Ви є тут

Глосарій

Новітні технології на автомобільному транспорті : конспект лекцій


Новітні технології на автомобільному транспорті : конспект лекцій / І. Я. Захара. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 48 с.

Науково-технічний переклад


Каламбет, Я. І. Науково-технічний переклад = Scientific and technical translation : методичні вказівки до проведення лекційних занять / Я. І. Каламбет. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 70 с.

Методичні вказівки до проведення лекційних занять з дисципліни "Науково-технічний переклад" призначені для студентів IІІ-го року навчання, які навчаються за спеціальністю 035 - "Філологія". Мета - розглянути різноманітні техніки перекладу складних граматичних, лексичних, термінологічних та жанрово-стилістичних явищ англійського науково-технічного дискурсу. Методичні вказівки до проведення лекційних занять дають змогу студентам вивчити деякі характерні системні особливості науково-технічної термінології англійської мови та типові випадки розбіжностей з українською мовою, які виникають при перекладі, а також можуть надати практичну допомогу майбутнім перекладачам у роботі при редагуванні як простих, так і складних, специфічних текстів науково-технічного характеру.

Наукові дослідження в області будівельної фізики


Кошлак, Г. В. Наукові дослідження в області будівельної фізики : метод. вказівки до розрахунково-графічної роботи / Г. В. Кошлак, Б. А. Кутний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 17 с.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-рафічної робти з дисципліни «Наукові дослідження в області будівельної теплофізики». Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Наукова англійська мова за професійним спрямуванням


Клочко, Н. Б. Наукова англійська мова за професійним спрямуванням : практикум / Н. Б. Клочко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 100 с.

Практикум з дисципліни "Наукова англійська мова за професійним спрямуванням" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". Практикум може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Нафтогазова геоекологія


Хомин, В. Р. Нафтогазова геоекологія : методичні вказівки / В. Р. Хомин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 32 с.

У методичних вказівках наведено план вивчення дисципліни "Нафтогазова геоекологія" відповідно до навчальних планів підготовки бакалаврів за спеціальністю 103 - Науки про Землю та рекомендації з вивчення окремих тем, а також запитання для самоперевірки знань.

Нафтогазоносні провінції світу


Ярема, А. В. Нафтогазоносні провінції світу : лабораторний практикум / А. В. Ярема. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 82 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Нафтогазоносні провінції світу". Розроблений у відповідно до робочої програми дисципліни та призначено для підготовки фахівців спеціальності 103 "Науки про Землю" освітньої програми "Геологія нафти і газу". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання, а також слухачами інституту післядипломної освіти.

Наукові основи промислової екології


Челядин, Л. І. Наукові основи промислової екології : конспект лекцій / Л. І. Челядин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 120 с.

Конспект лекцій розроблений на основі огляду і аналізу основних галузей промислового видобутку природної сировини та її перетворення в різні товари, матеріали. Промислове виробництво вміщає технології, процеси, устаткування, які спричиняють виділення в атмосферу викидних забруднених газів, стічних вод, що вміщають токсичні компоненти, техногенних відходів, які складуються на певних територіях, і забруднюють педосферу.

Німецька мова


Коржак, З. З. Німецька мова : методичні вказівки (практична та самостійна робота) / З. З. Коржак, Л. Г. Сорока. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 137 c.

Методичні вказівки "Німецька мова" (Практична та самостійна робота) призначений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну і охоплюють тематику напрямків підготовки: 6.020303 "Філологія", 6.040106 "туризм", "документознавство".

Нормативно-правові засади стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення


Карпаш, О. М. Нормативно-правові засади стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення : конспект лекцій / О. М. Карпаш, Г. М. Когут. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 164 c.

У конспекті лекцій сформульовано головні поняття і терміни, що стосуються нормативно-правових засад стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення, у т.ч у нафтогазовій галузі. Розглянуто основні підходи до організації робіт зі стандартизації, оцінки відповідності та метрологічного забезпечення.

Навчальна практика


Шлапак, Л. С. Навчальна практика : методичні вказівки / Л. С. Шлапак, М. В. Панчук, І. М. Сем'яник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Представлені методичні вказівки розкривають мету та завдання навчальної практики, наводять елементи її організації і керівництва, описують зміст практики, містять загальні положення щодо звітності за результатами практики, а також правила оформлення та захисту звіту з навчальної практики. Призначено для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 131 Прикладна механіка.

Вступ до спеціальності та основи наукових досліджень


Вступ до спеціальності та основи наукових досліджень : метод. вказівки для виконання курс. роботи / М. З. Мучка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 42 с.

Чисельні методи


Чисельні методи : конспект лекцій / А. І. Бандура, Л. І. Криштопа, А. О. Куриляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 130 с.

Проектування технологічних процесів зварювального виробництва


Проектування технологічних процесів зварювального виробництва : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 16 с.

Очисні споруди


Очисні споруди : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Люта, В. П. Лісафін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 252 с.

Основи екології в нафтогазовій галузі : практикум для студентів спец. "Буріння нафтових і газових свердловин


Основи екології в нафтогазовій галузі : практикум для студентів спец. "Буріння нафтових і газових свердловин" / Г. Д. Стельмахович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 59 с.

Методика гідрогеологічних досліджень : практикум


Методика гідрогеологічних досліджень : практикум / В. Р. Хомин, Н. Є. Трубенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 23 с.

Основи екології в нафтогазовій галузі : практикум для студентів спец. "Газонафтопроводи та газонафтосховища"


Основи екології в нафтогазовій галузі : практикум для студентів спец. "Газонафтопроводи та газонафтосховища" / Г. Д. Стельмахович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 59 с. -

Основи екології в нафтогазовій галузі : практикум для студентів спец. "Видобування нафти і газу"


Основи екології в нафтогазовій галузі : практикум для студентів спец. "Видобування нафти і газу" / Г. Д. Стельмахович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 59 с.

Методика гідрогеологічних досліджень : конспект лекцій


Методика гідрогеологічних досліджень : конспект лекцій / В. Р. Хомин, М. І. Медвідь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 127 с.

Технічна експлуатація автомобілів : конспект лекцій


Технічна експлуатація автомобілів : конспект лекцій / І. Я. Захара. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 44 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved