Ви є тут

Глосарій

Архітектура комп'ютера та програмування


Євчук, О. В. Архітектура комп'ютера та програмування : метод. вказ. до самостійної роботи / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 10 с.

Методичні вказівки для курсового проектування з дисципліни "Архітектура комп'ютера та програмування" використовуються при виконанні самостійної роботи з даної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 172-"Телекомунікації та радіотехніка".

Антикризове управління підприємством


Кулик, Т. Антикризове управління підприємством : навчально-методичний комплекс / Т. Кулик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 121 с.

Навчально-методичний комплекс для вивчення дисципліни «Антикризове управління підприємством» містить навчальну програму курсу, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (методичні поради щодо вивчення теоретичного матеріалу, термінологічний словник, план семінарського заняття, питання для дискусій та поглибленого вивчення теми, навчальні завдання та індивідуальні завдання, теми рефератів тощо).

Аудит


Долішня, Т. І. Аудит : практикум / Т. І. Долішня, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 98 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Аудит». Практикум призначено для студентів напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030508 – «Фінанси і кредит» усіх форм навчання та містить загальні методичні вказівки, короткий огляд теоретичних питань, практичні завдання, розв’язки типових завдань, запитання для самоконтролю до кожного практичного заняття та перелік рекомендованої літератури зокрема.

Архітектура комп'ютерів


Мойсеєнко, О. В. Архітектура комп'ютерів : методичні вказівки до курсової роботи / О. В. Мойсеєнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 35 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи містять основні теоретичні відомості та рекомендації виконання курсової роботи. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Архітектура комп’ютерів». Призначені для самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання.

Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики


Соломчак, О. В. Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики : лабораторний практикум / О. В. Соломчак, І. І. Яремак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 67 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни "Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики".

Аналіз вимог програмного забезпечення


Храбатин, Р. І. Аналіз вимог програмного забезпечення : конспект лекцій та лабораторний практикум / Р. І. Храбатин, В. В. Бандура. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 138 с.

Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Аналіз вимог програмного забезпечення”. Містить теоретичний та практичний навчальний матеріал щодо лекційних та лабораторних занять. Може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання а також для самостійного навчання. Призначено для підготовки фахівців за напрямом 6.050103 “Програмна інженерія” та 212 «Інженерія програмного забезпечення».

Англійська мова


Крицак, О. О. Англійська мова : методичні вказівки для вивчення дисципліни / О. О. Крицак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 27 с.

Автор методичних вказівок ставить за мету сприяти формуванню та розвитку навичок перекладу й практичному володінню розмовною та професійною англійською мовою за тематикою, передбаченою навчальною програмою на рівні Intermediate. Методичні вказівки з англійської мови призначені для студентів І курсу, що навчаються у ВТНЗ та здійснюють підготовку за напрямом 6.051003 „Приладобудування”.

Архітектура та дизайн курортних комплексів


Долгопола, Г. Є. Архітектура та дизайн курортних комплексів : лабораторний практикум / Г. Є. Долгопола. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 25 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки щодо вивчення понять архітектурно-планувальної організації розміщення та функціонування курортних (рекреаційних), функціонально-планувальної організації рекреаційних закладів, планувальної організації житлового поверху, приміщень громадського та адміністративно-господарського призначення, інтер’єру та організації внутрішнього простору з метою створення умов для відпочинку та оздоровлення.

Архітектура та дизайн курортних комплексів


Долгопола, Г. Є. Архітектура та дизайн курортних комплексів : методичні вказівки до курсового проектування / Г. Є. Долгопола. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 12 с.

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни “Архітектура та дизайн курортних комплексів”. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю “Туризм”. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Аналіз експериментальних даних засобами Excel i MathCAD


Давибіда, Л. І. Аналіз експериментальних даних засобами Excel i MathCAD : курсова робота / Л. І. Давибіда, Л. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 19 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами стандарту університету до виконання курсових проектів (робіт) для студентів напряму "Геодезія, картографія і землеустрій" освітньо-кваліфікаційного рівня 6.080101 – бакалавр з метою на-дання допомоги студентам очної та заочної форм навчання при виконанні курсових робіт з дисципліни "Інформатика і програмування". У вказівках наведено перелік вимог щодо змісту та оформлення курсової роботи.

Об'єктивно-орієнтоване програмування


Мельничук, С. І. Об'єктивно-орієнтоване програмування : самостійна робота / С. І. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 16 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи

Елементи і пристрої автоматики


Заміховський, Л. М. Елементи і пристрої автоматики : курсове проектування / Л. М. Заміховський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2013. - 33 с.

Методичні вказівки містять завдання на курсовий проект з дисципліни “Елементи та пристрої автоматики” та рекомендації щодо його виконання. Всі матеріали складені у відповідності з програмою навчальної дисципліни та чинним навчальним планом підготовки фахівців за напрямком “Cистемна інженерія. Призначені для студентів денної та заочної форми навчання.

Сучасні технології програмування


Мельничук, С. І. Сучасні технології програмування : самостійна робота / С. І. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 17 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи.

Архітектура комп'ютера та програмування


Євчук, О. В. Архітектура комп'ютера та програмування : метод. вказ. до самостійної роботи / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 10 с.

Методичні вказівки для курсового проектування з дисципліни "Архітектура комп'ютера та програмування" використовуються при виконанні самостійної роботи з даної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 172-"Телекомунікації та радіотехніка".

Основи наукових досліджень і технічної творчості


Заміховська, О. Л. Основи наукових досліджень і технічної творчості : метод. вказ. для самостійної роботи студентів / О. Л. Заміховська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 15 с.

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу, яка сприяє активізації засвоєння студентом знань та їх реалізації. Самостійна робота є основним засобом опанування навчального процесу студентами у вільний від занять час. Введення в вузах дисципліни «Основи наукових досліджень і технічної творчості» покликане сприяти формуванню у студентів технічних спеціальностей загальної картини розвитку інженерної справи як цілісного (внутрішньо єдиного) процесу, який відбувається закономірно і проходить в органічному взаємозв’язку і взаємодії з історією суспільства.

Латинська мова


Судук, І. І. Латинська мова : практикум / І. І. Судук, М. І. Гуцол. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 45 с.

Практикум містить вправи, які сприяють закріпленню основ латинської фонетики, морфології та синтаксису, розвивають і поглиблюють набуті теоретичні знання, підводять студента до читання текстів латинською мовою. Завдання упорядковані відповідно до робочої програми дисципліни.

Латинська мова


Судук, І. І. Латинська мова : метод. вказ. для виконання самостійної роботи / І. І. Судук, М. І. Гуцол. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 45 с.

Посібник укладено з метою допомогти студентам оволодіти технікою читання та виробити навички самостійної роботи над перекладом зі словником. Він містить добірку латинських текстів з сучасних підручників. Текстовий матеріал упорядкований у граматичній послідовності згідно з робочою програмою дисципліни. Тематика текстів різноманітна, в основному це розповіді про життя, побут і міфологію римлян. Призначений для студентів спеціальності 035 «Філологія».

Практикум з лінгвістики


Янишин, О. К. Практикум з лінгвістики : конспект лекцій / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 42 с.

Конспект лекцій розроблено на основі робочої програми курсу “Практикум з лінгвістики” та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 035 «Філологія» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Конспект лекцій забезпечує системний виклад теоретичного матеріалу за тематикою лекційного курсу. Призначений для організації роботи студентів, які можуть скористуватися посібником під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи.

Педагогіка


Янишин, О. К. Педагогіка : метод. вказ. для вивчення навчальної дисципліни та підготовки до практичних занять / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 42 с.

Методичні вказівки для навчальної дисципліни «Педагогіка» укладені відповідно до робочої програми та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 035 «Філологія» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Методичні вказівки містять опис структури та програми навчальної дисципліни, мету вивчення і засвоєння змістових модулів, зміст і плани практичних занять, пояснення системи контролю за навчальними досягненнями студентів, рекомендації щодо підготовки до іспиту. Подано перелік рекомендованої літератури. Призначені для організації роботи студента.

Основи теорії перекладу


Стахмич, Ю. С. Основи теорії перекладу : практикум / Ю. С. Стахмич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 108 c.

Практикум розроблено згідно з робочою програмою дисципліни «Основи теорії перекладу». Містить теоретичний матеріал, запитання для самоконтролю, систему послідовних вправ для самостійної перевірки засвоєння теоретичного матеріалу. Практикум узагальнює теоретичні підходи до проблем перекладу та його аспектів, граматичні, лексичні, семантичні та стилістичні труднощі перекладу. Може використовуватися студентами під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи. Практикум призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» та спеціальністю 035 «Філологія».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved