Ви є тут

Глосарій

Основи технічної творчості і науково-дослідна робота студентів


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості і науково-дослідна робота студентів : лабораторний практикум / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 104 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Основи технічної творчості і НДРС" містить мету і завдання, теоретичні відомості, порядок виконання та контрольні запитання до кожної лабораторної роботи. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології" освітньої програми "Обладнання нафтових і газових промислів" та 133 - "Галузеве машинобудування" освітньої програми "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання при виконанні курсових проектів (робіт) та магістерських робіт.

Основи технічної творчості і НДРС


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості і НДРС : методичні вказівки до вивчення дисц. / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 34 с.

Розроблені методичні вказівки відповідають змісту навчальної програми дисципліни "Основи технічної творчості і НДРС". Призначені для підготовки бакалаврів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології" освітньої програми "Обладнання нафтових і газових промислів" та 133 - "Галузеве машинобудування" освітньої програми "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання".

Основи надрокористування


Хомин, В. Р. Основи надрокористування : методичні вказівки / В. Р. Хомин, А. Г. Поплюйко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 31 с.

У методичних вказівках наведено план програми дисципліни "Основи нардрокористування" та рекомендації з вивчення окремих тем. Питання для самоперевірки знань бакалаврів спеціальності 103 - Науки про Землю (спеціалізація "Геологія нафти і газу").

Обслуговування та ремонт газонафтопроводів


Запухляк, В. Б. Обслуговування та ремонт газонафтопроводів : лабораторний практикум / В. Б. Запухляк, Я. В. Дорошенко, Р. Б. Стасюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 101 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки "Нафтогазова справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.050304 - бакалавр) та робочої програми навчальної дисципліни " Обслуговування та ремонт газонафтопроводів ". Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять студентів.

Організація, планування і управління виробництвом


Кулик, Т. П. Організація, планування і управління виробництвом : навч. посіб. / Т. П. Кулик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 232 с.

У навчальному посібнику наведені матеріали, що розкривають зміст і основні положення дисципліни "Організація, планування і управління виробництвом". Після викладення кожної теми курсу студентам пропонуються питання для самоперевірки знань. Висвітлюються основні положення організації процесу виробництва, системи планування всіх напрямків діяльності та управління підприємством.

Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу


Чернова, О. Т. Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу : курсове проектування / О. Т. Чернова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 57 с.

Методичні вказівки для курсового проекту включають: мету і завдання курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, структуру і зміст курсового проекту. Особливу увагу звернено на вимоги та правила до оформлення, захист курсових проектів.

Організація і управління виробництвом


Ільків, Є. Ю. Організація і управління виробництвом : лабораторний практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, М. М. Дутчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 37 с.

Практикум для виконання лабораторних робіт складений згідно з робочою програмою курсу "Організація і управління виробництвом", який читається студентам спеціальності "193 - Геодезія та землеустрій". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Основи теорії мовної комунікації


Малик, Г. Д. Основи теорії мовної комунікації : методичні вказівки до змістового модуля "Теорія мовленнєвих актів" / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 94 с.

У методичних вказівках розглянуто визначення мовленнєвого акта та його структуру, наведено декілька класифікацій мовленнєвих актів, приклади прямих і непрямих мовленнєвих актів, умови успішності їхнього здійснення, особливості перформативних висловлювань. Адресована студентам-філологам (бакалаврам) та викладачам-словесникам.

Основи теорії мовної комунікації


Малик, Г. Д. Основи теорії мовної комунікації : конспект лекцій / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 123 с.

В конспекті викладено особливості мовленнєвої діяльності у плані співвідношення закономірностей спілкування і структури мовленнєвого акту, з'ясовуються статус і типологія вияву форм та учасників мовленнєвого спілкування. Аргументовано прокоментовано інвентар функцій мови, виявлено особливості системного характеру мови як засобу збереження та передачі інформації, з'ясовано статус прагматичних аспектів мовленнєвої діяльності. Адресована студентам-філологам (бакалаврам) усіх форм навчання та викладачам-словесникам.

Організація і управління базами даних


Михайлюк, І. Р. Організація і управління базами даних : лабораторний практикум / І. Р. Михайлюк, Т. О. Ваврик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 45 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Організація і управління базами даних" складено відповідно до нового навчального плану та освітньо-кваліфікаційної програми для студентів за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".

Конструювання бурового і нафтогазопромислового обладнання та приладів


Костриба, І. В. Конструювання бурового і нафтогазопромислового обладнання та приладів : курсове проектування / І. В. Костриба, І. І. Шостаківський. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 20 с.

Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни “Конструювання бурового і нафтогазопромислового обладнання та приладів” розроблені у відповідності з чинним в Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу навчальним планом підготовки спеціалістів спеціалізації "Конструювання нафтогазопро-мислового обладнання та приладів".

Раціональна експлуатація бурового та нафтогазопромислового обладнання


Марик, В. Б. Раціональна експлуатація бурового та нафтогазопромислового обладнання : метод. вказівки / В. Б. Марик, С. І. Гладкий. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 22 с.

Методичні вказівки містять зміст дисципліни, перелік основних умінь, якими повинен володіти студент після її вивчення, контрольні завдання з диципліни та перелік питань для контролю і атестації знань студентів.

Раціональна експлуатація бурового та нафтогазопромислового обладнання


Марик, В. Б. Раціональна експлуатація бурового та нафтогазопромислового обладнання : практикум / В. Б. Марик, С. І. Гладкий. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 50 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Раціональна експлуатація бурового та нафтогазопромислового обладнання”. Розроблений у відповідності з чинним в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямком 050304 “Нафтогазова справа” і робочою програмою навчальної дисципліни. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Нафтогазова механіка


Васько, І. С. Нафтогазова механіка : лабораторний практикум / І. С. Васько, М. П. Олексюк, А. Р. Юрич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 56 с.

Лабораторний практикум складено згідно з програмою дисципліни "Нафтогазова механіка" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, що навчаються за напрямом підготовки 6.050304"Нафтогазова справа" . Призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни та виконання лабораторних робіт з цієї дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "Буріння свердловин".

Проектування і експлуатація складів нафти і нафтопродуктів


Тараєвський, О. С. Проектування і експлуатація складів нафти і нафтопродуктів : курсове проектування / О. С. Тараєвський, В. П. Лісафін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 69 с.

Вказівки розроблені відповідно до робочого навчального плану напряму підготовки 6.050304 – “Нафтогазова справа” спеціальності “Газонафтопроводи та газонафтосховища”. Вказівки включають: мету і завдання курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, структуру і зміст курсового проекту. Особлива увага звернута на вимоги до оформлення та захист курсових проектів.

Проектування та експлуатація газопроводів


Михалків, В. Б. Проектування та експлуатація газопроводів : метод. вказівки / В. Б. Михалків, О. М. Бортняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 102 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочого навчального плану спеціальності “Газонафтопроводи та газонафтосховища”.
Методичні вказівки включають: мету і завдання самостійної та індивідуальної роботи, організацію самостійної та індивідуальної роботи, зміст самостійної та індивідуальної роботи, тематику завдань та методичні рекомендації до індивідуальної роботи. Звернута увага на звітність про самостійну та індивідуальну роботу.

Дипломне проектування


Дипломне проектування : методичні вказівки / Л. С. Шлапак, А. В. Василик, М. В. Панчук [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 58 с.

Методичні вказівки з дипломного проектування розроблено відповідно до робочого навчального плану спеціальності “Технологія та устаткування зварювання”. У методичних вказівках викладено мету і організацію дипломного проектування, основну тематику, структуру і зміст дипломних проектів.

Ускладнення та аварії в бурінні


Оринчак, М. І. Ускладнення та аварії в бурінні : практикум / М. І. Оринчак, О. С. Бейзик, А. Р. Юрич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 98 с.

Практикум містить характеристику ускладнень, що виникають при бурінні свердловин, методику технологічних розрахунків, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією ускладнень та аварій, а також конструкцію, принцип роботи при застосуванні пристроїв для ліквідації прихоплень.

Тампонажні розчини спеціального призначення


Сенюшкович, М. В. Тампонажні розчини спеціального призначення : практикум / М. В. Сенюшкович, Я. С. Білецький, І. І. Витвицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 149 с.

Практикум складено згідно з програмою курсу “Тампонажні розчини спеціального призначення” для студентів спеціальності "Буріння" освітньо–кваліфікаційних рівнів 7.090306 - спеціаліст та 8.090306 – магістр. Призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни та виконання курсової роботи з цієї дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "Буріння".

Методичні вказівки другої виробничої практики


Колісник, В. І. Методичні вказівки другої виробничої практики : методичні вказівки / В. І. Колісник, В. В. Богославець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 18 с.

Методичні вказівки складено відповідно до програми курсу "Буріння нафтових і газових свердловин" . Містять: індивідуальні завдання; навчальні заняття та екскурсії під час практики; навчальні посібники; методичні рекомендації. Призначено для самостійної роботи в період проходження другої виробничої практики студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.050304 - "Нафтогазова справа".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved