Ви є тут

Глосарій

Основи порошкової металургії та композиційні матеріали


Гнилиця, І. Д. Основи порошкової металургії та композиційні матеріали : лабораторний практикум / І. Д. Гнилиця, І. В. Цап. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 80 с.

В лабораторному практикумі для студентів спеціальності "Прикладна механіка" представлені лабораторні роботи з вивчення методів одержання порошків, дослідження властивостей порошків, формування порошкових виробів, обладнання для спікання та дослідження структури спечених порошкових виробів. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 131 - "Прикладна механіка".

Організація і планування виробництва


Організація і планування виробництва : навч. посіб. / М. Ю. Петрина, Л. І. Ріщук, О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 90 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація і планування виробництва". Містить основні теоретичні положення, запитання для самоконтролю та перелік навчально-методичного забезпечення дисципліни. Призначений для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 131 - Прикладна механіка.

Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів


Мартинюк, Р. Т. Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів : конспект лекцій / Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 70 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Організація спорудженя та ремонту газонафтопроводів". Матеріали розділів відповідають технологічній послідовності та висвітлюють весь комплекс питань з організації спорудження газонафтопроводів. У конспекті лекцій розглянуті питання структури будівельної організації та взаємовідношення генерального підрядника з субпідрядниками, необхідні технічні дані для розробки документації на будівництво, визначення календарного плану та схеми будівництва та терміни їхнього виконання, план виконання робіт із робочими кресленнями тощо.

Основи геодезії


Матіщук, А. В. Основи геодезії : лабораторний практикум / А. В. Матіщук, О. В. Гера. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 61 с.

У практикумі наведено завдання для вивчення дисципліни "Основи геодезії", загальні рекомендації щодо підготовки студентів до лабораторних занять, розв'язання задач та оформлення звітів робіт. Практикум розроблено відповідно до робочої програми даної дисципліни. Лабораторний практикум призначений для підготовки фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування", денної та заочної (дистанційної) форм навчання.

Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів


Мартинюк, Р. Т. Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів : методичні вказівки для виконаня курсової роботи / Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 30 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисциплін "Організація спорудженя газонафтопроводів" та "Організація ремонту газонафтопроводів". Матеріали розділів відповідають технологічній послідовності та висвітлюють весь комплекс питань з організації спорудження та ремонту газонафтопроводів. Методичні вказівки призначені для підготовки фахівців другого (магістерського рівня) за спеціальністю 185 - Нафтогазова інженерія та технології (ОПП "Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ газонафтосховищ").

Організація і планування виробничо-комерційної діяльності


Федорович, І. В. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності : методичні вказівки для виконання розрахункових робіт / І. В. Федорович, Р. С. Кравчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 33 с.

Методичні вказівки для виконання розрахункових робіт з дисципліни "Організація і планування виробничо-комерційної діяльності " розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни " Організація і планування виробничо-комерційної діяльності " . У методичних вказівках наведено методику визначення тривалості процесу спорудження магістрального трубопроводу, викладено теоретичні основи розрахунку заробітної плати робітників бригади підприємств магістрального трубопроводу.

Організація готельного господарства

Коробейникова, Я. С. Організація готельного господарства : методичні вказівки до вивч. дисц. для студ. спец. "Туризм" / Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методичні вказівки містять завдання вивчення дисципліни, основні розділи та зміст навчальних елементів, а також запитання для самоперевірки та завдання до виконання індивідуальних домашніх робіт. Розроблені відповідно до змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з туризму. Призначені для студентів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Організація туристичних подорожей


Коробейникова, Я. С. Організація туристичних подорожей : методичні вказівки до вивч. дисц. для студ. спец. "Туризм" / Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методичні вказівки містять завдання вивчення дисципліни, основні розділи та зміст навчальних елементів, а також запитання для самоперевірки та завдання до виконання індивідуальних робіт. Розроблені відповідно до змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з туризму. Призначені для студентів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Особливості проектування будівель у складних інженерно-геологічних умовах


Кузьменко, Е. Д. Особливості проектування будівель у складних інженерно-геологічних умовах : лабораторний практикум / Е. Д. Кузьменко, М. М. Тимків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 63 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Особливості проектування у складних інженерно-геологічних умовах". Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять,завдання та контрольні питання. Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 191 Архітектура та містобудівництво" за галуззю знань "19 Архітектура та будівництво".

Основи геології нафти і газу


Лозинський, О. Є. Основи геології нафти і газу : лабораторний практикум / О. Є. Лозинський, О. М. Трубенко, Т. В. Калиній. - 2-ге вид. перероб. і доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 97 с.

Лабораторний практикум призначений для практичного засвоєння і вивчення хімічного складу і фізичних властивості нафт, газів і конденсатів у надрах і на поверхні, класифікації пасток, покладів і родовищ нафти і газу, закономірності розподілу нафти і газу в земній корі, процеси формування нафтових і газових родовищ та особливості геологічної будови та нафтогазоносності надр України.

Об'єкти і процеси управління нафтогазового комплексу


Заміховський, Л. М. Об'єкти і процеси управління нафтогазового комплексу : конспект лекцій / Л. М. Заміховський. - Івано-Франківськ : Полум’я, 2006. - 134 с.

Конспект лекцій містить теоретичний матеріал з дисципліни “Об’єкти і процеси управління нафтогазового комплексу”. Розроблено у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Системи управління та автоматики”. Призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами очної та заочної форм навчання.

Будівництво трубопроводів на болотах


Гідзяк, І. П. Будівництво трубопроводів на болотах : навч. посіб. / І. П. Гідзяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 505 с.

Навчальний посібник містить методичні вказівки для вивчення дисципліни “Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах”. Кожній розділ закінчується запитаннями для самоперевірки. Посібник розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни й чинним навчальним планом підготовки фахівців за напрямком “Нафтогазова справа”, спеціальністю “Газонафтопроводи та газонафтосховища” (спеціалізація “Спорудження газонафто-проводів і газонафтосховищ”).

Трубопровідно-будівельні матеріали


Мартинюк, Р. Т. Трубопровідно-будівельні матеріали : практикум / Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 61 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни 'Трубопровідно-будівельні матеріали". Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом, який затверджений учбово-методичним об'єднанням з вищої нафтогазової освіти за спеціальністю 7,090308 "Проектування, спорудження і експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Машини і обладнання для буріння нафтових та газових свердловин. Бурові машини і комплекси


Міронов, Ю. В. Машини і обладнання для буріння нафтових та газових свердловин. Бурові машини і комплекси : курсове проектування, методичні вказівки / Ю. В. Міронов, Л. І. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 26 с.

Методичні вказівки до виконання курсових робіт та проектів складено відповідно до робочих програм навчальних дисциплін "Машини і обладнання для буріння нафтових та газових свердловин" та „Бурові машини і комплекси” і навчальними планами підготовки бакалаврів з базовою вищою освітою за напрямом 6.050304 – Нафтогазова справа та спеціалістів і магістрів спеціальності "Обладнання нафтових і газових промислів".

Дипломне проектування


Якимів, Й. В. Дипломне проектування : метод. вказівки / Й. В. Якимів, А. І. Ксенич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 147 с.

Вказівки включають мету дипломного проектування, тематику дипломних проектів та магістерських робіт, організаційні аспекти дипломного проектування, об’єм та зміст дипломних проектів та магістерських робіт, характеристику процедури захисту дипломних проектів та магістерських робіт. Особлива увага звернута на вимоги щодо оформлення пояснювальної записки і графічної частини дипломного проекту і магістерської роботи у відповідності з чинним стандартом університету.

Технологія буріння нафтових і газових свердловин


Кочкодан, Я. М. Технологія буріння нафтових і газових свердловин : курсове проектування / Я. М. Кочкодан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 107 с.

Приводяться методичні вказівки з курсового проектування з дисципліни «Технологія буріння нафтових і газових свердловин». Подані мета та завдання курсового проектування, організація роботи над курсовим проектом, тематика, структура та зміст курсового проекту. Приведена структура пояснювальної записки, методичні вказівки щодо змісту та розроблення окремих розділів, а також основні формули для проведення розрахункової частини проекту.

Розрахунок, монтаж і експлуатація бурового обладнання


Копей, Б. В. Розрахунок, монтаж і експлуатація бурового обладнання : підручник / Б. В. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 446 с.

Підручник з курсів "Монтаж і експлуатація бурового обладнання" та "Бурове обладнання" містить дані про склад, будову, конструкції, функції, параметри, особливості монтажу І експлуатації обладнання, що використовується при бурінні нафтових І газових свердловин. До багатьох тем додаються методичні вказівки з виконання практичного заняття. Наводяться приклади розв'язання окремих практичних задач за допомогою ЕОМ.

Буріння нафтових і газових свердловин


Ковбасюк, І. М. Буріння нафтових і газових свердловин : конспект лекцій / І. М. Ковбасюк, Є. Р. Мрозек. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 174 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу “Буріння нафтових і газових свердловин” для спеціальності 6.070700 – “Геологія нафти і газу” і призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форм навчання.

Бурові промивні рідини


Коцкулич, Я. С. Бурові промивні рідини : підручник / Я. С. Коцкулич, М. І. Оринчак, М. М. Оринчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 500 с.

Подані відомості про основні поняття та функції бурових промивних рідин. Розглянуті властивості, оптимальні величини домішок, переваги та недоліки хімічних реагентів, глинопорошків та обважнювачів, які використовуються при бурінні свердловин. Наведені основні властивості бурових промивних рідин, їх типи та умови застосування. Описані механізми для приготування, очистки та дегазації бурових промивних рідин. Виділені особливості технології промивання горизонтальних свердловин. Викладені правила охорони навколишнього середовища.

Проектування і спорудження міських і магістральних газопроводів


Грудз, Я. В. Проектування і спорудження міських і магістральних газопроводів : курсове проектування / Я. В. Грудз. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 56 с.

Вказівки включають мету курсового проектування, організаційні аспекти курсового проектування, характеристику пояснювальної записки, вимоги щодо оформлення курсового проекту, приблизну тематику курсових проектів, процедуру захисту. Методичні вказівки містять довідковий матеріал необхідний для виконання курсового проекту.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved