахункової\ роботи / В. М. Сенчішак, В. Я. Попович, Р. В. Рачкевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 47 с.

Методичні вказівки містять завдання для розрахункової роботи та методичні рекомендації до її виконання. Наведений числовий приклад виконання розрахункової роботи з використанням Mathcad. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки фахівців за спеціальністю - „Нафтогазова інженерія та технології”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved