Ви є тут

Глосарій

Організація управління в природоохоронній діяльності


Радловська, К. О. Організація управління в природоохоронній діяльності : конспект лекцій / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 55 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Організація управління в природоохоронній діяльності" охоплює усі розділи, що характеризують екологічну оцінку систем, підприємств та природних ресурсів, розглянуто становлення, сутність та методичні основи управління в екології. Розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом спеціальності 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Організація управління в природоохоронній діяльності


Радловська, К. О. Організація управління в природоохоронній діяльності : методичні рекомендації / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 20 с. -

Методичні рекомендації розроблено на кафедрі екології згідно з навчальним планом для студентів спеціальностей 101- Екологія та 183 - Технологія захисту навколишнього середовища.

Організація пасажирських автомобільних перевезень


Богатчук, І. М. Організація пасажирських автомобільних перевезень : методичні вказівки для сам. роботи студудентів / І. М. Богатчук, М. М. Гнип. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 32 с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" при вивченні дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень ". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень". У методичних вказівках наведені основні питання з організації вивчення дисципліни, перелік питань для розгляду та контрольні запитання з кожної із запропонованих тем, які відповідають навчальній та робочій навчальній програмам.

Облік і аудит


Медвідь, І. Б. Облік і аудит : методичні вказівки для практичної та сам. роботи студентів / І. Б. Медвідь, У. З. Костюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 26 с.

Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи студентів складені відповідно до робочої програми курсу "Облік і аудит" для бакалаврів спеціальності 6.140103 "Туризм" денної та заочної форм навчання. Методичні вказівки містять рекомендації та вказівки для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів, перелік рекомендованих джерел.

Облік податків


Хома, С. В. Облік податків : методичні вказівки для вивч. дисц. / С. В. Хома. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 44 с.

Методичні вказівки призначені для забезпечення самостійного вивчення дисципліни "Облік податків" студентами очної, заочної та дистанційної форми навчання. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, що передбачена чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 071 - облік і оподаткування. У методичних вказівках подано тематичний план дисципліни, зміст дисципліни за темами, теми рефератів для самостійної роботи студентів, завдання для індивідуальної роботи студентів.

Основи програмування


Копей, В. Б. Основи програмування : методичні вказівки до виконання курсової роботи / В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 28 с.

Методичні вказівки призначені для виконання курсової роботи з дисципліни "Основи програмування". Описано зміст курсової роботи, подано рекомендовані теми курсових робіт та код програм з прикладами використання основних елементів мови Delphi і основних компонентів VCL. Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Основи програмування" для підготовки бакалаврів за спеціальністю 131 - Прикладна механіка.

Організація автосервісу


Організація автосервісу : методичні вказівки для виконання практичних робіт / В. М. Мельник, Ф. В. Козак, Т. В. Дикун, Т. Й. Войцехівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 61 с.

Методичні вказівки містять теоретичні відомості та завдання для виконання практичних робіт з курсу "Організація автосервісу". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація автосервісу". Призначені для підготовки фахівців денної та заочної форм навчання за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Оцінка ресурсів нафти і газу


Ляху, М. В. Оцінка ресурсів нафти і газу : методичні вказівки для сам. вивчення дисц. / М. В. Ляху. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 42 с.

У методичних вказівках наведено план програми дисципліни "Оцінка ресурсів нафти і газу" та рекомендації з вивчення окремих тем. Запитання для самоперевірки знань магістрів за спеціальністю "103-Науки про землю".

Оцінка ресурсів нафти і газу


Ляху, М. В. Оцінка ресурсів нафти і газу : лабораторний практикум / М. В. Ляху. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 56 с.

Лабораторний практикум призначений для практичного засвоєння: класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України; оконтурювання ресурсів і запасів нафти і газу для визначення їх об’єму за етапами геологічного вивчення; оцінки перспективних ресурсів нафти об’ємним методом; оцінки перспективних ресурсів вільного газу об’ємним методом; оцінки прогнозних ресурсів за питомими щільностями запасів на одиницю площі; оцінки прогнозних ресурсів за питомими щільностями запасів на одиницю об’єму порід; оцінки величини запасів що припадають на усереднену структуру

Оцінка ресурсів нафти і газу


Ляху, М. В. Оцінка ресурсів нафти і газу : конспект лекцій / М. В. Ляху. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 92 с.

Конспект лекцій присвячений питанням: загальним поняттям ресурсів; класифікації ресурсів нафти і газу; міжнародній Рамковій Класифікації ООН запасів і ресурсів корисних копалин та законодавству України про надра у рамкових умовах; класифікації ресурсів корисних копалин державного фонду надр України; зіставленню класифікації ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геологічного вивчення родовищ (покладів) нафти і газу; нафтогазоносним геологічним об'єктам; комплексного вивчення нафтогазоносних об'єктів на регіональному і пошукових етапах; характеристики перспективних і прогнозних ресурсів нафти і газу; оконтурюванню ресурсів і запасів нафти і газу для визначення їх об'єму за етапами геологічного вивчення; взаємозв'язку класів і категорій ресурсів вуглеводнів з етапами та стадіями геологорозвідувального процесу на нафту і газ; виділення об'єктів для оцінки прогнозних і перспективних ресурсів нафти і газу; підрахунку перспективних і кількісної оцінки прогнозних ресурсів нафти і газу.

Українська мова. Фонетика. Орфографія. Будова слова. Словотвір. Морфологія. Словник труднощів української мови


Титова, М. В. Українська мова. Фонетика. Орфографія. Будова слова. Словотвір. Морфологія. Словник труднощів української мови : тести для іноземних студентів. / М. В. Титова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 271 с.

Збірник тестових завдань призначений для самостійної роботи студентів-іноземців з української мови. Він дозволяє здійснити перевірку знань, умінь та навичок з курсу української мови іноземних студентів І–ІV курсів усіх спеціальностей. У збірнику охоплено такі мовознавчі розділи: Фонетика. Орфографія. Будова слова. Словотвір. Морфологія. Словник труднощів української мови. Тестові завдання укладено відповідно до чинної Програми з української мови для іноземних студентів.

Ділове українське мовлення


Пахомов, В. М. Ділове українське мовлення : метод. довідк. посібник / В. М. Пахомов. - 2-е вид., перероб. і доп. - Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2006. - 100 с.

Значна увага приділена писемному мовленню, його особливостям, складенню і оформленню документів, основним вимогам до мови ділового тексту. Посібник подає чималий ілюстративний матеріал окремих труднощів у діловому мовленні, словничок ненормативних слів і словосполучень та їх нормативних відповідників в українській мові. Завершує посібник значний за обсягом список використаної та рекомендованої літератури.

Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу "Ділова українська мова"


Пахомов, В. М. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу "Ділова українська мова" : для студентів всіх спеціальностей / В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1999. - 21 с.

Дані методичні вказівки з дисципліни “Ділова українська мова” призначені для студентів I курсу заочної форми навчання. Мета вказівок ознайомити студентів з цілями і завданнями, програмою, питаннями і документами, які виносяться на іспит (залік) з курсу “Ділова українська мова”.

Контрольні роботи з української мови і методичні вказівки до їх виконання


Пахомов, В. М. Контрольні роботи з української мови і методичні вказівки до їх виконання : Варіант 1 / В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 40 c.

Слухач заочних підготовчих курсів факультету довузівської підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за час навчання виконує п’ять письмових робіт з української мови. Кожна робота виконується в окремому зошиті.

Тлумачний словник з ділового українського мовлення


Пахомов, В. М. Тлумачний словник з ділового українського мовлення / В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 156 с.

Словник містить тлумачення понад 2100 термінів, які найчастіше вживаються в діловому українському мовленні. Видання охоплює пояснення переважної більшості назв видів і підвидів документів, а також понять, які вживаються в архівній справі, діловодстві, документознавстві, лексиці інших дисциплін, які пов’язані з документом, з діловим українським мовленням. Для студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" усіх форм навчання.

Ділова українська мова


Пахомов, В. М. Ділова українська мова : конспект лекцій / В. М. Пахомов. - 2-е вид., доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 358 с.

Посібник знайомить з різноманітними аспектами писемного і усного ділового мовлення, зокрема розглядаються питання самостійної роботи з літературою і документами; значення мови і мовлення в житті людини; культури мовлення; стилів сучасної української літературної мови; найважливіших видів документів, їх класифікації, складання і оформлення; публічного виступу, його підготовки і виголошення. Висвітлюються також вимоги до документів, до культури усного і писемного мовлення, до мовленнєвого етикету українського народу, основні зміни в "Українському правописі".

Ділова українська мова


Пахомов, В. М. Ділова українська мова : конспект лекцій / В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 358 с.

Ділова українська мова є складовою гуманітарної підготовки студентів, майбутніх фахівців. Мета дисципліни – сприяти підготовці грамотних, висококваліфікованих спеціалістів, їх умінню вільно володіти діловим мовленням (усним і писемним), користуватися ним у різних сферах діяльності, особливо в офіційно-діловій, науковій.

Методичні вказівки і збірник текстів для самостійного опрацювання до курсу "Українська мова як іноземна"


Методичні вказівки і збірник текстів для самостійного опрацювання до курсу "Українська мова як іноземна" : для студентів-іноземців І курсу всіх спеціальностей / Будуйкевич Н.Ф., Пахомов В.М., Титова М.В., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 33 с.

Збірник текстів розмовних тем та методичних порад з української мови для викладачів та студентів-іноземців.

Методичні вказівки з курсу "Ділова українська мова" за темою "Складання й оформлення документів"


Методичні вказівки з курсу "Ділова українська мова" за темою "Складання й оформлення документів" : для студентів І курсу всіх спеціальностей / Пахомов В.М., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. - 43 с.

Методичні вказівки з курсу “Ділова українська мова” за темою “Складання й оформлення документів” для студентів І курсу всіх спеціальностей.

Українська мова за професійним спрямуванням


Личук, М. І. Українська мова за професійним спрямуванням : тести для проведення контролю знань і вмінь / М. І. Личук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 29 с.

Методичний посібник містить тестові завдання відкритої та закритої форми з метою здійснення контролю знань і вмінь студентів з дисципліни " Українська мова за професійним спрямуванням ". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальностями " Фінанси ", " економіка підприємства " та " Облік та аудит ". Методичний посібник може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved