Ви є тут

Глосарій

Організація автомобільних перевезень


Богатчук, І. М. Організація автомобільних перевезень : методичні вказівки / І. М. Богатчук, М. М. Гнип. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 57 c.

Методичні вказівки містять програму, контрольні питаннями та завдання для самостійного вивчення курсу "Організація автомобільних перевезень ". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство". Призначені для підготовки фахівців спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт " денної та заочної форм навчання.

Основи зіставного мовознавства


Стецик, Т. С. Основи зіставного мовознавства : методичні вказівки для сам. роботи / Т. С. Стецик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 44 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Основи зіставного мовознавства" укладені відповідно до робочої програми та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 035 "Філологія" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Освітньо-кваліфікований рівень "магістр"


Григораш, С. М. Освітньо-кваліфікований рівень "магістр" : методичні вказівки для складання державних іспитів / С. М. Григораш, Л. Ю. Бурківська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 31 с.

Методичні вказівки містять перелік питань до дисциплін, які входять до фахових випробувань, охоплюють коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись в ІФНТУНГ з метою одержання освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", спеціалізація - "Документознавство та інформаційна діяльність". Під час складання даних методичних вказівок враховувалися такі дисципліни циклу професійної підготовки, передбачені Освітньо-професійною програмою підготовки магістр за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".

Основи економічної теорії


Основи економічної теорії : методичні вказівки для сам. вивчення дисц. / О. С. Яцюк, І. Р. Боднарук, О. П. Шиманська [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 104 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Основи економічної теорії". Наведено зміст та мету вивчення кожної теми, тестові завдання, задачі для самостійного вирішення та контрольні питання для перевірки засвоєних знань. Призначено для студентів очної форми навчання спеціальності 035 "Філологія".

Організація туристичних подорожей


Зоріна, Г. П. Організація туристичних подорожей : практикум / Г. П. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 75 с.

Практикум містить основні теоретичні положення та порядок виконання практичних робіт з дисципліни "Організація туристичних подорожей". Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Об'єктно-орієнтоване програмування. Моделювання плану виробничого приміщення з допомогою візуального програмування у середовищі Delphi


Онисько, О. Р. Об'єктно-орієнтоване програмування. Моделювання плану виробничого приміщення з допомогою візуального програмування у середовищі Delphi : методичні вказівки до сам. роботи / О. Р. Онисько, В. Б. Копей, А. Г. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 94 с.

Розроблено у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів за напрямком 131 "Прикладна механіка". Методичні вказівки містять приклади створення прикладної програми для графічної побудови плану виробничого механоскладального приміщення. Може використовуватися студентами денної і заочної форми навчання.

Оцінка впливів на навколишнє середовище


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище : методичні рекомендації з теоретичного курсу, сам. та індивідуальної роботи / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 14 с.

Методичні рекомендації розроблені відповідності з робочою програмою та навчальним планом спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) : лабораторний практикум / Я. О. Адаменко, Т. В. Кундельська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 27 с.

Розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) : конспект лекцій / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 45 с.

Розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Оцінка впливів на навколишнє середовище


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище : методичні рекомендації з теоретичного курсу, сам. та індивідуальної роботи / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 14 с.

Методичні рекомендації з теоретичного курсу, самостійної та індивідуальної роботи дисципліни "Оцінка впливів на навколишнє середовище" розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 101 - Екологія.

Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу "Основи автоматизації виробничих процесів"


Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу "Основи автоматизації виробничих процесів" / Когуч Я.Р., Бербець Т.О., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 24 с.

Методичні вказівки складені до програми "Основи автоматизації виробничих процесів" і призначені для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності "Буріння".

Теорія автоматичного управління


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління : лабораторний практикум. Ч.3 : Моделювання, аналіз і синтез дискретних САУ в середовищі MATLAB / Л. О. Сав'юк, Р. М. Матвієнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 66 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Теорія автоматичного управління”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Системи управління і автоматики”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Компоненти систем збору, обробки та передачі даних


Заміховський, Л. М. Компоненти систем збору, обробки та передачі даних : навч. посіб. Ч. 1 : Первинні перетворювачі та нормуючі кола / Л. М. Заміховський, М. Я. Николайчук. - Івано-Франківськ : Галицька Академія, 2006. - 200 с.

Викладено основні положення функціонального та схемотехнічного проектування систем збору, обробки та передачі даних на основі сучасних електронних компонентів. У першій частині посібника наведено класифікацію первинних перетворювачів фізичних величин за різними ознаками, приведено їх конструкцію та основні технічні характеристики, дано рекомендації щодо побудови та розрахунку нормуючих кіл.

Автоматизований контроль технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння


Семенцов, Г. Н. Автоматизований контроль технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 134 с.

Навчальний посібник складено у відповідності з навчальним планом і програмою курсу “Автоматизація технологічних процесів і виробництв” і призначений для студентів стаціонарної та заочної форм навчання спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами”.

Автоматизація збору і обробки інформаціі для резервуарних парків


Семенцов, Г. Н. Автоматизація збору і обробки інформаціі для резервуарних парків : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 12 с.

У навчальному посібнику розглядаються системи збору і обробки технологічної інформації для резервуарних парків. Проведено аналіз методів і засобів обліку нафтопродуктів, а також технічні засоби контролю якісних параметрів і система управління резервуарними парками. Призначаються для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю “Нафтогазопроводи та нафтогазосховища” та „Автоматизоване управління технологічними процесами” вищих навчальних закладів. Навчальний посібник може бути корисний студентам інших технологічних спеціальностей.

Спеціальні вимірювальні прилади і системи


Спеціальні вимірювальні прилади і системи : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 104 с.

В посібнику приводяться загальні відомості про інформацію, її передачу із вибою свердловини на поверхню. Розглянуті і проаналізовані прилади і системи для контролю глибинних параметрів процесу буріння. Проводиться методика розрахунку частоти описівання завалів і передачі інформації на поверхню із вибою свердловини. Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальностей: “Автоматизація управління технологічними процесами” і “Буріння”.

Фазі-логіка в системах керування


Фазі-логіка в системах керування : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур, М. В. Шавранський, В. С. Борин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 84 с.

Розглянуто особливості управління технологічними процесами і виробництвами при нечіткій вихідній інформації, а також сучасні тенденції побудови автоматизованих систем керування в нафтовій і газовій промисловості, що базується на застосуванні математичного апарату нечітких множин. Зроблено порівняльний аналіз класичного і нечіткого ПІД – алгоритмів і аналіз стійкості нечітких систем керування. Наведено приклад нечітких систем керування процесом абсорбційної осушки газу.

Інформаційні системи та телекомунікації


Іванюк, Н. І. Інформаційні системи та телекомунікації : лабораторний практикум / Н. І. Іванюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 88 c.

Методичні вказівки призначені для проведення лабораторних робіт з дисципліни „Інформаційні системи та телекомунікації”. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Документознавство та інформаційна діяльність”. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Основи теорії надійності і технічної діагностики систем


Заміховський, Л. М. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем : практикум / Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий, Л. О. Штаєр. - Івано-Франківськ : Полум'я, 2008. - 108 с..

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Основи теорії надійності і технічної діагностики систем”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Системи управління і автоматики”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Інформаційно-вимірювальні комплекси в нафтогазовій промисловості


Піндус, Н. М. Інформаційно-вимірювальні комплекси в нафтогазовій промисловості : конспект лекцій / Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 165 с..

В даному конспекті лекцій систематизовано теоретичні та практичні методи метрологічної оцінки результатів вимірювань (прямих, опосередкованих, сукупних, сумісних) за паспортними даними ЗВТ, що входять до інформаційно-вимірювальних комплексів шляхом розрахункового сумування складових похибки, методи ідентифікації форм розподілів і шляхи підвищення точності, проектування ІВК для технологічних процесів в НГП. Розроблений у відповідності з робочими програмами навчальних дисциплін «Інформаційно-вимірювальні комплекси в НГП» та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальностями «Метрологія та вимірювальна техніка».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved