Ви є тут

Глосарій

Інформатика та програмування


Штогрин, Л. В. Інформатика та програмування : метод. вказ. для виконання самостійної роботи з дисципліни / Л. В. Штогрин, Л. І. Давибіда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 26 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисциплін “Інформатика та програмування” з метою організації самостійної роботи студентів для вивчення даної дисципліни. Призначені для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 19 – «Архітектура та будівництво» спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій».

Інженерні вишукування

Кравець, О. Я. Інженерні вишукування : практикум / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 40 с. -
Практикум містить навчальний матеріал з дисципліни «Інженерні вишукування», а саме – основні завдання та призначення інженерних вишукувань. В практикумі розглянуто такі питання, як: визначення витрат ріки графоаналітичним методом, швидкості течії, забезпеченості стоку, розв’язання інженерно-геологічних задач, створення планів землекористувань. Практикум розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій». Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією


Кочкодан, В. Б. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією : метод. вказ. для самостійного вивчення дисципліни / В. Б. Кочкодан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 88 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Інформаційні системи і технології в управлінні організацією". Призначені для використання студентами всіх форм навчання спеціальності 8.03060101 – "Менеджмент організацій і адміністрування". У методичних вказівках наведено короткий конспект лекцій, плани семінарських занять, навчальні завдання, тести для самоперевірки знань, питання для самостійного вивчення тем, термінологічний словник основних понять, рекомендована література для самостійного засвоєння курсу "Інформаційні системи і технології в управлінні організацією".

Інженерне обладнання будівель і споруд


Василишин, Я. В. Інженерне обладнання будівель і споруд : метод. вказ. для виконання практичних та розрахункових робіт з розділів "Опалення" та "Вентиляція" / Я. В. Василишин, З. В. Обиночна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 46 с.

«Опалення» та «Вентиляція» – одні з найважливіших розділів курсу «Інженерне обладнання будівель і споруд», який читається студентам архітектурних та будівельних спеціальностей. Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни та навчального плану підготовки студентів для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 191 – «Архітектура та містобудування» та 192 – «Будівництво та цивільна інженерія».

Історія туризму


Передерко, В. П. Історія туризму : конспект лекцій / В. П. Передерко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 118 с.

Конспект лекцій містить матеріали про основні етапи становлення та розвитку туризму у світі та в Україні. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Історія туризму». Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 242 «Туризм».

Інвентаризація земель та нерухомості


Дутчин, М. М. Інвентаризація земель та нерухомості : методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи / М. М. Дутчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 13 с. -

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та індивідуальної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки фахівців за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій". Можуть бути використані студентами для дистанційного навчання.

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією


Кочкодан, В. Б. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією : практикум / В. Б. Кочкодан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 46 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Інформаційні системи і технології в управлінні організацією". Призначений для використання студентами всіх форм навчання спеціальності 8.03060101 – "Менеджмент організацій і адміністрування". У практикумі наведено типову програму курсу, зміст дисципліни, завдання для самостійної роботи студентів, тематику рефератів, залікові питання, зміст практичних занять та рекомендовану літературу для самостійного засвоєння курсу "Інформаційні системи і технології в управлінні організацією".

Історія перекладу


Павлик, В. І. Історія перекладу : конспект лекцій / В. І. Павлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 206 с.

Конспект лекцій “Історія перекладу” містить матеріал, складений на базі сучасної літератури в галузі перекладознавства та призначений для студентів вищих навчальних закладів для спеціальності „Переклад“ відповідно до програми. Мета конспекту лекцій полягає у викладенні студентам історії перекладу як важливого елементу перекладознавчої науки. Історія перекладу досліджує місце, роль і еволюцію перекладу в зв'язку з розвитком людського суспільства, його матеріальної і духовної культури, політичних і економічних зв'язків, а також вивчає процес становлення та розвитку перекладацької думки і національних перекладацьких традицій на основі аналізу відповідних джерел

Історія перекладу


Павлик, В. І. Історія перекладу : практикум / В. І. Павлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 52 с.

Практикум ”Історія перекладу” призначений для студентів 5-го курсу вищих навчальних закладів спеціальності “Переклад” відповідно до програми. Мета практикуму – допомогти студентам у підготовці до практичних занять з дисципліни “Історія перекладу”. Структурно посібник складається з 5 розділів, що містять плани для проведення практичних занять, основний теоретичний матеріал, контрольні питання для проведення практичного заняття та тестові завдання для самоконтролю.

Історія перекладу


Павлик, В. І. Історія перекладу : метод. вказ. для сам. роботи / В. І. Павлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 72 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи ”Історія перекладу” призначені для студентів 5-го курсу вищих навчальних закладів спеціальності “Переклад” відповідно до програми. Мета методичних вказівок – допомогти студентам у підготовці до практичних занять, індивідуальної роботи та написання рефератів з дисципліни “Історія перекладу”. Структурно посібник складається з 5 розділів, що містять плани для проведення практичних занять, контрольні питання для проведення практичного заняття та для самостійної роботи, а також теми рефератів для індивідуальної роботи.

Об'єктивно-орієнтоване програмування


Мельничук, С. І. Об'єктивно-орієнтоване програмування : самостійна робота / С. І. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 16 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи

Елементи і пристрої автоматики


Заміховський, Л. М. Елементи і пристрої автоматики : курсове проектування / Л. М. Заміховський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2013. - 33 с.

Методичні вказівки містять завдання на курсовий проект з дисципліни “Елементи та пристрої автоматики” та рекомендації щодо його виконання. Всі матеріали складені у відповідності з програмою навчальної дисципліни та чинним навчальним планом підготовки фахівців за напрямком “Cистемна інженерія. Призначені для студентів денної та заочної форми навчання.

Сучасні технології програмування


Мельничук, С. І. Сучасні технології програмування : самостійна робота / С. І. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 17 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи.

Архітектура комп'ютера та програмування


Євчук, О. В. Архітектура комп'ютера та програмування : метод. вказ. до самостійної роботи / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 10 с.

Методичні вказівки для курсового проектування з дисципліни "Архітектура комп'ютера та програмування" використовуються при виконанні самостійної роботи з даної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 172-"Телекомунікації та радіотехніка".

Основи наукових досліджень і технічної творчості


Заміховська, О. Л. Основи наукових досліджень і технічної творчості : метод. вказ. для самостійної роботи студентів / О. Л. Заміховська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 15 с.

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу, яка сприяє активізації засвоєння студентом знань та їх реалізації. Самостійна робота є основним засобом опанування навчального процесу студентами у вільний від занять час. Введення в вузах дисципліни «Основи наукових досліджень і технічної творчості» покликане сприяти формуванню у студентів технічних спеціальностей загальної картини розвитку інженерної справи як цілісного (внутрішньо єдиного) процесу, який відбувається закономірно і проходить в органічному взаємозв’язку і взаємодії з історією суспільства.

Латинська мова


Судук, І. І. Латинська мова : практикум / І. І. Судук, М. І. Гуцол. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 45 с.

Практикум містить вправи, які сприяють закріпленню основ латинської фонетики, морфології та синтаксису, розвивають і поглиблюють набуті теоретичні знання, підводять студента до читання текстів латинською мовою. Завдання упорядковані відповідно до робочої програми дисципліни.

Латинська мова


Судук, І. І. Латинська мова : метод. вказ. для виконання самостійної роботи / І. І. Судук, М. І. Гуцол. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 45 с.

Посібник укладено з метою допомогти студентам оволодіти технікою читання та виробити навички самостійної роботи над перекладом зі словником. Він містить добірку латинських текстів з сучасних підручників. Текстовий матеріал упорядкований у граматичній послідовності згідно з робочою програмою дисципліни. Тематика текстів різноманітна, в основному це розповіді про життя, побут і міфологію римлян. Призначений для студентів спеціальності 035 «Філологія».

Практикум з лінгвістики


Янишин, О. К. Практикум з лінгвістики : конспект лекцій / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 42 с.

Конспект лекцій розроблено на основі робочої програми курсу “Практикум з лінгвістики” та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 035 «Філологія» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Конспект лекцій забезпечує системний виклад теоретичного матеріалу за тематикою лекційного курсу. Призначений для організації роботи студентів, які можуть скористуватися посібником під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи.

Педагогіка


Янишин, О. К. Педагогіка : метод. вказ. для вивчення навчальної дисципліни та підготовки до практичних занять / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 42 с.

Методичні вказівки для навчальної дисципліни «Педагогіка» укладені відповідно до робочої програми та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 035 «Філологія» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Методичні вказівки містять опис структури та програми навчальної дисципліни, мету вивчення і засвоєння змістових модулів, зміст і плани практичних занять, пояснення системи контролю за навчальними досягненнями студентів, рекомендації щодо підготовки до іспиту. Подано перелік рекомендованої літератури. Призначені для організації роботи студента.

Основи теорії перекладу


Стахмич, Ю. С. Основи теорії перекладу : практикум / Ю. С. Стахмич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 108 c.

Практикум розроблено згідно з робочою програмою дисципліни «Основи теорії перекладу». Містить теоретичний матеріал, запитання для самоконтролю, систему послідовних вправ для самостійної перевірки засвоєння теоретичного матеріалу. Практикум узагальнює теоретичні підходи до проблем перекладу та його аспектів, граматичні, лексичні, семантичні та стилістичні труднощі перекладу. Може використовуватися студентами під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи. Практикум призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» та спеціальністю 035 «Філологія».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved