Ви є тут

Машинобудування

Технологічні основи машинобудування


Одосій, З. М. Технологічні основи машинобудування : робоча програма та методичні вказівки / З. М. Одосій, В. Б. Копей, І. І. Палійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 22 с.

З метою полегшення вивчення та кращого засвоєння курсу подається програма, методичні вказівки до вивчення кожного розділу (теми), запитання для самоконтролю, завдання та методика виконання курсового проекту, рекомендована література.

Технологічні основи машинобудування


Сторож, Б. Д. Технологічні основи машинобудування : розрахунково-графічний практикум / Б. Д. Сторож, І. І. Палійчук, В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 56 с.

Метою цього практикуму є засвоєння студентами методів вирішення технологічних задач на практичних заняттях, які дозволяють їм вивчити методику та етапи проектування технологічного процесу виготовлення деталей машин.

Технологічні основи машинобудування


Сторож, Б. Д. Технологічні основи машинобудування : лабораторний практикум / Б. Д. Сторож, І. І. Палійчук, В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 50 с.

Метою цього практикуму є практичне засвоєння студентами цієї дисципліни на лабораторних заняттях, які дозволяють їм вивчити методи механічної обробки, технологічні можливості металорізальних верстатів та інструментів.

Технологічні основи машинобудування


Палійчук, І. І. Технологічні основи машинобудування : курсове проектування / І. І. Палійчук, В. Б. Копей, З. М. Одосій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 41 с.

Методичні вказівки з курсового проектування розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Технологічні основи машинобудування". Призначено для підготовки бакалаврів за напрямами 6.050502 "Інженерна механіка" та 6.050304 "Нафтогазова справа".

Технічна та прикладна механіка і основи конструювання


Петрина, Д. Ю. Технічна та прикладна механіка і основи конструювання : метод. вказівки / Д. Ю. Петрина, Р. В. Рачкевич, Д. Ю. Журавльов. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 84 с.

Методичні вказівки з дисциплін «Технічна механіка» та «Прикладна механіка і основи конструювання» містять структурний аналіз, кінематичний та силовий розрахунки механізму, кінематичний розрахунок приводу, проектний та перевірний розрахунки механічних передач, а також завдання для виконання курсового проекту. Розроблені відповідно до чинних навчальних планів та робочих програм навчальних дисциплін підготовки бакалаврів за напрямами 6.050701 – «Електротехнічні системи електроспоживання» та 6.050502 – «Автоматизоване управління технологічними процесами». Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Магістерська робота


Сторож, Б. Д. Магістерська робота : методичні вказівки / Б. Д. Сторож, В. І. Артим, Р. Т. Карпик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 40 с.

Розроблено на основі робочого навчального плану спеціальності "Технологія машинобудування" (спеціалізація. "Комп’ютеризоване машинобудівне виробництво"). Викладено загальні положення підготовки магістрів, вимоги до магістерської програми, зміст і обсяги планів магістерської підготовки, порядок прийому до магістратури й організацію навчання, методичні поради щодо змісту і розроблення розділів магістерської роботи, приклади оформлення реферату, бібліографічного опису посилань, вимоги до оформлення магістерської роботи і підготовки до захисту, порядок і процедуру захисту, перелік рекомендованих джерел.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved