Ви є тут

Глосарій

Організація управління в природоохоронній діяльності


Радловська, К. О. Організація управління в природоохоронній діяльності : конспект лекцій / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 55 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Організація управління в природоохоронній діяльності" охоплює усі розділи, що характеризують екологічну оцінку систем, підприємств та природних ресурсів, розглянуто становлення, сутність та методичні основи управління в екології. Розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом спеціальності 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Організація управління в природоохоронній діяльності


Радловська, К. О. Організація управління в природоохоронній діяльності : методичні рекомендації / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 20 с. -

Методичні рекомендації розроблено на кафедрі екології згідно з навчальним планом для студентів спеціальностей 101- Екологія та 183 - Технологія захисту навколишнього середовища.

Організація пасажирських автомобільних перевезень


Богатчук, І. М. Організація пасажирських автомобільних перевезень : методичні вказівки для сам. роботи студудентів / І. М. Богатчук, М. М. Гнип. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 32 с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" при вивченні дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень ". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень". У методичних вказівках наведені основні питання з організації вивчення дисципліни, перелік питань для розгляду та контрольні запитання з кожної із запропонованих тем, які відповідають навчальній та робочій навчальній програмам.

Облік і аудит


Медвідь, І. Б. Облік і аудит : методичні вказівки для практичної та сам. роботи студентів / І. Б. Медвідь, У. З. Костюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 26 с.

Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи студентів складені відповідно до робочої програми курсу "Облік і аудит" для бакалаврів спеціальності 6.140103 "Туризм" денної та заочної форм навчання. Методичні вказівки містять рекомендації та вказівки для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів, перелік рекомендованих джерел.

Облік податків


Хома, С. В. Облік податків : методичні вказівки для вивч. дисц. / С. В. Хома. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 44 с.

Методичні вказівки призначені для забезпечення самостійного вивчення дисципліни "Облік податків" студентами очної, заочної та дистанційної форми навчання. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, що передбачена чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 071 - облік і оподаткування. У методичних вказівках подано тематичний план дисципліни, зміст дисципліни за темами, теми рефератів для самостійної роботи студентів, завдання для індивідуальної роботи студентів.

Основи програмування


Копей, В. Б. Основи програмування : методичні вказівки до виконання курсової роботи / В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 28 с.

Методичні вказівки призначені для виконання курсової роботи з дисципліни "Основи програмування". Описано зміст курсової роботи, подано рекомендовані теми курсових робіт та код програм з прикладами використання основних елементів мови Delphi і основних компонентів VCL. Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Основи програмування" для підготовки бакалаврів за спеціальністю 131 - Прикладна механіка.

Організація автосервісу


Організація автосервісу : методичні вказівки для виконання практичних робіт / В. М. Мельник, Ф. В. Козак, Т. В. Дикун, Т. Й. Войцехівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 61 с.

Методичні вказівки містять теоретичні відомості та завдання для виконання практичних робіт з курсу "Організація автосервісу". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація автосервісу". Призначені для підготовки фахівців денної та заочної форм навчання за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Оцінка ресурсів нафти і газу


Ляху, М. В. Оцінка ресурсів нафти і газу : методичні вказівки для сам. вивчення дисц. / М. В. Ляху. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 42 с.

У методичних вказівках наведено план програми дисципліни "Оцінка ресурсів нафти і газу" та рекомендації з вивчення окремих тем. Запитання для самоперевірки знань магістрів за спеціальністю "103-Науки про землю".

Оцінка ресурсів нафти і газу


Ляху, М. В. Оцінка ресурсів нафти і газу : лабораторний практикум / М. В. Ляху. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 56 с.

Лабораторний практикум призначений для практичного засвоєння: класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України; оконтурювання ресурсів і запасів нафти і газу для визначення їх об’єму за етапами геологічного вивчення; оцінки перспективних ресурсів нафти об’ємним методом; оцінки перспективних ресурсів вільного газу об’ємним методом; оцінки прогнозних ресурсів за питомими щільностями запасів на одиницю площі; оцінки прогнозних ресурсів за питомими щільностями запасів на одиницю об’єму порід; оцінки величини запасів що припадають на усереднену структуру

Оцінка ресурсів нафти і газу


Ляху, М. В. Оцінка ресурсів нафти і газу : конспект лекцій / М. В. Ляху. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 92 с.

Конспект лекцій присвячений питанням: загальним поняттям ресурсів; класифікації ресурсів нафти і газу; міжнародній Рамковій Класифікації ООН запасів і ресурсів корисних копалин та законодавству України про надра у рамкових умовах; класифікації ресурсів корисних копалин державного фонду надр України; зіставленню класифікації ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геологічного вивчення родовищ (покладів) нафти і газу; нафтогазоносним геологічним об'єктам; комплексного вивчення нафтогазоносних об'єктів на регіональному і пошукових етапах; характеристики перспективних і прогнозних ресурсів нафти і газу; оконтурюванню ресурсів і запасів нафти і газу для визначення їх об'єму за етапами геологічного вивчення; взаємозв'язку класів і категорій ресурсів вуглеводнів з етапами та стадіями геологорозвідувального процесу на нафту і газ; виділення об'єктів для оцінки прогнозних і перспективних ресурсів нафти і газу; підрахунку перспективних і кількісної оцінки прогнозних ресурсів нафти і газу.

Культура мовлення і практична стилістика


Личук, М. І. Культура мовлення і практична стилістика : тестові завдання / М. І. Личук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 49 с.

За своєю структурою тестові завдання охоплюють програму з дисципліни " Сучасна українська літературна мова : культура мовлення і практична стилістика". Система знань даного методичного посібника спрямована на максимальну активізацію розумової діяльності студентів, всебічне вивчення і засвоєння кожного змістового модуля і дисципліни в цілому, осмислення програмового матеріалу,формування лінгвістичного світогляду студентів. Тестові завдання допоможуть визначити рівень знань і вмінь, набутих студентами в процесі засвоєння тієї чи іншої теми з вищеназваної дисципліни.

Практична стилістика української мови для перекладачів


Литвин, О. Б. Практична стилістика української мови для перекладачів : метод. вказівки / О. Б. Литвин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 39 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни «Сучасна українська літературна мова: культура мовлення і практична стилістика». Завдання для самостійної роботи дають можливість практично застосувати засвоєні під час аудиторних занять відомості про орфоепічні, лексичні, морфологічні та синтаксичні норми сучасної української літературної мови, оволодіння якими є основою мовної культури студента-перекладача. Призначено для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія».

Практична фонетика української мови для іноземців


Литвин, О. Б. Практична фонетика української мови для іноземців : метод. вказівки / О. Б. Литвин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 35 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів-іноземців укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна». Завдання для самостійної роботи дають можливість практично застосувати засвоєні під час аудиторних занять навики вимови звуків української мови та читання – від складів до елементарних текстів, а також закріпити вміння використовувати в мовленні базові граматичні правила. Призначено для студентів-іноземців першого курсу всіх напрямів підготовки.

Порівняльна лексикологія української та англійської мов


Дерді, Е. Т. Порівняльна лексикологія української та англійської мов : конспект лекцій / Е. Т. Дерді, Ю. С. Стахмич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 124 с.

Конспект лекцій з порівняльної лексикології української та англійської мов розроблено на основі робочої програми дисципліни “Порівняльна лексикологія української та англійської мов”. Конспект лекцій складається з методично обробленого та систематизованого лекційного матеріалу, що супроводжується практичними завданнями та вправами.

Українська мова (за професійним спрямуванням)


Веселовська, Н. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : метод. вказівки для самостійної роботи / Н. В. Веселовська, Н. Б. Манюх. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 35 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи розроблено на основі робочої програми дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Навчальний матеріал, який увійшов до методичних вказівок, спрямований на те, щоб поглибити знання студентів про правила складання професійних документів відповідно до норм української літературної мови, допомогти майбутнім фахівцям підвищити фаховий мовний рівень та засвоїти етикет ділового спілкування. Призначено для студентів 1 курсу денної форми навчання усіх напрямів підготовки.

Українська мова за професійним спрямуванням


Веселовська, Н. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / Н. В. Веселовська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 50 с.

Практикум із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням призначений для студентів нафтогазовидобувних спеціальностей. Завдання практикуму – сформувати у студентів уміння і навички складання та оформлення професійних документів, забезпечити оволодіння нормами української літературної мови, систематизувати знання з культури та етики ділового спілкування. Обсяг і зміст матеріалу, що увійшов до практикуму, відповідає вимогам програми.

Українська мова (за професійним спрямуванням)


Венгринюк, М. І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : метод. вказівки / М. І. Венгринюк, Н. В. Веселовська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 35 с.

Методичні вказівки укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. У методичних вказівках подано тридцять варіантів контрольних робітдля студентів заочної форми навчання. Усі завдання, що входять до контрольних робіт, спрямовані на те, щоб систематизувати й поглибити знання студентів про мовні норми української мови та розкрити основні стратегії роботи із сучасним документом. Призначено для студентів першого курсу заочної форми навчання усіх напрямів підготовки.

Українська мова за професійним спрямуванням


Венгринюк, М. І. Українська мова за професійним спрямуванням : конспект лекцій / М. І. Венгринюк, О. Б. Литвин, Н. Б. Манюх. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 84 с.

Курс лекцій укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Теоретичні питання, які увійшли до курсу лекцій, спрямовані на те, щоб дати студентам ґрунтовні і систематичні знання про норми сучасної української літературної мови, сучасний документ, культуру та етику усного ділового спілкування. Призначено для студентів напряму підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа».

Культура наукової мови


Венгринюк, М. І. Культура наукової мови : практикум / М. І. Венгринюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 68 с.

Практикум укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни “Культура наукової мови”. Завдання, які увійшли до практикуму, спрямовані на те, щоб поглибити знання студентів про науковий стиль української мови та його лексико-граматичні ресурси, допомогти майбутнім фахівцям опанувати основні стратегії роботи з сучасним українським науковим текстом. Призначено для студентів таких напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит».

Українська мова


Венгринюк, М. І. Українська мова / М. І. Венгринюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 71 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved