Ви є тут

Глосарій

Організація управління в природоохоронній діяльності


Радловська, К. О. Організація управління в природоохоронній діяльності : конспект лекцій / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 55 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Організація управління в природоохоронній діяльності" охоплює усі розділи, що характеризують екологічну оцінку систем, підприємств та природних ресурсів, розглянуто становлення, сутність та методичні основи управління в екології. Розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом спеціальності 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Організація управління в природоохоронній діяльності


Радловська, К. О. Організація управління в природоохоронній діяльності : методичні рекомендації / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 20 с. -

Методичні рекомендації розроблено на кафедрі екології згідно з навчальним планом для студентів спеціальностей 101- Екологія та 183 - Технологія захисту навколишнього середовища.

Організація пасажирських автомобільних перевезень


Богатчук, І. М. Організація пасажирських автомобільних перевезень : методичні вказівки для сам. роботи студудентів / І. М. Богатчук, М. М. Гнип. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 32 с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" при вивченні дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень ". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень". У методичних вказівках наведені основні питання з організації вивчення дисципліни, перелік питань для розгляду та контрольні запитання з кожної із запропонованих тем, які відповідають навчальній та робочій навчальній програмам.

Облік і аудит


Медвідь, І. Б. Облік і аудит : методичні вказівки для практичної та сам. роботи студентів / І. Б. Медвідь, У. З. Костюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 26 с.

Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи студентів складені відповідно до робочої програми курсу "Облік і аудит" для бакалаврів спеціальності 6.140103 "Туризм" денної та заочної форм навчання. Методичні вказівки містять рекомендації та вказівки для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів, перелік рекомендованих джерел.

Облік податків


Хома, С. В. Облік податків : методичні вказівки для вивч. дисц. / С. В. Хома. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 44 с.

Методичні вказівки призначені для забезпечення самостійного вивчення дисципліни "Облік податків" студентами очної, заочної та дистанційної форми навчання. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, що передбачена чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 071 - облік і оподаткування. У методичних вказівках подано тематичний план дисципліни, зміст дисципліни за темами, теми рефератів для самостійної роботи студентів, завдання для індивідуальної роботи студентів.

Основи програмування


Копей, В. Б. Основи програмування : методичні вказівки до виконання курсової роботи / В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 28 с.

Методичні вказівки призначені для виконання курсової роботи з дисципліни "Основи програмування". Описано зміст курсової роботи, подано рекомендовані теми курсових робіт та код програм з прикладами використання основних елементів мови Delphi і основних компонентів VCL. Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Основи програмування" для підготовки бакалаврів за спеціальністю 131 - Прикладна механіка.

Організація автосервісу


Організація автосервісу : методичні вказівки для виконання практичних робіт / В. М. Мельник, Ф. В. Козак, Т. В. Дикун, Т. Й. Войцехівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 61 с.

Методичні вказівки містять теоретичні відомості та завдання для виконання практичних робіт з курсу "Організація автосервісу". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація автосервісу". Призначені для підготовки фахівців денної та заочної форм навчання за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Оцінка ресурсів нафти і газу


Ляху, М. В. Оцінка ресурсів нафти і газу : методичні вказівки для сам. вивчення дисц. / М. В. Ляху. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 42 с.

У методичних вказівках наведено план програми дисципліни "Оцінка ресурсів нафти і газу" та рекомендації з вивчення окремих тем. Запитання для самоперевірки знань магістрів за спеціальністю "103-Науки про землю".

Оцінка ресурсів нафти і газу


Ляху, М. В. Оцінка ресурсів нафти і газу : лабораторний практикум / М. В. Ляху. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 56 с.

Лабораторний практикум призначений для практичного засвоєння: класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України; оконтурювання ресурсів і запасів нафти і газу для визначення їх об’єму за етапами геологічного вивчення; оцінки перспективних ресурсів нафти об’ємним методом; оцінки перспективних ресурсів вільного газу об’ємним методом; оцінки прогнозних ресурсів за питомими щільностями запасів на одиницю площі; оцінки прогнозних ресурсів за питомими щільностями запасів на одиницю об’єму порід; оцінки величини запасів що припадають на усереднену структуру

Оцінка ресурсів нафти і газу


Ляху, М. В. Оцінка ресурсів нафти і газу : конспект лекцій / М. В. Ляху. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 92 с.

Конспект лекцій присвячений питанням: загальним поняттям ресурсів; класифікації ресурсів нафти і газу; міжнародній Рамковій Класифікації ООН запасів і ресурсів корисних копалин та законодавству України про надра у рамкових умовах; класифікації ресурсів корисних копалин державного фонду надр України; зіставленню класифікації ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геологічного вивчення родовищ (покладів) нафти і газу; нафтогазоносним геологічним об'єктам; комплексного вивчення нафтогазоносних об'єктів на регіональному і пошукових етапах; характеристики перспективних і прогнозних ресурсів нафти і газу; оконтурюванню ресурсів і запасів нафти і газу для визначення їх об'єму за етапами геологічного вивчення; взаємозв'язку класів і категорій ресурсів вуглеводнів з етапами та стадіями геологорозвідувального процесу на нафту і газ; виділення об'єктів для оцінки прогнозних і перспективних ресурсів нафти і газу; підрахунку перспективних і кількісної оцінки прогнозних ресурсів нафти і газу.

Німецька мова


Думич, О. І. Німецька мова : збірник контрольних робіт / О. І. Думич, О. М. Гордій, М. В. Павлишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 55 с.

Даний збірник контрольних робіт з німецької мови призначений для студентів першого – четвертого курсів заочного та дистанційного навчання спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», які вивчають німецьку мову як другу іноземну.

Німецька мова


Думич, О. І. Німецька мова : методичні вказівки / О. І. Думич, О. М. Гордій, М. В. Павлишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 59 с.

Дані методичні вказівки «Контрольні роботи з німецької мови (другої іноземної) для студентів першого – четвертого курсів заочного та дистанційного навчання» призначені для студентів I – IV курсів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

Ділова німецька мова


Ділова німецька мова : Практикум. Ч. 2. / С. П. Гандзюк, Б. П. П'ятничко, Н. І. Грицина, Н. С. Масляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 224 с.

Практикум розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни і чинним навчальним пла-ном підготовки фахівців зі спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність” з урахуванням мотивації навчання студентів, формування теоретичного, практичного та професійного рівнів. Призначений для студентів даної спеціальності денної та заочної форми навчання.

Німецька мова


Грицина, Н. І. Німецька мова : навч. посіб. / Н. І. Грицина, Л. Ф. Когут. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 191 с.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Переклад» - 6.020303, «Документознавство» - 6.020105 та магістрів «Державного управління», може використовуватись для самостійної роботи. Мета навчального посібника - розвиток критичного мислення студентів, удосконалення і вмінь перекладу, аналізу, синтезу та продуктивного мовлення. Завдяки численним даним про різні країни посібник сприятиме розширенню світогляду студентів, їх вихованню та зростанню інтелекту.

Структура та значення констітуентів граматично-лексичного поля модальності в сучасній німецькій мові


Грицина, Н. І. Структура та значення констітуентів граматично-лексичного поля модальності в сучасній німецькій мові : методичні вказівки та завдання з німецької мови / Н. І. Грицина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 122 с.

Пропоновані методичні вказівки та завдання з німецької мови призначені для студентів I-IV курсів спеціальностей „Документознавство і інформаційна діяльність” та „Переклад”.

Людина і оточуюче середовище


Грицина, Н. І. Людина і оточуюче середовище : методичні вказівки та завдання з німецької мови. Ч.2 / Н. І. Грицина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 158 с.

Методичні вказівки призначаються для студентів І-ІІ курсів спеціальностей “Документознавство та інформаційна діяльність”, “Переклад і філологія” і підпорядковані меті збагачення словникового запасу студентів та формування в них мовленєвої компетенції в процесі засвоєння тем: Мандрівка; Поїздка автомобілем; Подорож літаком, пароплавом, поїздом; Подорож закордон; Відрядження; Тема “Подорож в художній літературі”. Завдяки різному рівню складності вправ Методичні вказівки можуть використовуватися як студентами вищих навчальних закладів, так і учнями шкіл, ліцеїв, гімназій.

Методичні вказівки та завдання з німецької мови до розмовної теми: "Людина і оточуюче середовище"


Грицина, Н. І. Методичні вказівки та завдання з німецької мови до розмовної теми: "Людина і оточуюче середовище". Ч. 1 / Н. І. Грицина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 155 с.

Пропоновані методичні вказівки та завдання з німецької мови призначені для студентів І – ІІ курсів спеціальностей „Документознавство та інформаційна діяльність”, „Переклад і філологія” для покращення організації їх самостійної роботи у процесі підготовки до практичних занять та праці над темами в аудиторії під контролем викладача. Побудовані за однотиповою структурою три розділи містять завдання різного рівня складності і передбачають підвищення мовної компетенції студентів на комунікативному рівні, розвиток та удосконалення їх розумових здібностій, розширення світогляду, сприятимуть їх загальноосвітньому, естетичному та країнознавчому вихованню.

Ділова німецька мова. Німеччина і світ


Гандзюк, С. П. Ділова німецька мова. Німеччина і світ : навч. посіб. / С. П. Гандзюк, Б. П. П'ятничко, Н. С. Масляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 104 с.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня 7.020105 – спеціаліст денної та заочної форм навчання. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і чинного навчального плану підготовки фахівців названої спеціальності з урахуванням мотивації навчання студентів, формування теоретичного, практичного та професійного рівнів.

Ділова німецька мова


Гандзюк, С. П. Ділова німецька мова : навч.-тренувальний практикум / С. П. Гандзюк, Н. С. Масляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 129 с.

Навчально-тренувальний практикум призначений для студентів спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”. Тексти і вправи мають виключно народно-господарське спрямування. Вони служать основою мовного оформлення німецької ділової документації. Набуті з посібника знання в галузі ділової німецької мови сприятимуть підвищенню мовно-фахового рівня студентів, кращому розумінню ними народно-господарських явищ і ринково-економічних відносин.

Німецька мова


Богомоленко, Н. П. Німецька мова : практикум / Н. П. Богомоленко, О. І. Думич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 128 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Ділова німецька мова (друга)». Складається з 10 розділів, зміст яких відповідає модулю навчальної програми, що передбачає усне та письмове розуміння, а також з матеріалів для контролю знань та самостійної роботи студентів. Основне завдання практикуму – розвиток навичок ділового мовлення. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020107 - «Туризм», які вивчають німецьку мову як другу іноземну.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved