Ви є тут

Глосарій

Основи економіки та організації виробництва


Кузьмин, В. М. Основи економіки та організації виробництва : практикум / В. М. Кузьмин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 61 с.

Практикум містить зміст основних тем дисципліни, вказівки для виконання практичних завдань з основних тем дисципліни, перелік контрольних питань та навчальну літературу з дисципліни "Основи економіки та організації виробництва". Розроблений у відповідності з робочою навчальною програмою дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія".

Основи автоматики і автоматизація технологічних процесів


Основи автоматики і автоматизація технологічних процесів : метод. вказівки для самост. роботи студентів / В. М. Гарасимів, М. Є. Майкович, Г. Г. Зварич, Л. І. Лагойда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 54 с.

Призначено для самостійного вивчення студентами дисципліни "Основи автоматики і автоматизації технологічних процесів" для бакалаврів за спеціальністю 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (ОПП - 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології").

Охорона праці


Кривенко, Г. М. Охорона праці = Occupational Safety : конспект лекцій=lecture notes / Г. М. Кривенко, Н. Ю. Василів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 141 с.

В конспекті лекцій англійською мовою розглянуто основні питання з охорони праці. Структура, послідовність розміщення та обсяг матеріалу відповідають навчальній програмі дисципліни "Основи охорони праці" для закладів вищої освіти. Основна увага приділена аналітичному визначенню умов, що відповідають можливому виникненню небезпечних ситуацій на робочому місці, та способам уникнення виробничих травм і хвороб. Видання призначене для підготовки фахівців у вищих технічних закладах освіти за всіма спеціальностями.

Організація спорудження газонафтопроводів. Організація ремонту газонафтопроводів


Мартинюк, Р. Т. Організація спорудження газонафтопроводів. Організація ремонту газонафтопроводів : методичні вказівки для сам. та індивід. роботи студентів / Р. Т. Мартинюк, Н. Я. Дрінь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 40 с.

Методичні вказівки для самостійної і індивідуальної роботи розроблені відповідно до робочої програми дисципліни "Організація спорудженя та ремонту газонафтопроводів" та призначені для для підготовки фахівців другого (магістерського рівня) за спеціальністю 185 - Нафтогазова інженерія та технології (ОПП "Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ газонафтосховищ").

Основи оцінки бізнесу та нерухомості


Боднарук, І. Л. Основи оцінки бізнесу та нерухомості : навч. посіб. / І. Л. Боднарук, Л. Л. Перович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 213 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні основи формування системи оцінювання бізнесу та нерухомості, визначено мету, завдання та принципи ведення підприємницької діяльності в сфері нерухомості. Викладено теоретичні та практичні аспекти функціонування й оцінювання нерухомості як фінансового активу і об'єкта підприємницької діяльності. Детально розглянуті методичні підходи та методи оцінювання об'єктів нерухомості та землі у різних сферах бізнесу. До кожного розділу подано контрольні запитання для самоперевірки у кінці теми, що дозволяє успішно засвоїти матеріал та є базою для самостійної роботи студентів.

Основи аналізу напружено-деформованого стану


Борущак, Л. О. Основи аналізу напружено-деформованого стану : лабораторний практикум / Л. О. Борущак, Я. Б. Сторож, В. Г. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 37 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Основи аналізу напружено-деформованого стану". Лабораторний практикум містить лабораторні роботи, які дають можливість студентам ознайомитись з можливостями програми ANSYS у дослідженні деталей машин та елементів машинобудівних конструкцій, які знаходяться у напружено-деформованому стані. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 131-"Прикладна механіка" . Лабораторний практикум може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Основи проектування та виготовлення штампів і прес-форми


Карпик, Р. Т. Основи проектування та виготовлення штампів і прес-форми : навч. посіб. Ч. 3 : Проектування штампів для холоднолистового штампування / Р. Т. Карпик, Н. О. Костюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 271 с.

Викладені теоретичні та практичні аспекти проектування штампів для отримання деталь холоднолистовим штампуванням. Наведено приклади розрахунку деталей штампів на міцність використання CAD/CAM систем у процесі проектування штампів. Призначено для студентів магістрів за спеціальністю 131-“ Прикладна механіка”, а також може бути використане конструкторами з проектування штампів на машинобудівних підприємствах.

Основи надійності нафтогазових машин та обладнання


Копей, Б. В. Основи надійності нафтогазових машин та обладнання : навч. посіб. Т. 1 / Б. В. Копей, С. І. Гладкий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 306 с.

Навчальний посібник присвячений вивченню надійності бурового і нафтогазопромислового устаткування. У посібнику подано математичні основи теорії надійності, основи математичної статистики, основи надійності нафтогазового обладнання, описано випробування на надійність, охарактеризовано види руйнувань деталей бурового і нафтогазопромислового обладнання при експлуатації, розглянуто економічні аспекти забезпечення надійності та детально розглянута надійність об'єктів нафтогазового обладнання. У кожному розділі подано приклади для закріплення теоретичного матеріалу та питання для самоконтролю.

Основи екологічної геофізики та радіоекології


Кузьменко, Е. Д. Основи екологічної геофізики та радіоекології : конспект лекцій. Ч. 2 : Радіоекологія / Е. Д. Кузьменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 60 с.

Конспект лекцій містить основні відомості про дисципліну "Основи екологічної геофізики та радіоекології" (блок радіоекологія). Розроблений відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначений для підготовки фахівців, що навчаються за освітньо-професійною програмою на здобуття ступеня "бакалавр" за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища" та 101 "Екологія". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Основи геофізики


Штогрин, М. В. Основи геофізики : лабораторний практикум / М. В. Штогрин, Б. Б. Габльовський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 224 с.

Лабораторний практикум з курсу "Основи геофізики" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю" містить загальні відомості, в яких дається коротка характеристика геофізичних методів, вимірювальної апаратури та робота з нею. У практикумі описані методика і техніка проведення лабораторних робіт та польових спостережень, способи обробки даних вимірювань.

Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних і магнітних кіл


Соломчак, В. П. Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних і магнітних кіл : навч. посіб. / В. П. Соломчак, Б. Л. Грабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 365 с.

У навчальному посібнику викладено основні властивості і методи аналізу лінійних електричних кіл постійного струму, однофазного і трифазного струмів, несинусоїдного струму, чотириполюсників і електричних фільтрів, кіл з розподіленими параметрами, перехідних процесів в лінійних електричних колах із зосередженими та розподіленими параметрами, нелінійних електричних та магнітних кіл постійного і змінного струмів. Наведено приклади розрахунку елі: гіромагнітних процесів в електричних і магнітних колах.

Курсовий проект з дисципліни "Електричні системи та мережі"


Романюк, Ю. Ф. Курсовий проект з дисципліни "Електричні системи та мережі" : методичні вказівки / Ю. Ф. Романюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 34 с.

Методичні вказівки розроблені у відповідності з робочою програмою дисципліни "Електричні системи та мережі" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності "Електротехнічні системи електроспоживання". У методичних вказівках розглядаються питання вибору оптимальної схеми районної електричної мережі, параметрів її елементів, а також питання розрахунку режимів, регулювання напруги і визначення техніко-економічних показників.

Основи моделювання


Основи моделювання : конспект лекцій / Д. Ю. Мочернюк, І. Д. Лівак, В. С. Костишин, І. Ф. Концур. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 216 с.

Даний конспект лекцій розроблено у відповідності до чинного в Івано-Франківському національному технічному університет, нафти і газу навчального плану підготовки студентів - бакалаврів всіх форм навчання за напрямком "Інженерна механіка", професійного спрямування "Обладнання нафтових і газових промислів" та робочої програми з дисципліни "Основи моделювання".

Основи релейного захисту та автоматики


Основи релейного захисту та автоматики : курсове проектування / М. Й. Федорів, П. М. Николин, У. М. Николин, А. І. Поточний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 84 с.

Методичні вказівки складено відповідно до нового навчального плану та програми курсу «Основи релейного захисту та автоматики». Дані методичні вказівки містять завдання курсової роботи, представлений алгоритм розрахунку параметрів з перевіркою чутливості, вибору апаратури, розробки розгорнутих монтажних схем, розробки засобів автоматики для заданих елементів запропонованих схем електропостачання заводу.

Електричні апарати


Гладь, І. В. Електричні апарати : Лабораторний практикум / І. В. Гладь, О. І. Кіянюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 54 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Електричні апарати”, а також методики розрахунків і обробки результатів лабораторних досліджень з використанням ЕОМ. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Електротехнічні системи електроспоживання”.

Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики


Соломчак, О. В. Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики : Методичні вказівки. Ч.2 : Нелінійне, дискретне і динамічне програмування / О. В. Соломчак, І. І. Сорохтей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 79 с.

У методичних вказівках коротко викладено основні теоретичні відомості з розділів "нелінійне, дискретне і динамічне програмування" курсу "Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики", містяться завдання на розрахункову роботу та приклади розрахунку.

Основи монтажу і експлуатації електрообладнання


Семенцова, А. О. Основи монтажу і експлуатації електрообладнання : конспект лекцій / А. О. Семенцова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 224 с.

Конспект лекцій складений згідно з навчальним планом і програмою дисципліни "Експлуатація і монтаж електрообладнання електропостачання", затвердженими навчально-методичним управлінням вищої освіти, а також згідно з робочою навчальною програмою курсу "Основи монтажу і експлуатації електрообладнання", затвердженою 2.07.2008 р., і призначений для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 7.090603 - електротехнічні системи електроспоживання.

Електричні машини


Коломойцев, К. В. Електричні машини : конспект лекцій. Ч. 2 : Трансформатори / К. В. Коломойцев. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 108 с.

У даному конспекті лекцій розглядаються питання другої частини курсу електричних машин – «Трансформатори», де надані основні теоретичні відомості, розглянуто принцип дії, конструкцію та характеристики трансформаторів, як загального застосування, так і спеціалізованого, які отримали широке розповсюдження в різних галузях техніки. Особливу увагу звернено на вольтододаткові трансформатори, наведено практичні схеми використання їх у виробництві.

Автоматизований електропривід в нафтогазовій промисловості


Семенцова, А. О. Автоматизований електропривід в нафтогазовій промисловості : навч. посіб. / А. О. Семенцова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 211 с.

Навчальний посібник складений згідно з навчальним планом і програмою дисципліни «Автоматизований електропривід в нафтогазовій промисловості», затвердженими навчально-методичним об'єднанням (УМО) з вищої освіти від 25.03.07р., і призначений для студентів очної і заочної форм навчання спеціальностей 7.092501 – автоматизоване управління технологічними процесами та 7.092501 - електротехнічні системи електроспоживання.

Теоретичні основи електротехніки: Теорія електромагнітного поля


Соломчак, В. П. Теоретичні основи електротехніки: Теорія електромагнітного поля : конспект лекцій / В. П. Соломчак, Б. Л. Грабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 112 с.

У конспекті в стислій формі викладено основи теорії та методи розрахунку електромагнітного поля. Розглядаються електростатичні поля, електричні й магнітні поля постійних струмів, змінні електромагнітні поля в діелектрику та провідному середовищі.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved