Ви є тут

Глосарій

Основи економіки та організації виробництва


Кузьмин, В. М. Основи економіки та організації виробництва : практикум / В. М. Кузьмин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 61 с.

Практикум містить зміст основних тем дисципліни, вказівки для виконання практичних завдань з основних тем дисципліни, перелік контрольних питань та навчальну літературу з дисципліни "Основи економіки та організації виробництва". Розроблений у відповідності з робочою навчальною програмою дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія".

Основи автоматики і автоматизація технологічних процесів


Основи автоматики і автоматизація технологічних процесів : метод. вказівки для самост. роботи студентів / В. М. Гарасимів, М. Є. Майкович, Г. Г. Зварич, Л. І. Лагойда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 54 с.

Призначено для самостійного вивчення студентами дисципліни "Основи автоматики і автоматизації технологічних процесів" для бакалаврів за спеціальністю 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (ОПП - 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології").

Охорона праці


Кривенко, Г. М. Охорона праці = Occupational Safety : конспект лекцій=lecture notes / Г. М. Кривенко, Н. Ю. Василів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 141 с.

В конспекті лекцій англійською мовою розглянуто основні питання з охорони праці. Структура, послідовність розміщення та обсяг матеріалу відповідають навчальній програмі дисципліни "Основи охорони праці" для закладів вищої освіти. Основна увага приділена аналітичному визначенню умов, що відповідають можливому виникненню небезпечних ситуацій на робочому місці, та способам уникнення виробничих травм і хвороб. Видання призначене для підготовки фахівців у вищих технічних закладах освіти за всіма спеціальностями.

Організація спорудження газонафтопроводів. Організація ремонту газонафтопроводів


Мартинюк, Р. Т. Організація спорудження газонафтопроводів. Організація ремонту газонафтопроводів : методичні вказівки для сам. та індивід. роботи студентів / Р. Т. Мартинюк, Н. Я. Дрінь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 40 с.

Методичні вказівки для самостійної і індивідуальної роботи розроблені відповідно до робочої програми дисципліни "Організація спорудженя та ремонту газонафтопроводів" та призначені для для підготовки фахівців другого (магістерського рівня) за спеціальністю 185 - Нафтогазова інженерія та технології (ОПП "Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ газонафтосховищ").

Основи оцінки бізнесу та нерухомості


Боднарук, І. Л. Основи оцінки бізнесу та нерухомості : навч. посіб. / І. Л. Боднарук, Л. Л. Перович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 213 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні основи формування системи оцінювання бізнесу та нерухомості, визначено мету, завдання та принципи ведення підприємницької діяльності в сфері нерухомості. Викладено теоретичні та практичні аспекти функціонування й оцінювання нерухомості як фінансового активу і об'єкта підприємницької діяльності. Детально розглянуті методичні підходи та методи оцінювання об'єктів нерухомості та землі у різних сферах бізнесу. До кожного розділу подано контрольні запитання для самоперевірки у кінці теми, що дозволяє успішно засвоїти матеріал та є базою для самостійної роботи студентів.

Основи аналізу напружено-деформованого стану


Борущак, Л. О. Основи аналізу напружено-деформованого стану : лабораторний практикум / Л. О. Борущак, Я. Б. Сторож, В. Г. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 37 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Основи аналізу напружено-деформованого стану". Лабораторний практикум містить лабораторні роботи, які дають можливість студентам ознайомитись з можливостями програми ANSYS у дослідженні деталей машин та елементів машинобудівних конструкцій, які знаходяться у напружено-деформованому стані. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 131-"Прикладна механіка" . Лабораторний практикум може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Основи проектування та виготовлення штампів і прес-форми


Карпик, Р. Т. Основи проектування та виготовлення штампів і прес-форми : навч. посіб. Ч. 3 : Проектування штампів для холоднолистового штампування / Р. Т. Карпик, Н. О. Костюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 271 с.

Викладені теоретичні та практичні аспекти проектування штампів для отримання деталь холоднолистовим штампуванням. Наведено приклади розрахунку деталей штампів на міцність використання CAD/CAM систем у процесі проектування штампів. Призначено для студентів магістрів за спеціальністю 131-“ Прикладна механіка”, а також може бути використане конструкторами з проектування штампів на машинобудівних підприємствах.

Основи надійності нафтогазових машин та обладнання


Копей, Б. В. Основи надійності нафтогазових машин та обладнання : навч. посіб. Т. 1 / Б. В. Копей, С. І. Гладкий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 306 с.

Навчальний посібник присвячений вивченню надійності бурового і нафтогазопромислового устаткування. У посібнику подано математичні основи теорії надійності, основи математичної статистики, основи надійності нафтогазового обладнання, описано випробування на надійність, охарактеризовано види руйнувань деталей бурового і нафтогазопромислового обладнання при експлуатації, розглянуто економічні аспекти забезпечення надійності та детально розглянута надійність об'єктів нафтогазового обладнання. У кожному розділі подано приклади для закріплення теоретичного матеріалу та питання для самоконтролю.

Основи екологічної геофізики та радіоекології


Кузьменко, Е. Д. Основи екологічної геофізики та радіоекології : конспект лекцій. Ч. 2 : Радіоекологія / Е. Д. Кузьменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 60 с.

Конспект лекцій містить основні відомості про дисципліну "Основи екологічної геофізики та радіоекології" (блок радіоекологія). Розроблений відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначений для підготовки фахівців, що навчаються за освітньо-професійною програмою на здобуття ступеня "бакалавр" за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища" та 101 "Екологія". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Основи геофізики


Штогрин, М. В. Основи геофізики : лабораторний практикум / М. В. Штогрин, Б. Б. Габльовський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 224 с.

Лабораторний практикум з курсу "Основи геофізики" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю" містить загальні відомості, в яких дається коротка характеристика геофізичних методів, вимірювальної апаратури та робота з нею. У практикумі описані методика і техніка проведення лабораторних робіт та польових спостережень, способи обробки даних вимірювань.

Мікропроцесорні системи керування електроприводом


Мікропроцесорні системи керування електроприводом : лабораторний практикум / Д. І. Галущак, П. М. Николин, І. В. Гладь, П. О. Курляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 54 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Мікропроцесорні системи керування електроприводом”, а також методики розрахунків і обробки результатів лабораторних досліджень з використанням ЕОМ.

Курсове проектування з курсу "Електричні станції і підстанції систем електропостачання"


Курсове проектування з курсу "Електричні станції і підстанції систем електропостачання" : методичні вказівки / М. Й. Федорів, П. М. Николин, У. М. Николин, А. І. Поточний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 115 с.

Методичні вказівки для курсового проектування з курсу «Електричні станції і підстанції систем електропостачання». Призначені для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 7.090603 - «Електропостачання та електрообладнання промислових підприємств», які складені у відповідності з новим навчальним планом і програмою курсу.

Проектування та експлуатація систем електропостачання


Семенцова, А. О. Проектування та експлуатація систем електропостачання : конспект лекцій / А. О. Семенцова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 125 с.

Конспект лекцій містить загальні питання процесу проектування, алгоритми вирішення задач проектування, моделі процесу проектування, питання вибору основних проектних рішень, а також методів проектування електричної частини станцій і підстанцій та електрообладнання розподільчих установок, прийом в експлуатацію змонтованого електрообладнання та його експлуатацію.

Розрахунок трансформаторів і електричних машин


Михайлів, В. І. Розрахунок трансформаторів і електричних машин / В. І. Михайлів, В. М. Чорноус, Б. І. Карпінець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 78 с.

Одним із основних видів занять при вивченні електротехнічних дисциплін є виконання контрольних та розрахунково - графічних робіт.

Системи вимірювання, обліку та керування електропостачання


Романюк, Ю. Ф. Системи вимірювання, обліку та керування електропостачання : конспект лекцій / Ю. Ф. Романюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 95 c.

Конспект лекцій містить загальну характеристику та особливості систем обліку, способи вимірювання потужності й енергії, технічні характеристики лічильників і схеми їх увімкнення, а також характеристики систем автоматичного контролю електроспоживання. Розглядаються основні способи вдосконалення систем обліку електроенергії та питання регулювання якості електроенергії.

Електросилові та електроосвітлювальні установки


Соломчак, О. В. Електросилові та електроосвітлювальні установки : лабораторний практикум / О. В. Соломчак, І. І. Сорохтей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 128 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для виконання лабораторних робіт, методики розрахунків і обробки результатів лабораторних досліджень з використанням ЕОМ. Призначений для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Вступ до електротехніки"


Семенцова, А. О. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Вступ до електротехніки". / А. О. Семенцова, У. М. Маскевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 86 с.

Методичні вказівки складені відповідно до програми курсу «Вступ до електротехніки» і призначені для самостійної роботи студентів спеціальності «Електротехнічні системи електоспоживання» денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Основи електроприводу. Курсова робота


Галущак, І. Д. Основи електроприводу. Курсова робота : метод. вказівки / І. Д. Галущак, А. О. Семенцова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2006. - 54 с.

Методичні вказівки складені у відповідності з вимогами програми та стандарту університету до виконання курсових проектів (робіт) і конкретизовані для студентів спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання” з метою надання допомоги студентам денної і заочної форм навчання в засвоєнні теоретичного матеріалу і виконанні курсової роботи з дисципліни “Основи електроприводу”.

Автоматизований електропривід електротехнічних систем


Автоматизований електропривід електротехнічних систем : лабораторний практикум. / А. О. Семенцова, І. Д. Галущак, І. В. Гладь [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 84 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисциплін «Основи електропривода», «Автоматизований електропривід в нафтогазовій промисловості». Розроблений у відповідності з навчальним планом та робочими програмами дисциплін для спеціальностей: „Електротехнічні системи електроспоживання ” та „Автоматизація технологічних процесів і моніторингу в екології”.

Електротехніка і основи електроніки


Електротехніка і основи електроніки : практикум. Ч. 1 : Лінійні електричні кола постійного струму / В. М. Чорноус, Б. І. Карпінець, А. П. Боднарчук, В. І. Михайлів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2006. - 57 с.

Практикум розроблений у відповідності до програм курсів “Електротехніка та основи електроніки”, “Радіоелектроніка”, “Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка”, “Електротехніка та електромеханіка”, який призначений для підготовки до практичних занять та виконання домашніх завдань.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved