Ви є тут

Філософія. Філософські науки

Філософія


Андрусів, Л. З. Філософія : конспект лекцій / Л. З. Андрусів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 158 с.

У конспекті лекцій нормативного навчального курсу «Філософія» розглядаються основні проблеми історії філософії, простежується процес становлення та розвитку різноманітних напрямків, течій, шкіл. Конспективний виклад теоретичного матеріалу допоможе студентам осмислити проблеми соціального і духовного життя сучасності. Призначено для студентів напряму підготовки «6.050304 – Нафтогазова справа».

Філософські проблеми наукового пізнання


Палагнюк, М. М. Філософські проблеми наукового пізнання : метод. вказівки / М. М. Палагнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 77 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни розроблено відповідно до робочої програми з курсу «Філософські проблеми наукового пізнання». У навчально-методичних вказівках розглянуто актуальні проблеми філософії та методології науки, її походження та розвиток. Призначено для магістрів спеціальності 8.05010201 – «Комп’ютерні системи та мережі»; 8.05010301 – «Програмне забезпечення систем», аспірантів та здобувачів наукового ступеня.

Філософія та соціологія


Стецюк, Р. В. Філософія та соціологія : методичні вказівки до практичних занять / Р. В. Стецюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 82 с.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни складено відповідно до робочої програми з нормативного курсу «Філософія та соціологія» для студентів напрямів підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» та 6.030504 «Економіка підприємства». Матеріал допоможе студентам у вивченні теоретичних та історичних аспектів розвитку філософії та соціології.

Філософія здібностей у контексті пріоритету духовного над матеріальним


Гречаний, О. Ф. Філософія здібностей у контексті пріоритету духовного над матеріальним : монографія / О. Ф. Гречаний, В. О. Сабадуха. - Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. - 211 с.

У монографії досліджено проблему здібностей в контексті пріоритету духовного над матеріальним. В основу покладено ідею чотирьох рівнів розвитку людських здібностей. Робота має міждисциплінарний характер, у ній органічно поєднано дослідження з методології, філософії, психології, педагогіки, нейрофізіології та сформульовано умови розвитку здібностей людини. Обґрунтовано філософсько-методологічні, психологічні й педагогічні основи нової школи. Книгу призначено для вчених-гуманітаріїв, керівників вищої школи, професорсько-викладацького складу, учителів, аспірантів, магістрантів, студентів, а також усіх, хто бажає самостійно формувати методологічну культуру мислення й розвивати власні здібності до особистісного рівня.

Філософія


Олексишин, О. О. Філософія : методичні вказівки для практичних занять / О. О. Олексишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 62 с.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни складено відповідно до робочої програми з нормативного курсу «Філософія» для студентів напряму підготовки 6.040103 – «Геологія». Матеріал допоможе студентам у вивченні теоретичних та історичних аспектів розвитку філософії.

Філософія


Кудлач, В. І. Філософія : методичні вказівки / В. І. Кудлач. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 48 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми з курсу «Філософія» для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050301, 6.050304 – нафтогазова справа. До кожної з дев’яти тем подано мету, ключові поняття, методичні рекомендації для підготовки до семінарського заняття та самостійної роботи, питання для самоконтролю, основну та додаткову літературу, перелік питань для контрольних робіт та тестових завдань.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved