Ви є тут

Глосарій

Основи технічної творчості і науково-дослідна робота студентів


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості і науково-дослідна робота студентів : лабораторний практикум / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 104 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Основи технічної творчості і НДРС" містить мету і завдання, теоретичні відомості, порядок виконання та контрольні запитання до кожної лабораторної роботи. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології" освітньої програми "Обладнання нафтових і газових промислів" та 133 - "Галузеве машинобудування" освітньої програми "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання при виконанні курсових проектів (робіт) та магістерських робіт.

Основи технічної творчості і НДРС


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості і НДРС : методичні вказівки до вивчення дисц. / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 34 с.

Розроблені методичні вказівки відповідають змісту навчальної програми дисципліни "Основи технічної творчості і НДРС". Призначені для підготовки бакалаврів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології" освітньої програми "Обладнання нафтових і газових промислів" та 133 - "Галузеве машинобудування" освітньої програми "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання".

Основи надрокористування


Хомин, В. Р. Основи надрокористування : методичні вказівки / В. Р. Хомин, А. Г. Поплюйко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 31 с.

У методичних вказівках наведено план програми дисципліни "Основи нардрокористування" та рекомендації з вивчення окремих тем. Питання для самоперевірки знань бакалаврів спеціальності 103 - Науки про Землю (спеціалізація "Геологія нафти і газу").

Обслуговування та ремонт газонафтопроводів


Запухляк, В. Б. Обслуговування та ремонт газонафтопроводів : лабораторний практикум / В. Б. Запухляк, Я. В. Дорошенко, Р. Б. Стасюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 101 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки "Нафтогазова справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.050304 - бакалавр) та робочої програми навчальної дисципліни " Обслуговування та ремонт газонафтопроводів ". Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять студентів.

Організація, планування і управління виробництвом


Кулик, Т. П. Організація, планування і управління виробництвом : навч. посіб. / Т. П. Кулик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 232 с.

У навчальному посібнику наведені матеріали, що розкривають зміст і основні положення дисципліни "Організація, планування і управління виробництвом". Після викладення кожної теми курсу студентам пропонуються питання для самоперевірки знань. Висвітлюються основні положення організації процесу виробництва, системи планування всіх напрямків діяльності та управління підприємством.

Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу


Чернова, О. Т. Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу : курсове проектування / О. Т. Чернова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 57 с.

Методичні вказівки для курсового проекту включають: мету і завдання курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, структуру і зміст курсового проекту. Особливу увагу звернено на вимоги та правила до оформлення, захист курсових проектів.

Організація і управління виробництвом


Ільків, Є. Ю. Організація і управління виробництвом : лабораторний практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, М. М. Дутчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 37 с.

Практикум для виконання лабораторних робіт складений згідно з робочою програмою курсу "Організація і управління виробництвом", який читається студентам спеціальності "193 - Геодезія та землеустрій". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Основи теорії мовної комунікації


Малик, Г. Д. Основи теорії мовної комунікації : методичні вказівки до змістового модуля "Теорія мовленнєвих актів" / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 94 с.

У методичних вказівках розглянуто визначення мовленнєвого акта та його структуру, наведено декілька класифікацій мовленнєвих актів, приклади прямих і непрямих мовленнєвих актів, умови успішності їхнього здійснення, особливості перформативних висловлювань. Адресована студентам-філологам (бакалаврам) та викладачам-словесникам.

Основи теорії мовної комунікації


Малик, Г. Д. Основи теорії мовної комунікації : конспект лекцій / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 123 с.

В конспекті викладено особливості мовленнєвої діяльності у плані співвідношення закономірностей спілкування і структури мовленнєвого акту, з'ясовуються статус і типологія вияву форм та учасників мовленнєвого спілкування. Аргументовано прокоментовано інвентар функцій мови, виявлено особливості системного характеру мови як засобу збереження та передачі інформації, з'ясовано статус прагматичних аспектів мовленнєвої діяльності. Адресована студентам-філологам (бакалаврам) усіх форм навчання та викладачам-словесникам.

Організація і управління базами даних


Михайлюк, І. Р. Організація і управління базами даних : лабораторний практикум / І. Р. Михайлюк, Т. О. Ваврик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 45 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Організація і управління базами даних" складено відповідно до нового навчального плану та освітньо-кваліфікаційної програми для студентів за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".

Неразрушающий контроль с источниками высоких энергий


Неразрушающий контроль с источниками высоких энергий / В. В. Клюев, Ф. Р. Соснин, Е. А. Гусев, др. - М. : Энергоатомиздат, 1989. - 176 с.

Изложены физические и технические вопросы применения высоко-энергетического излучения от различного типа ускорителей в технической диагностике промышленных изделий. Рассмотрены характеристики применяемых ускорителей и приведены практические рекомендации по технологии высокоэнергетической диагностики в различных отраслях промышленности и метрологическому обеспечению измерений. Доказаны перспективы развития применения высокоэнергетического излучения в диагностике промышленных изделий.

Неразрушающий контроль качества сварных конструкций


Неразрушающий контроль качества сварных конструкций / В. И. Троицкий, В. П. Радько, В. Г. Демидко, В. Т. Бобров. - К. : Техніка, 1986. - 159 с.

В книге изложены сведения о системах неразрушающего контроля, в том числе автоматизированных и комплексных. Описаны устройства обнаружения и паспознавания дефектов различных типов: пор, трещин, непроваров, окисных пленок, встречающихся в сварных соединениях, выполненных дуговыми, контактными и другими видами сварки. Дана методика оценки достоверности данных, учитывающая ошибки, возникающие при автоматизированном контроле. Предложены меры по обеспечению безопасной работы при дефектоскопии.

Расчеты основных процессов и аппаратов переработки углеводородных газов


Кузнецов, А. А. Расчеты основных процессов и аппаратов переработки углеводородных газов : справ. пособие / А. А. Кузнецов, Е. Н. Судаков. - М. : Химия, 1983. - 223 с.

В справочном пособии даны расчеты основных процессов и аппаратов технологических установок газо- и нефтеперерабатывающих заводов по очистке, осушке и разделению углеводородных газов (нефтяных и природных). Приведенные примеры и справочный аппарат соответствуют требованиям проектных и поверочных расчетов процессов и аппаратов.

Краткий автомобильный справочник


Краткий автомобильный справочник / Кузнецов Б. А., Ваганова Т. Н., ред. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : Транспорт, 1983. - 224 с.

В справочнике приведены технические характеристики подвижного составк, данные по топливной аппаратуре, электрооборудованию, шинам, эксплуатационным материалам, нормативы технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) подвижного состава, классификация подвижного состава и перечень основных руководящих материалов по автомобильному транспорту. Десятое издание дополне¬но техническими характеристиками новых моделей подвижного состава, новыми нормативами по шинам, топливам, смазочным материалам, ТО и ТР подвижного сос¬тава. Девятое издание вышло в 1982 г.

Капитальный ремонт магистральных трубопроводов


Капитальный ремонт магистральных трубопроводов / В. Л. Березин, К. Е. Ращепкин, Л. Г. Телегин [и др.]. - М. : Недра, 1978. - 364 с.

В книге изложен материал по ремонту магистральных трубопроводов для нефти, нефтепродуктов и газа, обобщающий опыт эксплуатации трубопроводов и базирующийся на основах науки о надежности, долговечности, теории износа и коррозии. Показаны организационно-техническая подготовка отдельных видов ремонтных работ, организация и производство капитального ремонта трубопровода в целом. Уделено внимание механизации и технике безопасности при производстве ремонтных работ.

Измерители индукции переменных магнитных полей.


Гринберг, И. П. Измерители индукции переменных магнитных полей. / И. П. Гринберг, Е. А. Шуляковский. - К. : Техніка, 1982. - 168 с.

В книге рассмотрены основные методы и приборы, предназначенные для измерения магнитной ИНДУКЦИИ переменных полей, дан их сравни-тельный анализ. Впервые обоснована целесообразность использования гальваномагннторекомбннационных (ГМР) элементов в магнитоизмерительной технике, предложены методы построения простых и надежных измерительных устройств на основе этих элементов. Особое внимание уделено вопросам создания серийно-пригодных схем тесламетров переменных полей, описанию схем серийных приборов на основе ГМР-элементов, а также разработке средств метрологического обеспечения промышленного выпуска таких приборов.

Механика от античности до наших дней


Григорьян, А. Т. Механика от античности до наших дней. / А. Т. Григорьян. - 2-е вид., перероб. и доп. - М. : Наука, 1974. - 479 с.

Современные буровые трехпоршневые насосы


Горонович, Л. Н. Современные буровые трехпоршневые насосы. : обзор. информ. / Л. Н. Горонович, И. Д. Ливак. - М., 1979. - 51 с.

Неразрушающий контроль


Гораздовский, Т. Я. Неразрушающий контроль / Т. Я. Гораздовский. - М. : Знание, 1977. - 64 с.

В брошюре рассказывается о методах и аппаратуре неразрушающего контроля качества материалов, деталей, изделий и о перспективах замены разрушающих испытаний на неразрушающие, в первую очередь в металлургии, машиностроении, приборостроении подчеркивается, что эти методы технологичны легко поддаются автоматизации. Брошюра рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся проблемами техники

Монтажно-строительные машины и механизмы для сооружения магистральных газонефтепроводов.


Гальперин, А. И. Монтажно-строительные машины и механизмы для сооружения магистральных газонефтепроводов. : учебник / А. И. Гальперин. - М. : Недра, 1964. - 356 с.

В книге излагаются назначение и область применения, рабочие процессы, основные кинематические схемы, конструктивные особенности и расчеты типовых узлов специальных машин для земляных работ, для перевозки труб и битумной мастики, кранов и трубоукладчиков, трубоочистных и трубоизоляционных машин, машин для гнутья труб и оборудования для продувки и испытания трубопроводов.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved