Ви є тут

Глосарій

Організація управління в природоохоронній діяльності


Радловська, К. О. Організація управління в природоохоронній діяльності : конспект лекцій / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 55 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Організація управління в природоохоронній діяльності" охоплює усі розділи, що характеризують екологічну оцінку систем, підприємств та природних ресурсів, розглянуто становлення, сутність та методичні основи управління в екології. Розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом спеціальності 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Організація управління в природоохоронній діяльності


Радловська, К. О. Організація управління в природоохоронній діяльності : методичні рекомендації / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 20 с. -

Методичні рекомендації розроблено на кафедрі екології згідно з навчальним планом для студентів спеціальностей 101- Екологія та 183 - Технологія захисту навколишнього середовища.

Організація пасажирських автомобільних перевезень


Богатчук, І. М. Організація пасажирських автомобільних перевезень : методичні вказівки для сам. роботи студудентів / І. М. Богатчук, М. М. Гнип. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 32 с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" при вивченні дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень ". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень". У методичних вказівках наведені основні питання з організації вивчення дисципліни, перелік питань для розгляду та контрольні запитання з кожної із запропонованих тем, які відповідають навчальній та робочій навчальній програмам.

Облік і аудит


Медвідь, І. Б. Облік і аудит : методичні вказівки для практичної та сам. роботи студентів / І. Б. Медвідь, У. З. Костюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 26 с.

Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи студентів складені відповідно до робочої програми курсу "Облік і аудит" для бакалаврів спеціальності 6.140103 "Туризм" денної та заочної форм навчання. Методичні вказівки містять рекомендації та вказівки для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів, перелік рекомендованих джерел.

Облік податків


Хома, С. В. Облік податків : методичні вказівки для вивч. дисц. / С. В. Хома. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 44 с.

Методичні вказівки призначені для забезпечення самостійного вивчення дисципліни "Облік податків" студентами очної, заочної та дистанційної форми навчання. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, що передбачена чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 071 - облік і оподаткування. У методичних вказівках подано тематичний план дисципліни, зміст дисципліни за темами, теми рефератів для самостійної роботи студентів, завдання для індивідуальної роботи студентів.

Основи програмування


Копей, В. Б. Основи програмування : методичні вказівки до виконання курсової роботи / В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 28 с.

Методичні вказівки призначені для виконання курсової роботи з дисципліни "Основи програмування". Описано зміст курсової роботи, подано рекомендовані теми курсових робіт та код програм з прикладами використання основних елементів мови Delphi і основних компонентів VCL. Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Основи програмування" для підготовки бакалаврів за спеціальністю 131 - Прикладна механіка.

Організація автосервісу


Організація автосервісу : методичні вказівки для виконання практичних робіт / В. М. Мельник, Ф. В. Козак, Т. В. Дикун, Т. Й. Войцехівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 61 с.

Методичні вказівки містять теоретичні відомості та завдання для виконання практичних робіт з курсу "Організація автосервісу". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація автосервісу". Призначені для підготовки фахівців денної та заочної форм навчання за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Оцінка ресурсів нафти і газу


Ляху, М. В. Оцінка ресурсів нафти і газу : методичні вказівки для сам. вивчення дисц. / М. В. Ляху. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 42 с.

У методичних вказівках наведено план програми дисципліни "Оцінка ресурсів нафти і газу" та рекомендації з вивчення окремих тем. Запитання для самоперевірки знань магістрів за спеціальністю "103-Науки про землю".

Оцінка ресурсів нафти і газу


Ляху, М. В. Оцінка ресурсів нафти і газу : лабораторний практикум / М. В. Ляху. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 56 с.

Лабораторний практикум призначений для практичного засвоєння: класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України; оконтурювання ресурсів і запасів нафти і газу для визначення їх об’єму за етапами геологічного вивчення; оцінки перспективних ресурсів нафти об’ємним методом; оцінки перспективних ресурсів вільного газу об’ємним методом; оцінки прогнозних ресурсів за питомими щільностями запасів на одиницю площі; оцінки прогнозних ресурсів за питомими щільностями запасів на одиницю об’єму порід; оцінки величини запасів що припадають на усереднену структуру

Оцінка ресурсів нафти і газу


Ляху, М. В. Оцінка ресурсів нафти і газу : конспект лекцій / М. В. Ляху. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 92 с.

Конспект лекцій присвячений питанням: загальним поняттям ресурсів; класифікації ресурсів нафти і газу; міжнародній Рамковій Класифікації ООН запасів і ресурсів корисних копалин та законодавству України про надра у рамкових умовах; класифікації ресурсів корисних копалин державного фонду надр України; зіставленню класифікації ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геологічного вивчення родовищ (покладів) нафти і газу; нафтогазоносним геологічним об'єктам; комплексного вивчення нафтогазоносних об'єктів на регіональному і пошукових етапах; характеристики перспективних і прогнозних ресурсів нафти і газу; оконтурюванню ресурсів і запасів нафти і газу для визначення їх об'єму за етапами геологічного вивчення; взаємозв'язку класів і категорій ресурсів вуглеводнів з етапами та стадіями геологорозвідувального процесу на нафту і газ; виділення об'єктів для оцінки прогнозних і перспективних ресурсів нафти і газу; підрахунку перспективних і кількісної оцінки прогнозних ресурсів нафти і газу.

Німецько-український та українсько-німецький термінологічний мінісловник-довідник


Коржак, З. З. Німецько-український та українсько-німецький термінологічний мінісловник-довідник : економіка підприємства / З. З. Коржак. - Івано-Франківськ : Полум’я, 2008. - 107 с.

Цей термінологічний словник-довідник призначається для студентів напрямків підготовки: «Економіка підприємства», «Фінанси та кредит», «Облік та аудит». Словник-довідник містить близько 2000 фахових термінів та тлумачень із зазначених дисциплін німецькою та українською мовами.

Німецька мова


Когут, Л. Ф. Німецька мова : метод. вказівки / Л. Ф. Когут, В. І. Павлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 79 с.

Методичні вказівки відповідають вимогам, які ставляться щодо написання підсумкових кваліфікаційних дипломних робіт (магістерські дипломні роботи) іноземною (німецькою) мовою відповідно до вимог МОН України. Методичні вказівки щодо написання кваліфікаційних дипломних робіт, рефератів і підготовки захисту дипломного проекту мають на меті допомогти майбутнім бакалаврам, спеціалістам і магістрам у написанні та оформленні дипломної роботи іноземною мовою та підвищити фаховий мовний рівень, а також покращити письмові та усні навики дискусії, аналізу, порівняння та обґрунтування своєї позиції іноземною мовою.

Німецька мова. Наукова мова діяльності


Когут, Л. Ф. Німецька мова. Наукова мова діяльності : навч. посіб. / Л. Ф. Когут, В. І. Павлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 152 с.

Навчальний посібник “Німецька мова. Наукова мова діяльності” з інтерактивним забезпеченням дисципліни містить теоретичний та практичний матеріал, складений на базі сучасної оригінальної технічної літератури німецькою мовою. Мета посібника -розвивати у магістрів та аспірантів навички роботи з автентичною науковою та фаховою літературою, а саме: перекладу, реферуванню та анотуванню текстового матеріалу, сприйманню як візуальної інформації, так і на слух; підготовці доповіді та її презентації, тлумаченню термінів, коментуванню схем, графіків, діаграм; веденню коректної фахової дискусії.

Німецько-український та українсько-німецький кишеньковий фаховий словник-довідник


Коржак, З. З. Німецько-український та українсько-німецький кишеньковий фаховий словник-довідник : менеджмент / З. З. Коржак. - Івано-Франківськ : Полум’я, 2008. - 107 с.

Цей термінологічний словник-довідник призначається для студентів напрямків підготовки: «Економіка підприємства», «Фінанси та кредит», «Облік та аудит». Словник-довідник містить близько 2000 фахових термінів та тлумачень із зазначених дисциплін німецькою та українською мовами.

Німецько-український та українсько-німецький кишеньковий фаховий словник-довідник


Когут, Л. Ф. Німецько-український та українсько-німецький кишеньковий фаховий словник-довідник : Комп'ютерна інженерія. Програмна інженерія. / Л. Ф. Когут. - Івано-Франківськ : Полум’я, 2008. - 109 с.

Словник-довідник призначений для студентів напрямків підготовки «Комп’ютерна інженерія» і «Програмна інженерія», містить близько 2000 фахових термінів німецькою та українською мовами та доповнений тлумаченнями із зазначених вище галузей.

Німецько-український та українсько-німецький кишеньковий фаховий словник-довідник


Когут, Л. Ф. Німецько-український та українсько-німецький кишеньковий фаховий словник-довідник : системна інженерія. Автоматизація та компютерно-інтегровані технології / Л. Ф. Когут. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 134 с.

Цей термінологічний словник-довідник призначається для студентів напрямків підготовки «Системна інженерія. Автоманизація та компютерно-інтегровані технології». Словник-довідник містить більше 2000 фахових термінів та тлумачень із зазначених дисциплін німецькою та українською мовами.

Німецька мова для державного управління


Когут, Л. Ф. Німецька мова для державного управління : навч. посіб. / Л. Ф. Когут. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 165 с.

Dieses Unterrichtswerk ist ein Lehr- und Lernbuch fur wirtschaftliche und Verwaltungsausbildungsberufe.

Іноземна мова


Іноземна мова : метод. вказівки до практичних занять / Л. Ф. Когут, Л. Г. Сорока, З. З. Коржак [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 102 с.

Читачеві пропонуються методичні вказівки для роботи на практичних заняттях з німецької та французької мов, підготовлені відповідно до діючої програми з іноземних мов для студентів немовних вузів технічних і економічних факультетів згідно з вимогами до теорії та практики надання знань в сфері технічних та економічних наук іноземною мовою.

Німецька мова


Думич, О. І. Німецька мова : навч. посіб. / О. І. Думич, Н. П. Богомоленко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 112 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Ділова німецька мова». Складається з 11 уроків, зміст яких відповідає модулю навчальної програми. Мета посібника – підготувати студентів до використання німецької мови в майбутній професійній діяльності як в усній, так і в письмовій формі спілкування. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020107 – «Туризм», які вивчають німецьку мову як основну іноземну.

Німецька мова


Думич, О. І. Німецька мова : збірник контрольних робіт / О. І. Думич, Н. П. Богомоленко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 65 с.

Дані методичні вказівки пропонуються для студентів III та IV курсів заочної форми навчання спеціальностей ЕКП, ОА та ФН і спрямовані на контроль засвоєння відповідних програмних лексичних та граматичних тем.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved