Ви є тут

Глосарій

Житлове утворення


Житлове утворення : курс. проектування / Я. В. Василишин, Є. П. Олійник, О. Н. Козак, І. П. Смадич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 25 с.

Методичні вказівки містять матеріали для проведення курсового проектування з дисципліни "Основи містобудування". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки бакалаврів за напрямом 6.060102 -"Архітектура".

Адміністрування податків


Долішня, Т. І. Адміністрування податків : методичні вказівки до практичних занять / Т. І. Долішня. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 45 с.

Методичні вказівки до практичних занять розроблено відповідно до робочої програми курсу "Адміністрування податків" для магістрів спеціальності 071 - "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання. Містять опис дисципліни, рекомендації та вказівки для підготовки до практичних занять, методи контролю та схему нарахування балів, список рекомендованих джерел.

Адміністрування податків


Долішня, Т. І. Адміністрування податків : методичні вказівки для сам. роботи студентів / Т. І. Долішня. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни розроблено відповідно до робочої програми курсу "Адміністрування податків" для магістрів спеціальності 071 - "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання.

Основи порошкової металургії та композиційні матеріали


Гнилиця, І. Д. Основи порошкової металургії та композиційні матеріали : лабораторний практикум / І. Д. Гнилиця, І. В. Цап. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 80 с.

В лабораторному практикумі для студентів спеціальності "Прикладна механіка" представлені лабораторні роботи з вивчення методів одержання порошків, дослідження властивостей порошків, формування порошкових виробів, обладнання для спікання та дослідження структури спечених порошкових виробів. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 131 - "Прикладна механіка".

Проектування основ та фундаментів


Проектування основ та фундаментів : конспект лекцій / А. С. Величкович, А. В. Андрусяк, В. І. Артим, О. М. Лев. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 96 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам денної та заочної форм навчання (кваліфікаційний рівень - магістр), які здобувають спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" і 103 "Науки про землю" спеціалізація "Інженерна геологія та гідрогеологія". Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану.

Проектування основ і фундаментів


Андрусяк, А. В. Проектування основ і фундаментів : методичні вказівки для сам. роботи / А. В. Андрусяк, А. С. Величкович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 71 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам денної та заочної форм навчання (кваліфікаційний рівень - магістр), які здобувають спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" і 103 "Науки про землю" спеціалізація "Інженерна геологія та гідрогеологія". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану.

Проектування основ і фундаментів


Андрусяк, А. В. Проектування основ і фундаментів : практикум / А. В. Андрусяк, А. С. Величкович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 50 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам денної та заочної форм навчання (кваліфікаційний рівень - магістр), які здобувають спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" і 103 "Науки про землю" спеціалізація "Інженерна геологія та гідрогеологія". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану. Практикум містить основні положення та склад практичної частини курсу "Проектування основ і фундаментів". Розроблений з метою підготувати майбутніх магістрів в галузі будівництва до проектування та влаштування основ і фундаментів промислових і цивільних будинків та споруд в різних ґрунтових умовах.

Організація і планування виробництва


Організація і планування виробництва : навч. посіб. / М. Ю. Петрина, Л. І. Ріщук, О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 90 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація і планування виробництва". Містить основні теоретичні положення, запитання для самоконтролю та перелік навчально-методичного забезпечення дисципліни. Призначений для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 131 - Прикладна механіка.

Навчальна практика


Шлапак, Л. С. Навчальна практика : методичні вказівки / Л. С. Шлапак, М. В. Панчук, І. М. Сем'яник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Представлені методичні вказівки розкривають мету та завдання навчальної практики, наводять елементи її організації і керівництва, описують зміст практики, містять загальні положення щодо звітності за результатами практики, а також правила оформлення та захисту звіту з навчальної практики. Призначено для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 131 Прикладна механіка.

Моделювання ІТ-інновацій


Моделювання ІТ-інновацій : конспект лекцій / В. М. Юрчишин, І. І. Лютак, В. І. Шекета, Ю. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 108 с.

У конспекті лекцій відображено основні методи і засоби моделювання ІТ-інновацій, які дозволяють створювати ефективні бізнес-моделі. Цей курс містить поглиблені відомості про структуру, зміст і обсяг знань, умінь і навичок, що підлягають засвоєнню магістрами спеціальності «Інженерія програмного забезпечення». На основі освітньої програми для магістрів цієї спеціальності до конспекту лекцій включені розділи, в яких висвітлено поняття інновації та класифікації інновацій, інноваційну діяльність як об'єкт управління ІТ- підприємствами. Розглянуто поняття про бізнес-модель та шаблон бізнес моделі, структурні блоки та стилі бізнес-моделей, описані методи дизайну при побудові бізнес-моделей, розглянуто стратегію голубого океану та оцінювання ефективності інноваційної діяльності організації.

Паралельні програми та обчислення


Демчина, М. М. Паралельні програми та обчислення : конспект лекцій / М. М. Демчина, В. І. Шекета, Ю. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 265 с.

У конспекті лекцій представлено основні відомості з проектування та розроблення паралельних програм на основі освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики за спеціальністю 121 – інженерія програмного забезпечення. Призначено для підготовки фахівців другого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 121 – інженерія програмного забезпечення. Конспект лекцій може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved