Ви є тут

Глосарій

Керування системами електропостачання


Керування системами електропостачання : практикум / І. І. Яремак, О. В. Соломчак, І. В. Гладь, Я. В. Бацала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 58 с.

Практикум розроблений відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни “Керування системами електропостачання. Містить основні теоретичні відомості для підготовки до практичних занять, приклади розв’язання задач та завдання для самостійної роботи. Практикум призначений для підготовки фахівців за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Консолідована фінансова звітність


Орлова, В. К. Консолідована фінансова звітність : метод. вказ. для практичних занять / В. К. Орлова, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 56 с.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Консолідована фінансова звітність» розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Розглянуто 7 тем, що висвітлюють питання організації та методики консолідації фінансової звітності суб'єктів господарювання. Матеріал викладений з урахуванням нової нормативної бази — Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Кваліфікаційна магістерська робота


Адаменко, Я. О. Кваліфікаційна магістерська робота : методичні рекомендації / Я. О. Адаменко, О. М. Адаменко, Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 48 с.

Методичні рекомендації до виконання, оформлення і захисту кваліцікаційної магістерської роботи складені згідно з навчальним планом для студентів спеціальностей 101 – Екологія та 183 – Технології захисту навколишнього середовища всіх форм навчання.

Контролінг


Андрусів, У. Я. Контролінг : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни. / У. Я. Андрусів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 124 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни розроблено відповідно до програм з нормативних навчальних дисциплін. Наведено перелік обов’язкових для вивчення питань. В методичних вказівках стисло викладається зміст кожної теми, наводяться типові практичні завдання та приклади їх розвязку, а також сформовано список рекомендованої літератури для більш детального вивчення обов’язкових для розгляду питань. Дані методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни призначені для використання студентами всіх форм навчання напряму підготовки 6.060301 "Менеджмент".

Комп'ютерна логіка


Мойсеєнко, О. В. Комп'ютерна логіка : методичні вказівки до курсової роботи / О. В. Мойсеєнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи містять основні теоретичні відомості та рекомендації виконання курсової роботи. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Комп’ютерна логіка». Призначені для самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання.

Курс загальної фізики


Вакалюк, В. М. Курс загальної фізики : навч. посіб. Ч. 3 : Оптика. Атомна та ядерна фізика / В. М. Вакалюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 474 с.

Навчальний посібник написано відповідно до робочої програми з дисципліни ‹‹Фізика›› для студентів спеціальності «Прикладна механіка». У ньому систематично викладено основи оптики, атомної фізики, квантової механіки, квантової статистики, фізики твердого тіла, фізики атомного ядра та елементарних частинок. Значну увагу приділено практичному застосуванню фізичних законів у різних галузях науки і техніки.

Комп'ютерні мережі та телекомунікації


Іванюк, Н. І. Комп'ютерні мережі та телекомунікації : лабораторний практикум / Н. І. Іванюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 255 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Комп’ютерні мережі та телекомунікації”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Комп’ютерні мережі та телекомунікації”. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність»

Контролінг


Андрусів, У. Я. Контролінг : конспект лекцій / У. Я. Андрусів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 85 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до програм з нормативних навчальних дисциплін. Наведено перелік обов’язкових для вивчення питань. В конспекті лекцій стисло викладається зміст кожної теми та приводиться список рекомендованої літератури для більш детального вивчення обов’язкових для розгляду питань. Даний конспект лекцій призначений для використання студентами всіх форм навчання напряму підготовки 6.060301 “Менеджмент”.

Консолідована фінансова звітність


Орлова, В. К. Консолідована фінансова звітність : конспект лекцій / В. К. Орлова, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 113 с.

Конспект лекцій містить теоретичний, лекційний матеріал з дисципліни «Консолідована фінансова звітність». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. У конспекті розглянуто 7 тем, які висвітлюють питання організації та методики консолідації фінансової звітності суб'єктів господарювання. Матеріал викладений з урахуванням нової нормативної бази — Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Розділи конспекту мають логічний взаємозв’язок, містять приклади та схематичне подання матеріалу. Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 8.03050901 – «Облік і аудит».

Комп'ютерна схемотехніка


Гарасимів, Т. Г. Комп'ютерна схемотехніка : лабораторний практикум / Т. Г. Гарасимів, Я. І. Заячук, В. М. Медведчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 99 с.

Лабораторний практикум складено відповідно до робочої програми дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка». Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050102 -«Комп'ютерна інженерія». Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Об'єктивно-орієнтоване програмування


Мельничук, С. І. Об'єктивно-орієнтоване програмування : самостійна робота / С. І. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 16 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи

Елементи і пристрої автоматики


Заміховський, Л. М. Елементи і пристрої автоматики : курсове проектування / Л. М. Заміховський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2013. - 33 с.

Методичні вказівки містять завдання на курсовий проект з дисципліни “Елементи та пристрої автоматики” та рекомендації щодо його виконання. Всі матеріали складені у відповідності з програмою навчальної дисципліни та чинним навчальним планом підготовки фахівців за напрямком “Cистемна інженерія. Призначені для студентів денної та заочної форми навчання.

Сучасні технології програмування


Мельничук, С. І. Сучасні технології програмування : самостійна робота / С. І. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 17 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи.

Архітектура комп'ютера та програмування


Євчук, О. В. Архітектура комп'ютера та програмування : метод. вказ. до самостійної роботи / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 10 с.

Методичні вказівки для курсового проектування з дисципліни "Архітектура комп'ютера та програмування" використовуються при виконанні самостійної роботи з даної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 172-"Телекомунікації та радіотехніка".

Основи наукових досліджень і технічної творчості


Заміховська, О. Л. Основи наукових досліджень і технічної творчості : метод. вказ. для самостійної роботи студентів / О. Л. Заміховська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 15 с.

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу, яка сприяє активізації засвоєння студентом знань та їх реалізації. Самостійна робота є основним засобом опанування навчального процесу студентами у вільний від занять час. Введення в вузах дисципліни «Основи наукових досліджень і технічної творчості» покликане сприяти формуванню у студентів технічних спеціальностей загальної картини розвитку інженерної справи як цілісного (внутрішньо єдиного) процесу, який відбувається закономірно і проходить в органічному взаємозв’язку і взаємодії з історією суспільства.

Латинська мова


Судук, І. І. Латинська мова : практикум / І. І. Судук, М. І. Гуцол. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 45 с.

Практикум містить вправи, які сприяють закріпленню основ латинської фонетики, морфології та синтаксису, розвивають і поглиблюють набуті теоретичні знання, підводять студента до читання текстів латинською мовою. Завдання упорядковані відповідно до робочої програми дисципліни.

Латинська мова


Судук, І. І. Латинська мова : метод. вказ. для виконання самостійної роботи / І. І. Судук, М. І. Гуцол. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 45 с.

Посібник укладено з метою допомогти студентам оволодіти технікою читання та виробити навички самостійної роботи над перекладом зі словником. Він містить добірку латинських текстів з сучасних підручників. Текстовий матеріал упорядкований у граматичній послідовності згідно з робочою програмою дисципліни. Тематика текстів різноманітна, в основному це розповіді про життя, побут і міфологію римлян. Призначений для студентів спеціальності 035 «Філологія».

Практикум з лінгвістики


Янишин, О. К. Практикум з лінгвістики : конспект лекцій / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 42 с.

Конспект лекцій розроблено на основі робочої програми курсу “Практикум з лінгвістики” та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 035 «Філологія» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Конспект лекцій забезпечує системний виклад теоретичного матеріалу за тематикою лекційного курсу. Призначений для організації роботи студентів, які можуть скористуватися посібником під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи.

Педагогіка


Янишин, О. К. Педагогіка : метод. вказ. для вивчення навчальної дисципліни та підготовки до практичних занять / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 42 с.

Методичні вказівки для навчальної дисципліни «Педагогіка» укладені відповідно до робочої програми та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 035 «Філологія» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Методичні вказівки містять опис структури та програми навчальної дисципліни, мету вивчення і засвоєння змістових модулів, зміст і плани практичних занять, пояснення системи контролю за навчальними досягненнями студентів, рекомендації щодо підготовки до іспиту. Подано перелік рекомендованої літератури. Призначені для організації роботи студента.

Основи теорії перекладу


Стахмич, Ю. С. Основи теорії перекладу : практикум / Ю. С. Стахмич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 108 c.

Практикум розроблено згідно з робочою програмою дисципліни «Основи теорії перекладу». Містить теоретичний матеріал, запитання для самоконтролю, систему послідовних вправ для самостійної перевірки засвоєння теоретичного матеріалу. Практикум узагальнює теоретичні підходи до проблем перекладу та його аспектів, граматичні, лексичні, семантичні та стилістичні труднощі перекладу. Може використовуватися студентами під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи. Практикум призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» та спеціальністю 035 «Філологія».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved