Ви є тут

Determination of the stress state of the downhole jet pump housing

Determination of the stress state of the downhole jet pump housing : practicum / D. A. Panevnyk, A. V. Panevnyk. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 10 с. - Визначення напруженого стану корпуса свердловинного струминного насоса: практикум.
Практикум розроблений на основі робочої програми дисципліни "Експлуатація бурового і нафтогазопромислового обладнання" для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр освітньо-професійної програми "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання" 133 "Галузеве машинобудування" та "Обладнання нафтових і газових промислів" 185 "Нафтогазова інженерія та технології". Призначений для використання студентами очної та заочної форми навчання.

The workshop is developed on the basis of the work program of the discipline "Operation of drilling and oil and gas equipment" for the training of specialists of the bachelor of educational and professional program "Engineering and maintenance of oil and gas machinery and equipment" 133 "Branch engineering" and "Oil and gas equipment" 185 "Oil and Gas Engineering and technology". Designed for use by part-time and part-time students.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved