Ви є тут

Глосарій

Об'єктно-орієнтоване програмування. Моделювання плану виробничого приміщення з допомогою візуального програмування у середовищі Delphi


Онисько, О. Р. Об'єктно-орієнтоване програмування. Моделювання плану виробничого приміщення з допомогою візуального програмування у середовищі Delphi : методичні вказівки до сам. роботи / О. Р. Онисько, В. Б. Копей, А. Г. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 94 с.

Розроблено у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів за напрямком 131 "Прикладна механіка". Методичні вказівки містять приклади створення прикладної програми для графічної побудови плану виробничого механоскладального приміщення. Може використовуватися студентами денної і заочної форми навчання.

Оцінка впливів на навколишнє середовище


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище : методичні рекомендації з теоретичного курсу, сам. та індивідуальної роботи / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 14 с.

Методичні рекомендації розроблені відповідності з робочою програмою та навчальним планом спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) : лабораторний практикум / Я. О. Адаменко, Т. В. Кундельська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 27 с.

Розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) : конспект лекцій / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 45 с.

Розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Оцінка впливів на навколишнє середовище


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище : методичні рекомендації з теоретичного курсу, сам. та індивідуальної роботи / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 14 с.

Методичні рекомендації з теоретичного курсу, самостійної та індивідуальної роботи дисципліни "Оцінка впливів на навколишнє середовище" розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 101 - Екологія.

Оцінка впливів на навколишнє середовище


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище : курсове проектування / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 37 с.

Методичні вказівки містять інформацію необхідну для виконання курсового проекту з дисципліни "Оцінка впливів на навколишнє середовище". Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 101 - Екологія.

Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) : лабораторний практикум / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 27 с.

Розроблений на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 101 - "Екологія".

Оцінка впливів на навколишнє середовище


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) : конспект лекцій / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 45 с.

Розроблений на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 101 - "Екологія".

Організація управління в природоохоронній діяльності


Радловська, К. О. Організація управління в природоохоронній діяльності : конспект лекцій / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 55 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Організація управління в природоохоронній діяльності" охоплює усі розділи, що характеризують екологічну оцінку систем, підприємств та природних ресурсів, розглянуто становлення, сутність та методичні основи управління в екології. Розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом спеціальності 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Організація управління в природоохоронній діяльності


Радловська, К. О. Організація управління в природоохоронній діяльності : методичні рекомендації / К. О. Радловська, Л. В. Плаксій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 20 с. -

Методичні рекомендації розроблено на кафедрі екології згідно з навчальним планом для студентів спеціальностей 101- Екологія та 183 - Технологія захисту навколишнього середовища.

Методичні вказівки з дисципліни "Німецька мова"


Методичні вказівки з дисципліни "Німецька мова" : комплексні вправи з нім. фонетики / Г. Ф. Проців, Г. Р. Сокол, О. І. Власова, В. В. Лазарович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 44 с.

Дані методвказівки призначені для широкого кола читачів: студентів різних спеціальностей, абітурієнтів, слухачів курсів післядипломної освіти, магістрів, викладачів вузів.

Ділова німецька мова


Коржак, З. З. Ділова німецька мова : навч. посіб / З. З. Коржак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 99 с.

Навчальний посібник „Ділова німецька мова“ підготовлений відповідно до діючої програми з іноземних мов для студентів технічних вузів економічних факультетів та згідно з вимогами до теорії та практики надання знань в сфері економічних наук німецькою мовою. Структурно посібник складається з п'яти розділів, кожний з яких містить від двох до чотирьох оригінальних німецькомовних текстів з сучасних німецьких та швейцарських видань, до яких надаються пояснення лексичного мінімуму українською мовою.

Німецько-український та українсько-німецький термінологічний мінісловник-довідник


Коржак, З. З. Німецько-український та українсько-німецький термінологічний мінісловник-довідник : економіка підприємства / З. З. Коржак. - Івано-Франківськ : Полум’я, 2008. - 107 с.

Цей термінологічний словник-довідник призначається для студентів напрямків підготовки: «Економіка підприємства», «Фінанси та кредит», «Облік та аудит». Словник-довідник містить близько 2000 фахових термінів та тлумачень із зазначених дисциплін німецькою та українською мовами.

Німецька мова


Когут, Л. Ф. Німецька мова : метод. вказівки / Л. Ф. Когут, В. І. Павлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 79 с.

Методичні вказівки відповідають вимогам, які ставляться щодо написання підсумкових кваліфікаційних дипломних робіт (магістерські дипломні роботи) іноземною (німецькою) мовою відповідно до вимог МОН України. Методичні вказівки щодо написання кваліфікаційних дипломних робіт, рефератів і підготовки захисту дипломного проекту мають на меті допомогти майбутнім бакалаврам, спеціалістам і магістрам у написанні та оформленні дипломної роботи іноземною мовою та підвищити фаховий мовний рівень, а також покращити письмові та усні навики дискусії, аналізу, порівняння та обґрунтування своєї позиції іноземною мовою.

Німецька мова. Наукова мова діяльності


Когут, Л. Ф. Німецька мова. Наукова мова діяльності : навч. посіб. / Л. Ф. Когут, В. І. Павлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 152 с.

Навчальний посібник “Німецька мова. Наукова мова діяльності” з інтерактивним забезпеченням дисципліни містить теоретичний та практичний матеріал, складений на базі сучасної оригінальної технічної літератури німецькою мовою. Мета посібника -розвивати у магістрів та аспірантів навички роботи з автентичною науковою та фаховою літературою, а саме: перекладу, реферуванню та анотуванню текстового матеріалу, сприйманню як візуальної інформації, так і на слух; підготовці доповіді та її презентації, тлумаченню термінів, коментуванню схем, графіків, діаграм; веденню коректної фахової дискусії.

Німецько-український та українсько-німецький кишеньковий фаховий словник-довідник


Коржак, З. З. Німецько-український та українсько-німецький кишеньковий фаховий словник-довідник : менеджмент / З. З. Коржак. - Івано-Франківськ : Полум’я, 2008. - 107 с.

Цей термінологічний словник-довідник призначається для студентів напрямків підготовки: «Економіка підприємства», «Фінанси та кредит», «Облік та аудит». Словник-довідник містить близько 2000 фахових термінів та тлумачень із зазначених дисциплін німецькою та українською мовами.

Німецько-український та українсько-німецький кишеньковий фаховий словник-довідник


Когут, Л. Ф. Німецько-український та українсько-німецький кишеньковий фаховий словник-довідник : Комп'ютерна інженерія. Програмна інженерія. / Л. Ф. Когут. - Івано-Франківськ : Полум’я, 2008. - 109 с.

Словник-довідник призначений для студентів напрямків підготовки «Комп’ютерна інженерія» і «Програмна інженерія», містить близько 2000 фахових термінів німецькою та українською мовами та доповнений тлумаченнями із зазначених вище галузей.

Німецько-український та українсько-німецький кишеньковий фаховий словник-довідник


Когут, Л. Ф. Німецько-український та українсько-німецький кишеньковий фаховий словник-довідник : системна інженерія. Автоматизація та компютерно-інтегровані технології / Л. Ф. Когут. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 134 с.

Цей термінологічний словник-довідник призначається для студентів напрямків підготовки «Системна інженерія. Автоманизація та компютерно-інтегровані технології». Словник-довідник містить більше 2000 фахових термінів та тлумачень із зазначених дисциплін німецькою та українською мовами.

Німецька мова для державного управління


Когут, Л. Ф. Німецька мова для державного управління : навч. посіб. / Л. Ф. Когут. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 165 с.

Dieses Unterrichtswerk ist ein Lehr- und Lernbuch fur wirtschaftliche und Verwaltungsausbildungsberufe.

Іноземна мова


Іноземна мова : метод. вказівки до практичних занять / Л. Ф. Когут, Л. Г. Сорока, З. З. Коржак [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 102 с.

Читачеві пропонуються методичні вказівки для роботи на практичних заняттях з німецької та французької мов, підготовлені відповідно до діючої програми з іноземних мов для студентів немовних вузів технічних і економічних факультетів згідно з вимогами до теорії та практики надання знань в сфері технічних та економічних наук іноземною мовою.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved