Ви є тут

Глосарій

Організація управління в природоохоронній діяльності


Радловська, К. О. Організація управління в природоохоронній діяльності : конспект лекцій / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 55 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Організація управління в природоохоронній діяльності" охоплює усі розділи, що характеризують екологічну оцінку систем, підприємств та природних ресурсів, розглянуто становлення, сутність та методичні основи управління в екології. Розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом спеціальності 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Організація управління в природоохоронній діяльності


Радловська, К. О. Організація управління в природоохоронній діяльності : методичні рекомендації / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 20 с. -

Методичні рекомендації розроблено на кафедрі екології згідно з навчальним планом для студентів спеціальностей 101- Екологія та 183 - Технологія захисту навколишнього середовища.

Організація пасажирських автомобільних перевезень


Богатчук, І. М. Організація пасажирських автомобільних перевезень : методичні вказівки для сам. роботи студудентів / І. М. Богатчук, М. М. Гнип. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 32 с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" при вивченні дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень ". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень". У методичних вказівках наведені основні питання з організації вивчення дисципліни, перелік питань для розгляду та контрольні запитання з кожної із запропонованих тем, які відповідають навчальній та робочій навчальній програмам.

Облік і аудит


Медвідь, І. Б. Облік і аудит : методичні вказівки для практичної та сам. роботи студентів / І. Б. Медвідь, У. З. Костюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 26 с.

Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи студентів складені відповідно до робочої програми курсу "Облік і аудит" для бакалаврів спеціальності 6.140103 "Туризм" денної та заочної форм навчання. Методичні вказівки містять рекомендації та вказівки для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів, перелік рекомендованих джерел.

Облік податків


Хома, С. В. Облік податків : методичні вказівки для вивч. дисц. / С. В. Хома. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 44 с.

Методичні вказівки призначені для забезпечення самостійного вивчення дисципліни "Облік податків" студентами очної, заочної та дистанційної форми навчання. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, що передбачена чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 071 - облік і оподаткування. У методичних вказівках подано тематичний план дисципліни, зміст дисципліни за темами, теми рефератів для самостійної роботи студентів, завдання для індивідуальної роботи студентів.

Основи програмування


Копей, В. Б. Основи програмування : методичні вказівки до виконання курсової роботи / В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 28 с.

Методичні вказівки призначені для виконання курсової роботи з дисципліни "Основи програмування". Описано зміст курсової роботи, подано рекомендовані теми курсових робіт та код програм з прикладами використання основних елементів мови Delphi і основних компонентів VCL. Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Основи програмування" для підготовки бакалаврів за спеціальністю 131 - Прикладна механіка.

Організація автосервісу


Організація автосервісу : методичні вказівки для виконання практичних робіт / В. М. Мельник, Ф. В. Козак, Т. В. Дикун, Т. Й. Войцехівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 61 с.

Методичні вказівки містять теоретичні відомості та завдання для виконання практичних робіт з курсу "Організація автосервісу". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація автосервісу". Призначені для підготовки фахівців денної та заочної форм навчання за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Оцінка ресурсів нафти і газу


Ляху, М. В. Оцінка ресурсів нафти і газу : методичні вказівки для сам. вивчення дисц. / М. В. Ляху. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 42 с.

У методичних вказівках наведено план програми дисципліни "Оцінка ресурсів нафти і газу" та рекомендації з вивчення окремих тем. Запитання для самоперевірки знань магістрів за спеціальністю "103-Науки про землю".

Оцінка ресурсів нафти і газу


Ляху, М. В. Оцінка ресурсів нафти і газу : лабораторний практикум / М. В. Ляху. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 56 с.

Лабораторний практикум призначений для практичного засвоєння: класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України; оконтурювання ресурсів і запасів нафти і газу для визначення їх об’єму за етапами геологічного вивчення; оцінки перспективних ресурсів нафти об’ємним методом; оцінки перспективних ресурсів вільного газу об’ємним методом; оцінки прогнозних ресурсів за питомими щільностями запасів на одиницю площі; оцінки прогнозних ресурсів за питомими щільностями запасів на одиницю об’єму порід; оцінки величини запасів що припадають на усереднену структуру

Оцінка ресурсів нафти і газу


Ляху, М. В. Оцінка ресурсів нафти і газу : конспект лекцій / М. В. Ляху. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 92 с.

Конспект лекцій присвячений питанням: загальним поняттям ресурсів; класифікації ресурсів нафти і газу; міжнародній Рамковій Класифікації ООН запасів і ресурсів корисних копалин та законодавству України про надра у рамкових умовах; класифікації ресурсів корисних копалин державного фонду надр України; зіставленню класифікації ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геологічного вивчення родовищ (покладів) нафти і газу; нафтогазоносним геологічним об'єктам; комплексного вивчення нафтогазоносних об'єктів на регіональному і пошукових етапах; характеристики перспективних і прогнозних ресурсів нафти і газу; оконтурюванню ресурсів і запасів нафти і газу для визначення їх об'єму за етапами геологічного вивчення; взаємозв'язку класів і категорій ресурсів вуглеводнів з етапами та стадіями геологорозвідувального процесу на нафту і газ; виділення об'єктів для оцінки прогнозних і перспективних ресурсів нафти і газу; підрахунку перспективних і кількісної оцінки прогнозних ресурсів нафти і газу.

Німецька мова


Проців, Г. Ф. Німецька мова : метод. вказівки "Контрольні роботи для студ. заочного і дистанційного навчання" / Г. Ф. Проців. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 25 с.

Дані методичні вказівки“Контрольні роботи для студентів заочного і дистанційного навчання”призначені для студентів ІІІ курсу спеціальностей АТП, ГНГ КС, ПЗ.

Німецька мова


Павлик, В. І. Німецька мова : практикум / В. І. Павлик. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 84 с.

Практикум розроблено відповідно до робочих програм для проведення практичних занять з дисципліни „Німецька мова”. Навчальний матеріал тісно пов’язаний з практичними задачами і завданнями, що стоять перед майбутніми інженерами. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямами 6. 050701 – „Електротехніка та електротехнології” та 6. 051003 – „Приладобудування”. Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.

Електрика. Методи неруйнівного контролю


Павлик, В. І. Електрика. Методи неруйнівного контролю : методичні вказівки / В. І. Павлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 79 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни містять інформацію необхідну для проведення практичних занять з дисципліни “Німецька мова”. Навчальний матеріал тісно пов'язаний з практичними задачами і завданнями, що стоять перед майбутніми інженерами спеціальностей “Електротехнічні системи електроспоживання” та “Прилади та системи неруйнівного контролю” та зорієнтовані на їх майбутню професійну діяльність. Можуть бути використані студентами денної та заочної форми навчання.

Умовний спосіб у німецькій мові


Павлишин, М. В. Умовний спосіб у німецькій мові : методичні вказівки / М. В. Павлишин, О. М. Гордій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 52 с.

Методичні вказівки висвітлюють одну з найскладніших тем німецької граматики- кон’юнктив. Розглядається утворення та вживання даного граматичного матеріалу у різноманітних мовних ситуаціях. Більшість вправ побудовано на прикладах оригінальної німецької літератури. Призначені для студентів немовних спеціальностей.

Німецько-український та українсько-німецький політехнічний словник


Німецько-український та українсько-німецький політехнічний словник : навч. посіб. / Л. Ф. Когут, Г. Ф. Проців, Г. Р. Сокол, Л. Г. Сорока. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 1010 с.

Навчальний посібник «Німецько-український та українсько-німецький політехнічний словник» призначений для студентів, аспірантів та викладачів технічних вузів, наукових співробітників, інженерів, перекладачів науково-технічної літератури. Словник містить близько 25000 німецьких та українських термінів з їх перекладом.

Німецька мова.


Німецька мова : підручник / Л. Ф. Когут, Г. Ф. Проців, Г. Р. Сокол, Л. Г. Сорока. - Івано-Франківськ : Факел, 2010. - 436 с.

Читачеві пропонується підручник, підготовлений відповідно до діючої програми з іноземних мов для студентів немовних вузів технічних факультетів та згідно з вимогами теорії та практики надання знань в сфері технічних наук німецькою мовою. Мета підручника – активне засвоєння лексичного і граматичного матеріалу, сприяння розвитку навичок усного мовлення, розвиток у студентів навичок читання і перекладу фахової літератури німецькою мовою, сприйняття на слух інформації та вміння письмово викласти суть проблеми і своє ставлення до неї.

План і програма з другої іноземної мови та перекладу


Мучка, М. З. План і програма з другої іноземної мови та перекладу : навч.-метод. комплекс / М. З. Мучка, О. М. Ріба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 30 с.

Навчально-методичний комплекс для студентів ІI-IV курсів спеціальності "Переклад" розроблений на основі типових програм з другої іноземної мови для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Тексти для читання з німецької мови (із завданнями)


Мучка, М. З. Тексти для читання з німецької мови (із завданнями) : навч.-метод. комплекс / М. З. Мучка, О. М. Ріба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 41 с.

Навчально-методичний комплекс з німецької мови для студентів IV курсу спеціальності "Переклад" розроблений на основі типових програм з німецької мови як другої іноземної для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Методичні вказівки з дисципліни "Німецька мова"


Методичні вказівки з дисципліни "Німецька мова" : комплексні вправи з нім. фонетики / Г. Ф. Проців, Г. Р. Сокол, О. І. Власова, В. В. Лазарович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 44 с.

Дані методвказівки призначені для широкого кола читачів: студентів різних спеціальностей, абітурієнтів, слухачів курсів післядипломної освіти, магістрів, викладачів вузів.

Ділова німецька мова


Коржак, З. З. Ділова німецька мова : навч. посіб / З. З. Коржак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 99 с.

Навчальний посібник „Ділова німецька мова“ підготовлений відповідно до діючої програми з іноземних мов для студентів технічних вузів економічних факультетів та згідно з вимогами до теорії та практики надання знань в сфері економічних наук німецькою мовою. Структурно посібник складається з п'яти розділів, кожний з яких містить від двох до чотирьох оригінальних німецькомовних текстів з сучасних німецьких та швейцарських видань, до яких надаються пояснення лексичного мінімуму українською мовою.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved