Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (7) - D (1) - E (15) - F (2) - G (9) - H (5) - I (3) - J (1) - L (2) - M (5) - O (4) - P (6) - S (3) - T (6) - W (2) - І (273) - А (218) - Б (103) - В (192) - Г (270) - Д (104) - Е (306) - Ж (1) - З (173) - К (229) - Л (69) - М (514) - Н (245) - О (721) - П (458) - Р (131) - С (331) - Т (439) - У (137) - Ф (140)

Роль бухгалтера в бізнес середовищі та етика


Орлова, В. К. Роль бухгалтера в бізнес середовищі та етика : методичні вказівки для сам. роботи / В. К. Орлова, С. М. Кафка, О. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 24 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Роль бухгалтера в бізнес середовища та етика" для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" містить матеріал для самостійної роботи студентів. Розроблений відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни.

Аудит


Кафка, С. М. Аудит : конспект лекцій / С. М. Кафка, О. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 303 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни "Аудит". У конспекті відповідно до навчальної програми за цією дисципліною розглянуто 14 тем, поділених на два модулі, які висвітлюють питання організації аудиторської діяльності й методики проведення аудиту у суб'єктів господарювання.

Інтелектуальний бізнес


Бережницька, У. Б. Інтелектуальний бізнес : методичні вказівки для практ. занять та сам. роботи / У. Б. Бережницька, О. Я. Савко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 54 с.

Методичні вказівки містять перелік тем до курсу, що включає: загальні положення, матеріали до практичних занять і настанови щодо самостійної роботи студентів в розрізі тем. Загальні положення включають: план за окремою темою, мета вивчення, основні терміни і поняття, питання для самоконтролю знань. Матеріали до практичних занять містять стислий опис практичної роботи, типові задачі для розв’язку. Настанови щодо самостійної роботи передбачають завдання і запитання для самостійного опрацювання та теми для індивідуальної науково-дослідної роботи. В кінці наведено використані та рекомендовані джерела літератури.

Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ


Лозинський, О. Є. Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ : лабораторний практикум / О. Є. Лозинський, Н. П. Хованець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 41 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ". Розроблений відповідно до робочої програми однойменної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за спеціальністю "Гірництво" (освітньо-професійної програми "Буріння нафтових і газових свердловин"). Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Безпека туризму


Зоріна, Г. П. Безпека туризму : практикум / Г. П. Зоріна, Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 24 с.

Практикум містить основні теоретичні положення та порядок виконання практичних робіт з дисципліни "Безпека туризму". Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Туроперейтинг


Зоріна, Г. П. Туроперейтинг : конспект лекцій / Г. П. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 106 с.

Конспект лекцій містить основні теоретичні положення та контрольні питання з дисципліни "Туроперейтинг". Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Природно наукові основи фізичного виховання


Федорів, В. Я. Природно наукові основи фізичного виховання : методичні вказівки / В. Я. Федорів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 24 с.

Природна наукові основи фізичного виховання включають знання з таких медико-біологічних наук як фізіологія, медицина, анатомія, морфологія, біологія, психологія, гігієна. Правильна організація фізичного виховання багато в чому залежить від знань про будову людського тіла, закономірності функціонування окремих органів, систем і організму в цілому, характер протікання складних біохімічних процесів.

Прикладна гідрогеологія


Дубей, Н. В. Прикладна гідрогеологія : лабораторний практикум / Н. В. Дубей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 39 с.

Податкова система


Тришак, Л. С. Податкова система : методичні вказівки для дистанційного навчання / Л. С. Тришак, Н. О. Крихівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 41 с.

Дані методичні вказівки охоплюють комплекс питань, пов'язаних з дистанційним вивченням дисципліни "Податкова система" і призначені для бакалаврів за напрямом 072 - "Фінанси, банківська справа та страхування". Метою методичних вказівок є надання допомоги студентам при опануванні курсу, оскільки містять типовий план лекційних занять, питання та тестові завдання для самоконтролю, тематику рефератів, запитання для самостійної роботи та практичні завдання. Методичні вказівки можуть бути використані студентами очної та дистанційної форм навчання.

Українська мова (за професійним спрямуванням)


Литвин, Н. Б. Українська мова (за професійним спрямуванням) : практикум / Н. Б. Литвин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 70 с.

Практикум укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Завдання, які увійшли до практикуму, спрямовані на те, щоб поглибити знання студентів про правила складання професійних документів відповідно до норм української літературної мови, допомогти майбутнім фахівцям підвищити фаховий мовний рівень та засвоїти етикет ділового спілкування.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved