Ви є тут

Філософія. Філософські науки

Методологія професійної та інтелектуальної діяльності


Сабадуха, В. О. Методологія професійної та інтелектуальної діяльності : метод. вказ. для практичних занять / В. О. Сабадуха. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 84 с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни складено відповідно до робочої програми з варіативного курсу "Методологія професійної та інтелектуальної діяльності" для магістрів спеціальності 184 - "Гірництво". Матеріал допоможе студентам у вивченні теоретичних та практичних аспектів оволодіння методологією професійної та інтелектуальної діяльності.

Філософія


Стецюк, Р. В. Філософія : метод. вказ. для практичних занять / Р. В. Стецюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 80 с.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни складено відповідно до робочої програми з нормативного курсу "Філософія" для студентів напряму підготовки 6.020303 - "Філологія". Матеріал допоможе студентам у вивченні історичних та теоретичних аспектів розвитку філософії.

Філософія


Андрусів, Л. З. Філософія : конспект лекцій / Л. З. Андрусів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 158 с.

У конспекті лекцій нормативного навчального курсу «Філософія» розглядаються основні проблеми історії філософії, простежується процес становлення та розвитку різноманітних напрямків, течій, шкіл. Конспективний виклад теоретичного матеріалу допоможе студентам осмислити проблеми соціального і духовного життя сучасності. Призначено для студентів напряму підготовки «6.050304 – Нафтогазова справа».

Філософські проблеми наукового пізнання


Палагнюк, М. М. Філософські проблеми наукового пізнання : метод. вказівки / М. М. Палагнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 77 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни розроблено відповідно до робочої програми з курсу «Філософські проблеми наукового пізнання». У навчально-методичних вказівках розглянуто актуальні проблеми філософії та методології науки, її походження та розвиток. Призначено для магістрів спеціальності 8.05010201 – «Комп’ютерні системи та мережі»; 8.05010301 – «Програмне забезпечення систем», аспірантів та здобувачів наукового ступеня.

Філософія та соціологія


Стецюк, Р. В. Філософія та соціологія : методичні вказівки до практичних занять / Р. В. Стецюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 82 с.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни складено відповідно до робочої програми з нормативного курсу «Філософія та соціологія» для студентів напрямів підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» та 6.030504 «Економіка підприємства». Матеріал допоможе студентам у вивченні теоретичних та історичних аспектів розвитку філософії та соціології.

Філософія здібностей у контексті пріоритету духовного над матеріальним


Гречаний, О. Ф. Філософія здібностей у контексті пріоритету духовного над матеріальним : монографія / О. Ф. Гречаний, В. О. Сабадуха. - Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. - 211 с.

У монографії досліджено проблему здібностей в контексті пріоритету духовного над матеріальним. В основу покладено ідею чотирьох рівнів розвитку людських здібностей. Робота має міждисциплінарний характер, у ній органічно поєднано дослідження з методології, філософії, психології, педагогіки, нейрофізіології та сформульовано умови розвитку здібностей людини. Обґрунтовано філософсько-методологічні, психологічні й педагогічні основи нової школи. Книгу призначено для вчених-гуманітаріїв, керівників вищої школи, професорсько-викладацького складу, учителів, аспірантів, магістрантів, студентів, а також усіх, хто бажає самостійно формувати методологічну культуру мислення й розвивати власні здібності до особистісного рівня.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved