Ви є тут

Глосарій

Основи порошкової металургії та композиційні матеріали


Гнилиця, І. Д. Основи порошкової металургії та композиційні матеріали : лабораторний практикум / І. Д. Гнилиця, І. В. Цап. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 80 с.

В лабораторному практикумі для студентів спеціальності "Прикладна механіка" представлені лабораторні роботи з вивчення методів одержання порошків, дослідження властивостей порошків, формування порошкових виробів, обладнання для спікання та дослідження структури спечених порошкових виробів. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 131 - "Прикладна механіка".

Організація і планування виробництва


Організація і планування виробництва : навч. посіб. / М. Ю. Петрина, Л. І. Ріщук, О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 90 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація і планування виробництва". Містить основні теоретичні положення, запитання для самоконтролю та перелік навчально-методичного забезпечення дисципліни. Призначений для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 131 - Прикладна механіка.

Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів


Мартинюк, Р. Т. Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів : конспект лекцій / Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 70 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Організація спорудженя та ремонту газонафтопроводів". Матеріали розділів відповідають технологічній послідовності та висвітлюють весь комплекс питань з організації спорудження газонафтопроводів. У конспекті лекцій розглянуті питання структури будівельної організації та взаємовідношення генерального підрядника з субпідрядниками, необхідні технічні дані для розробки документації на будівництво, визначення календарного плану та схеми будівництва та терміни їхнього виконання, план виконання робіт із робочими кресленнями тощо.

Основи геодезії


Матіщук, А. В. Основи геодезії : лабораторний практикум / А. В. Матіщук, О. В. Гера. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 61 с.

У практикумі наведено завдання для вивчення дисципліни "Основи геодезії", загальні рекомендації щодо підготовки студентів до лабораторних занять, розв'язання задач та оформлення звітів робіт. Практикум розроблено відповідно до робочої програми даної дисципліни. Лабораторний практикум призначений для підготовки фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування", денної та заочної (дистанційної) форм навчання.

Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів


Мартинюк, Р. Т. Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів : методичні вказівки для виконаня курсової роботи / Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 30 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисциплін "Організація спорудженя газонафтопроводів" та "Організація ремонту газонафтопроводів". Матеріали розділів відповідають технологічній послідовності та висвітлюють весь комплекс питань з організації спорудження та ремонту газонафтопроводів. Методичні вказівки призначені для підготовки фахівців другого (магістерського рівня) за спеціальністю 185 - Нафтогазова інженерія та технології (ОПП "Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ газонафтосховищ").

Організація і планування виробничо-комерційної діяльності


Федорович, І. В. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності : методичні вказівки для виконання розрахункових робіт / І. В. Федорович, Р. С. Кравчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 33 с.

Методичні вказівки для виконання розрахункових робіт з дисципліни "Організація і планування виробничо-комерційної діяльності " розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни " Організація і планування виробничо-комерційної діяльності " . У методичних вказівках наведено методику визначення тривалості процесу спорудження магістрального трубопроводу, викладено теоретичні основи розрахунку заробітної плати робітників бригади підприємств магістрального трубопроводу.

Організація готельного господарства

Коробейникова, Я. С. Організація готельного господарства : методичні вказівки до вивч. дисц. для студ. спец. "Туризм" / Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методичні вказівки містять завдання вивчення дисципліни, основні розділи та зміст навчальних елементів, а також запитання для самоперевірки та завдання до виконання індивідуальних домашніх робіт. Розроблені відповідно до змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з туризму. Призначені для студентів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Організація туристичних подорожей


Коробейникова, Я. С. Організація туристичних подорожей : методичні вказівки до вивч. дисц. для студ. спец. "Туризм" / Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методичні вказівки містять завдання вивчення дисципліни, основні розділи та зміст навчальних елементів, а також запитання для самоперевірки та завдання до виконання індивідуальних робіт. Розроблені відповідно до змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з туризму. Призначені для студентів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Особливості проектування будівель у складних інженерно-геологічних умовах


Кузьменко, Е. Д. Особливості проектування будівель у складних інженерно-геологічних умовах : лабораторний практикум / Е. Д. Кузьменко, М. М. Тимків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 63 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Особливості проектування у складних інженерно-геологічних умовах". Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять,завдання та контрольні питання. Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 191 Архітектура та містобудівництво" за галуззю знань "19 Архітектура та будівництво".

Основи геології нафти і газу


Лозинський, О. Є. Основи геології нафти і газу : лабораторний практикум / О. Є. Лозинський, О. М. Трубенко, Т. В. Калиній. - 2-ге вид. перероб. і доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 97 с.

Лабораторний практикум призначений для практичного засвоєння і вивчення хімічного складу і фізичних властивості нафт, газів і конденсатів у надрах і на поверхні, класифікації пасток, покладів і родовищ нафти і газу, закономірності розподілу нафти і газу в земній корі, процеси формування нафтових і газових родовищ та особливості геологічної будови та нафтогазоносності надр України.

Випробування бурового і нафтогазопромислового обладнання


Костриба, І. В. Випробування бурового і нафтогазопромислового обладнання : метод. вказівки / І. В. Костриба, І. І. Шостаківський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 75 с.

Методичні вказівки формують основні вимоги до знань та умінь, які необхідні в процесі випробування бурового і нафтогазопромислового обладнання. Містять зміст теоретичного матеріалу; перелік основних умінь, якими повинні володіти студенти; норми, вимоги та рекомендації щодо випробування нафтогазового обладнання; контрольні завдання; перелік питань для контролю та атестації знань студентів; перелік рекомендованих джерел.

Дослідження свердловин на морі


Фем'як, Я. М. Дослідження свердловин на морі : конспект лекцій / Я. М. Фем'як, В. Р. Возний, Я. Я. Якимечко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 288 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу “Дослідження свердловин на морі” для студентів бакалаврату спеціальності “Видобування нафти і газу”, спеціалізації “Морські нафтогазові технології”. Призначений для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання при вивченні навчальної дисципліни. Розглянуто основні аспекти проведення досліджень свердловин континентального шельфу Чорного і Азовського морів, обробки отриманих результатів, технології і техніки проведення досліджень свердловин на морі.

Фізика нафтового і газового пласта


Соломчак, Я. В. Фізика нафтового і газового пласта : лабораторний практикум. Ч.1 : Роботи 1-8 / Я. В. Соломчак, М. О. Псюк, В. Д. Середюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 94 с.

Частина 1 лабораторного практикуму з фізики нафтового і газового пласта призначена для студентів спеціальності «Видобування нафти і газу» і являє собою практичний посібник при вивченні дисципліни “Фізика нафтового і газового пласта”, а також для студентів інших спеціальностей при вивченні дисциплін “Розробка нафтових і газових родовищ”, ”Технологія видобування і підготовки нафти і газу”, “Технологічні процеси нафтогазовидобутку”.

Проектування та експлуатація складів нафти і нафтопродуктів


Лісафін, В. П. Проектування та експлуатація складів нафти і нафтопродуктів : підручник / В. П. Лісафін, Д. В. Лісафін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 597 с.

У підручнику наведені загальні та спеціальні відомості про склади нафти і нафтопродуктів – нафтобази, резервуарні парки нафто- та нафтопродуктопроводів, підземні сховища нафтопродуктів, видаткові склади нафтопродуктів, автозаправні станції. Розглянуті теоретичні основи процесів приймання, зберігання та відвантаження нафтопродуктів, викладені основні нормативні вимоги з питань проектування та експлуатації основного та допоміжного обладнання складів нафти і нафтопродуктів.

Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів


Якимів, Й. В. Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів : навч. посіб. / Й. В. Якимів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 366 с.

У навчальному посібнику подаються теоретичні основи, довідкові матеріали та приклади розрахунків основних технологічних процесів трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів при ізотермічному та неізотермічному перекачуванні.

Типові технологічні процеси і об'єкти виробництва


Якимів, Й. В. Типові технологічні процеси і об'єкти виробництва : лаб. практикум / Й. В. Якимів, Н. В. Люта. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2006. - 96 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Типові технологічні процеси і об’єкти виробництва”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Автоматизація технологічних процесів і виробництв», окремі лабораторні роботи можна рекомендувати студентам спеціальності «Газонафтопроводи і газонафтосховища» під час вивчення дисципліни «Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ». Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Розрахунок і конструювання нафтогазопромислового обладнання


Костриба, І. В. Розрахунок і конструювання нафтогазопромислового обладнання : метод. вказівки / І. В. Костриба, І. І. Шостаківський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 48 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни „Розрахунок і конструювання нафтогазопромислового обладнання” і розроблені згідно навчального плану спеціальності „Обладнання нафтових і газових промислів” спеціалізації "Експлуатація нафтогазопромислового обладнання".

Механіка гірських порід


Олексюк, М. П. Механіка гірських порід : лабораторна робота / М. П. Олексюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 14 с.

Методичні вказівки з лабораторної роботи “Визначення енергоємності руйнування гірських порід при динамічному втискуванні” складено згідно з програмою курсу “Механіка гірських порід” для студентів за напрямом підготовки – 0903 Гірництво, спеціальностей – Буріння, Видобування нафти і газу, Газонафтопроводи та газонафтосховища і призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни і підготовки до лабораторної роботи студентами денної і заочної форм навчання, а також слухачів ІПО.

Бурові промивальні рідини


Бурові промивальні рідини : методичні вказівки / М. І. Оринчак, В. І. Колісник, О. С. Бейзик, І. І. Чудик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 54 с.

Методичні вказівки складені відповідно до програми курсу “Бурові промивальні рідини” для спеціальності – “Буріння”, затвердженої 30.08.2001, і призначені для допомоги студентам при розв’язанні практичних задач та виконанні курсової роботи.

Лабораторний практикум з технології видобування нафти


Лабораторний практикум з технології видобування нафти : метод. вказівки. Ч.1 : Роботи № 1-9 / В. С. Бойко, Я. Б. Тарко, Д. О. Вольченко [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 100 с.

В методичних вказівках наведено 9 лабораторних робіт з описом їх мети, задач виконання, теоретичних положень з тем по даних роботах, обладнання і приладів, що використовуються в роботах, порядку проведення робіт. Даються вказівки з підготовки до занять та оформлення звітів, контрольні запитання і список рекомендованої літератури.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved