Ви є тут

Глосарій

Навчально-ознайомча практика


Навчально-ознайомча практика : практикум / Л. С. Войтків, І. В. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Національна економіка України в умовах європейської інтеграції


Національна економіка України в умовах європейської інтеграції : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 32 с.

Новітні конструкційні матеріали


Новітні конструкційні матеріали : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / І. Д. Гнилиця, І. В. Цап. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 16 с.

Новітні технології на автомобільному транспорті : конспект лекцій


Новітні технології на автомобільному транспорті : конспект лекцій / І. Я. Захара. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 48 с.

Науково-технічний переклад


Каламбет, Я. І. Науково-технічний переклад = Scientific and technical translation : методичні вказівки до проведення лекційних занять / Я. І. Каламбет. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 70 с.

Методичні вказівки до проведення лекційних занять з дисципліни "Науково-технічний переклад" призначені для студентів IІІ-го року навчання, які навчаються за спеціальністю 035 - "Філологія". Мета - розглянути різноманітні техніки перекладу складних граматичних, лексичних, термінологічних та жанрово-стилістичних явищ англійського науково-технічного дискурсу. Методичні вказівки до проведення лекційних занять дають змогу студентам вивчити деякі характерні системні особливості науково-технічної термінології англійської мови та типові випадки розбіжностей з українською мовою, які виникають при перекладі, а також можуть надати практичну допомогу майбутнім перекладачам у роботі при редагуванні як простих, так і складних, специфічних текстів науково-технічного характеру.

Наукові дослідження в області будівельної фізики


Кошлак, Г. В. Наукові дослідження в області будівельної фізики : метод. вказівки до розрахунково-графічної роботи / Г. В. Кошлак, Б. А. Кутний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 17 с.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-рафічної робти з дисципліни «Наукові дослідження в області будівельної теплофізики». Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Наукова англійська мова за професійним спрямуванням


Клочко, Н. Б. Наукова англійська мова за професійним спрямуванням : практикум / Н. Б. Клочко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 100 с.

Практикум з дисципліни "Наукова англійська мова за професійним спрямуванням" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". Практикум може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Нафтогазова геоекологія


Хомин, В. Р. Нафтогазова геоекологія : методичні вказівки / В. Р. Хомин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 32 с.

У методичних вказівках наведено план вивчення дисципліни "Нафтогазова геоекологія" відповідно до навчальних планів підготовки бакалаврів за спеціальністю 103 - Науки про Землю та рекомендації з вивчення окремих тем, а також запитання для самоперевірки знань.

Нафтогазоносні провінції світу


Ярема, А. В. Нафтогазоносні провінції світу : лабораторний практикум / А. В. Ярема. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 82 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Нафтогазоносні провінції світу". Розроблений у відповідно до робочої програми дисципліни та призначено для підготовки фахівців спеціальності 103 "Науки про Землю" освітньої програми "Геологія нафти і газу". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання, а також слухачами інституту післядипломної освіти.

Наукові основи промислової екології


Челядин, Л. І. Наукові основи промислової екології : конспект лекцій / Л. І. Челядин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 120 с.

Конспект лекцій розроблений на основі огляду і аналізу основних галузей промислового видобутку природної сировини та її перетворення в різні товари, матеріали. Промислове виробництво вміщає технології, процеси, устаткування, які спричиняють виділення в атмосферу викидних забруднених газів, стічних вод, що вміщають токсичні компоненти, техногенних відходів, які складуються на певних територіях, і забруднюють педосферу.

Фінансовий менеджмент


Фінансовий менеджмент : конспект лекцій / Г. С. Степанюк, О. Ю. Кушлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 65 с.

Реінжиніринг


Реінжиніринг : метод. вказівки для виконання практ. зан. / Г. С. Степанюк, О. Ю. Кушлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 33 с.

Стратегічне управління


Стратегічне управління : метод. вказівки для виконання курс. роботи / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 19 с.

Бізнес-аналітика та моделювання


Бізнес-аналітика та моделювання : метод. вказівки для самост. роботи / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 27 с.

Навчально-ознайомча практика


Навчально-ознайомча практика : практикум / Л. С. Войтків, І. В. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методологія наукових досліджень


Методологія наукових досліджень : практикум / Я. С. Білецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 24 с.

Внутрішньогосподарський контроль


Внутрішньогосподарський контроль : метод. вказівки для самост. роботи / В. К. Орлова, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 24 с.

Внутрішньогосподарський контроль


Внутрішньогосподарський контроль : конспект лекцій / В. К. Орлова, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 160 с.

Внутрішньогосподарський контроль


Внутрішньогосподарський контроль : практикум / В. К. Орлова, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 31 с.

Методологія наукових досліджень в обліку та методика викладання облікових дисциплін


Методологія наукових досліджень в обліку та методика викладання облікових дисциплін : конспект лекцій / В. К. Орлова, О. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 77 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved