Ви є тут

Глосарій

Основи економіки та організації виробництва


Кузьмин, В. М. Основи економіки та організації виробництва : практикум / В. М. Кузьмин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 61 с.

Практикум містить зміст основних тем дисципліни, вказівки для виконання практичних завдань з основних тем дисципліни, перелік контрольних питань та навчальну літературу з дисципліни "Основи економіки та організації виробництва". Розроблений у відповідності з робочою навчальною програмою дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія".

Основи автоматики і автоматизація технологічних процесів


Основи автоматики і автоматизація технологічних процесів : метод. вказівки для самост. роботи студентів / В. М. Гарасимів, М. Є. Майкович, Г. Г. Зварич, Л. І. Лагойда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 54 с.

Призначено для самостійного вивчення студентами дисципліни "Основи автоматики і автоматизації технологічних процесів" для бакалаврів за спеціальністю 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (ОПП - 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології").

Охорона праці


Кривенко, Г. М. Охорона праці = Occupational Safety : конспект лекцій=lecture notes / Г. М. Кривенко, Н. Ю. Василів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 141 с.

В конспекті лекцій англійською мовою розглянуто основні питання з охорони праці. Структура, послідовність розміщення та обсяг матеріалу відповідають навчальній програмі дисципліни "Основи охорони праці" для закладів вищої освіти. Основна увага приділена аналітичному визначенню умов, що відповідають можливому виникненню небезпечних ситуацій на робочому місці, та способам уникнення виробничих травм і хвороб. Видання призначене для підготовки фахівців у вищих технічних закладах освіти за всіма спеціальностями.

Організація спорудження газонафтопроводів. Організація ремонту газонафтопроводів


Мартинюк, Р. Т. Організація спорудження газонафтопроводів. Організація ремонту газонафтопроводів : методичні вказівки для сам. та індивід. роботи студентів / Р. Т. Мартинюк, Н. Я. Дрінь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 40 с.

Методичні вказівки для самостійної і індивідуальної роботи розроблені відповідно до робочої програми дисципліни "Організація спорудженя та ремонту газонафтопроводів" та призначені для для підготовки фахівців другого (магістерського рівня) за спеціальністю 185 - Нафтогазова інженерія та технології (ОПП "Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ газонафтосховищ").

Основи оцінки бізнесу та нерухомості


Боднарук, І. Л. Основи оцінки бізнесу та нерухомості : навч. посіб. / І. Л. Боднарук, Л. Л. Перович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 213 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні основи формування системи оцінювання бізнесу та нерухомості, визначено мету, завдання та принципи ведення підприємницької діяльності в сфері нерухомості. Викладено теоретичні та практичні аспекти функціонування й оцінювання нерухомості як фінансового активу і об'єкта підприємницької діяльності. Детально розглянуті методичні підходи та методи оцінювання об'єктів нерухомості та землі у різних сферах бізнесу. До кожного розділу подано контрольні запитання для самоперевірки у кінці теми, що дозволяє успішно засвоїти матеріал та є базою для самостійної роботи студентів.

Основи аналізу напружено-деформованого стану


Борущак, Л. О. Основи аналізу напружено-деформованого стану : лабораторний практикум / Л. О. Борущак, Я. Б. Сторож, В. Г. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 37 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Основи аналізу напружено-деформованого стану". Лабораторний практикум містить лабораторні роботи, які дають можливість студентам ознайомитись з можливостями програми ANSYS у дослідженні деталей машин та елементів машинобудівних конструкцій, які знаходяться у напружено-деформованому стані. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 131-"Прикладна механіка" . Лабораторний практикум може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Основи проектування та виготовлення штампів і прес-форми


Карпик, Р. Т. Основи проектування та виготовлення штампів і прес-форми : навч. посіб. Ч. 3 : Проектування штампів для холоднолистового штампування / Р. Т. Карпик, Н. О. Костюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 271 с.

Викладені теоретичні та практичні аспекти проектування штампів для отримання деталь холоднолистовим штампуванням. Наведено приклади розрахунку деталей штампів на міцність використання CAD/CAM систем у процесі проектування штампів. Призначено для студентів магістрів за спеціальністю 131-“ Прикладна механіка”, а також може бути використане конструкторами з проектування штампів на машинобудівних підприємствах.

Основи надійності нафтогазових машин та обладнання


Копей, Б. В. Основи надійності нафтогазових машин та обладнання : навч. посіб. Т. 1 / Б. В. Копей, С. І. Гладкий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 306 с.

Навчальний посібник присвячений вивченню надійності бурового і нафтогазопромислового устаткування. У посібнику подано математичні основи теорії надійності, основи математичної статистики, основи надійності нафтогазового обладнання, описано випробування на надійність, охарактеризовано види руйнувань деталей бурового і нафтогазопромислового обладнання при експлуатації, розглянуто економічні аспекти забезпечення надійності та детально розглянута надійність об'єктів нафтогазового обладнання. У кожному розділі подано приклади для закріплення теоретичного матеріалу та питання для самоконтролю.

Основи екологічної геофізики та радіоекології


Кузьменко, Е. Д. Основи екологічної геофізики та радіоекології : конспект лекцій. Ч. 2 : Радіоекологія / Е. Д. Кузьменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 60 с.

Конспект лекцій містить основні відомості про дисципліну "Основи екологічної геофізики та радіоекології" (блок радіоекологія). Розроблений відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначений для підготовки фахівців, що навчаються за освітньо-професійною програмою на здобуття ступеня "бакалавр" за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища" та 101 "Екологія". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Основи геофізики


Штогрин, М. В. Основи геофізики : лабораторний практикум / М. В. Штогрин, Б. Б. Габльовський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 224 с.

Лабораторний практикум з курсу "Основи геофізики" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю" містить загальні відомості, в яких дається коротка характеристика геофізичних методів, вимірювальної апаратури та робота з нею. У практикумі описані методика і техніка проведення лабораторних робіт та польових спостережень, способи обробки даних вимірювань.

Основи релейного захисту та автоматики


Федорів, М. Й. Основи релейного захисту та автоматики : методичні вказівки / М. Й. Федорів, А. І. Поточний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 42 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, що вивчаються, подано перелік літератури для самостійного вивчення дисципліни, коротко викладено основні теоретичні відомості з розділів курсу і контрольні запитання до них, наведені приклади розрахунку типових задач.

Теоретичні основи електротехніки


Грабчук, Б. Л. Теоретичні основи електротехніки. : лабораторний практикум. Ч. 2 : Електричні та магнітні кола / Б. Л. Грабчук, В. П. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 68 с.

Подаються необхідні для виконання лабораторних робіт короткі теоретичні відомості, описи лабораторних установок, вказівки щодо проведення дослідів і опрацювання результатів спостережень. Для перевірки рівня засвоєння матеріалу в кожній роботі наведені контрольні запитання. В кінці подано список рекомендованої літератури.

Електротехнічні матеріали


Електротехнічні матеріали : лабораторний практикум / Б. Л. Грабчук, В. І. Михайлів, І. М. Храпач, Н. Я. Габльовська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 93 с.

В лабораторному практикумі наведено короткі теоретичні відомості, необхідні для виконання лабораторних робіт; електричні схеми; вказівки для проведення дослідів; основні формули для проведення обчислень; контрольні запитання; перелік рекомендованих джерел.

Основи релейного захисту та автоматики


Федорів, М. Й. Основи релейного захисту та автоматики : лабораторний практикум / М. Й. Федорів, У. М. Николин. - 2-ге вид., доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 72 с.

Методичні вказівки містять перелік лабораторних робіт, що виконуються, подано перелік літератури для самостійного опрацювання тем, коротко викладено основні теоретичні відомості до кожної лабораторної роботи і контрольні запитання до них, наведені типові схеми досліджень реле та пристроїв автоматики.

Електросилові та електроосвітлювальні установки


Соломчак, О. В. Електросилові та електроосвітлювальні установки : метод. вказівки / О. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 62 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, що вивчаються, подано перелік літератури для самостійного вивчення дисципліни, коротко викладено основні теоретичні відомості з розділів курсу і контрольні запитання до них, наведені приклади розрахунку типових задач.

Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики


Соломчак, О. В. Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики : методичні вказівки для лабораторних робіт / О. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 24 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, що вивчаються, подано перелік літератури для самостійного вивчення дисципліни, коротко викладені основні теоретичні відомості з розділів і контрольні запитання до них.

Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики


Соломчак, О. В. Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики : методичні вказівки. Ч.І : Лінійне програмування / О. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 34 с.

У методичних вказівках наведено робочу програму дисципліни, коротко викладено основні теоретичні відомості з розділу "Лінійне програмування" курсу "Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики", містяться завдання на розрахункову роботу та приклади розрахунку.

Автоматика в електроенергетичних системах


Федорів, М. Й. Автоматика в електроенергетичних системах : метод. вказівки / М. Й. Федорів, П. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 109 с.

Методичні вказівки містять мету і завдання курсу, основний зміст дисципліни, перелік лекційних тем та основний зміст практичних занять; вказується перелік рекомендованої літератури для самостійного вивчення дисципліни.

Електротехніка


Електротехніка : лаборатор. практикум / В. М. Чорноус, В. І. Михайлів, Б. І. Карпінець [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 75 с.

В лабораторному практикумі наведено: короткі теоретичні відомості, необхідні для виконання лабораторних робіт; електричні схеми; вказівки для проведення дослідів і опрацювання результатів дослідів; основні формули для проведення обчислень, згідно даних досліджень; контрольні запитання; перелік рекомендованої літератури.

Методика техніко-економічного обгрунтування доцільності впровадження багатозонного обліку електроенергії


Романюк, Ю. Ф. Методика техніко-економічного обгрунтування доцільності впровадження багатозонного обліку електроенергії : дипломне проектування / Ю. Ф. Романюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 23 с.

Вказівки містять загальну характеристику багатозонного обліку, його переваги порівняно з однозонним обліком і доцільність застосування. Наведена методика техніко-економічного порівняння варіантів різних систем обліку та оцінки економічного ефекту від впровадження багатозонного обліку. Проаналізована залежність економічного ефекту і терміну окупності додаткових капвкладень на впровадження багатозонного обліку від кількості спожитої електроенергії для рівномірного графіка навантаження. У додатку наводяться характеристики електронних багатотарифних лічильників вітчизняних і закордонних виробників.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved