Ви є тут

Глосарій

Основи економіки та організації виробництва


Кузьмин, В. М. Основи економіки та організації виробництва : практикум / В. М. Кузьмин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 61 с.

Практикум містить зміст основних тем дисципліни, вказівки для виконання практичних завдань з основних тем дисципліни, перелік контрольних питань та навчальну літературу з дисципліни "Основи економіки та організації виробництва". Розроблений у відповідності з робочою навчальною програмою дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія".

Основи автоматики і автоматизація технологічних процесів


Основи автоматики і автоматизація технологічних процесів : метод. вказівки для самост. роботи студентів / В. М. Гарасимів, М. Є. Майкович, Г. Г. Зварич, Л. І. Лагойда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 54 с.

Призначено для самостійного вивчення студентами дисципліни "Основи автоматики і автоматизації технологічних процесів" для бакалаврів за спеціальністю 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (ОПП - 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології").

Охорона праці


Кривенко, Г. М. Охорона праці = Occupational Safety : конспект лекцій=lecture notes / Г. М. Кривенко, Н. Ю. Василів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 141 с.

В конспекті лекцій англійською мовою розглянуто основні питання з охорони праці. Структура, послідовність розміщення та обсяг матеріалу відповідають навчальній програмі дисципліни "Основи охорони праці" для закладів вищої освіти. Основна увага приділена аналітичному визначенню умов, що відповідають можливому виникненню небезпечних ситуацій на робочому місці, та способам уникнення виробничих травм і хвороб. Видання призначене для підготовки фахівців у вищих технічних закладах освіти за всіма спеціальностями.

Організація спорудження газонафтопроводів. Організація ремонту газонафтопроводів


Мартинюк, Р. Т. Організація спорудження газонафтопроводів. Організація ремонту газонафтопроводів : методичні вказівки для сам. та індивід. роботи студентів / Р. Т. Мартинюк, Н. Я. Дрінь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 40 с.

Методичні вказівки для самостійної і індивідуальної роботи розроблені відповідно до робочої програми дисципліни "Організація спорудженя та ремонту газонафтопроводів" та призначені для для підготовки фахівців другого (магістерського рівня) за спеціальністю 185 - Нафтогазова інженерія та технології (ОПП "Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ газонафтосховищ").

Основи оцінки бізнесу та нерухомості


Боднарук, І. Л. Основи оцінки бізнесу та нерухомості : навч. посіб. / І. Л. Боднарук, Л. Л. Перович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 213 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні основи формування системи оцінювання бізнесу та нерухомості, визначено мету, завдання та принципи ведення підприємницької діяльності в сфері нерухомості. Викладено теоретичні та практичні аспекти функціонування й оцінювання нерухомості як фінансового активу і об'єкта підприємницької діяльності. Детально розглянуті методичні підходи та методи оцінювання об'єктів нерухомості та землі у різних сферах бізнесу. До кожного розділу подано контрольні запитання для самоперевірки у кінці теми, що дозволяє успішно засвоїти матеріал та є базою для самостійної роботи студентів.

Основи аналізу напружено-деформованого стану


Борущак, Л. О. Основи аналізу напружено-деформованого стану : лабораторний практикум / Л. О. Борущак, Я. Б. Сторож, В. Г. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 37 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Основи аналізу напружено-деформованого стану". Лабораторний практикум містить лабораторні роботи, які дають можливість студентам ознайомитись з можливостями програми ANSYS у дослідженні деталей машин та елементів машинобудівних конструкцій, які знаходяться у напружено-деформованому стані. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 131-"Прикладна механіка" . Лабораторний практикум може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Основи проектування та виготовлення штампів і прес-форми


Карпик, Р. Т. Основи проектування та виготовлення штампів і прес-форми : навч. посіб. Ч. 3 : Проектування штампів для холоднолистового штампування / Р. Т. Карпик, Н. О. Костюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 271 с.

Викладені теоретичні та практичні аспекти проектування штампів для отримання деталь холоднолистовим штампуванням. Наведено приклади розрахунку деталей штампів на міцність використання CAD/CAM систем у процесі проектування штампів. Призначено для студентів магістрів за спеціальністю 131-“ Прикладна механіка”, а також може бути використане конструкторами з проектування штампів на машинобудівних підприємствах.

Основи надійності нафтогазових машин та обладнання


Копей, Б. В. Основи надійності нафтогазових машин та обладнання : навч. посіб. Т. 1 / Б. В. Копей, С. І. Гладкий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 306 с.

Навчальний посібник присвячений вивченню надійності бурового і нафтогазопромислового устаткування. У посібнику подано математичні основи теорії надійності, основи математичної статистики, основи надійності нафтогазового обладнання, описано випробування на надійність, охарактеризовано види руйнувань деталей бурового і нафтогазопромислового обладнання при експлуатації, розглянуто економічні аспекти забезпечення надійності та детально розглянута надійність об'єктів нафтогазового обладнання. У кожному розділі подано приклади для закріплення теоретичного матеріалу та питання для самоконтролю.

Основи екологічної геофізики та радіоекології


Кузьменко, Е. Д. Основи екологічної геофізики та радіоекології : конспект лекцій. Ч. 2 : Радіоекологія / Е. Д. Кузьменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 60 с.

Конспект лекцій містить основні відомості про дисципліну "Основи екологічної геофізики та радіоекології" (блок радіоекологія). Розроблений відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначений для підготовки фахівців, що навчаються за освітньо-професійною програмою на здобуття ступеня "бакалавр" за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища" та 101 "Екологія". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Основи геофізики


Штогрин, М. В. Основи геофізики : лабораторний практикум / М. В. Штогрин, Б. Б. Габльовський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 224 с.

Лабораторний практикум з курсу "Основи геофізики" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю" містить загальні відомості, в яких дається коротка характеристика геофізичних методів, вимірювальної апаратури та робота з нею. У практикумі описані методика і техніка проведення лабораторних робіт та польових спостережень, способи обробки даних вимірювань.

Проектування систем електропостачання


Соломчак, О. В. Проектування систем електропостачання : курсове проектування / О. В. Соломчак, М. І. Михайлів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 101 с.

Розглядаються питання, пов'язані з проектуванням систем електропостачання промислових підприємств та технологічних комплексів нафтогазової промисловості: розрахунок електричних навантажень, компенсація реактивної електроенергії, вибір силових трансформаторів, розрахунок систем зовнішнього та внутрішнього електропостачання, електросилової мережі цеху, проектування електричного освітлення, розрахунок струмів короткого замикання, вибір захисних та комутуючих електричних апаратів, системи обліку електроенергії.

Перехідні процеси в електричних системах


Костишин, В. С. Перехідні процеси в електричних системах : конспект лекцій. Ч. 1. : Короткі замикання в електричних системах / В. С. Костишин, Ю. Ф. Романюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 101 с.

Конспект складений у відповідності з навчальним планом і програмою курсу “Перехідні процеси в електричних системах” і призначений для всіх форм навчання спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”.

Електрифікація підприємств деревообробної промисловості


Семенцова, А. О. Електрифікація підприємств деревообробної промисловості : конспект лекцій / А. О. Семенцова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2006. - 163 с.

У конспекті розглядаються, питання пов’язані з електрифікацією лісопромислових і деревообробних підприємств, наводяться характеристики електрообладнання машин і механізмів, вказуються особливості використання електродвигунів підвищеної частоти, приводяться графіки навантаження, методи розрахунків та вибору потужності електродвигунів для конкретних машин і механізмів, подається опис схем автоматизованого керування електроприводами машин і механізмів, приділяється увага питанням техніки безпеки при роботі в електроустановках.

Електропостачання та електропривід в нафтогазовій промисловості


Електропостачання та електропривід в нафтогазовій промисловості : лабораторний практикум / А. О. Семенцова, І. Д. Галущак, Р. М. Коломойцева, І. Ф. Шнурок. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 125 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисциплін „Електропостачання та електропривід”, „Електрифікація технологічних комплексів”. Розроблений у відповідності з навчальним планом та робочою програмою дисциплін для спеціальностей: „Автоматизоване управління технологічними процесами”, „Буріння”, „Видобування нафти і газу”, „Газонафтопроводи і газонафтосховища”.

Теоретичні основи електротехніки


Грабчук, Б. Л. Теоретичні основи електротехніки : лабораторний практикум. Ч. 2 : Електричні та магнітні кола / Б. Л. Грабчук, В. П. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 47 с.

Приведено необхідні для виконання лабораторних робіт короткі теоретичні відомості, описання лабораторних установок, методичні вказівки до виконання дослідів і обробки результатів досліджень. Для перевірки рівня знань у кожній роботі приведено контрольні запитання. У кінці подано список рекомендованої літератури.

Електричні системи та мережі


Романюк, Ю. Ф. Електричні системи та мережі : навч. посіб. / Ю. Ф. Романюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 272 с.

У посібнику розглядаються питання, пов'язані з визначенням параметрів схем заміщення ліній і трансформаторів, наводяться характеристики електричних навантажень, розглядаються методи розрахунку й аналізу усталених режимів, елементи проектування електричних мереж, способи регулювання режимів і підвищення економічності роботи електричних систем.

Математичні задачі електроенергетики


Гаврилюк, Р. Б. Математичні задачі електроенергетики : конспект лекцій / Р. Б. Гаврилюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 139 с.

В конспекті сформовано мету, завдання та зміст курсу, розкривається виконання, оформлення та захист чотирьох розрахункових робіт приклади для підготовки до практичних занять, наведені приклади розв’язання однієї і тієї ж задачі різноманітними методами та список рекомендованої літератури.

Автоматизація виробничих процесів в енергетиці


Автоматизація виробничих процесів в енергетиці : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. В. Шавранський, М. М. Дранчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 372 с.

Навчальний посібник написаний у відповідності до програми курсу “Автоматизація виробничих процесів в енергетиці” і призначений для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”.

Електропостачання технологічних комплексів нафтової і газової промисловості


Соломчак, О. В. Електропостачання технологічних комплексів нафтової і газової промисловості : навч. посіб. / О. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 421 с.

Навчальний посібник підготовлено згідно з робочою програмою дисципліни “Електропостачання підприємств нафтової і газової промисловості” спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання” і призначений для студентів очної і заочної форм навчання.

Основи системної автоматики електричних мереж


Федорів, М. Й. Основи системної автоматики електричних мереж : метод. вказівки / М. Й. Федорів, П. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 113 с.

Методичні вказівки складені у відповідності з новим навчальним планом і програмою курсу “Основи системної автоматики електричних мереж” для студентів спеціальності 7.090603м денної форм навчання .

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved