Ви є тут

Глосарій

Економіка і організація виробництва


Кулик, Т. П. Економіка і організація виробництва : методичні рек. для проведення практ. занять / Т. П. Кулик, І. Р. Боднарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 33 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Економіка і організація виробництва" та призначені для проведення практичних занять з даної дисципліни. Містять план заняття, короткі теоретичні відомості, рішення типових задачі, тестові завдання, задачі та питання для самооцінки. Призначено для студентів денної та заочної форми навчання за програмою підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 141- електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Екологія людини


Манюк, О. Р. Екологія людини : методичні рекомендації з курсового проектування / О. Р. Манюк, М. І. Мосюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 44 с.

Методичні вказівки містять інформацію необхідну для виконання курсової роботи з дисципліни "Екологія людини". Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "101-Екологія". Може бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Екологічна геологія та екологічне картування


Зорін, Д. О. Екологічна геологія та екологічне картування : курсовий проект / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 20 с.

Курсовий проект розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності - 101-Екологія освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Економіка галузевих ринків


Савко, О. Я. Економіка галузевих ринків : методичні вказівки для практ. та сам. занять / О. Я. Савко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 52 с.

Методичні вказівки містять перелік тем і план кожного заняття, основні терміни та поняття, типові задачі, завдання для розв'язку на практичних заняттях, а також завдання і питання для самостійної роботи студентів, наведено теми рефератів та літературу до кожної теми, подано тестові завдання для контролю знань студентів, перелік питань на залік, а також вимоги до написання та презентації рефератів. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Економіка галузевих ринків.

Електрометрія


Кузьменко, Е. Д. Електрометрія : підручник / Е. Д. Кузьменко, С. М. Кулик, П. Г. Пігулевський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 377 с.

У підручнику, розробленому відповідно до робочої програми дисципліни "Електрична розвідка", викладено теоретичні основи геоелектричних та електромагнітних зондувань, відомості про загальний електромагнітний стан Землі, новітні методи і технології електромагнітних досліджень із використанням природних полів.

Екологічна безпека


Зорін, Д. О. Екологічна безпека : конспект лекцій / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 222 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Екологічна безпека" та розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни "Екологічна безпека" для студентів спеціальності 101 "Екологія" ступеня вищої освіти - бакалавр. Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Екологічна безпека


Зорін, Д. О. Екологічна безпека : курсовий проект / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 29 с.

Методичні рекомендації з курсового проектування дисципліни "Екологічна безпека" розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни "Екологічна безпека" для студентів спеціальності 101 "Екологія" ступеня вищої освіти - бакалавр.

Екологічна безпека


Зорін, Д. О. Екологічна безпека : лабораторний практикум / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 68 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Екологічна безпека" та розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни "Екологічна безпека" для студентів спеціальності 101 "Екологія" ступеня вищої освіти - бакалавр. Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Екологічна безпека


Зорін, Д. О. Екологічна безпека : методичні рекомендації / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 52 с.

Методичні рекомендації містять загальну характеристику дисципліни, зміст теоретичної частини курсу, перелік лабораторних занять, рекомендації по виконанню завдань самостійної та індивідуальної робіт, перелік рекомендованих джерел. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом для підготовки студентів денної форми навчання напряму підготовки 101 - Екологія.

Екологічна геологія та екологічне картування


Зорін, Д. О. Екологічна геологія та екологічне картування : конспект лекцій / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 87 с.

Конспект лекцій містить теоретичні основи до вивчення курсу з дисципліни "Екологічна геологія та екологічне картування" для студентів спеціальності "101-Екологія" та розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни для студентів очної та заочної форм навчання ступеня вищої освіти - бакалавр.

Economic theory


Economic theory : textbook / I. Bodnaruk, R. Matskiv, T. Topolnytska, H. Malyk. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. - 117 p.

The textbook contains information on the general economic foundations of society, focuses on the laws of social production development, describes basic laws of economics and their application to business, outlines essential features of the main socio-economic systems and the directions of their evolution. This Economic Theory book includes a theoretical guide and material for self-study, lectures, workshops and practical classes. The text complies with economic theory syllabus.

Інженерна геологія


Гоптарьова, Н. В. Інженерна геологія : методичні вказівки для вивчення дисц. / Н. В. Гоптарьова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 29 с.

Методичні вказівки розроблено у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю "Науки про Землю". Може бути використаний студентами денної, дистанційної та заочної форм навчання.

Інженерна геологія


Гоптарьова, Н. В. Інженерна геологія : лабораторний практикум / Н. В. Гоптарьова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 80 с.

Лабораторний практикум розроблено у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю "Науки про Землю". Може бути використаний студентами денної, дистанційної та заочної форм навчання. У практикумі наведено зміст лабораторних робіт, літературні джерела, надані методичні поради до виконання кожної роботи, розроблені запитання для самоконтролю.

Інженерна геологія


Гоптарьова, Н. В. Інженерна геологія : курсове проектування / Н. В. Гоптарьова, М. І. Медвідь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 14 с.

Методичні вказівки розроблено у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю "Науки про Землю". Може бути використаний студентами денної, дистанційної та заочної форм навчання. У методичних вказівках наведено рекомендації для виконання курсового проекту.

Інженерна геологія


Гоптарьова, Н. В. Інженерна геологія : конспект лекцій / Н. В. Гоптарьова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 101 с.

Конспект лекцій розроблено у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю "Науки про Землю". Може бути використаний студентами денної, дистанційної та заочної форм навчання.

Технології зміцнення та відновлення деталей і конструкцій


Технології зміцнення та відновлення деталей і конструкцій : конспект лекцій / М. Й. Бурда, Д. Л. Луцак, Л. Д. Луцак, І. В. Цап. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 213 с.

В конспекті лекцій для студентів спеціальності "Прикладна механіка" представлений теоретичний матеріал з вивчення методів та способів зміцнення та відновлення робочих поверхонь деталей машин та конструкцій. Орієнтований на вивчення і вирішення конкретних теоретичних, технічних і практичних завдань, формування технічного мислення студентів.

Технічна діагностика трубопровідних систем


Тутко, Т. Ф. Технічна діагностика трубопровідних систем : практикум / Т. Ф. Тутко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 45 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Технічна діагностика трубопровідних систем". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Газонафтопроводи та газонафтосховища".

Теорія пружних хвиль


Гаранін, О. А. Теорія пружних хвиль : лабораторний практикум / О. А. Гаранін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 36 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Теорія пружних хвиль". Містить інформацію для виконання лабораторних робіт з курсу "Теорія пружних хвиль". Стисле представлення теоретичного матеріалу дозволяє студентові закріпити знання, які отримані на лекціях і сформувати чітке уявлення щодо виконання лабораторних робіт. Призначено для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 103 - "Науки про Землю" .

Методи дослідження нафтогазових машин


Паневник, О. В. Методи дослідження нафтогазових машин : лабораторний практикум / О. В. Паневник, Д. О. Паневник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 98 с.

Лабораторний практикум розроблений на основі робочої програми дисципліни ,,Методи дослідження нафтогазових машин" для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр освітньо-професійної програми ,,Обладнання нафтових і газових промислів" 185 ,,Нафтогазова інженерія та технології", 133 "Галузеве машинобудування". Призначений для використання студентами очної та заочної форми навчання.

Методи дослідження нафтогазових машин


Паневник, О. В. Методи дослідження нафтогазових машин : конспект лекцій / О. В. Паневник, Д. О. Паневник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 100 с.

Конспект лекцій розроблений на основі робочої програми дисципліни "Методи дослідження нафтогазових машин" для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр освітньо - професійної програми "Обладнання нафтових і газових промислів" 185 "Нафтогазова інженерія та технології", 133 "Галузеве машинобудування". Призначений для використання студентами очної та заочної форми навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved