Ви є тут

Глосарій

Основи технічної творчості і науково-дослідна робота студентів


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості і науково-дослідна робота студентів : лабораторний практикум / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 104 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Основи технічної творчості і НДРС" містить мету і завдання, теоретичні відомості, порядок виконання та контрольні запитання до кожної лабораторної роботи. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології" освітньої програми "Обладнання нафтових і газових промислів" та 133 - "Галузеве машинобудування" освітньої програми "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання при виконанні курсових проектів (робіт) та магістерських робіт.

Основи технічної творчості і НДРС


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості і НДРС : методичні вказівки до вивчення дисц. / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 34 с.

Розроблені методичні вказівки відповідають змісту навчальної програми дисципліни "Основи технічної творчості і НДРС". Призначені для підготовки бакалаврів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології" освітньої програми "Обладнання нафтових і газових промислів" та 133 - "Галузеве машинобудування" освітньої програми "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання".

Основи надрокористування


Хомин, В. Р. Основи надрокористування : методичні вказівки / В. Р. Хомин, А. Г. Поплюйко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 31 с.

У методичних вказівках наведено план програми дисципліни "Основи нардрокористування" та рекомендації з вивчення окремих тем. Питання для самоперевірки знань бакалаврів спеціальності 103 - Науки про Землю (спеціалізація "Геологія нафти і газу").

Обслуговування та ремонт газонафтопроводів


Запухляк, В. Б. Обслуговування та ремонт газонафтопроводів : лабораторний практикум / В. Б. Запухляк, Я. В. Дорошенко, Р. Б. Стасюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 101 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки "Нафтогазова справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.050304 - бакалавр) та робочої програми навчальної дисципліни " Обслуговування та ремонт газонафтопроводів ". Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять студентів.

Організація, планування і управління виробництвом


Кулик, Т. П. Організація, планування і управління виробництвом : навч. посіб. / Т. П. Кулик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 232 с.

У навчальному посібнику наведені матеріали, що розкривають зміст і основні положення дисципліни "Організація, планування і управління виробництвом". Після викладення кожної теми курсу студентам пропонуються питання для самоперевірки знань. Висвітлюються основні положення організації процесу виробництва, системи планування всіх напрямків діяльності та управління підприємством.

Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу


Чернова, О. Т. Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу : курсове проектування / О. Т. Чернова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 57 с.

Методичні вказівки для курсового проекту включають: мету і завдання курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, структуру і зміст курсового проекту. Особливу увагу звернено на вимоги та правила до оформлення, захист курсових проектів.

Організація і управління виробництвом


Ільків, Є. Ю. Організація і управління виробництвом : лабораторний практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, М. М. Дутчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 37 с.

Практикум для виконання лабораторних робіт складений згідно з робочою програмою курсу "Організація і управління виробництвом", який читається студентам спеціальності "193 - Геодезія та землеустрій". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Основи теорії мовної комунікації


Малик, Г. Д. Основи теорії мовної комунікації : методичні вказівки до змістового модуля "Теорія мовленнєвих актів" / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 94 с.

У методичних вказівках розглянуто визначення мовленнєвого акта та його структуру, наведено декілька класифікацій мовленнєвих актів, приклади прямих і непрямих мовленнєвих актів, умови успішності їхнього здійснення, особливості перформативних висловлювань. Адресована студентам-філологам (бакалаврам) та викладачам-словесникам.

Основи теорії мовної комунікації


Малик, Г. Д. Основи теорії мовної комунікації : конспект лекцій / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 123 с.

В конспекті викладено особливості мовленнєвої діяльності у плані співвідношення закономірностей спілкування і структури мовленнєвого акту, з'ясовуються статус і типологія вияву форм та учасників мовленнєвого спілкування. Аргументовано прокоментовано інвентар функцій мови, виявлено особливості системного характеру мови як засобу збереження та передачі інформації, з'ясовано статус прагматичних аспектів мовленнєвої діяльності. Адресована студентам-філологам (бакалаврам) усіх форм навчання та викладачам-словесникам.

Організація і управління базами даних


Михайлюк, І. Р. Організація і управління базами даних : лабораторний практикум / І. Р. Михайлюк, Т. О. Ваврик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 45 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Організація і управління базами даних" складено відповідно до нового навчального плану та освітньо-кваліфікаційної програми для студентів за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".

Ускладнення та аварії в бурінні


Оринчак, М. І. Ускладнення та аварії в бурінні : курсова робота / М. І. Оринчак, О. С. Бейзик, А. Р. Юрич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 36 с.

Методичні вказівки містять рекомендації щодо виконання курсової роботи, розрахункові формули для виконання обчислень, пов’язаних з розробкою заходів з ліквідації та запобігання поглинань. Призначені для допомоги студентам при виконанні курсової роботи.

Технологія буріння нафтових і газових свердловин


Кочкодан, Я. М. Технологія буріння нафтових і газових свердловин : підручник. Ч. 1 : Породоруйнівний інструмент / Я. М. Кочкодан. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 205 с.

Підручник «Технологія буріння нафтових і газових свердловин» розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни «Технологія буріння нафтових і газових свердловин». У першій частині підручника висвітлені питання конструктивних особливостей лопатевих, шарошкових, твердосплавних, алмазних, полікристалічних, колонкових доліт та породоруйнівного інструменту спеціального призначення. Наводиться методика вибору доліт, а також рекомендації з їх експлуатації.

Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ


Возняк, М. П. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ : лаборатор. практикум / М. П. Возняк, Й. В. Якимів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 86 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану підготовки за напрямом 6.050304 "Нафтогазова справа" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та робочої програми дисципліни "Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ". Вказівки містять лабораторні роботи, які дозволяють студенту набути навички дослідження та побудови реальних характеристик насосів залежно від чинників, які впливають на ці характеристики, а також вивчити конструктивні особливості основного устаткування нафтогазопроводів.

Спорудження магістральних трубопроводів


Дорошенко, Я. В. Спорудження магістральних трубопроводів : курсове проектування / Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 58 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050304 – "Нафтогазова справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр) та робочої програми навчальної дисципліни "Спорудження магістральних трубопроводів". Наведено мету та завдання, які повинен навчитися вирішувати студент під час курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом,тематику курсових проектів, рекомендації з написання основних розділів пояснювальної записки і виконання графічної частини, вимоги до їх оформлення, перелік рекомендованих джерел для курсового проектування,встановлено вимоги до структури та змісту курсового проекту.

Нафтогазова механіка


Псюк, М. О. Нафтогазова механіка : лабораторний практикум. Роботи № 13 - 18. Ч. 2 / М. О. Псюк, Я. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 77 с.

Частина 2 лабораторного практикуму складена згідно з програмою курсу “Нафтогазова механіка”. 6 лабораторних робіт, що утворюють лабораторний практикум, охоплюють такі важливі напрями і теми нафтогазової механіки, як ознайомлення і вивчення обладнання і техніки для відбирання та зберігання проб нафти, вивчення конструкцій глибинних манометрів і технології та техніки проведення вимірювань з їх використанням і вивчення установок та приладів для дослідження властивостей пластових нафт та проникності гірських порід в умовах їх залягання в пласті.

Раціональна експлуатація бурового та нафтогазопромислового обладнання


Гладкий, С. І. Раціональна експлуатація бурового та нафтогазопромислового обладнання : лабораторний практикум / С. І. Гладкий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 37 с.

Лабораторний пратикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Раціональна експлуатація бурового та нафтогазопромислового обладнання".

Монтаж і ремонт газонафтопромислового обладнання


Парайко, Ю. І. Монтаж і ремонт газонафтопромислового обладнання : методичні вказівки / Ю. І. Парайко, І. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 37 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни “Монтаж і ремонт нафтогазопромисло-вого обладнання” і розроблені відповідно до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Обладнання нафтових і газових промислів” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090217-спеціаліст.Методичні вказівки містять зміст дисципліни, методичні рекомендації з вивчення дисципліни, контрольні завдання з дисципліни та перелік питань для самоконтролю. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Монтаж і ремонт бурового обладнання


Парайко, Ю. І. Монтаж і ремонт бурового обладнання : метод. вказівки / Ю. І. Парайко, І. Б. Копей, С. І. Гладкий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 28 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни “Монтаж і ремонт бурового обладнання” і розроблені відповідно до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Обладнання нафтових і газових промислів” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090217- спеціаліст. Методичні вказівки містять зміст дисципліни, методичні рекомендації з вивчення дисципліни, контрольні завдання з дисципліни та перелік питань для самоконтролю.

Проектування та експлуатація компресорних станцій


Михалків, В. Б. Проектування та експлуатація компресорних станцій : курсове проектування / В. Б. Михалків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 117 с.

Вказівки включають мету курсового проектування, організаційні аспекти курсового проектування, характеристику пояснювальної записки, вимоги щодо оформлення курсової роботи, приблизну тематику курсових робіт, процедуру захисту курсової роботи, містять довідковий матеріал необхідний для виконання курсової роботи.

Проектування і експлуатація компресорних станцій


Михалків, В. Б. Проектування і експлуатація компресорних станцій : метод. вказівки / В. Б. Михалків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 37 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану підготовки за напрямом 7.050304, 8.050304 "Нафтогазова справа" освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр та робочої програми дисципліни "Проектування і експлуатація компресорних станцій". Вказівки містять мету і завдання самостійної і індивідуальної роботи, зміст роботи та тематику індивідуальних завдань. Приводяться методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved