Ви є тут

Глосарій

Організація автомобільних перевезень


Богатчук, І. М. Організація автомобільних перевезень : методичні вказівки / І. М. Богатчук, М. М. Гнип. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 57 c.

Методичні вказівки містять програму, контрольні питаннями та завдання для самостійного вивчення курсу "Організація автомобільних перевезень ". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство". Призначені для підготовки фахівців спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт " денної та заочної форм навчання.

Основи зіставного мовознавства


Стецик, Т. С. Основи зіставного мовознавства : методичні вказівки для сам. роботи / Т. С. Стецик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 44 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Основи зіставного мовознавства" укладені відповідно до робочої програми та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 035 "Філологія" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Освітньо-кваліфікований рівень "магістр"


Григораш, С. М. Освітньо-кваліфікований рівень "магістр" : методичні вказівки для складання державних іспитів / С. М. Григораш, Л. Ю. Бурківська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 31 с.

Методичні вказівки містять перелік питань до дисциплін, які входять до фахових випробувань, охоплюють коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись в ІФНТУНГ з метою одержання освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", спеціалізація - "Документознавство та інформаційна діяльність". Під час складання даних методичних вказівок враховувалися такі дисципліни циклу професійної підготовки, передбачені Освітньо-професійною програмою підготовки магістр за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".

Основи економічної теорії


Основи економічної теорії : методичні вказівки для сам. вивчення дисц. / О. С. Яцюк, І. Р. Боднарук, О. П. Шиманська [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 104 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Основи економічної теорії". Наведено зміст та мету вивчення кожної теми, тестові завдання, задачі для самостійного вирішення та контрольні питання для перевірки засвоєних знань. Призначено для студентів очної форми навчання спеціальності 035 "Філологія".

Організація туристичних подорожей


Зоріна, Г. П. Організація туристичних подорожей : практикум / Г. П. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 75 с.

Практикум містить основні теоретичні положення та порядок виконання практичних робіт з дисципліни "Організація туристичних подорожей". Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Об'єктно-орієнтоване програмування. Моделювання плану виробничого приміщення з допомогою візуального програмування у середовищі Delphi


Онисько, О. Р. Об'єктно-орієнтоване програмування. Моделювання плану виробничого приміщення з допомогою візуального програмування у середовищі Delphi : методичні вказівки до сам. роботи / О. Р. Онисько, В. Б. Копей, А. Г. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 94 с.

Розроблено у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів за напрямком 131 "Прикладна механіка". Методичні вказівки містять приклади створення прикладної програми для графічної побудови плану виробничого механоскладального приміщення. Може використовуватися студентами денної і заочної форми навчання.

Оцінка впливів на навколишнє середовище


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище : методичні рекомендації з теоретичного курсу, сам. та індивідуальної роботи / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 14 с.

Методичні рекомендації розроблені відповідності з робочою програмою та навчальним планом спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) : лабораторний практикум / Я. О. Адаменко, Т. В. Кундельська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 27 с.

Розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) : конспект лекцій / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 45 с.

Розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Оцінка впливів на навколишнє середовище


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище : методичні рекомендації з теоретичного курсу, сам. та індивідуальної роботи / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 14 с.

Методичні рекомендації з теоретичного курсу, самостійної та індивідуальної роботи дисципліни "Оцінка впливів на навколишнє середовище" розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 101 - Екологія.

Основи комп'ютерної діагностики автомобілів


Криштопа, С. І. Основи комп'ютерної діагностики автомобілів : конспект лекцій / С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 80 с

Конспект лекцій складений відповідно до програми курсу „Комп’ютерна діагностика автомобілів” спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” затвердженої в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу 30.11.2007 р. Конспект лекцій призначений для допомоги студентам при вивченні даної дисципліни.

Конспект лекцій з курсу "Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції"


Конспект лекцій з курсу "Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції" / Михалків В.Б., авт. - Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1998. - 98 с.

Конспект лекцій призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної форми навчання.

Комплексна механізація і основи розрахунку технологічного устаткування


Козак, Л. Ю. Комплексна механізація і основи розрахунку технологічного устаткування : метод. вказівки / Л. Ю. Козак, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 19 с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми дисципліни. Наведена мета та завдання дисципліни, програма дисципліни та контрольні питання. До кожної теми наведені задачі для практичних робіт. Методичні вказівки можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання для підготовки бакалаврів за напрямом 6.070106 – «Автомобільний транспорт».

Устаткування нафтогазового технологічного транспорту


Козак, Ф. В. Устаткування нафтогазового технологічного транспорту : підручник / Ф. В. Козак, Б. В. Долішній, С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 235 с.

Посібник містить будову, технологію, технічні характеристики та обслуговування устаткування нафтогазового технологічного транспорту. Представлено установки підіймальні, насосні, трубоукладальні, цементувальні, компресорні та ін. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану підготовки фахівців.

Фірмове обслуговування транспортних засобів


Козак, Ф. В. Фірмове обслуговування транспортних засобів : конспект лекцій / Ф. В. Козак, Т. В. Дикун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 70 с.

Конспект лекцій складено згідно з робочою програмою дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів”. Приведений конспект лекцій містить програму та контрольні завдання з дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів”. Призначений для студентів напряму підготовки 6.070106 Автомобільний транспорт.

Переддипломна практика


Козак, Ф. В. Переддипломна практика : програма та методичні рекомендації. 2-ге видання / Ф. В. Козак, В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 8 с.

Приведені методичні рекомендації містять структуру, зміст та програму переддипломної практики, мету і завдання практики, організацію проходження практики, індивідуальне завдання, підведення підсумків практики, вимоги до оформленням практики, контроль за проведенням практики. Призначені для студентів спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090258 – спеціаліст .

Дипломне проектування


Козак, Ф. В. Дипломне проектування : для спеціальності "Автомобілі і автомобільне господарство" / Ф. В. Козак, В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 23 с.

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи складено згідно з робочим планом підготовки спеціаліста, магістра за фахом „Автомобілі та автомобільне господарство". Приведені зміст пояснювальної записки і графічної частини, методику розробки кожного розділу дипломного проекту. Призначені для самостійної роботи студентів спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство" освітньо-кваліфікаційного рівнів 7.090258 - спеціаліст та 8.090258 - магістр.

Ремонт і технічне обслуговування автотракторного і технологічного транспорту


Козак, Ф. В. Ремонт і технічне обслуговування автотракторного і технологічного транспорту : метод. вказівки / Ф. В. Козак, І. М. Богатчук, В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 34 с.

Програма і методичні вказівки з підвищення кваліфікації керівних спеціалістів транспортних підприємств і структурних підрозділів нафтогазового комплексу з фаху "Автомобільний транспорт", спеціалізації "Ремонт і технічне обслуговування автотракторного і технологічного транспорту", розроблені у відповідності з анотацією програми навчання, наведеною в збірнику тематичних програм підвищення кваліфікації.

Основи розрахунку, проектування та експлуатації технологічного устаткування


Козак, Л. Ю. Основи розрахунку, проектування та експлуатації технологічного устаткування : метод. вказівки до виконання курсової роботи / Л. Ю. Козак, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 58 с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” при виконанні курсової роботи. Наведені загальні принципи розрахунку пристроїв, мета і завдання курсової роботи, зміст, приклад її виконання, і рекомендована література.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Основи розрахунку проектування і експлуатації технологічного обладнання"


Козак, Л. Ю. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Основи розрахунку проектування і експлуатації технологічного обладнання" / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1998. - 11 c.

Методичні вказівки складені у відповідності до діючих в Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу учбовими планами і програмою по спеціальності затвердженою 1998 року. Наведені мета, задачі та загальні відомості з вивченню дисципліни основи розрахунку проектування і експлуатації технологічного обладнання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved