Ви є тут

Фінансовий облік 1

Фінансовий облік 1 : метод. рек. для самост. вивчення дисципліни / Т. В. Савчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 23 с.
Методичні вказівки містять рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Фінан-совий облік 1». Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Методичні вказівки містять тематичний план дисципліни, методичні вказівки, запитання для самоконтролю і рекомендовані джерела до вивчення окремих тем, рекомендації до виконання контрольної роботи та для самостійної роботи студентів.
Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти денної і заочної форми навчан-ня, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» першого (бака-лаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved