Ви є тут

Глосарій

Нафтогазопромислове обладнання


Копей, Б. В. Нафтогазопромислове обладнання : лабораторний практикум (англійською мовою) / Б. В. Копей, І. І. Шостаківський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 51 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Нафтогазопромислове обладнання" для студентів-іноземців і написаний англійською мовою. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Лабораторний практикум використовує лабораторну базу кафедри нафтогазового обладнання. Призначений для підготовки бакалаврів спеціальності "Нафтогазова інженерія і технології". Може бути використаний студентами денної та дистанційної форм навчання.

Надійність автотранспортних засобів


Дикун, Т. В. Надійність автотранспортних засобів : практикум / Т. В. Дикун, М. М. Гнип. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 30 с.

Практикум призначений для допомоги студентам спеціальності 274- Автомобільний транспорт при виконанні практичних і контрольних робіт з дисципліни "Надійність автотранспортних засобів". Рекомендовано для студентів очної та заочної форм навчання.

Новітні технології на автомобільному транспорті


Захара, І. Я. Новітні технології на автомобільному транспорті : практикум / І. Я. Захара. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 30 с.

Практикум містить тематику практичних робіт, короткі теоретичні відомості, завдання, вказівки до їх виконання та контрольні запитання. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Новітні технології на автомобільному транспорті". Призначено для студентів спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" очної та заочної форми навчання для допомоги при виконанні практичних робіт, а також для самостійної роботи студентів.

Національна економіка


Проданова, І. І. Національна економіка : навч. посіб. / І. І. Проданова, Р. Б. Данилейчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 198 с.

Представлений навчальний посібник є узагальненням надбань зарубіжної та вітчизняної економічної науки у сфері питань щодо особливостей формування та функціонування національної економіки як єдиної динамічної системи та підсистеми світового господарства, як галузі знань, навчальної дисципліни, наукового напрямку і явища соціально-економічної реальності, а також проблеми формування та подальшого еволюційного розвитку національної економіки України з урахуванням сучасного стану ринкових перетворень в державі та суспільстві

Німецька мова і переклад


Ріба-Гринишин, О. М. Німецька мова і переклад : метод. вказ. для практичних занять та самостійної роботи / О. М. Ріба-Гринишин, М. З. Мучка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 35 с.

Методичні вказівки укладені відповідно до робочої програми дисципліни, містять завдання на розуміння прочитаного тексту, речення для перекладу з української мови на німецьку та граматичні завдання. Для підготовки бакалаврів за напрямом 035 "Філологія".

Нарисна геометрія


Бекіш, І. О. Нарисна геометрія : конспект лекцій / І. О. Бекіш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 40 с.

Конспект лекцій включає спеціальні питання нарисної геометрії: проекції з числовими відмітками, що вивчаються відповідно до стандартів освіти студентами геологічних напрямів і спеціальностей. Дане видання має на меті допомогти студентам в освоєнні теоретичних основ зазначеного розділу, отримати необхідний мінімум знань, достатній для вирішення практичних завдань. Лекційний матеріал проілюстрований креслениками і наочними рисунками, що значно полегшує його сприйняття.

Нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини


Куровець, С. С. Нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини : конспект лекцій / С. С. Куровець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 150 с.

Конспект лекцій містить лекційний матеріал дисципліни Нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців спеціальності 103 Науки про Землю спеціалізації "Геологія нафти і газу". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Нафтогазоносні провінції світу


Ярема, А. В. Нафтогазоносні провінції світу : методичні вказівки для вивчення дисципліни / А. В. Ярема. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 30 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Нафтогазоносні провінції світу". У навчально-методичному виданні містяться рекомендації з вивчення окремих тем, питання для самоперевірки знань, а також перелік контрольних завдань. Призначено для підготовки фахівців спеціальності 103 "Науки про Землю" (спеціалізація "Геологія нафти і газу"). Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання, а також слухачами інституту післядипломної освіти.

Нафтові та газові родовища України


Ярема, А. В. Нафтові та газові родовища України : лабораторний практикум / А. В. Ярема. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 65 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Нафтові та газові родовища України". Розроблений у відповідно до робочої програми дисципліни та призначений для підготовки магістрів спеціальності 103 "Науки про Землю" (спеціалізація "Геологія нафти і газу"). Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання, а також слухачами інституту післядипломної освіти.

Німецька мова


Коржак, З. З. Німецька мова : навч. посіб. / З. З. Коржак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 84 с.

Навчальний посібник "Німецька мова" підготовлений відповідно до чинної програми з іноземних мов для студентів технічних ВНЗ та згідно з вимогами до теорії та практики надання знань у сфері технічних наук німецькою мовою і відповідає змісту програмних модулів "Фахова мова" та "Технічний переклад". Структурно посібник складається з шести розділів, кожний з яких містить до трьох оригінальних німецькомовних текстів з сучасних німецьких видань, до яких надаються пояснення лексичного мінімуму українською мовою.

Інформатика та програмування


Штогрин, Л. В. Інформатика та програмування : лабораторний практикум / Л. В. Штогрин, Д. В. Касіянчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 71 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни „Інформатика та програмування” з метою організації самостійної роботи студентів для вивчення даної дисципліни. Призначені для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 19 – «Архітектура та будівництво» спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» на основі ОКР «молодший спеціаліст».

Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації


Шавранський, М. В. Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації : метод. вказ. для сам. роботи / М. В. Шавранський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 63 с.

Проектування сучасних автоматичних керування в нафтовій та газовій промисловості вимагає від інженера з автоматизації глибоких знань в області ідентифікації і моделювання технологічних процесів як об’єктів керування.

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності


Чигур, І. І. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності : метод. вказ. для сам. роботи / І. І. Чигур, Л. Я. Чигур. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 63 с.

Етика та психологія ділових відносин


Дербеньова, Л. В. Етика та психологія ділових відносин : конспект лекцій / Л. В. Дербеньова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 68 с.

Конспект лекцій "Етика та психологія ділових відносин" сприятиме формування необхідної комунікативної спроможності у оволодінні науковими засадами етики та психології ділових відносин з метою оцінки, вироблення стратегії поведінки у прийнятті рішень, що дозволяє вирішувати суперечливі етичні проблеми в бізнесі, організаціях, держпідприємствах майбутнім фахівцям-документознавцям та інформаційним аналітикам.

Вдосконалення координаційних здібностей студентів на заняттях з волейболу


Бойчук, Р. І. Вдосконалення координаційних здібностей студентів на заняттях з волейболу : метод. вказ. / Р. І. Бойчук, Т. М. Захаркевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 27 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Фізичне виховання". У роботі викладено основні положення методики розвитку координаційних здібностей та способів їхнього контролю. Розглянута технологія формування техніки основних прийомів гри у волейбол шляхом цілеспрямованого вдосконалення координаційних здібностей. Призначено для студентів всіх напрямків підготовки.

Геоінформаційні системи в землеустрої та кадастрі


Романюк, В. В. Геоінформаційні системи в землеустрої та кадастрі : лабораторний практикум / В. В. Романюк, О. Є. Лудчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 68 с. -

Лабораторний практикум складено відповідно до робочої програми курсу "Геоінформаційні системи в землеустрої та кадастрі" з підготовки магістрів зі спеціальності 193 - "Геодезія та землеустрій". Містить основні теоретичні відомості, контрольні питання і завдання для виконання лабораторних робіт з вивчення дисципліни " Геоінформаційні системи в землеустрої та кадастрі ".

Ландшафтний землеустрій


Приходько, М. М. Ландшафтний землеустрій : метод. вказ. для виконання практичних робіт / М. М. Приходько, В. В. Романюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 33 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Ландшафтний землеустрій". Можуть використовуватися студентами денної та заочної (дистанційної) форм навчання. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 193- "геодезія та землеустрій", спеціалізаціями "землеустрій та кадастр" та "оцінка землі та нерухомого майна"

Українська мова в перекладознавчому аспекті


Українська мова в перекладознавчому аспекті : конспект лекцій / О. В. Когут, О. М. Мельник, М. І. Венгринюк [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 222 с.

Конспект лекцій укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни "Українська мова в перекладознавчому аспекті". Конспект лекцій забезпечує системний виклад теоретичного матеріалу за тематикою лекційного курсу. Призначений для організації роботи студентів, які можуть скористуватися конспектом лекцій під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи.

Перехідні процеси в електричних системах


Костишин, В. С. Перехідні процеси в електричних системах : лабораторний практикум / В. С. Костишин, П. О. Курляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 35 c.

Методичні вказівки до лабораторного практикуму складені згідно з програмою дисципліни "Перехіді процеси в електричних системах" для спеціальності 141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" та призначені для студентів денної і заочної форм навчання. У лабораторному практикумі розглядаються питання, пов'язані з визначенням струмів трифазного та несиметричних коротких замикань у високовольтних та низьковольтних мережах різними методами. Особлива увага надається методам, орієнтованим на використання пакету прикладних програм EKAF, який реалізований на ЕОМ.

Перехідні процеси в електричних системах


Костишин, В. С. Перехідні процеси в електричних системах : курсове проектування / В. С. Костишин, П. О. Курляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 215 c.

Методичні вказівки складені згідно з програмою дисципліни "Перехіді процеси в електричних системах" для спеціальності 141 -"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" і призначені для студентів денної і заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved