Ви є тут

Глосарій

Основи технічної творчості і науково-дослідна робота студентів


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості і науково-дослідна робота студентів : лабораторний практикум / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 104 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Основи технічної творчості і НДРС" містить мету і завдання, теоретичні відомості, порядок виконання та контрольні запитання до кожної лабораторної роботи. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології" освітньої програми "Обладнання нафтових і газових промислів" та 133 - "Галузеве машинобудування" освітньої програми "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання при виконанні курсових проектів (робіт) та магістерських робіт.

Основи технічної творчості і НДРС


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості і НДРС : методичні вказівки до вивчення дисц. / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 34 с.

Розроблені методичні вказівки відповідають змісту навчальної програми дисципліни "Основи технічної творчості і НДРС". Призначені для підготовки бакалаврів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології" освітньої програми "Обладнання нафтових і газових промислів" та 133 - "Галузеве машинобудування" освітньої програми "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання".

Основи надрокористування


Хомин, В. Р. Основи надрокористування : методичні вказівки / В. Р. Хомин, А. Г. Поплюйко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 31 с.

У методичних вказівках наведено план програми дисципліни "Основи нардрокористування" та рекомендації з вивчення окремих тем. Питання для самоперевірки знань бакалаврів спеціальності 103 - Науки про Землю (спеціалізація "Геологія нафти і газу").

Обслуговування та ремонт газонафтопроводів


Запухляк, В. Б. Обслуговування та ремонт газонафтопроводів : лабораторний практикум / В. Б. Запухляк, Я. В. Дорошенко, Р. Б. Стасюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 101 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки "Нафтогазова справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.050304 - бакалавр) та робочої програми навчальної дисципліни " Обслуговування та ремонт газонафтопроводів ". Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять студентів.

Організація, планування і управління виробництвом


Кулик, Т. П. Організація, планування і управління виробництвом : навч. посіб. / Т. П. Кулик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 232 с.

У навчальному посібнику наведені матеріали, що розкривають зміст і основні положення дисципліни "Організація, планування і управління виробництвом". Після викладення кожної теми курсу студентам пропонуються питання для самоперевірки знань. Висвітлюються основні положення організації процесу виробництва, системи планування всіх напрямків діяльності та управління підприємством.

Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу


Чернова, О. Т. Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу : курсове проектування / О. Т. Чернова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 57 с.

Методичні вказівки для курсового проекту включають: мету і завдання курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, структуру і зміст курсового проекту. Особливу увагу звернено на вимоги та правила до оформлення, захист курсових проектів.

Організація і управління виробництвом


Ільків, Є. Ю. Організація і управління виробництвом : лабораторний практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, М. М. Дутчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 37 с.

Практикум для виконання лабораторних робіт складений згідно з робочою програмою курсу "Організація і управління виробництвом", який читається студентам спеціальності "193 - Геодезія та землеустрій". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Основи теорії мовної комунікації


Малик, Г. Д. Основи теорії мовної комунікації : методичні вказівки до змістового модуля "Теорія мовленнєвих актів" / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 94 с.

У методичних вказівках розглянуто визначення мовленнєвого акта та його структуру, наведено декілька класифікацій мовленнєвих актів, приклади прямих і непрямих мовленнєвих актів, умови успішності їхнього здійснення, особливості перформативних висловлювань. Адресована студентам-філологам (бакалаврам) та викладачам-словесникам.

Основи теорії мовної комунікації


Малик, Г. Д. Основи теорії мовної комунікації : конспект лекцій / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 123 с.

В конспекті викладено особливості мовленнєвої діяльності у плані співвідношення закономірностей спілкування і структури мовленнєвого акту, з'ясовуються статус і типологія вияву форм та учасників мовленнєвого спілкування. Аргументовано прокоментовано інвентар функцій мови, виявлено особливості системного характеру мови як засобу збереження та передачі інформації, з'ясовано статус прагматичних аспектів мовленнєвої діяльності. Адресована студентам-філологам (бакалаврам) усіх форм навчання та викладачам-словесникам.

Організація і управління базами даних


Михайлюк, І. Р. Організація і управління базами даних : лабораторний практикум / І. Р. Михайлюк, Т. О. Ваврик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 45 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Організація і управління базами даних" складено відповідно до нового навчального плану та освітньо-кваліфікаційної програми для студентів за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".

Бурові промивальні рідини


Колісник, В. І. Бурові промивальні рідини : курсове проектування / В. І. Колісник, М. І. Оринчак, О. С. Бейзик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 44 с.

Методичні вказівки складено згідно з програмою курсу «Бурові промивальні рідини» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво» (освітньо–кваліфікаційний рівень – бакалавр). Призначений для надання допомоги при виконанні курсової роботи з цієї дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "Буріння свердловин".

Технологія спорудження трубопроводів


Шлапак, Л. С. Технологія спорудження трубопроводів : конспект лекцій / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 380 с.

В конспекті сформовано мету, завдання та зміст курсу, дається методично оброблений схематизований матеріал, що за змістом і структурою відповідає вимогам робочої програми дисципліни, розкривається виконання, оформлення та захист чотирьох розрахункових робіт, приклади для підготовки до практичних занять, наведено список рекомендованої літератури.

Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів


Дорошенко, Я. В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів : курсове проектування / Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 56 с.

Наведено мету та завдання, які повинен навчитися вирішувати студент під час курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, рекомендації з написання основних розділів пояснювальної записки і виконання графічної частини, вимоги до їх оформлення, перелік рекомендованих джерел для курсового проектування, встановлено вимоги до структури та змісту курсового проекту.

Бурове обладнання


Романишин, Л. І. Бурове обладнання : лабораторний практикум / Л. І. Романишин, Ю. В. Міронов, Т. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 80 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Бурове обладнання" розроблений відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 – “Нафтогазова справа”. Містить методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт згідно програми дисципліни.

Основи нафтогазової справи


Коцкулич, Я. С. Основи нафтогазової справи : конспект лекцій / Я. С. Коцкулич, Б. М. Малярчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 136 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу “Основи нафтогазової справи” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", що навчаються за напрямом підготовки 6.050304 – Нафтогазова справа (спеціальність "Буріння свердловин") і призначено для надання методичної допомоги при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форм навчання.

Проектування експлуатації газових і газоконденсатних свердловин


Марчук, Ю. В. Проектування експлуатації газових і газоконденсатних свердловин : курсовий проект / Ю. В. Марчук, В. С. Петришак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 16 с.

Методичні вказівки складені згідно з навчальним планом спеціальності „Видобування нафти і газу” і призначені для самостійної роботи при виконанні курсового проекту студентами стаціонарної і заочної форм навчання. Вони включають у себе мету, завдання і організацію курсового проектування, назви тем і зміст курсового проекту.

Збірник задач з технології видобування нафти


Бойко, В. С. Збірник задач з технології видобування нафти : навч. посіб. Частина V / В. С. Бойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 92 с.

Збірник задач видруковано окремими частинами. У частинах І-ІV викладено теоретичні основи і методики розрахунків властивостей нафти, газу і води за поверхневих (нормальних, стандартних) і пластових умов, термобаричних умов у свердловинах і параметрів потоків однорідних і багатофазних флюїдів у свердловинах, процесів видобування нафти різними способами (фонтанним, газліфтним, штангово- і відцентровонасосним) та газу , процесів оброблення привибійної зони і освоєння свердловин, оброблення результатів їх дослідження.

Машини та обладнання для видобутку нафти і газу. Нафтогазопромислові машини і комплекси


Концур, І. Ф. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу. Нафтогазопромислові машини і комплекси : курсове проектування / І. Ф. Концур, Я. Т. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 23 с.

Курсове проектування містить основні напрямки тематик курсових проектів, структуру і зміст курсових проектів, основні вимоги до оформлення ПЗ і графічної частини, організацію курсового проектування і їх захист, а також перелік рекомендованих джерел.

Закінчування свердловин


Сенюшкович, М. В. Закінчування свердловин : лабораторний практикум / М. В. Сенюшкович, О. Б. Марцинків, І. І. Витвицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 57 с.

Методичні вказівки складено згідно з програмою дисципліни "Закінчування свердловин" для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня бакалавр, що навчаються за напрямом 6.050304 – Нафтогазова справа (спеціальність "Буріння свердловин"). Призначений для надання допомоги при виконанні лабораторних робіт з цієї дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту зі спеціальності "Буріння свердловин".

Тампонажні розчини спеціального призначення


Сенюшкович, М. В. Тампонажні розчини спеціального призначення : курсове проектування / М. В. Сенюшкович, Я. С. Білецький, І. І. Витвицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 39 с.

Методичні вказівки складено згідно з програмою курсу “Тампонажні розчини спеціального призначення” для студентів, що навчаються за спеціальністю "Буріння свердловин" (освітньо–кваліфікаційні рівні 7.050301.03 - спеціаліст і 8.050301.03 – магістр). Призначений для надання допомоги при виконанні курсової роботи з цієї дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "Буріння свердловин".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved