Ви є тут

Глосарій

Організація автомобільних перевезень


Богатчук, І. М. Організація автомобільних перевезень : методичні вказівки / І. М. Богатчук, М. М. Гнип. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 57 c.

Методичні вказівки містять програму, контрольні питаннями та завдання для самостійного вивчення курсу "Організація автомобільних перевезень ". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство". Призначені для підготовки фахівців спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт " денної та заочної форм навчання.

Основи зіставного мовознавства


Стецик, Т. С. Основи зіставного мовознавства : методичні вказівки для сам. роботи / Т. С. Стецик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 44 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Основи зіставного мовознавства" укладені відповідно до робочої програми та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 035 "Філологія" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Освітньо-кваліфікований рівень "магістр"


Григораш, С. М. Освітньо-кваліфікований рівень "магістр" : методичні вказівки для складання державних іспитів / С. М. Григораш, Л. Ю. Бурківська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 31 с.

Методичні вказівки містять перелік питань до дисциплін, які входять до фахових випробувань, охоплюють коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись в ІФНТУНГ з метою одержання освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", спеціалізація - "Документознавство та інформаційна діяльність". Під час складання даних методичних вказівок враховувалися такі дисципліни циклу професійної підготовки, передбачені Освітньо-професійною програмою підготовки магістр за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".

Основи економічної теорії


Основи економічної теорії : методичні вказівки для сам. вивчення дисц. / О. С. Яцюк, І. Р. Боднарук, О. П. Шиманська [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 104 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Основи економічної теорії". Наведено зміст та мету вивчення кожної теми, тестові завдання, задачі для самостійного вирішення та контрольні питання для перевірки засвоєних знань. Призначено для студентів очної форми навчання спеціальності 035 "Філологія".

Організація туристичних подорожей


Зоріна, Г. П. Організація туристичних подорожей : практикум / Г. П. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 75 с.

Практикум містить основні теоретичні положення та порядок виконання практичних робіт з дисципліни "Організація туристичних подорожей". Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Об'єктно-орієнтоване програмування. Моделювання плану виробничого приміщення з допомогою візуального програмування у середовищі Delphi


Онисько, О. Р. Об'єктно-орієнтоване програмування. Моделювання плану виробничого приміщення з допомогою візуального програмування у середовищі Delphi : методичні вказівки до сам. роботи / О. Р. Онисько, В. Б. Копей, А. Г. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 94 с.

Розроблено у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів за напрямком 131 "Прикладна механіка". Методичні вказівки містять приклади створення прикладної програми для графічної побудови плану виробничого механоскладального приміщення. Може використовуватися студентами денної і заочної форми навчання.

Оцінка впливів на навколишнє середовище


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище : методичні рекомендації з теоретичного курсу, сам. та індивідуальної роботи / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 14 с.

Методичні рекомендації розроблені відповідності з робочою програмою та навчальним планом спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) : лабораторний практикум / Я. О. Адаменко, Т. В. Кундельська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 27 с.

Розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) : конспект лекцій / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 45 с.

Розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Оцінка впливів на навколишнє середовище


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище : методичні рекомендації з теоретичного курсу, сам. та індивідуальної роботи / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 14 с.

Методичні рекомендації з теоретичного курсу, самостійної та індивідуальної роботи дисципліни "Оцінка впливів на навколишнє середовище" розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 101 - Екологія.

Основи теорії споруд


Кісіль, І. С. Конструювання вимірювальних приладів : навч. посіб. / І. С. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 328 с.

Розглянуто загальні вимоги до розроблення конструкторської документації на вимірювальні прилади, правила виконання графічної і текстової конструкторської документації. Особлива увага при цьому звернута на правила виконання креслень різних електричних схем і друкованих плат приладів. Приведені методики розрахунку електромагнітної сумісності, теплових режимів приладів, а також захисту приладів від впливу різних механічних збурень і вологи навколишнього середовища.

Організація перевезень і безпека руху


Козак, Ф. В. Організація перевезень і безпека руху : методичні вказівки / Ф. В. Козак, І. М. Богатчук, Т. В. Дикун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 41 с.

Програма і методичні вказівки з підвищення кваліфікації керівних спеціалістів транспортних підприємств і структурних підрозділів нафтогазового комплексу з фаху “Автомобільний транспорт”, спеціалізації “Організація перевезення і безпека руху”, розроблені у відповідності з програмою навчання, наведеною в збірнику тематичних програм підвищення кваліфікації.

Дипломне проектування


Козак, Ф. В. Дипломне проектування : методичні вказівки по виконанню економічної частини дипломного проекту для студ. спец. "Автомобілі та автомобільне господарство" / Ф. В. Козак, Т. В. Дикун, І. В. Миронова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 73 с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство” при виконанні економічної частини дипломного проекту.

Виробничі системи на транспорті


Дмитренко, В. С. Виробничі системи на транспорті : доповнення до курс. та дипл. проектування / В. С. Дмитренко, Ф. В. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 35 с.

Методичні вказівки містять доповнення до частини розрахунку і вибору технологічного устаткування виробничих зон і дільниць підприємств нафтогазового технологічного транспорту для курсового і дипломного проектування з дисципліни “Виробничі системи на транспорті ”.

Виробничі системи на транспорті


Дмитренко, В. С. Виробничі системи на транспорті : метод. вказівки / В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 47 с.

Методичні вказівки містять основні принципи формування виробничо-технічної бази, форми розвитку і оновлення виробничо-технічної бази, сучасні форми організації виробництва по технічному обслуговуванню і ремонту транспортних засобів, планування і прогнозування напрямків розвитку виробничої інфраструктури, методи зниження шкідливого впливу автомобільного і нафтогазового технологічного транспорту на навколишнє середовище та методику проектування і реконструкцію підприємств.

Виробничі системи на транспорті


Дмитренко, В. С. Виробничі системи на транспорті : метод. вказівки / В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 56 с.

Приведене доповнення до методичних вказівок з курсового проектування в частині розрахунку і вибору технологічного устаткування виробничих зон і дільниць підприємств нафтогазового технологічного транспорту і контрольні запитання. Призначені для самостійної роботи студентів спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційного рівнів 7.090258 – спеціаліст та 8.090258 - магістр.

Організація автомобільних перевезень


Богатчук, І. М. Організація автомобільних перевезень : метод. вказівки / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 42 с.

Методичні вказівки містять програму з контрольними запитаннями для самостійного вивчення курсу “Організація автомобільних перевезень ”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки бакалаврів за напрямом 6.070106 – “Автомобільний транспорт ”.

Організація і координація роботи автомобілів і вантажних пунктів


Богатчук, І. М. Організація і координація роботи автомобілів і вантажних пунктів : метод. вказівки / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : Факел, 2010. - 59 с.

Методичні вказівки містять програму з контрольними питаннями для самостійного вивчення курсу, завдання та методику з виконання практичних занять та курсової роботи з курсу “Організація і координація роботи автомобілів і вантажних пунктів”. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю ”Автомобілі та автомобільне господарство”. Призначені для підготовки спеціалістів за спеціальністю ”Автомобілі та автомобільне господарство” денної та заочної форм навчання.

Автомобільні перевезення


Богатчук, І. М. Автомобільні перевезення : конспект лекцій / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 106 с.

Викладені загальні положення про автомобільні перевезення і послуги, структуру автомобільного транспорту країни та технологію організації перевезень вантажів і пасажирів. Розгянуто техніко-експлуатаційні та економічні показники роботи автомобільного транспорту на маршрутах. Наведені відомості про продуктивність і собівартісь автомобілних перевезень та вантажо-розвантажувальних пунктів, механізмів і машин. Розглянуто питання раціонального вибору транспортних засобів, організації та технології перевезення різноманітних вантажів і пасажирів, а також складання розкладу та графіків руху автомобілів на маршруті.

Організація роботи вантажних пунктів і транспортних засобів


Богатчук, І. М. Організація роботи вантажних пунктів і транспортних засобів : метод. вказівки / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 56 с.

Методичні вказівки містять програму та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни “Організація роботи вантажних пунктів і транспортних засобів”. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю ”Автомобілі та автомобільне господарство”. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved