Ви є тут

Глосарій

Основи економіки та організації виробництва


Кузьмин, В. М. Основи економіки та організації виробництва : практикум / В. М. Кузьмин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 61 с.

Практикум містить зміст основних тем дисципліни, вказівки для виконання практичних завдань з основних тем дисципліни, перелік контрольних питань та навчальну літературу з дисципліни "Основи економіки та організації виробництва". Розроблений у відповідності з робочою навчальною програмою дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія".

Основи автоматики і автоматизація технологічних процесів


Основи автоматики і автоматизація технологічних процесів : метод. вказівки для самост. роботи студентів / В. М. Гарасимів, М. Є. Майкович, Г. Г. Зварич, Л. І. Лагойда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 54 с.

Призначено для самостійного вивчення студентами дисципліни "Основи автоматики і автоматизації технологічних процесів" для бакалаврів за спеціальністю 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (ОПП - 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології").

Охорона праці


Кривенко, Г. М. Охорона праці = Occupational Safety : конспект лекцій=lecture notes / Г. М. Кривенко, Н. Ю. Василів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 141 с.

В конспекті лекцій англійською мовою розглянуто основні питання з охорони праці. Структура, послідовність розміщення та обсяг матеріалу відповідають навчальній програмі дисципліни "Основи охорони праці" для закладів вищої освіти. Основна увага приділена аналітичному визначенню умов, що відповідають можливому виникненню небезпечних ситуацій на робочому місці, та способам уникнення виробничих травм і хвороб. Видання призначене для підготовки фахівців у вищих технічних закладах освіти за всіма спеціальностями.

Організація спорудження газонафтопроводів. Організація ремонту газонафтопроводів


Мартинюк, Р. Т. Організація спорудження газонафтопроводів. Організація ремонту газонафтопроводів : методичні вказівки для сам. та індивід. роботи студентів / Р. Т. Мартинюк, Н. Я. Дрінь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 40 с.

Методичні вказівки для самостійної і індивідуальної роботи розроблені відповідно до робочої програми дисципліни "Організація спорудженя та ремонту газонафтопроводів" та призначені для для підготовки фахівців другого (магістерського рівня) за спеціальністю 185 - Нафтогазова інженерія та технології (ОПП "Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ газонафтосховищ").

Основи оцінки бізнесу та нерухомості


Боднарук, І. Л. Основи оцінки бізнесу та нерухомості : навч. посіб. / І. Л. Боднарук, Л. Л. Перович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 213 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні основи формування системи оцінювання бізнесу та нерухомості, визначено мету, завдання та принципи ведення підприємницької діяльності в сфері нерухомості. Викладено теоретичні та практичні аспекти функціонування й оцінювання нерухомості як фінансового активу і об'єкта підприємницької діяльності. Детально розглянуті методичні підходи та методи оцінювання об'єктів нерухомості та землі у різних сферах бізнесу. До кожного розділу подано контрольні запитання для самоперевірки у кінці теми, що дозволяє успішно засвоїти матеріал та є базою для самостійної роботи студентів.

Основи аналізу напружено-деформованого стану


Борущак, Л. О. Основи аналізу напружено-деформованого стану : лабораторний практикум / Л. О. Борущак, Я. Б. Сторож, В. Г. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 37 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Основи аналізу напружено-деформованого стану". Лабораторний практикум містить лабораторні роботи, які дають можливість студентам ознайомитись з можливостями програми ANSYS у дослідженні деталей машин та елементів машинобудівних конструкцій, які знаходяться у напружено-деформованому стані. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 131-"Прикладна механіка" . Лабораторний практикум може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Основи проектування та виготовлення штампів і прес-форми


Карпик, Р. Т. Основи проектування та виготовлення штампів і прес-форми : навч. посіб. Ч. 3 : Проектування штампів для холоднолистового штампування / Р. Т. Карпик, Н. О. Костюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 271 с.

Викладені теоретичні та практичні аспекти проектування штампів для отримання деталь холоднолистовим штампуванням. Наведено приклади розрахунку деталей штампів на міцність використання CAD/CAM систем у процесі проектування штампів. Призначено для студентів магістрів за спеціальністю 131-“ Прикладна механіка”, а також може бути використане конструкторами з проектування штампів на машинобудівних підприємствах.

Основи надійності нафтогазових машин та обладнання


Копей, Б. В. Основи надійності нафтогазових машин та обладнання : навч. посіб. Т. 1 / Б. В. Копей, С. І. Гладкий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 306 с.

Навчальний посібник присвячений вивченню надійності бурового і нафтогазопромислового устаткування. У посібнику подано математичні основи теорії надійності, основи математичної статистики, основи надійності нафтогазового обладнання, описано випробування на надійність, охарактеризовано види руйнувань деталей бурового і нафтогазопромислового обладнання при експлуатації, розглянуто економічні аспекти забезпечення надійності та детально розглянута надійність об'єктів нафтогазового обладнання. У кожному розділі подано приклади для закріплення теоретичного матеріалу та питання для самоконтролю.

Основи екологічної геофізики та радіоекології


Кузьменко, Е. Д. Основи екологічної геофізики та радіоекології : конспект лекцій. Ч. 2 : Радіоекологія / Е. Д. Кузьменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 60 с.

Конспект лекцій містить основні відомості про дисципліну "Основи екологічної геофізики та радіоекології" (блок радіоекологія). Розроблений відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначений для підготовки фахівців, що навчаються за освітньо-професійною програмою на здобуття ступеня "бакалавр" за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища" та 101 "Екологія". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Основи геофізики


Штогрин, М. В. Основи геофізики : лабораторний практикум / М. В. Штогрин, Б. Б. Габльовський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 224 с.

Лабораторний практикум з курсу "Основи геофізики" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю" містить загальні відомості, в яких дається коротка характеристика геофізичних методів, вимірювальної апаратури та робота з нею. У практикумі описані методика і техніка проведення лабораторних робіт та польових спостережень, способи обробки даних вимірювань.

Електротехніка


Електротехніка : навч.-наоч. посіб. / В. М. Чорноус, Б. Л. Грабчук, І. М. Храпач, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 128 с.

Посібник поєднує ілюстративно-наочний та текстовий матеріал, викладений англійською мовою. Наявність електронної версії посібника дозволяє використовувати його на всіх видах занять, в тому числі й дистанційному навчанні і сприяє викладанню та вивченню дисципліни, засвоєнню його змісту, розвитку особистості. Навчально-наочний посібник може бути виготовлений у форматах А1, А4 в кольоровому та чорно-білому зображенні.

Теоретичні основи електротехніки. Електричні та магнітні кола


Грабчук, Б. Л. Теоретичні основи електротехніки. Електричні та магнітні кола : метод. вказівки. Ч. 1 / Б. Л. Грабчук, В. М. Чорноус, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 99 с.

Перша частина методичних вказівок складається із трьох розділів: лінійні електричні кола постійного струму; лінійні електричні кола синусоїдного струму; трифазні електричні кола. В кожному розділі наводяться основні теоретичні відомості, завдання до розрахунково-графічних робіт та приклад виконання завдання. Методичні вказівки призначені для використання студентами різних форм навчання.

Електропостачання підприємств


Михайлів, М. І. Електропостачання підприємств : практикум / М. І. Михайлів, О. В. Соломчак, І. І. Яремак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 106 с.

Практикум розроблений відповідно до робочих програм з навчальних дисциплін “Електропостачання промислових підприємств” та “Електропостачання підприємств нафтової та газової промисловості”. Містить основні теоретичні відомості для підготовки до практичних занять, приклади розв’язання задач та домашні завдання.

Автоматизація виробничих процесів в енергетиці


Шавранський, М. В. Автоматизація виробничих процесів в енергетиці : метод. вказівки / М. В. Шавранський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 29 с.

Методичні вказівки складено згідно з робочою програмою навчальної дисципліни «Автоматизація виробничих процесів в енергетиці» і призначені для самостійної роботи під час вивчення даної дисципліни.

Основи електропостачання підприємств


Михайлів, М. І. Основи електропостачання підприємств : лаб. практикум / М. І. Михайлів, О. В. Соломчак, П. О. Курляк. - 2-ге видання. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 117 с.

Лабораторний практикум з дисципліни “Основи електропостачання підприємств» розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Практикум містить сім лабораторних робіт. Для кожної роботи сформовано завдання, коротко викладено основні теоретичні відомості з розділів курсу та подано методичні рекомендації щодо підготовки та виконання роботи.

Трансформатори і електричні машини


Трансформатори і електричні машини : лабораторний практикум / Б. І. Карпінець, В. М. Чорноус, В.І.. Курилів О.І. Михайлів, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 60 с.

Трансформатор – це статичний електромагнітний апарат, призначений для підвищення або зниження синусоїдної напруги за допомогою магнітного потоку, при незмінній частоті.

Розрахунок лінійних електричних кіл


Розрахунок лінійних електричних кіл : практикум / В. М. Чорноус, Б. І. Карпінець, В. І. Михайлів [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 96 с.

Практикум містить теоретичні відомості, приклади розрахунку електричних кіл, завдання і схеми до виконання індивідуальних розрахункових робіт, контрольні запитання, а також перелік рекомендованих джерел.

Техніка та електрофізика високих напруг


Михайлів, В. І. Техніка та електрофізика високих напруг : лабораторний практикум / В. І. Михайлів, І. М. Храпач. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 59 с.

В лабораторному практикумі наведено короткі теоретичні відомості, необхідні для виконання лабораторних робіт; електричні схеми; вказівки для проведення дослідів; основні формули для проведення обчислень; контрольні запитання; перелік рекомендованих джерел.

Електрифікація технологічних комплексів


Гладь, І. В. Електрифікація технологічних комплексів : лабораторний практикум / І. В. Гладь, О. І. Кіянюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 35 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для використання ЕОМ при розрахунках результатів лабораторних досліджень. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Електричні станції і підстанції систем електропостачання


Електричні станції і підстанції систем електропостачання : лабораторний практикум / М. Й. Федорів, В. В. Тутка, П. М. Николин, А. І. Поточний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 108 с.

Лабораторний практикум містить питання організації, проведення лабораторних робіт, правила виконання, оформлення і захисту робіт, короткі теоретичні положення, контрольні запитання для самоперевірки знань та правила техніки безпеки.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved