Ви є тут

Глосарій

Основи порошкової металургії та композиційні матеріали


Гнилиця, І. Д. Основи порошкової металургії та композиційні матеріали : лабораторний практикум / І. Д. Гнилиця, І. В. Цап. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 80 с.

В лабораторному практикумі для студентів спеціальності "Прикладна механіка" представлені лабораторні роботи з вивчення методів одержання порошків, дослідження властивостей порошків, формування порошкових виробів, обладнання для спікання та дослідження структури спечених порошкових виробів. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 131 - "Прикладна механіка".

Організація і планування виробництва


Організація і планування виробництва : навч. посіб. / М. Ю. Петрина, Л. І. Ріщук, О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 90 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація і планування виробництва". Містить основні теоретичні положення, запитання для самоконтролю та перелік навчально-методичного забезпечення дисципліни. Призначений для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 131 - Прикладна механіка.

Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів


Мартинюк, Р. Т. Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів : конспект лекцій / Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 70 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Організація спорудженя та ремонту газонафтопроводів". Матеріали розділів відповідають технологічній послідовності та висвітлюють весь комплекс питань з організації спорудження газонафтопроводів. У конспекті лекцій розглянуті питання структури будівельної організації та взаємовідношення генерального підрядника з субпідрядниками, необхідні технічні дані для розробки документації на будівництво, визначення календарного плану та схеми будівництва та терміни їхнього виконання, план виконання робіт із робочими кресленнями тощо.

Основи геодезії


Матіщук, А. В. Основи геодезії : лабораторний практикум / А. В. Матіщук, О. В. Гера. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 61 с.

У практикумі наведено завдання для вивчення дисципліни "Основи геодезії", загальні рекомендації щодо підготовки студентів до лабораторних занять, розв'язання задач та оформлення звітів робіт. Практикум розроблено відповідно до робочої програми даної дисципліни. Лабораторний практикум призначений для підготовки фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування", денної та заочної (дистанційної) форм навчання.

Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів


Мартинюк, Р. Т. Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів : методичні вказівки для виконаня курсової роботи / Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 30 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисциплін "Організація спорудженя газонафтопроводів" та "Організація ремонту газонафтопроводів". Матеріали розділів відповідають технологічній послідовності та висвітлюють весь комплекс питань з організації спорудження та ремонту газонафтопроводів. Методичні вказівки призначені для підготовки фахівців другого (магістерського рівня) за спеціальністю 185 - Нафтогазова інженерія та технології (ОПП "Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ газонафтосховищ").

Організація і планування виробничо-комерційної діяльності


Федорович, І. В. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності : методичні вказівки для виконання розрахункових робіт / І. В. Федорович, Р. С. Кравчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 33 с.

Методичні вказівки для виконання розрахункових робіт з дисципліни "Організація і планування виробничо-комерційної діяльності " розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни " Організація і планування виробничо-комерційної діяльності " . У методичних вказівках наведено методику визначення тривалості процесу спорудження магістрального трубопроводу, викладено теоретичні основи розрахунку заробітної плати робітників бригади підприємств магістрального трубопроводу.

Організація готельного господарства

Коробейникова, Я. С. Організація готельного господарства : методичні вказівки до вивч. дисц. для студ. спец. "Туризм" / Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методичні вказівки містять завдання вивчення дисципліни, основні розділи та зміст навчальних елементів, а також запитання для самоперевірки та завдання до виконання індивідуальних домашніх робіт. Розроблені відповідно до змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з туризму. Призначені для студентів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Організація туристичних подорожей


Коробейникова, Я. С. Організація туристичних подорожей : методичні вказівки до вивч. дисц. для студ. спец. "Туризм" / Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методичні вказівки містять завдання вивчення дисципліни, основні розділи та зміст навчальних елементів, а також запитання для самоперевірки та завдання до виконання індивідуальних робіт. Розроблені відповідно до змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з туризму. Призначені для студентів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Особливості проектування будівель у складних інженерно-геологічних умовах


Кузьменко, Е. Д. Особливості проектування будівель у складних інженерно-геологічних умовах : лабораторний практикум / Е. Д. Кузьменко, М. М. Тимків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 63 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Особливості проектування у складних інженерно-геологічних умовах". Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять,завдання та контрольні питання. Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 191 Архітектура та містобудівництво" за галуззю знань "19 Архітектура та будівництво".

Основи геології нафти і газу


Лозинський, О. Є. Основи геології нафти і газу : лабораторний практикум / О. Є. Лозинський, О. М. Трубенко, Т. В. Калиній. - 2-ге вид. перероб. і доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 97 с.

Лабораторний практикум призначений для практичного засвоєння і вивчення хімічного складу і фізичних властивості нафт, газів і конденсатів у надрах і на поверхні, класифікації пасток, покладів і родовищ нафти і газу, закономірності розподілу нафти і газу в земній корі, процеси формування нафтових і газових родовищ та особливості геологічної будови та нафтогазоносності надр України.

Механіка гірських порід


Механіка гірських порід : лабораторний практикум / І. С. Васько, І. М. Ковбасюк, О. Б. Марцинків, А. І. Васько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 42 с.

Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу “Механіка гірських порід” для студентів за напрямом підготовки – 0903 Гірництво, спеціальностей – Буріння, Видобування нафти і газу, Газонафтопроводи та газонафтосховища і призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни і підготовки до лабораторних занять студентами денної і заочної форм навчання. Може бути корисним для слухачів ІПО.

Методичні вказівки з переддипломної практики


Тершак, Б. А. Методичні вказівки з переддипломної практики / Б. А. Тершак, І. С. Васько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 12 с.

В методичних вказівках по переддипломній практиці висвітлені основні методичні питання проходження практики, вказані строки і мета практики, приблизна тематика дипломних проектів і їх спеціальної частини. Детально викладені задачі переддипломної практики, приводиться зміст практики та календарний план її проходження.

Збір і підготовка нафтопромислової продукції


Попадюк, Р. М. Збір і підготовка нафтопромислової продукції : конспект лекцій / Р. М. Попадюк, Я. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 105 с.

Конспект лекцій виконаний згідно з вимогами і стандартами як за змістому, так і щодо оформлення і послужить навчальним посібником для студентів спеціальності „Видобування нафти і газу” як при вивченні курсу, так і в подальшій практичній роботі.

Проектування технологічних систем збору і підготовки нафтопромислової продукції


Попадюк, Р. М. Проектування технологічних систем збору і підготовки нафтопромислової продукції : метод.вказивки / Р. М. Попадюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 16 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу „Проектування технологічних систем збору і підготовки нафтопромислової продукції” для студентів стаціонарної і заочної форми навчання спеціальності 7.090304 „Видобування нафти і газу”. Методичні вказівки включають робочий план, програму курсу, перелік рекомендованої літератури, програмні питання, методичні вказівки до вивчення окремих тем, завдання для виконання самостійної (контрольної) роботи.

Дослідження нафтових свердловин та пластів


Попадюк, Р. М. Дослідження нафтових свердловин та пластів : конспект лекцій / Р. М. Попадюк, Я. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 76 с.

Конспект лекцій вміщує загальні відомості про методи дослідження свердловин і пластів та розкриті в достатній мірі гідродинамічні методи дослідження свердловин на усталених режимах їх роботи та методики оброблення результатів дослідження. Приведені також особливості дослідження видобувних свердловин за способами їх експлуатації та нагнітальних свердловин. Коротко подано суть термометричних досліджень свердловин та характеру припливу і поглинання рідини по товщині продуктивного пласта.

Практикум з дисципліни "Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах


Гідзяк, І. П. Практикум з дисципліни "Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах. Ч. 1 / І. П. Гідзяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 95 с.

Сьогодні магістральні трубопроводи будуються поточними методами з концентрацією значних трудових та матеріальних ресурсів для завершення будівництва в нормативні терміни.

Машини і обладнання для буріння нафтових і газових свердловин


Міронов, Ю. В. Машини і обладнання для буріння нафтових і газових свердловин : практикум / Ю. В. Міронов, Л. І. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 124 с

Збiрник методичних вказівок до практичних занять (частина ІI, 8-ий семестр) складено за робочою програмою курсу "Машини і обладнання для буріння свердловин" для підготовки бакалаврiв з базовою вищою освiтою за напрямком 0902 "Iнженерна механiка" спеціальності "Обладнання нафтових і газових промислів", затвердженої деканом механiчного факультету IФНТУНГ 28.05.1998 р. Методичнi вказівки призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форми навчання, для підготовки та проведенні практичних занять.

Прострільно-вибухові роботи в свердловинах


Клібанець, С. В. Прострільно-вибухові роботи в свердловинах : метод. вказівки / С. В. Клібанець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 39 с.

В даних методичних вказівках наведено необхідні відомості для виконання лабораторних робіт з курсу “Прострільно-вибухові роботи в свердловинах”, які містять мету роботи, її теоретичне підгрунтя, порядок проведення роботи і оформлення звітності. До кожної лабораторної роботи подано контрольні запитання. Вказано основні літературні джерела, які допоможуть у засвоєнні матеріалу.

Проектування розробки нафтових родовищ


Смук, Ю. М. Проектування розробки нафтових родовищ : метод. вказівки / Ю. М. Смук, Я. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 15 с.

В методичних вказівках приведені мета, завдання, перелік можливих тем та структура розділів курсового проекту з "Проектування розробки нафтових родовищ". Детально розкрито суть кожного розділу проекту і даються пояснення до їх виконання. Подані також рекомендації з організації виконання проекту і загальні вказівки щодо оформлення пояснювальної записки проекту та графічного демонстраційного матеріалу.

Гідравлічний розрахунок трубопроводу для перекачування високов'язкої нафти з підігрівом


Люта, Н. В. Гідравлічний розрахунок трубопроводу для перекачування високов'язкої нафти з підігрівом : практикум / Н. В. Люта. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 22 с.

У практикумі подано теоретичні основи трубопровідного транспорту високов’язких нафт з підігрівом по магістральних нафтопроводах. Практикум містить послідовність гідравлічного розрахунку технологічних параметрів перекачування високов’язких нафт з попереднім підігрівом, що передбачає використання обчислювальної техніки, і приклад проведення такого розрахунку.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved