Ви є тут

Глосарій

Методи сейсмічної томографії


Розловська, С. Є. Методи сейсмічної томографії : лабораторний практикум / С. Є. Розловська, М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 32 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Сейсмічна розвідка". В практикумі описано загальні відомості про метод сейсмічної томографії, порядок виконання лабораторних робіт, способи обробки даних. Практикум призначено для студентів очної, заочної та дистанційної форм навчання напряму підготовки 6.040103 “Геологія”.

Методологія та організація наукових досліджень


Адаменко, О. М. Методологія та організація наукових досліджень : метод. вказ. для самостійної роботи / О. М. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 16 с.

Самостійна робота студентів – це форма організації індивідуального вивчення студентами навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час. Методичні вказівки розроблено на кафедрі екології згідно з навчальним планом для студентів спеціальностей 101- Екологія та 183 - Технологія захисту навколишнього середовища.

Моніторинг довкілля


Радловська, К. О. Моніторинг довкілля : курсова робота / К. О. Радловська, Т. М. Яцишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 19 с.

Методичні рекомендації розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Менеджмент


Кузьмин, В. М. Менеджмент : практикум / В. М. Кузьмин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 93 с.

Практикум містить зміст основних тем дисципліни, вказівки для виконання практичних завдань з основних тем дисципліни, перелік контрольних питань та навчальну літературу з дисципліни “Менеджмент”. Розроблений у відповідності з робочою навчальною програмою дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Економіка підприємства”. Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання економічних та технічних спеціальностей при вивченні дисциплін “Основи менеджменту”, “Концепції управління"

Мінералогія


Лопушняк, Я. І. Мінералогія / Я. І. Лопушняк, Л. В. Пінчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 28 с.

Методичні вказівки складені згідно з робочою програмою дисципліни «Мінералогія» для студентів напряму підготовки 6.040103 – «Геологія». Наведено задачі мінералогії, зміст теоретичних і лабораторних занять з дисципліни, надано методичні поради до вивчення кожного розділу дисципліни, розроблено запитання для самоконтролю і домашні завдання для студентів заочної форми навчання, рекомендовані літературні джерела навчальної інформації.

Мікроекономіка


Мікроекономіка : метод. вказ. до викон. курс. роботи / Р. Т. Мацьків, Т. Б. Топольницька, І. І. Проданова [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 44 с.

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Мікроекономіка” складені на основі типової програми для студентів економічних спеціальностей очної та заочної форми навчання і призначені для полегшення роботи над матеріалом при написанні курсової роботи. Методичні вказівки містять мету і завдання курсової роботи, вибір теми роботи та підбір літератури, структуру та вимоги до курсової роботи, типові недоліки при виконанні курсових робіт, порядок рецензування, захисту та критерії оцінювання, тематику курсових робіт та рекомендовану літературу.

Міжнародна науково-дослідна співпраця


Цих, В. С. Міжнародна науково-дослідна співпраця : практикум / В. С. Цих, Н. Л. Тацакович, О. В. Попович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 46 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Міжнародна науково-дослідна співпраця". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 141 "Енергетичний менеджмент". Може бути використаний студентами очної, заочної та дистанційної форм навчання.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Інвестиційний аналіз"


Боднарук, І. Л. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Інвестиційний аналіз" : для магістрів денної форми навчання / І. Л. Боднарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 62 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни. У методичних вказівках подано мету та завдання навчальної дисципліни «Інвестиційний аналіз» загальні рекомендації щодо вивчення дисципліни, тематичний план та зміст навчальної програми дисципліни, елементи самостійної роботи, їх зміст та обсяги в годинах, інформаційне забезпечення, містить контрольні питання для обговорення на практичних заняттях.

Міжнародний туризм


Архипова, Л. М. Міжнародний туризм : практикум / Л. М. Архипова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 27 с.

Міжнародний туризм». Містить методичні вказівки до робіт, які проводяться в комп’ютерному класі з метою засвоєння основного матеріалу предмету та вивчення основних понять, закономірностей, набуття необхідних навичок. Призначено для студентів очної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 242 - Туризм.

Метеорологія і кліматологія


Архипова, Л. М. Метеорологія і кліматологія : лабораторний практикум / Л. М. Архипова, С. В. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 29 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Метеорологія і кліматологія». Лабораторний практикум містить методичні вказівки до виконання робіт, які проводять з метою засвоєння основного матеріалу предмету, вивчення основних понять, закономірностей, елементів динаміки атмосферних явищ і набуття практичних навичок у використанні даних.

Об'єктивно-орієнтоване програмування


Мельничук, С. І. Об'єктивно-орієнтоване програмування : самостійна робота / С. І. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 16 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи

Елементи і пристрої автоматики


Заміховський, Л. М. Елементи і пристрої автоматики : курсове проектування / Л. М. Заміховський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2013. - 33 с.

Методичні вказівки містять завдання на курсовий проект з дисципліни “Елементи та пристрої автоматики” та рекомендації щодо його виконання. Всі матеріали складені у відповідності з програмою навчальної дисципліни та чинним навчальним планом підготовки фахівців за напрямком “Cистемна інженерія. Призначені для студентів денної та заочної форми навчання.

Сучасні технології програмування


Мельничук, С. І. Сучасні технології програмування : самостійна робота / С. І. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 17 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи.

Архітектура комп'ютера та програмування


Євчук, О. В. Архітектура комп'ютера та програмування : метод. вказ. до самостійної роботи / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 10 с.

Методичні вказівки для курсового проектування з дисципліни "Архітектура комп'ютера та програмування" використовуються при виконанні самостійної роботи з даної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 172-"Телекомунікації та радіотехніка".

Основи наукових досліджень і технічної творчості


Заміховська, О. Л. Основи наукових досліджень і технічної творчості : метод. вказ. для самостійної роботи студентів / О. Л. Заміховська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 15 с.

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу, яка сприяє активізації засвоєння студентом знань та їх реалізації. Самостійна робота є основним засобом опанування навчального процесу студентами у вільний від занять час. Введення в вузах дисципліни «Основи наукових досліджень і технічної творчості» покликане сприяти формуванню у студентів технічних спеціальностей загальної картини розвитку інженерної справи як цілісного (внутрішньо єдиного) процесу, який відбувається закономірно і проходить в органічному взаємозв’язку і взаємодії з історією суспільства.

Латинська мова


Судук, І. І. Латинська мова : практикум / І. І. Судук, М. І. Гуцол. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 45 с.

Практикум містить вправи, які сприяють закріпленню основ латинської фонетики, морфології та синтаксису, розвивають і поглиблюють набуті теоретичні знання, підводять студента до читання текстів латинською мовою. Завдання упорядковані відповідно до робочої програми дисципліни.

Латинська мова


Судук, І. І. Латинська мова : метод. вказ. для виконання самостійної роботи / І. І. Судук, М. І. Гуцол. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 45 с.

Посібник укладено з метою допомогти студентам оволодіти технікою читання та виробити навички самостійної роботи над перекладом зі словником. Він містить добірку латинських текстів з сучасних підручників. Текстовий матеріал упорядкований у граматичній послідовності згідно з робочою програмою дисципліни. Тематика текстів різноманітна, в основному це розповіді про життя, побут і міфологію римлян. Призначений для студентів спеціальності 035 «Філологія».

Практикум з лінгвістики


Янишин, О. К. Практикум з лінгвістики : конспект лекцій / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 42 с.

Конспект лекцій розроблено на основі робочої програми курсу “Практикум з лінгвістики” та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 035 «Філологія» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Конспект лекцій забезпечує системний виклад теоретичного матеріалу за тематикою лекційного курсу. Призначений для організації роботи студентів, які можуть скористуватися посібником під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи.

Педагогіка


Янишин, О. К. Педагогіка : метод. вказ. для вивчення навчальної дисципліни та підготовки до практичних занять / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 42 с.

Методичні вказівки для навчальної дисципліни «Педагогіка» укладені відповідно до робочої програми та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 035 «Філологія» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Методичні вказівки містять опис структури та програми навчальної дисципліни, мету вивчення і засвоєння змістових модулів, зміст і плани практичних занять, пояснення системи контролю за навчальними досягненнями студентів, рекомендації щодо підготовки до іспиту. Подано перелік рекомендованої літератури. Призначені для організації роботи студента.

Основи теорії перекладу


Стахмич, Ю. С. Основи теорії перекладу : практикум / Ю. С. Стахмич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 108 c.

Практикум розроблено згідно з робочою програмою дисципліни «Основи теорії перекладу». Містить теоретичний матеріал, запитання для самоконтролю, систему послідовних вправ для самостійної перевірки засвоєння теоретичного матеріалу. Практикум узагальнює теоретичні підходи до проблем перекладу та його аспектів, граматичні, лексичні, семантичні та стилістичні труднощі перекладу. Може використовуватися студентами під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи. Практикум призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» та спеціальністю 035 «Філологія».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved