Ви є тут

Глосарій

Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості


Середюк, О. Є. Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості : методичні вказівки для сам. робіт студентів / О. Є. Середюк, А. Г. Винничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методичні вказівки для самостійних робіт студентів з дисципліни "Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". Методичні вказівки для самостійних робіт студентів може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості


Середюк, О. Є. Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості : конспект лекцій / О. Є. Середюк, А. Г. Винничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 68 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". Конспект лекцій може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Основи технічної творчості і науково-дослідна робота студентів


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості і науково-дослідна робота студентів : лабораторний практикум / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 104 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Основи технічної творчості і НДРС" містить мету і завдання, теоретичні відомості, порядок виконання та контрольні запитання до кожної лабораторної роботи. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології" освітньої програми "Обладнання нафтових і газових промислів" та 133 - "Галузеве машинобудування" освітньої програми "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання при виконанні курсових проектів (робіт) та магістерських робіт.

Основи технічної творчості і НДРС


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості і НДРС : методичні вказівки до вивчення дисц. / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 34 с.

Розроблені методичні вказівки відповідають змісту навчальної програми дисципліни "Основи технічної творчості і НДРС". Призначені для підготовки бакалаврів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології" освітньої програми "Обладнання нафтових і газових промислів" та 133 - "Галузеве машинобудування" освітньої програми "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання".

Основи надрокористування


Хомин, В. Р. Основи надрокористування : методичні вказівки / В. Р. Хомин, А. Г. Поплюйко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 31 с.

У методичних вказівках наведено план програми дисципліни "Основи нардрокористування" та рекомендації з вивчення окремих тем. Питання для самоперевірки знань бакалаврів спеціальності 103 - Науки про Землю (спеціалізація "Геологія нафти і газу").

Обслуговування та ремонт газонафтопроводів


Запухляк, В. Б. Обслуговування та ремонт газонафтопроводів : лабораторний практикум / В. Б. Запухляк, Я. В. Дорошенко, Р. Б. Стасюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 101 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки "Нафтогазова справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.050304 - бакалавр) та робочої програми навчальної дисципліни " Обслуговування та ремонт газонафтопроводів ". Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять студентів.

Організація, планування і управління виробництвом


Кулик, Т. П. Організація, планування і управління виробництвом : навч. посіб. / Т. П. Кулик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 232 с.

У навчальному посібнику наведені матеріали, що розкривають зміст і основні положення дисципліни "Організація, планування і управління виробництвом". Після викладення кожної теми курсу студентам пропонуються питання для самоперевірки знань. Висвітлюються основні положення організації процесу виробництва, системи планування всіх напрямків діяльності та управління підприємством.

Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу


Чернова, О. Т. Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу : курсове проектування / О. Т. Чернова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 57 с.

Методичні вказівки для курсового проекту включають: мету і завдання курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, структуру і зміст курсового проекту. Особливу увагу звернено на вимоги та правила до оформлення, захист курсових проектів.

Організація і управління виробництвом


Ільків, Є. Ю. Організація і управління виробництвом : лабораторний практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, М. М. Дутчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 37 с.

Практикум для виконання лабораторних робіт складений згідно з робочою програмою курсу "Організація і управління виробництвом", який читається студентам спеціальності "193 - Геодезія та землеустрій". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Основи теорії мовної комунікації


Малик, Г. Д. Основи теорії мовної комунікації : методичні вказівки до змістового модуля "Теорія мовленнєвих актів" / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 94 с.

У методичних вказівках розглянуто визначення мовленнєвого акта та його структуру, наведено декілька класифікацій мовленнєвих актів, приклади прямих і непрямих мовленнєвих актів, умови успішності їхнього здійснення, особливості перформативних висловлювань. Адресована студентам-філологам (бакалаврам) та викладачам-словесникам.

Монтаж і ремонт бурового та нафтогазопромислового обладнання


Монтаж і ремонт бурового та нафтогазопромислового обладнання : лабораторний практикум / Ю. І. Парайко, С. І. Гладкий, І. Б. Копей, М. М. Лях. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 83 с.

Методичні вказівки до лабораторних занять із дисциплін «Монтаж і ремонт бурового обладнання», «Монтаж і ремонт нафтогазопромислового обладнання» розроблені у відповідності до чинного в Івано-Франківському національному технічному університеті навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «Обладнання нафтових і газових промислів» освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090217 - спеціаліст.

Основи нафтогазової справи


Шостаківський, І. І. Основи нафтогазової справи : лабораторний практикум. Модуль 4 : Основи нафтогазових технологій / І. І. Шостаківський, С. І. Гладкий, І. Д. Лівак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 31 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з четвертого модуля “Основи нафтогазових технологій” дисципліни “Основи нафтогазової справи”. Розроблений відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 "Нафтогазова справа" спеціальності “Обладнання нафтових і газових промислів” та робочою програмою навчальної дисципліни.

Підземний ремонт свердловин


Бойко, В. С. Підземний ремонт свердловин : підручник у 4-х частинах. Ч.3 / В. С. Бойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 809 с.

Викладено основи процесів підземного (поточного і капітального) ремонту нафтових і газових свердловин і весь комплекс ремонтних робіт. Розглянуто причини і фізичну суть явищ, що зумовлюють необхідність здійснення ремонтних робіт, планування і організацію підземного ремонту, фізичну і технологічну суть процесів ремонту, технологічні схеми і технології робіт як традиційними, так і новітніми методами (колтюбінг), їх аналітичний опис і аналіз. Висвітлено технічне забезпечення і технологічні матеріали, що використовуються при підземному ремонті.

Збірник задач з технології видобування нафти


Бойко, В. С. Збірник задач з технології видобування нафти : навч. посіб. V / В. С. Бойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 95 c.

Викладено теоретичні основи і методики розрахунків властивостей нафти, газу і води за поверхневих (нормальних, стандартних) і пластових умов, термобаричних умов у свердловинах і параметрів потоків однорідних і багатофазних флюїдів у свердловинах, процесів видобування нафти різними способами (фонтанним, газліфтним, штангово- і відцентровонасосним) та газу , процесів оброблення привибійної зони і освоєння свердловин, оброблення результатів їх дослідження. Подано приклади розв’язання задач графічним і аналітичним методами, у т. ч. із використанням ПЕОМ, а також умови задач для самостійного розв’язування.

Ускладнення та аварії в бурінні


Оринчак, М. І. Ускладнення та аварії в бурінні : курсова робота / М. І. Оринчак, О. С. Бейзик, А. Р. Юрич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 36 с.

Методичні вказівки містять рекомендації щодо виконання курсової роботи, розрахункові формули для виконання обчислень, пов’язаних з розробкою заходів з ліквідації та запобігання поглинань. Призначені для допомоги студентам при виконанні курсової роботи.

Технологія буріння нафтових і газових свердловин


Кочкодан, Я. М. Технологія буріння нафтових і газових свердловин : підручник. Ч. 1 : Породоруйнівний інструмент / Я. М. Кочкодан. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 205 с.

Підручник «Технологія буріння нафтових і газових свердловин» розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни «Технологія буріння нафтових і газових свердловин». У першій частині підручника висвітлені питання конструктивних особливостей лопатевих, шарошкових, твердосплавних, алмазних, полікристалічних, колонкових доліт та породоруйнівного інструменту спеціального призначення. Наводиться методика вибору доліт, а також рекомендації з їх експлуатації.

Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ


Возняк, М. П. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ : лаборатор. практикум / М. П. Возняк, Й. В. Якимів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 86 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану підготовки за напрямом 6.050304 "Нафтогазова справа" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та робочої програми дисципліни "Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ". Вказівки містять лабораторні роботи, які дозволяють студенту набути навички дослідження та побудови реальних характеристик насосів залежно від чинників, які впливають на ці характеристики, а також вивчити конструктивні особливості основного устаткування нафтогазопроводів.

Спорудження магістральних трубопроводів


Дорошенко, Я. В. Спорудження магістральних трубопроводів : курсове проектування / Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 58 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050304 – "Нафтогазова справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр) та робочої програми навчальної дисципліни "Спорудження магістральних трубопроводів". Наведено мету та завдання, які повинен навчитися вирішувати студент під час курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом,тематику курсових проектів, рекомендації з написання основних розділів пояснювальної записки і виконання графічної частини, вимоги до їх оформлення, перелік рекомендованих джерел для курсового проектування,встановлено вимоги до структури та змісту курсового проекту.

Нафтогазова механіка


Псюк, М. О. Нафтогазова механіка : лабораторний практикум. Роботи № 13 - 18. Ч. 2 / М. О. Псюк, Я. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 77 с.

Частина 2 лабораторного практикуму складена згідно з програмою курсу “Нафтогазова механіка”. 6 лабораторних робіт, що утворюють лабораторний практикум, охоплюють такі важливі напрями і теми нафтогазової механіки, як ознайомлення і вивчення обладнання і техніки для відбирання та зберігання проб нафти, вивчення конструкцій глибинних манометрів і технології та техніки проведення вимірювань з їх використанням і вивчення установок та приладів для дослідження властивостей пластових нафт та проникності гірських порід в умовах їх залягання в пласті.

Раціональна експлуатація бурового та нафтогазопромислового обладнання


Гладкий, С. І. Раціональна експлуатація бурового та нафтогазопромислового обладнання : лабораторний практикум / С. І. Гладкий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 37 с.

Лабораторний пратикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Раціональна експлуатація бурового та нафтогазопромислового обладнання".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved