Ви є тут

Глосарій

Основи порошкової металургії та композиційні матеріали


Гнилиця, І. Д. Основи порошкової металургії та композиційні матеріали : лабораторний практикум / І. Д. Гнилиця, І. В. Цап. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 80 с.

В лабораторному практикумі для студентів спеціальності "Прикладна механіка" представлені лабораторні роботи з вивчення методів одержання порошків, дослідження властивостей порошків, формування порошкових виробів, обладнання для спікання та дослідження структури спечених порошкових виробів. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 131 - "Прикладна механіка".

Організація і планування виробництва


Організація і планування виробництва : навч. посіб. / М. Ю. Петрина, Л. І. Ріщук, О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 90 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація і планування виробництва". Містить основні теоретичні положення, запитання для самоконтролю та перелік навчально-методичного забезпечення дисципліни. Призначений для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 131 - Прикладна механіка.

Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів


Мартинюк, Р. Т. Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів : конспект лекцій / Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 70 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Організація спорудженя та ремонту газонафтопроводів". Матеріали розділів відповідають технологічній послідовності та висвітлюють весь комплекс питань з організації спорудження газонафтопроводів. У конспекті лекцій розглянуті питання структури будівельної організації та взаємовідношення генерального підрядника з субпідрядниками, необхідні технічні дані для розробки документації на будівництво, визначення календарного плану та схеми будівництва та терміни їхнього виконання, план виконання робіт із робочими кресленнями тощо.

Основи геодезії


Матіщук, А. В. Основи геодезії : лабораторний практикум / А. В. Матіщук, О. В. Гера. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 61 с.

У практикумі наведено завдання для вивчення дисципліни "Основи геодезії", загальні рекомендації щодо підготовки студентів до лабораторних занять, розв'язання задач та оформлення звітів робіт. Практикум розроблено відповідно до робочої програми даної дисципліни. Лабораторний практикум призначений для підготовки фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування", денної та заочної (дистанційної) форм навчання.

Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів


Мартинюк, Р. Т. Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів : методичні вказівки для виконаня курсової роботи / Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 30 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисциплін "Організація спорудженя газонафтопроводів" та "Організація ремонту газонафтопроводів". Матеріали розділів відповідають технологічній послідовності та висвітлюють весь комплекс питань з організації спорудження та ремонту газонафтопроводів. Методичні вказівки призначені для підготовки фахівців другого (магістерського рівня) за спеціальністю 185 - Нафтогазова інженерія та технології (ОПП "Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ газонафтосховищ").

Організація і планування виробничо-комерційної діяльності


Федорович, І. В. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності : методичні вказівки для виконання розрахункових робіт / І. В. Федорович, Р. С. Кравчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 33 с.

Методичні вказівки для виконання розрахункових робіт з дисципліни "Організація і планування виробничо-комерційної діяльності " розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни " Організація і планування виробничо-комерційної діяльності " . У методичних вказівках наведено методику визначення тривалості процесу спорудження магістрального трубопроводу, викладено теоретичні основи розрахунку заробітної плати робітників бригади підприємств магістрального трубопроводу.

Організація готельного господарства

Коробейникова, Я. С. Організація готельного господарства : методичні вказівки до вивч. дисц. для студ. спец. "Туризм" / Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методичні вказівки містять завдання вивчення дисципліни, основні розділи та зміст навчальних елементів, а також запитання для самоперевірки та завдання до виконання індивідуальних домашніх робіт. Розроблені відповідно до змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з туризму. Призначені для студентів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Організація туристичних подорожей


Коробейникова, Я. С. Організація туристичних подорожей : методичні вказівки до вивч. дисц. для студ. спец. "Туризм" / Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методичні вказівки містять завдання вивчення дисципліни, основні розділи та зміст навчальних елементів, а також запитання для самоперевірки та завдання до виконання індивідуальних робіт. Розроблені відповідно до змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з туризму. Призначені для студентів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Особливості проектування будівель у складних інженерно-геологічних умовах


Кузьменко, Е. Д. Особливості проектування будівель у складних інженерно-геологічних умовах : лабораторний практикум / Е. Д. Кузьменко, М. М. Тимків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 63 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Особливості проектування у складних інженерно-геологічних умовах". Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять,завдання та контрольні питання. Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 191 Архітектура та містобудівництво" за галуззю знань "19 Архітектура та будівництво".

Основи геології нафти і газу


Лозинський, О. Є. Основи геології нафти і газу : лабораторний практикум / О. Є. Лозинський, О. М. Трубенко, Т. В. Калиній. - 2-ге вид. перероб. і доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 97 с.

Лабораторний практикум призначений для практичного засвоєння і вивчення хімічного складу і фізичних властивості нафт, газів і конденсатів у надрах і на поверхні, класифікації пасток, покладів і родовищ нафти і газу, закономірності розподілу нафти і газу в земній корі, процеси формування нафтових і газових родовищ та особливості геологічної будови та нафтогазоносності надр України.

Мінерально-сировинні і природні ресурси


Орфанова, М. М. Мінерально-сировинні і природні ресурси : практикум / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 60 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Мінерально-сировинні і природні ресурси". Розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни "Мінерально-сировинні і природні ресурси". Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю "101-Екологія". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Мінерально-сировинні ресурси


Орфанова, М. М. Мінерально-сировинні ресурси : методичні вказівки з теоретичного курсу, сам. та інд. роботи / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 34 с.

Методичні вказівки складені з дисципліни "Мінерально-сировинні ресурси: нафтогазова і гірнича справа" та розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки "101- Екологія". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Екологія нафтогазового комплексу


Орфанова, М. М. Екологія нафтогазового комплексу : методичні вказівки з теоретичного курсу, сам. та інд. роботи / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 24 с.

Методичні вказівки складені з дисципліни "Екологія нафтогазового комплексу" та розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю "101-Екологія". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Утилізація та рекуперація відходів


Орфанова, М. М. Утилізація та рекуперація відходів : конспект лекцій / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 125 с.

Конспект лекцій включає всі розділи, що стосуються проблеми утилізації та рекуперації відходів виробництва та споживання. Розглянуто джерела, класифікацію, зберігання та сучасні методи переробки відходів, можливі шляхи утилізації відходів різних галузей промисловості. Розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни "Утилізація та рекуперація відходів". Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом "101-Екологія". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Утилізація та рекуперація відходів


Орфанова, М. М. Утилізація та рекуперація відходів : лабораторний практикум / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 36 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Утилізація та рекуперація відходів". Розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки "101-Екологія". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Утилізація та рекуперація відходів


Орфанова, М. М. Утилізація та рекуперація відходів : методичні вказівки з теоретичного курсу, сам. та інд. роботи / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 24 с.

Методичні вказівки складені з дисципліни "Утилізація та рекуперація відходів" та розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки "101-Екологія". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Управління проектами в енергетиці


Ващишак, І. Р. Управління проектами в енергетиці : конспект лекцій / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 89 с.

Конспект лекцій містить конспективні положення щодо вивчення дисципліни "Управління проектами в енергетиці". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Може бути використаний студентами очної, заочної і дистанційної форм навчання.

Проектування і дизайн туристичних комплексів


Долгопола, Г. Є. Проектування і дизайн туристичних комплексів : лабораторний практикум / Г. Є. Долгопола. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 29 с.

Лабораторний практикум містить завдання та хід лабораторних робіт щодо вивчення понять проектування та дизайну туристичних комплексів, інформації з питань розміщення та функціонування будинків, споруд та їх елементів, що сприяють відновленню та розвитку фізичних та духовних сил людини, її працездатності. Призначено для підготовки бакалаврів спеціальності 242 "Туризм". Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Екскурсознавство і музеєзнавство


Долгопола, Г. Є. Екскурсознавство і музеєзнавство : практикум / Г. Є. Долгопола. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 17 с.

Практикум містить методичні вказівки щодо розвитку екскурсійної та музейної справи в контексті еволюції туристичної діяльності; ознайомлення з питаннями управління екскурсійною діяльністю на туристському підприємстві та основними напрямками вдосконалення екскурсійного обслуговування туристів; ознайомлення з основними напрямками та завданнями музейної справи; організацією експозиційної та науково-дослідної роботи музеїв. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Системи передавання даних


Бабчук, С. М. Системи передавання даних : лабораторний практикум / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 70 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Системи передавання даних" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 123 - "Комп'ютерна інженерія". Лабораторний практикум може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved