Ви є тут

Глосарій

Туризмологія


Пендерецький, О. В. Туризмологія : метод. вказ. для самостійного вивчення дисципліни / О. В. Пендерецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 14 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни “Туризмологія” містять основні положення з її вивчення. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Туризмологія” та галузевого стандарту вищої освіти України. Призначені для підготовки бакалаврів за напрямом - 6.140103 «Туризм».

Туристичне краєзнавство


Передерко, В. П. Туристичне краєзнавство : метод. вказ. для виконання курсової роботи / В. П. Передерко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 20 с.

Методичні вказівки містять основні вказівки з написання курсової роботи з дисципліни. Розроблені відповідно до робочої програми дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів спеціальності 242 – Туризм.

Технічна діагностика електрообладнання


Доценко, Є. Р. Технічна діагностика електрообладнання : лабораторний практикум / Є. Р. Доценко, П. М. Райтер. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 132 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Технічна діагностика електрообладнання". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 141 "Електротехнічні системи електроспоживання". Може бути використаний студентами очної і заочної форм навчання.

Теплогазопостачання і вентиляція


Іванов, О. В. Теплогазопостачання і вентиляція : курсове проектування / О. В. Іванов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 94 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану підготовки за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та робочої програми дисципліни «Теплогазопостачання і вентиляція». Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання. Вказівки включають: мету і завдання курсової роботи, організацію роботи над курсовою роботою, тематику курсових робіт, структуру і зміст курсової роботи. Особлива увага звернута на вимоги до оформлення та захист курсових робіт.

Технологія зварювання конструкцій нафтогазового обладнання


Матвієнків, О. М. Технологія зварювання конструкцій нафтогазового обладнання : практикум / О. М. Матвієнків, М. В. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 42 с.

Практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни «Технологія зварювання конструкцій нафтогазового обладнання». Практикум містить практичні роботи, які дають можливість студентам освоїти методики та набути навиків з визначення технологічних параметрів режимів зварювання.

Технології розробки програмного забезпечення


Штаєр, Л. О. Технології розробки програмного забезпечення : лабораторний практикум. Ч. 2 / Л. О. Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 64 с.

Лабораторний практикум містить методичні матеріали для проведення лабораторних занять з дисципліни “Технології розробки програмного забезпечення” у другому семестрі вивчення даної дисципліни. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Технології розробки програмного забезпечення”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначений для підготовки фахівців за напрямом підготовки Системна інженерія” .

Телекомунікаційні та інформаційні мережі


Заміховська, О. Л. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : лабораторний практикум для студентів спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка / О. Л. Заміховська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 99 с.

Телекомунікаційні та інформаційні мережі


Заміховська, О. Л. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : конспект лекцій / О. Л. Заміховська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 99 с.

В межах даного лекційного курсу розглянуто основи побудови комутаційних систем та мереж, що включає принципи побудови систем комутації, цифрову обробку аналогових сигналів, структуру і класифікацію комутаційних вузлів, побудову і функціонування комутаційних блоків, а також об'єднання комутаційних вузлів у мережі, особливості побудови транспортних і комутованих мереж, телефонної мережі загального користування, питання керування і сигналізації в телефонних мережах.

Трубопровідний транспорт газу


Григорський, С. Я. Трубопровідний транспорт газу : методичні вказівки до самостійної роботи / С. Я. Григорський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 76 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочого навчального плану напряму підготовки 6.050304 – «Нафтогазова справа» (за переліком 2006 р.) та спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія і технології» (за переліком 2015 р.) для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Методичні вказівки включають: мету і завдання самостійної роботи, відомості про організацію, зміст та структуру самостійної роботи, тематику завдань та методичні рекомендації до самостійної роботи. Звернута увага на вимоги до звітності про самостійну роботу.

Трубопровідний транспорт газу


Сусак, О. М. Трубопровідний транспорт газу : метод. вказ. до курсового проектування / О. М. Сусак, С. Я. Григорський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 196 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочого навчального плану напряму підготовки 6.050304 – «Нафтогазова справа» (за переліком 2006 р.) та спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія і технології» (за переліком 2015 р.) для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Методичні вказівки включають: мету і завдання курсового проектування, відомості про організацію, зміст, структуру та приблизну тематику курсових проектів, методичні рекомендації з послідовності виконання курсового проекту та приклад розрахунків. Звернута увага на вимоги до оформлення та процедуру захисту курсового проекту. Можуть бути використані студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання, а також слухачами інституту післядипломної освіти.

Об'єктивно-орієнтоване програмування


Мельничук, С. І. Об'єктивно-орієнтоване програмування : самостійна робота / С. І. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 16 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи

Елементи і пристрої автоматики


Заміховський, Л. М. Елементи і пристрої автоматики : курсове проектування / Л. М. Заміховський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2013. - 33 с.

Методичні вказівки містять завдання на курсовий проект з дисципліни “Елементи та пристрої автоматики” та рекомендації щодо його виконання. Всі матеріали складені у відповідності з програмою навчальної дисципліни та чинним навчальним планом підготовки фахівців за напрямком “Cистемна інженерія. Призначені для студентів денної та заочної форми навчання.

Сучасні технології програмування


Мельничук, С. І. Сучасні технології програмування : самостійна робота / С. І. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 17 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи.

Архітектура комп'ютера та програмування


Євчук, О. В. Архітектура комп'ютера та програмування : метод. вказ. до самостійної роботи / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 10 с.

Методичні вказівки для курсового проектування з дисципліни "Архітектура комп'ютера та програмування" використовуються при виконанні самостійної роботи з даної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 172-"Телекомунікації та радіотехніка".

Основи наукових досліджень і технічної творчості


Заміховська, О. Л. Основи наукових досліджень і технічної творчості : метод. вказ. для самостійної роботи студентів / О. Л. Заміховська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 15 с.

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу, яка сприяє активізації засвоєння студентом знань та їх реалізації. Самостійна робота є основним засобом опанування навчального процесу студентами у вільний від занять час. Введення в вузах дисципліни «Основи наукових досліджень і технічної творчості» покликане сприяти формуванню у студентів технічних спеціальностей загальної картини розвитку інженерної справи як цілісного (внутрішньо єдиного) процесу, який відбувається закономірно і проходить в органічному взаємозв’язку і взаємодії з історією суспільства.

Латинська мова


Судук, І. І. Латинська мова : практикум / І. І. Судук, М. І. Гуцол. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 45 с.

Практикум містить вправи, які сприяють закріпленню основ латинської фонетики, морфології та синтаксису, розвивають і поглиблюють набуті теоретичні знання, підводять студента до читання текстів латинською мовою. Завдання упорядковані відповідно до робочої програми дисципліни.

Латинська мова


Судук, І. І. Латинська мова : метод. вказ. для виконання самостійної роботи / І. І. Судук, М. І. Гуцол. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 45 с.

Посібник укладено з метою допомогти студентам оволодіти технікою читання та виробити навички самостійної роботи над перекладом зі словником. Він містить добірку латинських текстів з сучасних підручників. Текстовий матеріал упорядкований у граматичній послідовності згідно з робочою програмою дисципліни. Тематика текстів різноманітна, в основному це розповіді про життя, побут і міфологію римлян. Призначений для студентів спеціальності 035 «Філологія».

Практикум з лінгвістики


Янишин, О. К. Практикум з лінгвістики : конспект лекцій / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 42 с.

Конспект лекцій розроблено на основі робочої програми курсу “Практикум з лінгвістики” та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 035 «Філологія» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Конспект лекцій забезпечує системний виклад теоретичного матеріалу за тематикою лекційного курсу. Призначений для організації роботи студентів, які можуть скористуватися посібником під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи.

Педагогіка


Янишин, О. К. Педагогіка : метод. вказ. для вивчення навчальної дисципліни та підготовки до практичних занять / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 42 с.

Методичні вказівки для навчальної дисципліни «Педагогіка» укладені відповідно до робочої програми та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 035 «Філологія» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Методичні вказівки містять опис структури та програми навчальної дисципліни, мету вивчення і засвоєння змістових модулів, зміст і плани практичних занять, пояснення системи контролю за навчальними досягненнями студентів, рекомендації щодо підготовки до іспиту. Подано перелік рекомендованої літератури. Призначені для організації роботи студента.

Основи теорії перекладу


Стахмич, Ю. С. Основи теорії перекладу : практикум / Ю. С. Стахмич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 108 c.

Практикум розроблено згідно з робочою програмою дисципліни «Основи теорії перекладу». Містить теоретичний матеріал, запитання для самоконтролю, систему послідовних вправ для самостійної перевірки засвоєння теоретичного матеріалу. Практикум узагальнює теоретичні підходи до проблем перекладу та його аспектів, граматичні, лексичні, семантичні та стилістичні труднощі перекладу. Може використовуватися студентами під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи. Практикум призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» та спеціальністю 035 «Філологія».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved