Ви є тут

Глосарій

Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості


Середюк, О. Є. Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості : методичні вказівки для сам. робіт студентів / О. Є. Середюк, А. Г. Винничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методичні вказівки для самостійних робіт студентів з дисципліни "Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". Методичні вказівки для самостійних робіт студентів може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості


Середюк, О. Є. Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості : конспект лекцій / О. Є. Середюк, А. Г. Винничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 68 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". Конспект лекцій може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Основи технічної творчості і науково-дослідна робота студентів


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості і науково-дослідна робота студентів : лабораторний практикум / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 104 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Основи технічної творчості і НДРС" містить мету і завдання, теоретичні відомості, порядок виконання та контрольні запитання до кожної лабораторної роботи. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології" освітньої програми "Обладнання нафтових і газових промислів" та 133 - "Галузеве машинобудування" освітньої програми "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання при виконанні курсових проектів (робіт) та магістерських робіт.

Основи технічної творчості і НДРС


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості і НДРС : методичні вказівки до вивчення дисц. / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 34 с.

Розроблені методичні вказівки відповідають змісту навчальної програми дисципліни "Основи технічної творчості і НДРС". Призначені для підготовки бакалаврів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології" освітньої програми "Обладнання нафтових і газових промислів" та 133 - "Галузеве машинобудування" освітньої програми "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання".

Основи надрокористування


Хомин, В. Р. Основи надрокористування : методичні вказівки / В. Р. Хомин, А. Г. Поплюйко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 31 с.

У методичних вказівках наведено план програми дисципліни "Основи нардрокористування" та рекомендації з вивчення окремих тем. Питання для самоперевірки знань бакалаврів спеціальності 103 - Науки про Землю (спеціалізація "Геологія нафти і газу").

Обслуговування та ремонт газонафтопроводів


Запухляк, В. Б. Обслуговування та ремонт газонафтопроводів : лабораторний практикум / В. Б. Запухляк, Я. В. Дорошенко, Р. Б. Стасюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 101 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки "Нафтогазова справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.050304 - бакалавр) та робочої програми навчальної дисципліни " Обслуговування та ремонт газонафтопроводів ". Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять студентів.

Організація, планування і управління виробництвом


Кулик, Т. П. Організація, планування і управління виробництвом : навч. посіб. / Т. П. Кулик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 232 с.

У навчальному посібнику наведені матеріали, що розкривають зміст і основні положення дисципліни "Організація, планування і управління виробництвом". Після викладення кожної теми курсу студентам пропонуються питання для самоперевірки знань. Висвітлюються основні положення організації процесу виробництва, системи планування всіх напрямків діяльності та управління підприємством.

Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу


Чернова, О. Т. Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу : курсове проектування / О. Т. Чернова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 57 с.

Методичні вказівки для курсового проекту включають: мету і завдання курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, структуру і зміст курсового проекту. Особливу увагу звернено на вимоги та правила до оформлення, захист курсових проектів.

Організація і управління виробництвом


Ільків, Є. Ю. Організація і управління виробництвом : лабораторний практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, М. М. Дутчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 37 с.

Практикум для виконання лабораторних робіт складений згідно з робочою програмою курсу "Організація і управління виробництвом", який читається студентам спеціальності "193 - Геодезія та землеустрій". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Основи теорії мовної комунікації


Малик, Г. Д. Основи теорії мовної комунікації : методичні вказівки до змістового модуля "Теорія мовленнєвих актів" / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 94 с.

У методичних вказівках розглянуто визначення мовленнєвого акта та його структуру, наведено декілька класифікацій мовленнєвих актів, приклади прямих і непрямих мовленнєвих актів, умови успішності їхнього здійснення, особливості перформативних висловлювань. Адресована студентам-філологам (бакалаврам) та викладачам-словесникам.

Технологія спорудження трубопроводів


Шлапак, Л. С. Технологія спорудження трубопроводів : лабораторний практикум / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 41 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Технологія спорудження трубопроводів" з використанням комп'ютерного оброблення результатів. Розроблений відповідно до робочої програми курсу.

Моделювання процесів буріння


Мислюк, М. А. Моделювання процесів буріння : лабораторний практикум / М. А. Мислюк, Ю. М. Салижин, В. В. Богославець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 59 с.

Лабораторний практикум складено згідно з робочою програмою дисципліни «Моделювання процесів буріння», містить загальні методичні вказівки, перелік лабораторних робіт, перелік рекомендованих джерел, додатки.

Буріння на воду і тверді корисні копалини


Волобуєв, А. І. Буріння на воду і тверді корисні копалини : практикум / А. І. Волобуєв, М. М. Слепко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 61 c.

Практикум складений згідно з програмою курсу "Буріння на воду і тверді корисні копалини" для студентів, що навчаються за спеціальністю "Буріння свердловин" (освітньо–кваліфікаційні рівні 7.05030103 - спеціаліст і 8.05030103 – магістр). Призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни і розв’язанні практичних задач студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "Буріння".

Виробнича практика


Васько, І. С. Виробнича практика : методичні вказівки з виробничої практики / І. С. Васько, О. С. Бейзик, Б. М. Малярчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 15 с.

Методичні вказівки складені згідно з робочим навчальним планом для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів7.090306 – спеціаліст, 8.090306 – магістр спеціальності “Буріння” і призначені для самостійної роботи в період проходження виробничої практики студентами денної форми навчання.

Бурові промивальні рідини


Колісник, В. І. Бурові промивальні рідини : курсове проектування / В. І. Колісник, М. І. Оринчак, О. С. Бейзик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 44 с.

Методичні вказівки складено згідно з програмою курсу «Бурові промивальні рідини» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво» (освітньо–кваліфікаційний рівень – бакалавр). Призначений для надання допомоги при виконанні курсової роботи з цієї дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "Буріння свердловин".

Технологія спорудження трубопроводів


Шлапак, Л. С. Технологія спорудження трубопроводів : конспект лекцій / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 380 с.

В конспекті сформовано мету, завдання та зміст курсу, дається методично оброблений схематизований матеріал, що за змістом і структурою відповідає вимогам робочої програми дисципліни, розкривається виконання, оформлення та захист чотирьох розрахункових робіт, приклади для підготовки до практичних занять, наведено список рекомендованої літератури.

Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів


Дорошенко, Я. В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів : курсове проектування / Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 56 с.

Наведено мету та завдання, які повинен навчитися вирішувати студент під час курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, рекомендації з написання основних розділів пояснювальної записки і виконання графічної частини, вимоги до їх оформлення, перелік рекомендованих джерел для курсового проектування, встановлено вимоги до структури та змісту курсового проекту.

Бурове обладнання


Романишин, Л. І. Бурове обладнання : лабораторний практикум / Л. І. Романишин, Ю. В. Міронов, Т. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 80 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Бурове обладнання" розроблений відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 – “Нафтогазова справа”. Містить методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт згідно програми дисципліни.

Основи нафтогазової справи


Коцкулич, Я. С. Основи нафтогазової справи : конспект лекцій / Я. С. Коцкулич, Б. М. Малярчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 136 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу “Основи нафтогазової справи” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", що навчаються за напрямом підготовки 6.050304 – Нафтогазова справа (спеціальність "Буріння свердловин") і призначено для надання методичної допомоги при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форм навчання.

Проектування експлуатації газових і газоконденсатних свердловин


Марчук, Ю. В. Проектування експлуатації газових і газоконденсатних свердловин : курсовий проект / Ю. В. Марчук, В. С. Петришак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 16 с.

Методичні вказівки складені згідно з навчальним планом спеціальності „Видобування нафти і газу” і призначені для самостійної роботи при виконанні курсового проекту студентами стаціонарної і заочної форм навчання. Вони включають у себе мету, завдання і організацію курсового проектування, назви тем і зміст курсового проекту.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved