Ви є тут

Глосарій

Основи економіки та організації виробництва


Кузьмин, В. М. Основи економіки та організації виробництва : практикум / В. М. Кузьмин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 61 с.

Практикум містить зміст основних тем дисципліни, вказівки для виконання практичних завдань з основних тем дисципліни, перелік контрольних питань та навчальну літературу з дисципліни "Основи економіки та організації виробництва". Розроблений у відповідності з робочою навчальною програмою дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія".

Основи автоматики і автоматизація технологічних процесів


Основи автоматики і автоматизація технологічних процесів : метод. вказівки для самост. роботи студентів / В. М. Гарасимів, М. Є. Майкович, Г. Г. Зварич, Л. І. Лагойда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 54 с.

Призначено для самостійного вивчення студентами дисципліни "Основи автоматики і автоматизації технологічних процесів" для бакалаврів за спеціальністю 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (ОПП - 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології").

Охорона праці


Кривенко, Г. М. Охорона праці = Occupational Safety : конспект лекцій=lecture notes / Г. М. Кривенко, Н. Ю. Василів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 141 с.

В конспекті лекцій англійською мовою розглянуто основні питання з охорони праці. Структура, послідовність розміщення та обсяг матеріалу відповідають навчальній програмі дисципліни "Основи охорони праці" для закладів вищої освіти. Основна увага приділена аналітичному визначенню умов, що відповідають можливому виникненню небезпечних ситуацій на робочому місці, та способам уникнення виробничих травм і хвороб. Видання призначене для підготовки фахівців у вищих технічних закладах освіти за всіма спеціальностями.

Організація спорудження газонафтопроводів. Організація ремонту газонафтопроводів


Мартинюк, Р. Т. Організація спорудження газонафтопроводів. Організація ремонту газонафтопроводів : методичні вказівки для сам. та індивід. роботи студентів / Р. Т. Мартинюк, Н. Я. Дрінь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 40 с.

Методичні вказівки для самостійної і індивідуальної роботи розроблені відповідно до робочої програми дисципліни "Організація спорудженя та ремонту газонафтопроводів" та призначені для для підготовки фахівців другого (магістерського рівня) за спеціальністю 185 - Нафтогазова інженерія та технології (ОПП "Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ газонафтосховищ").

Основи оцінки бізнесу та нерухомості


Боднарук, І. Л. Основи оцінки бізнесу та нерухомості : навч. посіб. / І. Л. Боднарук, Л. Л. Перович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 213 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні основи формування системи оцінювання бізнесу та нерухомості, визначено мету, завдання та принципи ведення підприємницької діяльності в сфері нерухомості. Викладено теоретичні та практичні аспекти функціонування й оцінювання нерухомості як фінансового активу і об'єкта підприємницької діяльності. Детально розглянуті методичні підходи та методи оцінювання об'єктів нерухомості та землі у різних сферах бізнесу. До кожного розділу подано контрольні запитання для самоперевірки у кінці теми, що дозволяє успішно засвоїти матеріал та є базою для самостійної роботи студентів.

Основи аналізу напружено-деформованого стану


Борущак, Л. О. Основи аналізу напружено-деформованого стану : лабораторний практикум / Л. О. Борущак, Я. Б. Сторож, В. Г. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 37 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Основи аналізу напружено-деформованого стану". Лабораторний практикум містить лабораторні роботи, які дають можливість студентам ознайомитись з можливостями програми ANSYS у дослідженні деталей машин та елементів машинобудівних конструкцій, які знаходяться у напружено-деформованому стані. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 131-"Прикладна механіка" . Лабораторний практикум може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Основи проектування та виготовлення штампів і прес-форми


Карпик, Р. Т. Основи проектування та виготовлення штампів і прес-форми : навч. посіб. Ч. 3 : Проектування штампів для холоднолистового штампування / Р. Т. Карпик, Н. О. Костюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 271 с.

Викладені теоретичні та практичні аспекти проектування штампів для отримання деталь холоднолистовим штампуванням. Наведено приклади розрахунку деталей штампів на міцність використання CAD/CAM систем у процесі проектування штампів. Призначено для студентів магістрів за спеціальністю 131-“ Прикладна механіка”, а також може бути використане конструкторами з проектування штампів на машинобудівних підприємствах.

Основи надійності нафтогазових машин та обладнання


Копей, Б. В. Основи надійності нафтогазових машин та обладнання : навч. посіб. Т. 1 / Б. В. Копей, С. І. Гладкий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 306 с.

Навчальний посібник присвячений вивченню надійності бурового і нафтогазопромислового устаткування. У посібнику подано математичні основи теорії надійності, основи математичної статистики, основи надійності нафтогазового обладнання, описано випробування на надійність, охарактеризовано види руйнувань деталей бурового і нафтогазопромислового обладнання при експлуатації, розглянуто економічні аспекти забезпечення надійності та детально розглянута надійність об'єктів нафтогазового обладнання. У кожному розділі подано приклади для закріплення теоретичного матеріалу та питання для самоконтролю.

Основи екологічної геофізики та радіоекології


Кузьменко, Е. Д. Основи екологічної геофізики та радіоекології : конспект лекцій. Ч. 2 : Радіоекологія / Е. Д. Кузьменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 60 с.

Конспект лекцій містить основні відомості про дисципліну "Основи екологічної геофізики та радіоекології" (блок радіоекологія). Розроблений відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначений для підготовки фахівців, що навчаються за освітньо-професійною програмою на здобуття ступеня "бакалавр" за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища" та 101 "Екологія". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Основи геофізики


Штогрин, М. В. Основи геофізики : лабораторний практикум / М. В. Штогрин, Б. Б. Габльовський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 224 с.

Лабораторний практикум з курсу "Основи геофізики" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю" містить загальні відомості, в яких дається коротка характеристика геофізичних методів, вимірювальної апаратури та робота з нею. У практикумі описані методика і техніка проведення лабораторних робіт та польових спостережень, способи обробки даних вимірювань.

Конструювання вузлів електровимірювальних приладів


Кісіль, І. С. Конструювання вузлів електровимірювальних приладів : курсове проектування / І. С. Кісіль, Р. Т. Боднар, В. Б. Біліщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 46 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами стандарту університету до виконання курсових проектів (робіт) для студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090903 – спеціаліст з метою надання допомоги студентам очної та заочної форм навчання при виконанні курсових проектів з дисципліни "Конструювання вузлів електровимірювальних приладів". У вказівках наведено перелік вимог щодо змісту і оформлення курсового проекту, зразки оформлення окремих розділів курсового проекту.

Проектування та експлуатація систем електропостачання


Семенцова, А. О. Проектування та експлуатація систем електропостачання : метод. вказівки / А. О. Семенцова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 36 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, запитань модулів і змістових модулів, що вивчаються, наводиться перелік знань і вмінь, якими повинен оволодіти студент у результаті вивчання модулів; подається перелік і зміст домашніх завдань та вихідні дані для їх виконання з поясненнями; вказується перелік літературних джерел, необхідних для самостійного вивчання змістових модулів.

Електричні станції і підстанції систем електропостачання


Федорів, М. Й. Електричні станції і підстанції систем електропостачання : методичні вказівки / М. Й. Федорів, А. І. Поточний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 50 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, що вивчаються, подано перелік літератури для самостійного вивчення дисципліни, коротко викладено основні теоретичні відомості з розділів курсу і контрольні запитання до них, наведені приклади розрахунку типових задач.

Перехідні процеси в електричних системах


Костишин, В. С. Перехідні процеси в електричних системах : лабораторний практикум / В. С. Костишин, Ю. Ф. Романюк, П. О. Курляк. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 35 с.

У лабораторному практикумі розглядаються питання, пов'язані з визначенням струмів трифазного та несиметричних коротких замикань у високовольтних та низьковольтних мережах різними методами. Особлива увага надається методам, орієнтованим на використання пакету прикладних програм EKAF, який реалізований на ЕОМ.

Перехідні процеси в електричних системах


Костишин, В. С. Перехідні процеси в електричних системах : курсове проектування / В. С. Костишин, Ю. Ф. Романюк, П. О. Курляк. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 42 с.

Розглядаються питання особливостей розрахунку струмів короткого замикання в низьковольтних і високовольтних мережах і розрахунку статичної та динамічної стійкості вузлів навантаження. Особлива увага надається методам, орієнтованим на використання пакету прикладних програм EKAF, який реалізований на ЕОМ.

Електротехніка та електропостачання


Електротехніка та електропостачання : методичні вказівки для самостійної роботи над дисципліною / К. В. Коломойцев, Р. Б. Гаврилюк, І. Д. Галущак, І. В. Гладь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 28 с.

Викладено програмні питання, методичні вказівки для вивчення теоретичного матеріалу та запитання для рейтингового контролю знань студентів. Наведено вихідні дані, зміст контрольних завдань та завдань для самостійної підготовки, а також перелік лабораторних занять. Надано перелік рекомендованих джерел.

Електричні машини


Коломойцев, К. В. Електричні машини : метод. вказівки для самостійної роботи над дисципліною / К. В. Коломойцев. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 51 с.

Викладено програмні питання, методичні вказівки для вивчення теоретичного матеріалу та запитання для рейтингового контролю знань студентів. Наведені вихідні дані, зміст контрольних завдань та завдань для самостійної підготовки, а також перелік лабораторних занять і рекомендованих джерел.

Електричні машини


Коломойцев, К. В. Електричні машини : курсове проектування / К. В. Коломойцев. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 35 с.

Методичні вказівки містять завдання на курсовий проект, зміст курсового проекту, розрахунок і конструювання електричних машин змінного і постійного струмів, приклади підготовки вихідних даних лля розрахунку робочих і пускових характеристик електродвигунів як з фазним, так і з короткозамкненим ротором на персональних ЕОМ.

Математичне моделювання в електроенергетиці


Федорів, М. Й. Математичне моделювання в електроенергетиці : методичні вказівки / М. Й. Федорів, А. І. Поточний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 30 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, що вивчаються, подано перелік літератури для самостійного вивчення дисципліни, коротко викладено основні теоретичні відомості з розділів курсу і контрольні запитання до них, наведені приклади розрахунку типових задач.

Основи релейного захисту та автоматики


Федорів, М. Й. Основи релейного захисту та автоматики : методичні вказівки / М. Й. Федорів, А. І. Поточний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 42 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, що вивчаються, подано перелік літератури для самостійного вивчення дисципліни, коротко викладено основні теоретичні відомості з розділів курсу і контрольні запитання до них, наведені приклади розрахунку типових задач.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved