Ви є тут

Психологія

Організаційна поведінка


Василишина, Н. Є. Організаційна поведінка : курсова робота для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" / Н. Є. Василишина, М. В. Берлоус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 26 с.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи призначені для засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок з організаційної поведінки. Складені відповідно до робочої програми дисципліни «Організаційна поведінка». Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом: 6.030601 - «Менеджмент».

Психологія


Кравченко, В. Ю. Психологія : метод. вказівки для вивч. дис. / В. Ю. Кравченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 37 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Психологія». Містять пояснювальну записку, структуру навчального курсу «Психологія», список рекомендованої літератури, додатки. Призначено для підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.040103 – «Геологія».

Психологія управління


Кравченко, В. Ю. Психологія управління : метод. вказівки / В. Ю. Кравченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 50 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Психологія управління». Містять вступ, структуру навчального курсу, зміст дисципліни, список рекомендованої літератури, додатки. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 8.05030403 – Обладнання нафтових і газових промислів.

Психологія

Гуменюк, Н. Я. Психологія : метод. вказівки / Н. Я. Гуменюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 72 с.

Завданням методичних рекомендацій, є довести студентам, що без ґрунтовних соціально – психологічних знань і практичних вмінь неможливо продуктивно будувати соціальні та між особистісні стосунки, сприймати та оцінювати інших людей, регулювати власну поведінку, здійснювати обмін думками, інформацією, впливати одне на одного.

Конспект лекцій з навчального курсу "Основи психології та педагогіки"

Криштопа, С. Й. Конспект лекцій з навчального курсу "Основи психології та педагогіки" / С. Й. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 82 с.

Конспект лекцій з дисципліни “Основи психології та педагогіки” підготовлений автором на основі досвіду викладання відповідного нормативного курсу, введеного до навчальних планів вищих учбових закладів Міністерства освіти і науки України. В конспекті лекцій з “Основ психології та педагогіки” особлива увага приділена проблемам, які ще недостатньо висвітлені у науково-методичній літературі: проблема психології особистості, моделей та етапів спілкування, умов ефективного спілкування, умов ефективного спілкування, психології малих груп тощо.

Пcихологія і педагогіка

Джура, О. Д. Пcихологія і педагогіка : метод. вказівки / О. Д. Джура. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 206 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчального курсу «Психологія і педагогіка», рекомендовані студентам першого курсу, напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», усіх форм навчання. Структура вказівок містить програму навчальної дисципліни, завдання для самостійної роботи, методичні вказівки щодо самостійного вивчення тем, тестові завдання для самоконтролю, індивідуальні завдання творчого характеру, психологічні тести та методики, словники категорій і понять психології та педагогіки. Методичні вказівки будуть корисними як студентам, так і викладачам для організації навчального процесу, що ґрунтується на принципі співтворчої активності.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved