Ви є тут

Глосарій

Зіставна лексикологія


Савчин, Н. Б. Зіставна лексикологія : конспект лекцій / Н. Б. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 120 с.

Конспект лекцій розроблений на основі робочої програми курсу "Зіставна лексикологія" та навчального плану підготовки студентів за освітньо-професійною програмою "Англійська філологія та переклад" на здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 035 "Філологія" зі спеціалізацією 035.04 - "Германські мови та літератури (переклад включно)" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Зварювальні джерела живлення


Гладь, І. В. Зварювальні джерела живлення : конспект лекцій / І. В. Гладь, І. Д. Галущак, О. І. Кіянюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 119 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни "Зварювальні джерела живлення". У конспекті лекцій узагальнено та систематизовано основні положення технічних і технологічних розробок джерел живлення для електродугового зварювання, що сприяють кращому розумінню принципу їх дії, будову і вимоги, що ставляться до джерел живлення зварювальної дуги. Описані джерела живлення змінного струму, випрямлячі, зварювальні генератори та інвертори.

Зварювання і монтаж технологічних трубопроводів


Панчук, М. В. Сем'яник І. М. Зварювання і монтаж технологічних трубопроводів : лабораторний практикум / М. В. Сем'яник І. М. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 42 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Зварювання і монтаж технологіч-них трубопроводів". Лабораторний практикум містить лабораторні роботи, які дають можливість студентам освоїти процеси зварювання, вивчити будову зварювального обладнання та набути навиків з визначення технологічних параметрів режимів зварювання та налаштування, їх на зварювальному обладнанні.

Загальна геологія


Хомин, В. Р. Загальна геологія : методичні вказівки з курсової роботи / В. Р. Хомин, А. Г. Поплюйко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 20 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Загальна геологія". Вони можуть бути використані студентами денної, дистанційної та заочної форм навчання спеціальності 103 - Науки про Землю.

Захист атмосферного повітря від забруднень


Семчук, Я. М. Захист атмосферного повітря від забруднень : навч. посіб. / Я. М. Семчук, Л. Я. Савчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 197 с.

У навчальному посібнику викладено лекційний курс із дисципліни «Прогнозування викидів в атмосферне повітря промисловими підприємствами». Розглянуто питання захисту атмосфери від хімічного, пилевого, електромагнітного, шумового, радіаційного забруднень стаціонарними та рухомими джерелами. Провідне місце у навчальному посібнику належить розгляду дотримання норм і вимог під час проектування, будівництва та реконструкції підприємств та інших об’єктів, що впливають або можуть впливати на стан атмосферного повітря.

Землевпорядне проектування


Кравець, О. Я. Землевпорядне проектування : конспект лекцій / О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 86 с.

Конспект лекцій містить навчальний матеріал з дисципліни "Землевпорядне проектування", а саме - основні завдання та призначення землевпорядного проектування. В конспекті розглянуто такі питання, як: теоретичні основи землевпорядного проектування, поняття про територіальний землеустрій, внутрішньогосподарський землеустрій сільськогосподарських землеволодінь та землекористувань, особливості землевпорядного проектування в районах розвинутої ерозії ґрунтів.

Загальна екологія


Радловська, К. О. Загальна екологія : методичні рекомендації з курсового проектування / К. О. Радловська, М. І. Мосюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 24 с.

Методичні вказівки для курсової роботи розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальностей 101 - "Екологія" всіх форм навчання.

Загально-екологічна навчальна практика


Глібовицька, Н. І. Загально-екологічна навчальна практика : методичні рекомендації / Н. І. Глібовицька, Т. В. Кундельська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 16 с.

Загально-екологічна навчальна практика є невід'ємною складовою навчального процесу підготовки екологів. Студенти-екологи приступають до проходження практики, маючи знання про головні закономірності функціонування літосфери, атмосфери, гідросфери, педосфери та біосфери, про головні екологічні закономірності, глобальні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення. Ці знання забезпечуються фундаментальними дисциплінами, які викладають протягом першого року підготовки екологів.

Запорная арматура


Андреев, Г. С. Запорная арматура / Г. С. Андреев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л. : Недра, 1974. - 144 с.

Книга содержит основные сведения по классификации, устройству, экксплуатации и ремонту запорной арматуры, применяемой на магистральных трубопроводах. Рассмотрены новые типы запорных устройств, приспособлений эксплуатационного управления запорными устройствами и автоматов закрытых. Второе издание дополнено сведениями о кранах больших диаметров отверстий и зарубежного производства.

Загальна екологія (та неоекологія)


Радловська, К. О. Загальна екологія (та неоекологія) : лабораторний практикум / К. О. Радловська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 49 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Загальна екологія (та неоекологія)". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю "101 - Екологія". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Вступ до спеціальності та основи наукових досліджень


Вступ до спеціальності та основи наукових досліджень : метод. вказівки для виконання курс. роботи / М. З. Мучка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 42 с.

Чисельні методи


Чисельні методи : конспект лекцій / А. І. Бандура, Л. І. Криштопа, А. О. Куриляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 130 с.

Проектування технологічних процесів зварювального виробництва


Проектування технологічних процесів зварювального виробництва : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 16 с.

Очисні споруди


Очисні споруди : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Люта, В. П. Лісафін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 252 с.

Основи екології в нафтогазовій галузі : практикум для студентів спец. "Буріння нафтових і газових свердловин


Основи екології в нафтогазовій галузі : практикум для студентів спец. "Буріння нафтових і газових свердловин" / Г. Д. Стельмахович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 59 с.

Методика гідрогеологічних досліджень : практикум


Методика гідрогеологічних досліджень : практикум / В. Р. Хомин, Н. Є. Трубенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 23 с.

Основи екології в нафтогазовій галузі : практикум для студентів спец. "Газонафтопроводи та газонафтосховища"


Основи екології в нафтогазовій галузі : практикум для студентів спец. "Газонафтопроводи та газонафтосховища" / Г. Д. Стельмахович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 59 с. -

Основи екології в нафтогазовій галузі : практикум для студентів спец. "Видобування нафти і газу"


Основи екології в нафтогазовій галузі : практикум для студентів спец. "Видобування нафти і газу" / Г. Д. Стельмахович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 59 с.

Методика гідрогеологічних досліджень : конспект лекцій


Методика гідрогеологічних досліджень : конспект лекцій / В. Р. Хомин, М. І. Медвідь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 127 с.

Технічна експлуатація автомобілів : конспект лекцій


Технічна експлуатація автомобілів : конспект лекцій / І. Я. Захара. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 44 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved