Ви є тут

Глосарій

Акустичний контроль


Лютак, З. П. Акустичний контроль : лабораторний практикум / З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 63 с.

Лабораторний практикум складений згідно з програмою курсу «Акустичний контроль» для студентів напрямку підготовки 6.051003 – Приладобудування. Призначено для самостійної роботи при підготовці до лабораторних робіт з вказаної дисципліни студентів стаціонарної і заочної форми навчання.

Алгоритми та структури даних


Зікратий, С. В. Алгоритми та структури даних : конспект лекцій / С. В. Зікратий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 65 с.

Конспект лекцій містить основні теоретичні відомості з дисципліни “Алгоритми та структури даних”. Розроблений відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні система та технології».

Автоматизація неперервних технологічних процесів. Регулятори


Семенцов, Г. Н. Автоматизація неперервних технологічних процесів. Регулятори : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 201 с.

У навчальному посібнику наведено математичний опис одно- та багатовимірних об’єктів керування, принципи побудови і модифікації ПІД-регуляторів; нечітка логіка, штучні нейронні мережі та генетичні алгоритми; питання технічної реалізації ПІД регуляторів, приклади визначення оптимальних параметрів налаштування ПІД-регуляторів і синтезу багатопараметричних регуляторів. Призначено для підготовки бакалаврів з галузі знань 15 – «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, а також рекомендовано студентам ВТНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та аспірантам приладобудівного, енергетичного, електротехнічного, електронного та інших споріднених фахів на поліпшення рівня технічного проектування регуляторів для керування неперервними технологічними процесами.

Аналіз фінансової звітності


Чедлєєва, О. М. Аналіз фінансової звітності : практикум для студентів спеціальності "Облік і оподаткування" / О. М. Чедлєєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 49 с.

Практикум складений відповідно до робочої програми з курсу «Аналіз фінансової звітності» для підготовки магістрів за спеціальністю 071 – «Облік та оподаткування» денної та заочної форм навчання. Практикум містить вказівки та рішення завдань до практичних занять студентів.

Автоматизоване проектування систем і засобів управління


Николайчук, М. Я. Автоматизоване проектування систем і засобів управління : самостійна робота / М. Я. Николайчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 10 с.

У методичних вказівки наведено зміст дисципліни, рекомендовані джерела одержання інформації, дані методичні поради до вивчення всіх розділів дисципліни, наводяться ключові запитання та завдання для самоконтролю, а також завдання на контрольну роботу Методичні вказівки складено згідно з робочою програмою дисципліни “Прикладна геохімія нафти і газу” для студентів спеціальності “Геологія нафти і газу” освітньокваліфікаційних рівнів 7.070704 Спеціаліст, 8.070704 Магістр. Призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами очної і заочної форм навчання.

Архітектура комп'ютера та програмування


Євчук, О. В. Архітектура комп'ютера та програмування : метод. вказ. до самостійної роботи / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 10 с.

Методичні вказівки для курсового проектування з дисципліни "Архітектура комп'ютера та програмування" використовуються при виконанні самостійної роботи з даної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 172-"Телекомунікації та радіотехніка".

Антикризове управління підприємством


Кулик, Т. Антикризове управління підприємством : навчально-методичний комплекс / Т. Кулик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 121 с.

Навчально-методичний комплекс для вивчення дисципліни «Антикризове управління підприємством» містить навчальну програму курсу, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (методичні поради щодо вивчення теоретичного матеріалу, термінологічний словник, план семінарського заняття, питання для дискусій та поглибленого вивчення теми, навчальні завдання та індивідуальні завдання, теми рефератів тощо).

Аудит


Долішня, Т. І. Аудит : практикум / Т. І. Долішня, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 98 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Аудит». Практикум призначено для студентів напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030508 – «Фінанси і кредит» усіх форм навчання та містить загальні методичні вказівки, короткий огляд теоретичних питань, практичні завдання, розв’язки типових завдань, запитання для самоконтролю до кожного практичного заняття та перелік рекомендованої літератури зокрема.

Архітектура комп'ютерів


Мойсеєнко, О. В. Архітектура комп'ютерів : методичні вказівки до курсової роботи / О. В. Мойсеєнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 35 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи містять основні теоретичні відомості та рекомендації виконання курсової роботи. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Архітектура комп’ютерів». Призначені для самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання.

Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики


Соломчак, О. В. Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики : лабораторний практикум / О. В. Соломчак, І. І. Яремак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 67 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни "Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики".

Технологія розробки нафтових родовищ


Вольченко, Д. О. Технологія розробки нафтових родовищ : практикум / Д. О. Вольченко, І. М. Драган. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 84 с.

Практикум містить основні розрахункові формули і залежності для визначення показників розробки при пружноводонапірному, режимі розчиненого газу, жорстководонапірному, заводненні і газонапірному режимах. Розглянуто прогнозування видобутку нафти на наступні роки розробки родовища, розробка покладів нафти тепловими методами і горизонтальними свердловинами. Наведено приклади розв’язування типових задач.

Технологія розробки нафтових родовищ


Вольченко, Д. О. Технологія розробки нафтових родовищ : курсове проектування / Д. О. Вольченко, І. М. Драган. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 19 с.

Вказівки розроблені відповідно до робочого навчального плану спеціальності “Видобування нафти і газу” напряму підготовки “Нафтогазова справа” (освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.05030401 - бакалавр). Вказівки включають: мету і завдання курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, структуру і зміст курсового проекту. Особлива увага звернута на вимоги до оформлення та захист курсових проектів. Можуть бути використані студентами всіх форм навчання та слухачами інституту післядипломної освіти.

Технологія розробки нафтових і газових родовищ на морі


Вольченко, Д. О. Технологія розробки нафтових і газових родовищ на морі : практикум / Д. О. Вольченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 61 с.

Практикум містить основні розрахункові формули і залежності для визначення показників розробки при різних режимах розробки нафтових родовищ і заводненні. Наведено залежності для визначення запасів газу об’ємним методом, прогнозування показників розробки газових родовищ при газовому і водонапірному режимах. Наведено приклади розв’язування типових задач.

Розробка нафтових і газових родовищ


Вольченко, Д. О. Розробка нафтових і газових родовищ : курсове проектування / Д. О. Вольченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 19 с.

Вказівки розроблені відповідно до робочого навчального плану спеціальності “Науки про Землю” спеціалізації Геологія нафти і газу” (освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр). Вказівки включають: мету і завдання курсового проектування, організацію роботи над курсовою роботою, тематику курсових робіт, структуру і зміст курсової роботи. Особлива увага звернута на вимоги до оформлення та захист курсових робіт. Можуть бути використані студентами всіх форм навчання.

Акустичний контроль


Лютак, З. П. Акустичний контроль : лабораторний практикум / З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 63 с.

Лабораторний практикум складений згідно з програмою курсу «Акустичний контроль» для студентів напрямку підготовки 6.051003 – Приладобудування. Призначено для самостійної роботи при підготовці до лабораторних робіт з вказаної дисципліни студентів стаціонарної і заочної форми навчання.

Оптичні прилади неруйнівного контролю


Боднар, Р. Т. Оптичні прилади неруйнівного контролю : практикум / Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 132 с.

Практикум, складений згідно з програмою дисципліни "Оптичні прилади неруйнівного контролю" для студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю", затверджено директором енергетичного інституту ІФНТУНГ і призначено для самостійної роботи при підготовці до практичних занять з вказаної дисципліни студентів 5 курсу стаціонарної і заочної форм навчання

Інфраструктура туризму


Нєвєнченко, А. І. Інфраструктура туризму : практикум / А. І. Нєвєнченко, С. В. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 20 с.

Практикум містить основні положення з вивчення дисципліни „Інфраструктура туризму». Практикум розроблений відповідно до робочої програми дисципліни. Призначено для студентів очної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 242 - Туризм.

Інформатика


Михайлюк, І. Р. Інформатика : самостійна робота / І. Р. Михайлюк, Г. І. Левицька, Т. О. Ваврик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 42 с.

Самостійна робота з дисципліни «Інформатика» складено відповідно до нового навчального плану та освітньо-кваліфікаційної програми для студентів за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». Містить зміст теоретичного матеріалу; методичні рекомендації з вивчення дисципліни; перелік основних умінь, якими повинні володіти студенти; контрольні завдання; перелік питань для контролю та атестації знань студентів; перелік рекомендованих джерел. Призначена для студентів денної та заочної форм навчання.

Наукова іноземна мова діяльності (Англійська мова)


Юрас, Ю. І. Наукова іноземна мова діяльності (Англійська мова) : практикум / Ю. І. Юрас. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 101 с.

Практикум висвітлює основні завдання для проведення практичних занять з дисципліни "Наукова іноземна мова діяльності (Англійська мова)". Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни. Призначено для підготовки магістрів спеціальності 242 – "Туризм". Може бути використано студентами очної та заочної форм навчання.

Інноваційні технології в туризмі


Побігун, О. В. Інноваційні технології в туризмі : метод. вказ. для виконання лабораторних робіт / О. В. Побігун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 44 с.

Методичні вказівки висвітлюють основні питання з виконання лабораторних робіт з „Інноваційних технологій в туризмі”. Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 242 - „Туризм”. Може бути використано студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved