Ви є тут

Глосарій

Практикум з лінгвістики


Янишин, О. К. Практикум з лінгвістики : конспект лекцій / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 42 с.

Конспект лекцій розроблено на основі робочої програми курсу “Практикум з лінгвістики” та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 035 «Філологія» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Конспект лекцій забезпечує системний виклад теоретичного матеріалу за тематикою лекційного курсу. Призначений для організації роботи студентів, які можуть скористуватися посібником під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи.

Педагогіка


Янишин, О. К. Педагогіка : метод. вказ. для вивчення навчальної дисципліни та підготовки до практичних занять / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 42 с.

Методичні вказівки для навчальної дисципліни «Педагогіка» укладені відповідно до робочої програми та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 035 «Філологія» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Методичні вказівки містять опис структури та програми навчальної дисципліни, мету вивчення і засвоєння змістових модулів, зміст і плани практичних занять, пояснення системи контролю за навчальними досягненнями студентів, рекомендації щодо підготовки до іспиту. Подано перелік рекомендованої літератури. Призначені для організації роботи студента.

Переддипломна практика-2


Костюк, У. З. Переддипломна практика-2 : програма та методичні вказівки / У. З. Костюк, В. К. Орлова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 22 с.

Програма та методичні рекомендації до проходження переддипломної практики-2 студентами вищого ступеня «магістр» другого року навчання спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми. Програма та методичні рекомендації містять характеристику основних етапів практики і є навчально-методичним документом, який визначає завдання для виконання, порядок контролю роботи студентів з боку керівників від кафедри обліку і аудиту та баз практики, вимоги щодо підготовки і захисту звітів про результати проходження практики.

Програмовані логічні контролери


Когутяк, М. І. Програмовані логічні контролери : метод. вказ. до виконання курсової роботи / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 81 с.

Методичні вказівки призначені для всіх форм навчання з метою отримання практичних навичок проектування систем керування технологічними об’єктами на базі програмованих логічних контролерів. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ


Лозинський, О. Є. Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ : конспект лекцій / О. Є. Лозинський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 138 с.

Викладено основні види геологічних досліджень, які проводять при бурінні свердловин з метою об’єктивного вивчення геологічного розрізу та характеру нафтогазоносності надр. Висвітлено наукові основи обґрунтування виявлення та вивчення родовищ нафти і газу. Розглянуто основні положення геологорозвідувального процесу на різних стадіях, геолого-економічної оцінки нафтогазоносних об’єктів та охорони надр і довкілля при бурінні свердловин. Особливу увагу приділено методиці проведення пошуково-розвідувального буріння в різних геологічних умовах.

Польська мова


Проців, Г. Ф. Польська мова : методичні вказівки для виконання контрольних робіт / Г. Ф. Проців. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 30 с.

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з польської мови розроблені відповідно до робочої програми з дисципліни «Польська мова» та призначені для студентів ІІ курсу очної форми навчання спеціальності «Переклад».

Проектування і експлуатація газопроводів


Михалків, В. Б. Проектування і експлуатація газопроводів : метод. вказ. для самостійної роботи / В. Б. Михалків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 32 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочого навчального плану спеціальності «185 Нафтогазова інженерія та технології» (за переліком 2015 р.). Методичні вказівки включають: мету і завдання самостійної та індивідуальної роботи, організацію самостійної та індивідуальної роботи, зміст самостійної та індивідуальної роботи, тематику завдань та методичні рекомендації до індивідуальної роботи. Можуть бути використані студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання, а також слухачами інституту післядипломної освіти.

Публічне адміністрування


Кінаш, І. П. Публічне адміністрування : практикум / І. П. Кінаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 32 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Публічне адміністрування». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки магістрів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та спеціалістів спеціальності 7.03060101«Менеджмент організацій і адміністрування»

Програма виробничої практики


Бортняк, О. М. Програма виробничої практики : методичні вказівки / О. М. Бортняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 16 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочого навчального плану напряму підготовки 6.050304 – “Нафтогазова справа” (за переліком 2006 р.) та спеціальності “185 Нафтогазова інженерія та технології” (за переліком 2015 р.).

Проектування та експлуатація газонафтопроводів


Бортняк, О. М. Проектування та експлуатація газонафтопроводів : методичні вказівки для самостійної роботи студентів / О. М. Бортняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 148 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочого навчального плану напряму підготовки 6.050304 – “Нафтогазова справа” (за переліком 2006 р.) та спеціальності “185 Нафтогазова інженерія та технології” (за переліком 2015 р.). Методичні вказівки включають: мету і завдання самостійної та індивідуальної роботи, організацію самостійної та індивідуальної роботи, зміст самостійної та індивідуальної роботи, тематику завдань та методичні рекомендації до індивідуальної роботи. Звернута увага на звітність про самостійну та індивідуальну роботу.

Об'єктивно-орієнтоване програмування


Мельничук, С. І. Об'єктивно-орієнтоване програмування : самостійна робота / С. І. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 16 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи

Елементи і пристрої автоматики


Заміховський, Л. М. Елементи і пристрої автоматики : курсове проектування / Л. М. Заміховський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2013. - 33 с.

Методичні вказівки містять завдання на курсовий проект з дисципліни “Елементи та пристрої автоматики” та рекомендації щодо його виконання. Всі матеріали складені у відповідності з програмою навчальної дисципліни та чинним навчальним планом підготовки фахівців за напрямком “Cистемна інженерія. Призначені для студентів денної та заочної форми навчання.

Сучасні технології програмування


Мельничук, С. І. Сучасні технології програмування : самостійна робота / С. І. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 17 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи.

Архітектура комп'ютера та програмування


Євчук, О. В. Архітектура комп'ютера та програмування : метод. вказ. до самостійної роботи / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 10 с.

Методичні вказівки для курсового проектування з дисципліни "Архітектура комп'ютера та програмування" використовуються при виконанні самостійної роботи з даної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 172-"Телекомунікації та радіотехніка".

Основи наукових досліджень і технічної творчості


Заміховська, О. Л. Основи наукових досліджень і технічної творчості : метод. вказ. для самостійної роботи студентів / О. Л. Заміховська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 15 с.

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу, яка сприяє активізації засвоєння студентом знань та їх реалізації. Самостійна робота є основним засобом опанування навчального процесу студентами у вільний від занять час. Введення в вузах дисципліни «Основи наукових досліджень і технічної творчості» покликане сприяти формуванню у студентів технічних спеціальностей загальної картини розвитку інженерної справи як цілісного (внутрішньо єдиного) процесу, який відбувається закономірно і проходить в органічному взаємозв’язку і взаємодії з історією суспільства.

Латинська мова


Судук, І. І. Латинська мова : практикум / І. І. Судук, М. І. Гуцол. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 45 с.

Практикум містить вправи, які сприяють закріпленню основ латинської фонетики, морфології та синтаксису, розвивають і поглиблюють набуті теоретичні знання, підводять студента до читання текстів латинською мовою. Завдання упорядковані відповідно до робочої програми дисципліни.

Латинська мова


Судук, І. І. Латинська мова : метод. вказ. для виконання самостійної роботи / І. І. Судук, М. І. Гуцол. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 45 с.

Посібник укладено з метою допомогти студентам оволодіти технікою читання та виробити навички самостійної роботи над перекладом зі словником. Він містить добірку латинських текстів з сучасних підручників. Текстовий матеріал упорядкований у граматичній послідовності згідно з робочою програмою дисципліни. Тематика текстів різноманітна, в основному це розповіді про життя, побут і міфологію римлян. Призначений для студентів спеціальності 035 «Філологія».

Практикум з лінгвістики


Янишин, О. К. Практикум з лінгвістики : конспект лекцій / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 42 с.

Конспект лекцій розроблено на основі робочої програми курсу “Практикум з лінгвістики” та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 035 «Філологія» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Конспект лекцій забезпечує системний виклад теоретичного матеріалу за тематикою лекційного курсу. Призначений для організації роботи студентів, які можуть скористуватися посібником під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи.

Педагогіка


Янишин, О. К. Педагогіка : метод. вказ. для вивчення навчальної дисципліни та підготовки до практичних занять / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 42 с.

Методичні вказівки для навчальної дисципліни «Педагогіка» укладені відповідно до робочої програми та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 035 «Філологія» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Методичні вказівки містять опис структури та програми навчальної дисципліни, мету вивчення і засвоєння змістових модулів, зміст і плани практичних занять, пояснення системи контролю за навчальними досягненнями студентів, рекомендації щодо підготовки до іспиту. Подано перелік рекомендованої літератури. Призначені для організації роботи студента.

Основи теорії перекладу


Стахмич, Ю. С. Основи теорії перекладу : практикум / Ю. С. Стахмич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 108 c.

Практикум розроблено згідно з робочою програмою дисципліни «Основи теорії перекладу». Містить теоретичний матеріал, запитання для самоконтролю, систему послідовних вправ для самостійної перевірки засвоєння теоретичного матеріалу. Практикум узагальнює теоретичні підходи до проблем перекладу та його аспектів, граматичні, лексичні, семантичні та стилістичні труднощі перекладу. Може використовуватися студентами під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи. Практикум призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» та спеціальністю 035 «Філологія».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved