Ви є тут

Глосарій

Основи фізико-хімії промивних і тампонажних рідин


Калин, Т. І. Основи фізико-хімії промивних і тампонажних рідин : лабораторний практикум / Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 52 с.

Лабораторний практикум розроблений згідно робочої програми "Основи фізико-хімії промивних і тампонажних рідин " для студентів спеціальності 184 - Гірництво. Практикум містить 8 лабораторних робіт з короткими теоретичними відомостями та ходом виконання даної роботи. Після кожної лабораторної роботи подається приклад варіанту контрольної роботи та перелік питань для перевірки знань, умінь і навичок студентів.

Основи технології ремонту автомобілів


Прунько, І. Б. Основи технології ремонту автомобілів : навч. посіб. / І. Б. Прунько, І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 273 с.

В навчальному посібнику викладено теоретичний матеріал та наведено розрахунки присвячені питанням виробництва та ремонту автомобілів. Навчальний посібник призначений для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт".

Основи наукових досліджень


Долішній, Б. В. Основи наукових досліджень : методичні вказівки / Б. В. Долішній, І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 31 c.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми дисципліни. Наведена мета та завдання дисципліни, контрольні запитання і завдання. Методичні вказівки можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання для підготовки бакалаврів за напрямом 6.070106 - "Автомобільний транспорт".

Організація і планування виробничо-комерційної діяльності


Андрійчук, І. В. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності : методичні вказівки для виконання курсової роботи / І. В. Андрійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 40 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, які виносяться для курсового проектування. Висвітлені організаційні питання роботи над курсовою роботою, наведено типовий зміст деяких тем та теоретико-методичні основи написання курсової роботи. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація і планування виробничо-комерційної діяльності".

Основи проектування та виготовлення штампів і прес-форм


Карпик, Р. Т. Основи проектування та виготовлення штампів і прес-форм : навч. посіб. Ч. 1 : Автоматизоване проектування прес-форм для литва термопластів під тиском / Р. Т. Карпик, С. В. Дідик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 212 c.

Викладені теоретичні та практичні аспекти автоматизованого проектування деталей із термопластмас під тиском у САПР Autodesk Inventor. Наведено приклади використання CAD/CAM систем у процесі проектування прес-форм. Призначено для студентів магістрів за спеціальністю 131 – «Прикладна механіка», а також може бути використане конструкторами з проектування прес-форм на машинобудівних підприємствах.

Основи туризмознавства


Юрас, Ю. І. Основи туризмознавства : практикум / Ю. І. Юрас. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 60 с.

Практикум висвітлює основні завдання для проведення практичних занять з дисципліни "Основи туризмознавства". Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів спеціальності 242 - "Туризм". Може бути використано студентами очної та заочної форм навчання.

Організація будівництва


Організація будівництва : методичні вказівки для вивчення дисципліни / А. В. Андрусяк, В. І. Артим, І. З. Рутковська, Ю. Є. Фамуляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 72 с.

Дані методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 192 - "Будівництво та цивільна інженерія". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни " Організація будівництва". Викладено програмні запитання до тем курсу, подано завдання і загальні вимоги до змісту та оформлення практичних робіт з зазначеної дисципліни.

Організація управління в екологічній діяльності


Радловська, К. О. Організація управління в екологічній діяльності : практикум / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 58 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Організація управління в екологічній діяльності". Розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни " Організація управління в екологічній діяльності". Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах


Пиріг, Т. Ю. Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах : лабораторний практикум / Т. Ю. Пиріг. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 46 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах". Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки бакалаврів напряму "Нафтогазова справа" за спеціальністю "Газонафтопроводи та газонафтосховища".

Обслуговування і ремонт газонафтопроводів


Грудз, В. Я. Обслуговування і ремонт газонафтопроводів : практикум / В. Я. Грудз, В. Б. Запухляк, Р. Б. Стасюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 23 с.

Практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки "Нафтогазова справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.050304 - бакалавр) та робочої програми навчальної дисципліни "Спорудження магістральних трубопроводів". Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять студентів.

Переклад ділового мовлення


Малик, Г. Д. Переклад ділового мовлення : навч.-метод. комплекс / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 19 с.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Переклад ділового мовлення” призначений для студентів 4-го курсу. У ньому визначено структуру, зміст і обсяг знань і навичок, що підлягають засвоєнню студентами, їх розподіл за видами занять. Складений згідно з навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Переклад”, комплекс призначений для викладачів, які читають курс “ Переклад ділового мовлення ”, та студентів спеціальності “Переклад”.

Практикум з англійської мови


Малик, Г. Д. Практикум з англійської мови = Art and the arts. Ч. 8. / Г. Д. Малик, Л. Т. Романишин, Н. В. Чикирис. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 159 с.

Восьма частина комплексу навчальних посібників з практичного курсу англійської мови серії “Topics & Beyond” сконцентрована навколо розмовних тем “Music”, “The Importance of Music”, “Musical Instruments”, “Music Around the World”, “Opera”, “Opera Today”, “Ballet”, “Welcome to the World of Theatre”, “Theatres and Festivals in Great Britain”, “A Glimpse of the Theatre History”, “From the History of Cinema”, “Actors And Their Roles”, “Films That Became World Hits”, “Television”, “Television: Is it a Blessing or a Curse?”, “Television in Ukraine”, “TV’s Impact on the Younger Generation”, “Television in the USA”.

Посібник з англійської мови


Малик, Г. Д. Посібник з англійської мови = Have a Nice Journey / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 148 с.

Посібник є складовою частиною серії “EFL Topics & Beyond”. Лексичний матеріал сконцентрований навколо тем “Transport”, “Travelling”, “Going Abroad”, “Hotel”. Кожний розділ включає вокабуляр, навчальні тексти, вправи та невеликі за обсягом кривки творів англійської та американської художньої літератури. Для студентів рівня Intermediate-high / Upper-Intermediate

A Concise Guide to Textual Analysis


Малик, Г. Д. A Concise Guide to Textual Analysis : метод. рекомендації до аналізу тексту та особливостей його перекладу / Г. Д. Малик, М. В. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 61 c.

Мета методичних рекомендацій – допомогти студентам спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність” у здійсненні аналізу тексту, який вони вибрали об’єктом дослідження курсової роботи з практичного курсу перекладу на третьому курсі.

Enjoying Literature


Манюк, О. Р. Ландшафтна екологія : лабораторний практикум / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 65 с.

Посібник складається з невеликих за обсягом творів англійської та американської художньої літератури та уривків з них, що створюють смислово завершений твір. Для студентів спеціальностей “Англійська мова”, “Переклад (англійська мова)” та “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Методичні вказівки з "Англійської мови" для студ. спец. "Документознавство та інформаційна діяльність"


Малик, Г. Д. Методичні вказівки з "Англійської мови" для студ. спец. "Документознавство та інформаційна діяльність" / Г. Д. Малик, Л. Т. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 72 с.

Методичні вказівки складені на основі адаптованого художнього тексту Агати Крісті „Відповідь знає Еванс”.Методичні рекомендації мають на меті розвиток навичок і вмінь мовленнєвої діяльності з англійської мови на заняттях з домашнього читання для студентів другого курсу спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність”.

Посібник з англійської мови


Малик, Г. Д. Посібник з англійської мови = A Food & Shopping Tour. Ч.5 / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 162 с.

EFL TOPICS & BEYOND" is a textbook series that focuses on developing cross-cultural literacy through theme-based content instruction for EFL. It has been designed to meet the need for reading and information that allow Ukrainian students entry into the dialogue of the culture of English-speaking countries, mainly the U.S.A. and UK. The series includes readings covering broad-based topics presupposed by the Ukrainian national curriculum for EFL minors. The series consists of ten books, and each book is devoted to a common theme.

Посібник з англійської мови.


Малик, Г. Д. Посібник з англійської мови. = Let's Get Acquainted. Ч. 1 / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 193 с.

Перша частина комплексу навчальних посібників серії "EFL Topics & Beyond" призначенa для збагачення лексичного запасу, розвитку навичок аналітичного читання та вдосконалення навичок спілкування за розмовними темами “Biography", "Family Life”, “Character and Appearance”, “Friends and Acquaintances”, “Cross-Cultural Stereotypes and Diversity”, "Gender Stereotypes". Посібник рекомендований для студентів рівнів Intermediate-mid/ -high, проте частина матеріалу може бути використана для рівня Upper Intermediate.

Документознавство та інформаційна діяльність


Малик, Г. Д. Документознавство та інформаційна діяльність : метод. вказ. з навч.- переклад. практики / Г. Д. Малик, Т. О. Літовка, Б. П. П'ятничко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 33 с.

Методичні рекомендації з навчальної перекладацької практики для студентів спеціальності 6.020100 "Документознавство та інформаційна діяльність" розроблена на основі типових програм з англійської/німецької мови для неспеціальних та спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для спеціальності 6.020100 "Документознавство та інформаційна діяльність".

Навчальний посібник з курсу "Англійська технічна мова". WINDOWS 2000 PROFESSIONAL

Лазарук, Г. І. Навчальний посібник з курсу "Англійська технічна мова". WINDOWS 2000 PROFESSIONAL / Г. І. Лазарук, Н. Ф. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 109 с.

Навчальний посібник є частиною комплексу посібників з англійської мови, мета яких – сприяти формуванню і розвитку навичок читання, перекладу й мовлення та практичному засвоєнню матеріалу, передбаченого навчальною програмою. Навчальний посібник призначений для студентів ІI - ІІІ курсів очної, заочної та екстернатної форм навчання для розвитку комунікативних навичок спілкування англійською мовою на матеріалі за фахом.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved