Ви є тут

Глосарій

Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості


Середюк, О. Є. Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості : методичні вказівки для сам. робіт студентів / О. Є. Середюк, А. Г. Винничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методичні вказівки для самостійних робіт студентів з дисципліни "Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". Методичні вказівки для самостійних робіт студентів може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості


Середюк, О. Є. Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості : конспект лекцій / О. Є. Середюк, А. Г. Винничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 68 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". Конспект лекцій може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Основи технічної творчості і науково-дослідна робота студентів


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості і науково-дослідна робота студентів : лабораторний практикум / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 104 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Основи технічної творчості і НДРС" містить мету і завдання, теоретичні відомості, порядок виконання та контрольні запитання до кожної лабораторної роботи. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології" освітньої програми "Обладнання нафтових і газових промислів" та 133 - "Галузеве машинобудування" освітньої програми "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання при виконанні курсових проектів (робіт) та магістерських робіт.

Основи технічної творчості і НДРС


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості і НДРС : методичні вказівки до вивчення дисц. / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 34 с.

Розроблені методичні вказівки відповідають змісту навчальної програми дисципліни "Основи технічної творчості і НДРС". Призначені для підготовки бакалаврів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології" освітньої програми "Обладнання нафтових і газових промислів" та 133 - "Галузеве машинобудування" освітньої програми "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання".

Основи надрокористування


Хомин, В. Р. Основи надрокористування : методичні вказівки / В. Р. Хомин, А. Г. Поплюйко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 31 с.

У методичних вказівках наведено план програми дисципліни "Основи нардрокористування" та рекомендації з вивчення окремих тем. Питання для самоперевірки знань бакалаврів спеціальності 103 - Науки про Землю (спеціалізація "Геологія нафти і газу").

Обслуговування та ремонт газонафтопроводів


Запухляк, В. Б. Обслуговування та ремонт газонафтопроводів : лабораторний практикум / В. Б. Запухляк, Я. В. Дорошенко, Р. Б. Стасюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 101 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки "Нафтогазова справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.050304 - бакалавр) та робочої програми навчальної дисципліни " Обслуговування та ремонт газонафтопроводів ". Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять студентів.

Організація, планування і управління виробництвом


Кулик, Т. П. Організація, планування і управління виробництвом : навч. посіб. / Т. П. Кулик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 232 с.

У навчальному посібнику наведені матеріали, що розкривають зміст і основні положення дисципліни "Організація, планування і управління виробництвом". Після викладення кожної теми курсу студентам пропонуються питання для самоперевірки знань. Висвітлюються основні положення організації процесу виробництва, системи планування всіх напрямків діяльності та управління підприємством.

Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу


Чернова, О. Т. Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу : курсове проектування / О. Т. Чернова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 57 с.

Методичні вказівки для курсового проекту включають: мету і завдання курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, структуру і зміст курсового проекту. Особливу увагу звернено на вимоги та правила до оформлення, захист курсових проектів.

Організація і управління виробництвом


Ільків, Є. Ю. Організація і управління виробництвом : лабораторний практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, М. М. Дутчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 37 с.

Практикум для виконання лабораторних робіт складений згідно з робочою програмою курсу "Організація і управління виробництвом", який читається студентам спеціальності "193 - Геодезія та землеустрій". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Основи теорії мовної комунікації


Малик, Г. Д. Основи теорії мовної комунікації : методичні вказівки до змістового модуля "Теорія мовленнєвих актів" / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 94 с.

У методичних вказівках розглянуто визначення мовленнєвого акта та його структуру, наведено декілька класифікацій мовленнєвих актів, приклади прямих і непрямих мовленнєвих актів, умови успішності їхнього здійснення, особливості перформативних висловлювань. Адресована студентам-філологам (бакалаврам) та викладачам-словесникам.

Машини і обладнання для видобутку нафти і газу


Костриба, І. В. Машини і обладнання для видобутку нафти і газу : лаб. робота / І. В. Костриба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 12 с.

Розроблена лабораторна робота відповідає змісту навчальної програми дисципліни «Машини і обладнання для видобутку нафти і газу» і є складовою частиною її лабораторного курсу. Призначена для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 – "Нафтогазова справа"

Попередження і ліквідація аварій на морських промислах


Якимечко, Я. Я. Попередження і ліквідація аварій на морських промислах : метод. вказівки / Я. Я. Якимечко, О. Ю. Витязь, Я. М. Фем'як. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 15 с.

В методичних вказівках викладено завдання курсового проектування, зміст курсової роботи та тематика проектування, а також наведені рекомендації з виконання курсової роботи, її захисту, рекомендована література тощо. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050304. – «Нафтогазова справа».

Основи проектування та спорудження трубопроводів


Шлапак, Л. С. Основи проектування та спорудження трубопроводів : конспект лекцій / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 360 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни «Основи проектування та спорудження трубопроводів». У конспекті лекцій сформовано мету, завдання та зміст курсу, подано схематично оброблений матеріал, що за змістом, обсягом і структурою відповідає вимогам робочої програми, розкривається виконання, оформлення, та захист розрахункових робіт, даються приклади для підготовки до практичних занять, наведено список рекомендованої літератури.

Проектування і експлуатація газонафтопроводів


Возняк, М. П. Проектування і експлуатація газонафтопроводів : навч. посіб. / М. П. Возняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 461 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Проектування і експлуатація газонафтопроводів". У посібнику подано основи проектування і розрахунку основних технологічних процесів транспортування нафти, нафтопродуктів і газу. Розглянуто фізичні властивості нафти, нафтопродуктів і газу, описано способи їх перекачування, наведено методи регулювання режимів експлуатації, що дозволить майбутньому спеціалісту приймати раціональні рішення під час експлуатації систем трубопровідного транспорту та зберігання нафти і газу.

Морські нафтогазові споруди і основи їх монтажу


Морські нафтогазові споруди і основи їх монтажу : лаб. практикум / С. О. Овецький, Я. Я. Якимечко, Я. М. Фем'як, О. Р. Мартинець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 128 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “ Морські нафтогазові споруди і основи їх монтажу”. Призначено для поглиблення теоретичних знань основних розділів вивчення курсу дисципліни. Розглянуто принципи застосування і методики розрахунків основних видів техніки і технологічних процесів, які використовуються при монтажі підводного обладнання морських нафтогазових споруд.

Машини та обладнання для видобутку нафти і газу


Федорович, Я. Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : лаб. практикум / Я. Т. Федорович, А. П. Джус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 131 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Машини та обладнання для видобутку нафти і газу”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Лабораторний практикум друге видання (1-е вид. – 2000) перероблено і доповнено новою лабораторною роботою (автор Т.Л. Романишин).

Ускладнення та аварії в бурінні


Оринчак, М. І. Ускладнення та аварії в бурінні : лаб. практикум / М. І. Оринчак, О. С. Бейзик, А. Р. Юрич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 123 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до програми курсу “Ускладнення та аварії в бурінні” напряму підготовки 6.090306 "Нафтогазова справа" і призначений для допомоги студентам під час виконання лабораторних робіт, вивчення рецептури та порядку приготування тампонажних сумішей для ліквідації поглинань, а також засвоєння конструкції та технології застосування ловильного інструменту.

Дослідження і підземний ремонт свердловин


Возний, В. Р. Дослідження і підземний ремонт свердловин : курс. проектування / В. Р. Возний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 13 с.

Курсове проектування розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Дослідження і підземний ремонт свердловин». Призначено для використання під час виконання курсового проекту студентами, що навчаються за напрямком підготовки 6.050304 - «Нафтогазова справа»

Розробка та експлуатація морських нафтових і газових родовищ


Возний, В. Р. Розробка та експлуатація морських нафтових і газових родовищ : метод. вказівки / В. Р. Возний, А. В. Грицанчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 13 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни. Призначені для вивчення курсу «Розробка та експлуатація морських нафтових і газових родовищ» студентами спеціальності «Видобування нафти і газу» - 7.05030401

Магістерська робота


Коцкулич, Я. С. Магістерська робота : метод. вказівки / Я. С. Коцкулич, Я. В. Кунцяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 53 с.

Методичні вказівки складено згідно робочим планом для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня "Магістр", що навчаються за спеціальністю 8.05030103 - "Буріння свердловин". Призначені для надання допомоги при виконанні магістерської роботи студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved