Ви є тут

Глосарій

Основи порошкової металургії та композиційні матеріали


Гнилиця, І. Д. Основи порошкової металургії та композиційні матеріали : лабораторний практикум / І. Д. Гнилиця, І. В. Цап. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 80 с.

В лабораторному практикумі для студентів спеціальності "Прикладна механіка" представлені лабораторні роботи з вивчення методів одержання порошків, дослідження властивостей порошків, формування порошкових виробів, обладнання для спікання та дослідження структури спечених порошкових виробів. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 131 - "Прикладна механіка".

Організація і планування виробництва


Організація і планування виробництва : навч. посіб. / М. Ю. Петрина, Л. І. Ріщук, О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 90 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація і планування виробництва". Містить основні теоретичні положення, запитання для самоконтролю та перелік навчально-методичного забезпечення дисципліни. Призначений для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 131 - Прикладна механіка.

Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів


Мартинюк, Р. Т. Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів : конспект лекцій / Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 70 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Організація спорудженя та ремонту газонафтопроводів". Матеріали розділів відповідають технологічній послідовності та висвітлюють весь комплекс питань з організації спорудження газонафтопроводів. У конспекті лекцій розглянуті питання структури будівельної організації та взаємовідношення генерального підрядника з субпідрядниками, необхідні технічні дані для розробки документації на будівництво, визначення календарного плану та схеми будівництва та терміни їхнього виконання, план виконання робіт із робочими кресленнями тощо.

Основи геодезії


Матіщук, А. В. Основи геодезії : лабораторний практикум / А. В. Матіщук, О. В. Гера. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 61 с.

У практикумі наведено завдання для вивчення дисципліни "Основи геодезії", загальні рекомендації щодо підготовки студентів до лабораторних занять, розв'язання задач та оформлення звітів робіт. Практикум розроблено відповідно до робочої програми даної дисципліни. Лабораторний практикум призначений для підготовки фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування", денної та заочної (дистанційної) форм навчання.

Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів


Мартинюк, Р. Т. Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів : методичні вказівки для виконаня курсової роботи / Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 30 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисциплін "Організація спорудженя газонафтопроводів" та "Організація ремонту газонафтопроводів". Матеріали розділів відповідають технологічній послідовності та висвітлюють весь комплекс питань з організації спорудження та ремонту газонафтопроводів. Методичні вказівки призначені для підготовки фахівців другого (магістерського рівня) за спеціальністю 185 - Нафтогазова інженерія та технології (ОПП "Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ газонафтосховищ").

Організація і планування виробничо-комерційної діяльності


Федорович, І. В. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності : методичні вказівки для виконання розрахункових робіт / І. В. Федорович, Р. С. Кравчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 33 с.

Методичні вказівки для виконання розрахункових робіт з дисципліни "Організація і планування виробничо-комерційної діяльності " розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни " Організація і планування виробничо-комерційної діяльності " . У методичних вказівках наведено методику визначення тривалості процесу спорудження магістрального трубопроводу, викладено теоретичні основи розрахунку заробітної плати робітників бригади підприємств магістрального трубопроводу.

Організація готельного господарства

Коробейникова, Я. С. Організація готельного господарства : методичні вказівки до вивч. дисц. для студ. спец. "Туризм" / Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методичні вказівки містять завдання вивчення дисципліни, основні розділи та зміст навчальних елементів, а також запитання для самоперевірки та завдання до виконання індивідуальних домашніх робіт. Розроблені відповідно до змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з туризму. Призначені для студентів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Організація туристичних подорожей


Коробейникова, Я. С. Організація туристичних подорожей : методичні вказівки до вивч. дисц. для студ. спец. "Туризм" / Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методичні вказівки містять завдання вивчення дисципліни, основні розділи та зміст навчальних елементів, а також запитання для самоперевірки та завдання до виконання індивідуальних робіт. Розроблені відповідно до змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з туризму. Призначені для студентів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Особливості проектування будівель у складних інженерно-геологічних умовах


Кузьменко, Е. Д. Особливості проектування будівель у складних інженерно-геологічних умовах : лабораторний практикум / Е. Д. Кузьменко, М. М. Тимків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 63 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Особливості проектування у складних інженерно-геологічних умовах". Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять,завдання та контрольні питання. Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 191 Архітектура та містобудівництво" за галуззю знань "19 Архітектура та будівництво".

Основи геології нафти і газу


Лозинський, О. Є. Основи геології нафти і газу : лабораторний практикум / О. Є. Лозинський, О. М. Трубенко, Т. В. Калиній. - 2-ге вид. перероб. і доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 97 с.

Лабораторний практикум призначений для практичного засвоєння і вивчення хімічного складу і фізичних властивості нафт, газів і конденсатів у надрах і на поверхні, класифікації пасток, покладів і родовищ нафти і газу, закономірності розподілу нафти і газу в земній корі, процеси формування нафтових і газових родовищ та особливості геологічної будови та нафтогазоносності надр України.

Комп'ютерні системи


Бабчук, С. М. Комп'ютерні системи : лабораторний практикум / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 35 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Комп'ютерні системи" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 123 - "Комп'ютерна інженерія". Лабораторний практикум може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Територіальний розвиток місцевих громад


Сімків, Л. Є. Територіальний розвиток місцевих громад : методичні вказівки для сам. роботи / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 32 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Територіальний розвиток місцевих громад". Призначено для самостійної роботи студентів другого рівня вищої освіти усіх форм навчання за спеціальністю 071 Облік і оподаткування. Методичні вказівки дають можливість правильно підібрати літературу для кожного змістового модуля, підготуватися до семінарських занять, колоквіумів та іспиту.

Методика навчання екологічних дисциплін у вищій школі


Зоріна, Н. О. Методика навчання екологічних дисциплін у вищій школі : методичні рекомендації / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 16 с.

Методичні рекомендації з теоретичного курсу, самостійної та індивідуальної роботи розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 183 - технології захисту навколишнього середовища.

Методика навчання екологічних дисциплін у вищій школі


Зоріна, Н. О. Методика навчання екологічних дисциплін у вищій школі : конспект лекцій / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 72 с.

Розроблений на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальностей 183 - "Технології захисту навколишнього середовища" освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр.

Методика навчання екологічних дисциплін у вищій школі


Зоріна, Н. О. Методика навчання екологічних дисциплін у вищій школі : практикум / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 39 с.

Розроблений на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальностей 183 - "Технології захисту навколишнього середовища" освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр.

Інформатика


Процюк, В. Р. Інформатика : методичні вказівки для виконання курс. роботи / В. Р. Процюк, Г. Я. Процюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 65 с.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Інформатика" студентами очної та заочної форм навчання. Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, що передбачена чинним навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальністю 192-"Будівництво та цивільна інженерія". В методичних вказівках висвітлені питання організації виконання, правила оформлення, зміст та порядок захисту курсової роботи з дисципліни "Інформатика", вказані окремі теоретичні відомості, що необхідні для підготовки відповідних алгоритмів.

Географія та екологія України


Манюк, О. Р. Географія та екологія України : конспект лекцій для студ. спец. "101 - Екологія " / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 40 с.

Методичні рекомендації розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної та дистанційної форм навчання спеціальності "101-Екологія" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Теоретичні і прикладні моделі в петрофізиці колекторів і флюїдоупорів


Гаранін, О. А. Теоретичні і прикладні моделі в петрофізиці колекторів і флюїдоупорів : лабораторний практикум / О. А. Гаранін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 56 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Теоретичні і прикладні моделі в петрофізиці колекторів і флюїдоупорів". Містить інформацію для виконання лабораторних робіт з курсу "Теоретичні і прикладні моделі в петрофізиці колекторів і флюїдоупорів". Стисле представлення теоретичного матеріалу дозволяє студентові закріпити знання, які отримані на лекціях і сформувати чітке уявлення щодо виконання лабораторних робіт.

Інфраструктура туркомплексів


Качала, С. В. Інфраструктура туркомплексів : конспект лекцій / С. В. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 102 с.

Конспект лекцій містить матеріали про основні складові туристичної інфраструктури та особливості функціонування туркомплексів. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Інфраструктура туркомплексів". Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 242 "Туризм".

Інфраструктура туркомплексів


Качала, С. В. Інфраструктура туркомплексів : методичні вказівки до виконання курсового проекту / С. В. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 15 с.

Методичні вказівки містять вказівки до виконання курсового проекту дисципліни "Інфраструктура туризму". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Інфраструктура туризму". Виконання курсового проекту вимагає рішення практичної задачі з використанням комп'ютерної техніки і створення презентації, яка відображатиме зміст поставленого завдання та інформаційні системи, які використовувалися під час виконання курсового проекту. Призначено для бакалаврів за напрямом підготовки за спеціальністю 242 - Туризм

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved