Ви є тут

Глосарій

Основи фізико-хімії промивних і тампонажних рідин


Калин, Т. І. Основи фізико-хімії промивних і тампонажних рідин : лабораторний практикум / Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 52 с.

Лабораторний практикум розроблений згідно робочої програми "Основи фізико-хімії промивних і тампонажних рідин " для студентів спеціальності 184 - Гірництво. Практикум містить 8 лабораторних робіт з короткими теоретичними відомостями та ходом виконання даної роботи. Після кожної лабораторної роботи подається приклад варіанту контрольної роботи та перелік питань для перевірки знань, умінь і навичок студентів.

Основи технології ремонту автомобілів


Прунько, І. Б. Основи технології ремонту автомобілів : навч. посіб. / І. Б. Прунько, І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 273 с.

В навчальному посібнику викладено теоретичний матеріал та наведено розрахунки присвячені питанням виробництва та ремонту автомобілів. Навчальний посібник призначений для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт".

Основи наукових досліджень


Долішній, Б. В. Основи наукових досліджень : методичні вказівки / Б. В. Долішній, І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 31 c.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми дисципліни. Наведена мета та завдання дисципліни, контрольні запитання і завдання. Методичні вказівки можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання для підготовки бакалаврів за напрямом 6.070106 - "Автомобільний транспорт".

Організація і планування виробничо-комерційної діяльності


Андрійчук, І. В. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності : методичні вказівки для виконання курсової роботи / І. В. Андрійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 40 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, які виносяться для курсового проектування. Висвітлені організаційні питання роботи над курсовою роботою, наведено типовий зміст деяких тем та теоретико-методичні основи написання курсової роботи. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація і планування виробничо-комерційної діяльності".

Основи проектування та виготовлення штампів і прес-форм


Карпик, Р. Т. Основи проектування та виготовлення штампів і прес-форм : навч. посіб. Ч. 1 : Автоматизоване проектування прес-форм для литва термопластів під тиском / Р. Т. Карпик, С. В. Дідик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 212 c.

Викладені теоретичні та практичні аспекти автоматизованого проектування деталей із термопластмас під тиском у САПР Autodesk Inventor. Наведено приклади використання CAD/CAM систем у процесі проектування прес-форм. Призначено для студентів магістрів за спеціальністю 131 – «Прикладна механіка», а також може бути використане конструкторами з проектування прес-форм на машинобудівних підприємствах.

Основи туризмознавства


Юрас, Ю. І. Основи туризмознавства : практикум / Ю. І. Юрас. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 60 с.

Практикум висвітлює основні завдання для проведення практичних занять з дисципліни "Основи туризмознавства". Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів спеціальності 242 - "Туризм". Може бути використано студентами очної та заочної форм навчання.

Організація будівництва


Організація будівництва : методичні вказівки для вивчення дисципліни / А. В. Андрусяк, В. І. Артим, І. З. Рутковська, Ю. Є. Фамуляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 72 с.

Дані методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 192 - "Будівництво та цивільна інженерія". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни " Організація будівництва". Викладено програмні запитання до тем курсу, подано завдання і загальні вимоги до змісту та оформлення практичних робіт з зазначеної дисципліни.

Організація управління в екологічній діяльності


Радловська, К. О. Організація управління в екологічній діяльності : практикум / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 58 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Організація управління в екологічній діяльності". Розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни " Організація управління в екологічній діяльності". Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах


Пиріг, Т. Ю. Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах : лабораторний практикум / Т. Ю. Пиріг. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 46 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах". Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки бакалаврів напряму "Нафтогазова справа" за спеціальністю "Газонафтопроводи та газонафтосховища".

Обслуговування і ремонт газонафтопроводів


Грудз, В. Я. Обслуговування і ремонт газонафтопроводів : практикум / В. Я. Грудз, В. Б. Запухляк, Р. Б. Стасюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 23 с.

Практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки "Нафтогазова справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.050304 - бакалавр) та робочої програми навчальної дисципліни "Спорудження магістральних трубопроводів". Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять студентів.

Методичні вказівки з розвитку навичок усного мовлення


Савчин, Н. Б. Методичні вказівки з розвитку навичок усного мовлення / Н. Б. Савчин, Г. П. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 86 с. -

Методичні вказівки з розвитку навичок усного мовлення для студентів ІІ курсу спеціальності "Переклад" розроблені на основі типових програм з курсу «Практичний курс основної іноземної мови» для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Друга іноземна мова


Ріба, О. М. Друга іноземна мова : методичні вказівки для самостійної роботи / О. М. Ріба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 27 с.

Методичні матеріали для самостійної роботи розроблено на основі робочих програм дисципліни “Друга іноземна мова. Практичний курс і переклад”. Навчальний матеріал, який організовано за тематичним циклом “Wirtschaft”, служить підвищенню фахового мовного рівня та кращому розумінню категорій ринкової економіки. Наведено ряд термінів, які часто трапляються у німецькій економічній літературі. Призначено для студентів 3-5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020303 – філологія спеціальності “Переклад” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.020303 – спеціаліст.

Англійська мова для спеціалістів комп'ютеризованого машинобудування.


Палінчак, О. А. Англійська мова для спеціалістів комп'ютеризованого машинобудування. = Еnglish for mechanical computer-aided design : практикум з англійської мови / О. А. Палінчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 198 с.

Практикум призначений для студентів технічних ВНЗ, які навчаються на механіко-технологічному факультеті, та для всіх інших спеціалістів, що працюють в галузі комп’ютеризованого машинобудування. Мета практикуму – розвиток навичок читання та усного мовлення на базі технічної літератури з фаху.

Практикум з основ усного та синхронного перекладу


Онушканич, І. В. Практикум з основ усного та синхронного перекладу : промови та статті на економічному тематику. Ч.2 / І. В. Онушканич, Я. І. Швець. - Івано-Франківськ : Факел, 2008. - 98 с.

Практикум з основ усного та синхронного перекладу призначається для студентів IV та V курсів спеціальності “Переклад” і має на меті удосконалити навички студентів в усному та синхронному перекладі, а також розширити словниковий запас студентів при опрацюванні промов чи статтей на економічну тематику.

Практикум з основ усного та синхронного перекладу


Онушканич, І. В. Практикум з основ усного та синхронного перекладу : промови та статті на політичну тематику. Ч. 1 / І. В. Онушканич, Я. І. Швець. - Івано-Франківськ : Факел, 2008. - 96 с.

Практикум з основ усного та синхронного перекладу призначається для студентів IV та V курсів спеціальності “Переклад” і має на меті удосконалити навички студентів в усному та синхронному перекладі, а також розширити словниковий запас студентів при опрацюванні промов чи статтей на політичну тематику.

Англійська мова


Онушканич, І. В. Англійська мова : методичні вказівки з дисципліни / І. В. Онушканич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 42 с.

Методичні вказівки з дисципліни (для викладачів та студентів спеціальності “Переклад”) мають на меті покращити знання про теоретичне підґрунтя використання відео та аудіо матеріалів в процесі навчання основної іноземної мови та перекладу студентів-перекладачів, а також надати приклади роботи з матеріалами даного формату.

Англійська мова. Практикум з основ усного та синхронного перекладу. (промови та статті на економічну тематику)


Онушканич, І. В. Англійська мова. Практикум з основ усного та синхронного перекладу. (промови та статті на економічну тематику). Ч. 2 / І. В. Онушканич, І. Я. Швець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 96 с.

Практикум з основ усного та синхронного перекладу призначається для студентів IV та V курсів спеціальності “Переклад” і має на меті удосконалити навички студентів в усному та синхронному перекладі, а також розширити словниковий запас студентів при опрацюванні промов чи статтей на економічну тематику.

Англійська мова. Практикум з основ усного та синхронного перекладу (промови та статті на політичну тематику)


Онушканич, І. В. Англійська мова. Практикум з основ усного та синхронного перекладу (промови та статті на політичну тематику). Ч.1 / І. В. Онушканич, І. Я. Швець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 105 с.

Практикум з основ усного та синхронного перекладу призначається для студентів IV та V курсів спеціальності “Переклад” і має на меті удосконалити навички студентів в усному та синхронному перекладі, а також розширити словниковий запас студентів при опрацюванні промов чи статтей на політичну тематику.

Англійська мова. Практикум з основ риторики


Онушканич, І. В. Англійська мова. Практикум з основ риторики : навч.-метод. комплекс. Ч. 2 / І. В. Онушканич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 86 с.

Практикум з основ риторики призначається для студентів V курсу спеціальності “Переклад” і має на меті удосконалити навички студентів у складанні успішних промов, а також навчити студентів робити лексичний, стилістичний та граматичний аналіз різних типів промов, здійснювати їх адекватний переклад українською мовою.

Англійська мова. Практикум з основ риторики


Онушканич, І. В. Англійська мова. Практикум з основ риторики : навч.-метод. комплекс. Ч. 1 / І. В. Онушканич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 53 с.

Практикум з основ риторики призначається для студентів V курсу спеціальності “Переклад” і має на меті удосконалити навички студентів у складанні успішних промов, а також навчити студентів робити лексичний, стилістичний та граматичний аналіз різних типів промов, здійснювати їх адекватний переклад українською мовою.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved