Ви є тут

Глосарій

Організація управління в природоохоронній діяльності


Радловська, К. О. Організація управління в природоохоронній діяльності : конспект лекцій / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 55 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Організація управління в природоохоронній діяльності" охоплює усі розділи, що характеризують екологічну оцінку систем, підприємств та природних ресурсів, розглянуто становлення, сутність та методичні основи управління в екології. Розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом спеціальності 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Організація управління в природоохоронній діяльності


Радловська, К. О. Організація управління в природоохоронній діяльності : методичні рекомендації / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 20 с. -

Методичні рекомендації розроблено на кафедрі екології згідно з навчальним планом для студентів спеціальностей 101- Екологія та 183 - Технологія захисту навколишнього середовища.

Організація пасажирських автомобільних перевезень


Богатчук, І. М. Організація пасажирських автомобільних перевезень : методичні вказівки для сам. роботи студудентів / І. М. Богатчук, М. М. Гнип. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 32 с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" при вивченні дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень ". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень". У методичних вказівках наведені основні питання з організації вивчення дисципліни, перелік питань для розгляду та контрольні запитання з кожної із запропонованих тем, які відповідають навчальній та робочій навчальній програмам.

Облік і аудит


Медвідь, І. Б. Облік і аудит : методичні вказівки для практичної та сам. роботи студентів / І. Б. Медвідь, У. З. Костюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 26 с.

Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи студентів складені відповідно до робочої програми курсу "Облік і аудит" для бакалаврів спеціальності 6.140103 "Туризм" денної та заочної форм навчання. Методичні вказівки містять рекомендації та вказівки для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів, перелік рекомендованих джерел.

Облік податків


Хома, С. В. Облік податків : методичні вказівки для вивч. дисц. / С. В. Хома. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 44 с.

Методичні вказівки призначені для забезпечення самостійного вивчення дисципліни "Облік податків" студентами очної, заочної та дистанційної форми навчання. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, що передбачена чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 071 - облік і оподаткування. У методичних вказівках подано тематичний план дисципліни, зміст дисципліни за темами, теми рефератів для самостійної роботи студентів, завдання для індивідуальної роботи студентів.

Основи програмування


Копей, В. Б. Основи програмування : методичні вказівки до виконання курсової роботи / В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 28 с.

Методичні вказівки призначені для виконання курсової роботи з дисципліни "Основи програмування". Описано зміст курсової роботи, подано рекомендовані теми курсових робіт та код програм з прикладами використання основних елементів мови Delphi і основних компонентів VCL. Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Основи програмування" для підготовки бакалаврів за спеціальністю 131 - Прикладна механіка.

Організація автосервісу


Організація автосервісу : методичні вказівки для виконання практичних робіт / В. М. Мельник, Ф. В. Козак, Т. В. Дикун, Т. Й. Войцехівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 61 с.

Методичні вказівки містять теоретичні відомості та завдання для виконання практичних робіт з курсу "Організація автосервісу". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація автосервісу". Призначені для підготовки фахівців денної та заочної форм навчання за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Оцінка ресурсів нафти і газу


Ляху, М. В. Оцінка ресурсів нафти і газу : методичні вказівки для сам. вивчення дисц. / М. В. Ляху. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 42 с.

У методичних вказівках наведено план програми дисципліни "Оцінка ресурсів нафти і газу" та рекомендації з вивчення окремих тем. Запитання для самоперевірки знань магістрів за спеціальністю "103-Науки про землю".

Оцінка ресурсів нафти і газу


Ляху, М. В. Оцінка ресурсів нафти і газу : лабораторний практикум / М. В. Ляху. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 56 с.

Лабораторний практикум призначений для практичного засвоєння: класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України; оконтурювання ресурсів і запасів нафти і газу для визначення їх об’єму за етапами геологічного вивчення; оцінки перспективних ресурсів нафти об’ємним методом; оцінки перспективних ресурсів вільного газу об’ємним методом; оцінки прогнозних ресурсів за питомими щільностями запасів на одиницю площі; оцінки прогнозних ресурсів за питомими щільностями запасів на одиницю об’єму порід; оцінки величини запасів що припадають на усереднену структуру

Оцінка ресурсів нафти і газу


Ляху, М. В. Оцінка ресурсів нафти і газу : конспект лекцій / М. В. Ляху. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 92 с.

Конспект лекцій присвячений питанням: загальним поняттям ресурсів; класифікації ресурсів нафти і газу; міжнародній Рамковій Класифікації ООН запасів і ресурсів корисних копалин та законодавству України про надра у рамкових умовах; класифікації ресурсів корисних копалин державного фонду надр України; зіставленню класифікації ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геологічного вивчення родовищ (покладів) нафти і газу; нафтогазоносним геологічним об'єктам; комплексного вивчення нафтогазоносних об'єктів на регіональному і пошукових етапах; характеристики перспективних і прогнозних ресурсів нафти і газу; оконтурюванню ресурсів і запасів нафти і газу для визначення їх об'єму за етапами геологічного вивчення; взаємозв'язку класів і категорій ресурсів вуглеводнів з етапами та стадіями геологорозвідувального процесу на нафту і газ; виділення об'єктів для оцінки прогнозних і перспективних ресурсів нафти і газу; підрахунку перспективних і кількісної оцінки прогнозних ресурсів нафти і газу.

Українсько-німецький словник-мінімум з нафтової промисловості


Ріба, О. М. Українсько-німецький словник-мінімум з нафтової промисловості / О. М. Ріба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 40 с.

Українсько-німецький словник-мінімум містить терміни та вислови, що стосуються нафтової промисловості: розвідка та розробка родовищ, буріння, експлуатація свердловин, транспортування та переробка. Призначено для студентів 5 курсу спеціальності “Переклад” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.020303 – спеціаліст денної форми навчання, аспірантів технічних спеціальностей, викладачів, перекладачів.

Тексти із завданнями для розвитку усної мовної навички з другої іноземної мови (німецька мова)


Ріба, О. М. Тексти із завданнями для розвитку усної мовної навички з другої іноземної мови (німецька мова) / О. М. Ріба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 34 с.

Тексти із завданнями для розвитку усної мовної навички з другої іноземної мови розроблено на основі робочих програм дисципліни “Практичний курс і переклад другої іноземної мови”. Навчальний матеріал ґрунтується на використанні комунікативного підходу, ефективного при формуванні розмовних навичок. Лексико-граматичні вправи супроводжує лексичний матеріал, підібраний з урахуванням сучасних реалій Німеччини і Австрії. Завдання для самостійної роботи дадуть змогу творчо використати уже отримані теоретичні завдання.

Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови


Ріба, О. М. Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови : методичні матеріали / О. М. Ріба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 83 с.

Методичні матеріали для студентів IV курсу денної форми навчання розроблено на основі робочої програми дисципліни “Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови”.

Практичний курс другої іноземної мови (німецька мова)


Ріба, О. М. Практичний курс другої іноземної мови (німецька мова) : тести для студентів I-ІІ курсу / О. М. Ріба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 34 с.

Тести для студентів спеціальності “Переклад” денної форми навчання, які мають загальну підготовку та засвоїли початковий курс нормативної практичної граматики німецької мови.

Диктанти з другої іноземної мови


Ріба, О. М. Диктанти з другої іноземної мови / О. М. Ріба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 29 с.

Диктанти з другої іноземної мови для студентів I, II курсу спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм з другої іноземної мови для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Основи мовної комунікації


П'ятничко, Б. П. Основи мовної комунікації : конспект лекцій / Б. П. П'ятничко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 51 с.

Даний курс лекцій розкриває теоретичні положення з проблем лінгвістичних основ комунікації, знайомить з немовними категоріями та поняттями процесу комунікації і робить спробу показати методи та шляхи їх реалізації у мовному процесі. Крім того, конспект лекцій, який подано німецькою мовою, містить також мету вивчення даної дисципліни та перелік рекомендованих джерел, що є необхідними для вивчення даного курсу.

Основи теорії перекладу та інтерпретації тексту


П'ятничко, Б. П. Основи теорії перекладу та інтерпретації тексту : конспект лекцій / Б. П. П'ятничко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 83 с.

Курс лекцій дає повну уяву про сучасний стан лінгвістичної теорії перекладу і про сучасні досягнення науки про переклад у нашій країні і за рубежем. Показана можливість застосування теоретичних моделей для опису і осмислення процесу перекладу і вирішення конкретних завдань перекладу. На фактичному матеріалі в даних лекційних темах простежуються закономірності процесу перекладу, висвітлюються семантичні та стилістичні проблеми перекладу, показані способи відтворення у перекладі жанрово-функціональних особливостей оригіналу.

Кишеньковий німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента


Проців, Г. Ф. Кишеньковий німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента : метрологія та інформаційно-вимірювальні тех.-нології, приладобудування / Г. Ф. Проців. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 102 с.

Навчальний посібник «Кишеньковий німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: метрологія та інформаційно-вимірювальні технології, приладобудування» призначено для студентів напрямків підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» та «Приладобудування». Словник-довідник містить біля 2000 фахових термінів із зазначених дисциплін та тлумачень основних та маловідомих понять німецькою та українською мовами.

Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник


Проців, Г. Ф. Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник : архітектура, туризм / Г. Ф. Проців. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 103 с.

Навчальний посібник «Кишеньковий німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник: архітектура, туризм» призначено для студентів напрямків підготовки «Будівництво і архітектура» та «Культура» за спеціальностями архітектура та туризм. Словник-довідник містить біля 2000 фахових термінів із зазначених дисциплін та тлумачень основних та маловідомих понять німецькою та українською мовами.

Німецька мова


Проців, Г. Ф. Німецька мова : метод. вказівки для виконання контрольних робіт / Г. Ф. Проців. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 29 с.

Дані методичні вказівки“Контрольні роботи для студентів заочного і дистанційного навчання” призначені для студентів ІV курсу спеціальностей: автоматизоване управління технічними процесами, геологія нафти і газу, комп'ютерні системи та мережі, програмне забезпечення.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved