Ви є тут

Розробка нафтових родовищ

Фізика нафтового і газового пласта


Купер, І. М. Фізика нафтового і газового пласта : конспект лекцій / І. М. Купер, А. В. Угриновський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 250 с.

У конспекті лекцій висвітлено основні наукові положення з фізики нафтового і газового пласта. Зазначено властивості гірських порід - колекторів, пластових вуглеводнів та води, їх фізико-хімічні властивості, фахові перетворення вуглеводних систем, а також молекулярно-поверхневі процеси, які проходять на границях розділу фаз.

Технологія і проектування розробки нафтових родовищ


Бойко, В. С. Технологія і проектування розробки нафтових родовищ : збірник задач / В. С. Бойко, Д. О. Вольченко, І. М. Драган. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 84 с.

Збірник задач укладено на основі багаторічного досвіду викладання дисциплін «Технології розробки нафтових родовищ» і «Проектування розробки нафтових родовищ» у вищому технічному навчальному закладі, а також досвіду застосування методів цих навчальних дисциплін для розв’язування практичних задач з нафтогазовидобування. Збірник є систематизованою підбіркою задач з технології і проектування розробки нафтових родовищ різної складності відповідно до всіх розділів навчальних програм.

Технологічні процеси нафтогазової галузі


Дем'янчук, Я. М. Технологічні процеси нафтогазової галузі : методичні вказівки для самостійної роботи / Я. М. Дем'янчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 47 с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми дисципліни “Технологічні процеси нафтогазової галузі". У методичних вказівках для самостійної роботи знайшли відображення методичні рекомендації до вивчення теми, питання для самоконтролю, рекомендована література, задачі для самостійного розв’язання. Призначено для самостійного вивчення дисципліни для студентів очної форми навчання за напрямком підготовки 6.090308 “Автомобілі та автомобільне господарство".

The fundamentals of petroleum engineering


Moroz, L. B. The fundamentals of petroleum engineering = Основи нафтогазової справи : lecture notes / L. B. Moroz, N. M. Hedzyk. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 97 с.

Конспект лекцій складено англійською мовою згідно з вимогами і стандартами як за змістом, так і щодо оформлення і послужить навчальним посібником для студентів спеціальності „Видобування нафти і газу” як при вивченні курсу, так і в подальшій практичній роботі. Може використовуватись студентами денної та заочної форм навчання.

Машини та обладнання для видобутку нафти і газу


Федорович, Я. Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : практикум / Я. Т. Федорович, А. П. Джус, Н. В. Федоляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 72 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни „Машини та обладнання для видобутку нафти і газу”. Розроблений відповідно до чинного в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності “Обладнання нафтових і газових промислів”. Рекомендовано до використання студентами заочної та дистанційної форм навчання.

Виробнича практика


Кондрат, Р. М. Виробнича практика : метод. вказівки / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 43 с.

Методичні вказівки містять мету, завдання і зміст виробничої практики, рекомендації щодо організації проведення практики, форм і методів її контролю, збору матеріалів для виконання курсових проектів і робіт та індивідуального завдання і вимоги до звітності та підведення підсумків практики.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved