Ви є тут

Глосарій

Основи порошкової металургії та композиційні матеріали


Гнилиця, І. Д. Основи порошкової металургії та композиційні матеріали : лабораторний практикум / І. Д. Гнилиця, І. В. Цап. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 80 с.

В лабораторному практикумі для студентів спеціальності "Прикладна механіка" представлені лабораторні роботи з вивчення методів одержання порошків, дослідження властивостей порошків, формування порошкових виробів, обладнання для спікання та дослідження структури спечених порошкових виробів. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 131 - "Прикладна механіка".

Організація і планування виробництва


Організація і планування виробництва : навч. посіб. / М. Ю. Петрина, Л. І. Ріщук, О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 90 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація і планування виробництва". Містить основні теоретичні положення, запитання для самоконтролю та перелік навчально-методичного забезпечення дисципліни. Призначений для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 131 - Прикладна механіка.

Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів


Мартинюк, Р. Т. Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів : конспект лекцій / Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 70 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Організація спорудженя та ремонту газонафтопроводів". Матеріали розділів відповідають технологічній послідовності та висвітлюють весь комплекс питань з організації спорудження газонафтопроводів. У конспекті лекцій розглянуті питання структури будівельної організації та взаємовідношення генерального підрядника з субпідрядниками, необхідні технічні дані для розробки документації на будівництво, визначення календарного плану та схеми будівництва та терміни їхнього виконання, план виконання робіт із робочими кресленнями тощо.

Основи геодезії


Матіщук, А. В. Основи геодезії : лабораторний практикум / А. В. Матіщук, О. В. Гера. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 61 с.

У практикумі наведено завдання для вивчення дисципліни "Основи геодезії", загальні рекомендації щодо підготовки студентів до лабораторних занять, розв'язання задач та оформлення звітів робіт. Практикум розроблено відповідно до робочої програми даної дисципліни. Лабораторний практикум призначений для підготовки фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування", денної та заочної (дистанційної) форм навчання.

Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів


Мартинюк, Р. Т. Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів : методичні вказівки для виконаня курсової роботи / Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 30 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисциплін "Організація спорудженя газонафтопроводів" та "Організація ремонту газонафтопроводів". Матеріали розділів відповідають технологічній послідовності та висвітлюють весь комплекс питань з організації спорудження та ремонту газонафтопроводів. Методичні вказівки призначені для підготовки фахівців другого (магістерського рівня) за спеціальністю 185 - Нафтогазова інженерія та технології (ОПП "Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ газонафтосховищ").

Організація і планування виробничо-комерційної діяльності


Федорович, І. В. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності : методичні вказівки для виконання розрахункових робіт / І. В. Федорович, Р. С. Кравчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 33 с.

Методичні вказівки для виконання розрахункових робіт з дисципліни "Організація і планування виробничо-комерційної діяльності " розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни " Організація і планування виробничо-комерційної діяльності " . У методичних вказівках наведено методику визначення тривалості процесу спорудження магістрального трубопроводу, викладено теоретичні основи розрахунку заробітної плати робітників бригади підприємств магістрального трубопроводу.

Організація готельного господарства

Коробейникова, Я. С. Організація готельного господарства : методичні вказівки до вивч. дисц. для студ. спец. "Туризм" / Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методичні вказівки містять завдання вивчення дисципліни, основні розділи та зміст навчальних елементів, а також запитання для самоперевірки та завдання до виконання індивідуальних домашніх робіт. Розроблені відповідно до змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з туризму. Призначені для студентів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Організація туристичних подорожей


Коробейникова, Я. С. Організація туристичних подорожей : методичні вказівки до вивч. дисц. для студ. спец. "Туризм" / Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методичні вказівки містять завдання вивчення дисципліни, основні розділи та зміст навчальних елементів, а також запитання для самоперевірки та завдання до виконання індивідуальних робіт. Розроблені відповідно до змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з туризму. Призначені для студентів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Особливості проектування будівель у складних інженерно-геологічних умовах


Кузьменко, Е. Д. Особливості проектування будівель у складних інженерно-геологічних умовах : лабораторний практикум / Е. Д. Кузьменко, М. М. Тимків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 63 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Особливості проектування у складних інженерно-геологічних умовах". Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять,завдання та контрольні питання. Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 191 Архітектура та містобудівництво" за галуззю знань "19 Архітектура та будівництво".

Основи геології нафти і газу


Лозинський, О. Є. Основи геології нафти і газу : лабораторний практикум / О. Є. Лозинський, О. М. Трубенко, Т. В. Калиній. - 2-ге вид. перероб. і доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 97 с.

Лабораторний практикум призначений для практичного засвоєння і вивчення хімічного складу і фізичних властивості нафт, газів і конденсатів у надрах і на поверхні, класифікації пасток, покладів і родовищ нафти і газу, закономірності розподілу нафти і газу в земній корі, процеси формування нафтових і газових родовищ та особливості геологічної будови та нафтогазоносності надр України.

Розрахунок інженерних конструкцій


Лівак, І. Д. Розрахунок інженерних конструкцій : конспект лекцій / І. Д. Лівак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 108 с.

Конспект лекцій з дисципліни “Розрахунок інженерних конструкцій” розроблено у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Обладнання нафтових і газових промислів”. Може бути використаний студентами стаціонарної та заочної форми навчання.

Математичне моделювання процесів газонафтопостачання


Михалків, В. Б. Математичне моделювання процесів газонафтопостачання : тестові завдання / В. Б. Михалків, Ю. І. Зарубіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 101 с.

Методичні вказівки містять перелік контрольних запитань в тестовій формі для проведення захистів лабораторних занять і заліків з дисципліни “ Математичне моделювання процесів газонафтопостачання”. Тестові завдання розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Газонафтопроводи та газонафтосховища”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Фізика нафтового і газового пласта


Соломчак, Я. В. Фізика нафтового і газового пласта : лабораторний практикум. Ч. 2 : Роботи №9-14 / Я. В. Соломчак, М. О. Псюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 82 с.

Частина 2 лабораторного практикуму призначена для студентів спеціальності "Видобування нафти і газу" і являє собою практичний посібник при вивченні дисципліни “Фізика нафтового і газового пласта”, а також для студентів інших спеціальностей при вивченні дисциплін “Розробка нафтових і газових родовищ”, ”Технологія видобування і підготовки нафти і газу”, “Технологічні процеси нафтогазо-видобутку”.

Введення в спеціальність


Сичов, Ю. С. Введення в спеціальність : лабораторний практикум / Ю. С. Сичов, І. І. Шостаківський, С. І. Гладкий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 34 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Введення в спеціальність”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом 6.0902 “Інженерна механіка” спеціальності “Обладнання нафтових і газових промислів”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Конструювання бурового і нафтогазопромислового обладнання та приладів


Костриба, І. В. Конструювання бурового і нафтогазопромислового обладнання та приладів : практикум / І. В. Костриба, І. І. Шостаківський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 115 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни „Конструювання бурового і нафтогазопромислового обладнання та приладів”. Розроблений у відповідності з чинним в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчальним планом підготовки спеціалістів спеціальності “Обладнання нафтових і газових промислів” (спеціалізація „Конструювання нафтогазо-промислового обладнання та приладів”). Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Трубопровідний транспорт газу


Михалків, В. Б. Трубопровідний транспорт газу : лабораторний практикум / В. Б. Михалків, В. К. Касперович, О. М. Сусак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 66 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Трубопровідний транспорт газу”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Газонафтопроводи і газонафтосховища”.

Математичне моделювання процесів газонафтопостачання


Михалків, В. Б. Математичне моделювання процесів газонафтопостачання : лабораторний практикум / В. Б. Михалків, Ю. І. Зарубіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 100 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “ Математичне моделювання процесів газонафтопостачання”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Газонафтопроводи та газонафтосховища”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Бурові промивальні рідини спеціального призначення


Оринчак, М. І. Бурові промивальні рідини спеціального призначення : курсова робота / М. І. Оринчак, О. С. Бейзик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 16 с.

Методичні вказівки складені відповідно до програми курсу “Бурові промивальні рідини спеціального призначення для спеціальності 7.090306 – Буріння”, затвердженої 30 вересня 2002 р., і призначені для допомоги студентам при виконанні курсової роботи.

Лабораторний практикум


Лабораторний практикум / І. М. Ковбасюк, Б. А. Тершак, О. С. Бейзик [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 60 с.

Лабораторний практикум підготовлений відповідно до робочої програми дисципліни “Буріння нафтових і газових свердловин” для студентів спеціальності в «Видобування нафти і газу» і може бути рекомендований для вивчення студентами інших спеціальностей, яким читають дисципліну, для підготовки та виконання лабораторних робіт.

Введення в спеціальність


Середюк, М. Д. Введення в спеціальність : конспект лекцій / М. Д. Середюк, В. Б. Михалків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 180 с.

В конспекті лекцій описано характер обраної спеціальності, нормативну базу і особливості реалізації навчального процесу у вищому навчальному закладі, історію, фактичний стан і перспективи розвитку нафтогазової галузі в цілому, об’єкти транспорту, зберігання і спорудження нафти і газу, викладені вимоги щодо оформлення текстових документів та приблизна тематика рефератів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved