Ви є тут

Глосарій

Фонтанна безпека в нафтогазовій галузі


Костриба, І. В. Фонтанна безпека в нафтогазовій галузі : лабораторний практикум / І. В. Костриба, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 58 с.

Розроблений лабораторний практикум відповідає змісту навчальної програми дисципліни "Фонтанна безпека в нафтогазовій галузі" і є складовою частиною програми дисципліни. Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія і технології". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Фонтанна безпека в нафтогазовій галузі


Костриба, І. В. Фонтанна безпека в нафтогазовій галузі : практикум / І. В. Костриба, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 70 с.

Розроблений практикум відповідає змісту навчальної програми дисципліни "Фонтанна безпека в нафтогазовій галузі" і є складовою частиною програми дисципліни. Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія і технології". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Фінансовий ринок


Мацук, З. А. Фінансовий ринок : метод. вказ. для практичних занять та самостійної роботи студентів / З. А. Мацук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 37 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до програми курсу "Фінансовий ринок" і призначено для підготовки бакалаврів за спеціальність 072 - Фінанси, банківська справа та страхування. Дані методичні вказівки мають за мету надати допомогу у вивченні дисципліни. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Фінансування та оцінка інвестиційних проектів


Витвицька, У. Я. Фінансування та оцінка інвестиційних проектів : метод. вказ. для вивчення дисципліни / У. Я. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 67 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Фінансування та оцінка інвестиційних проектів". Містять мету та завдання дисципліни, зміст модулів, питання для контролю та обговорення, а також перелік питань для підготовки до заліку. Методичні вказівки призначені для магістрів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", можуть бути використані слухачами ІПО, здобувачами та аспірантами.

Фінансовий облік


Костюк, У. З. Фінансовий облік : конспект лекцій. Ч. 1 / У. З. Костюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 71 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий облік" призначений для студентів третього курсу спеціальності 072 - "Фінанси, банківська справа та страхування". В Частині 1 висвітлено послідовно теоретичні питання фінансового обліку, що стосуються вивчення змістовного модуля 1 "Концепція фінансового обліку. Визначення фінансового результату. Фінансова звітність".

Формування маркетингового контенту в підприємницькій та торговельній діяльності


Василик, О. Б. Формування маркетингового контенту в підприємницькій та торговельній діяльності : методичні вказівки до виконання курсової роботи / О. Б. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 24 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Формування маркетингового контенту в підприємницькій та торговельній діяльності" для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля, біржова діяльність" денної, заочної та дистанційної форм навчання

Фізика


Луцишин, Т. І. Фізика = Physics : лабораторний практикум англ. мовою=laboratory Course. Ч. 1 : Механіка / Т. І. Луцишин, О. В. Шевчук, О. Є. Федоров. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 64 с.

Лабораторний практикум з механіки розроблений згідно з робочою програмою дисципліни "Фізика". Подано теоретичні відомості та інструкції для виконання лабораторних робіт з механіки. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології" (для студентів-іноземців з англійською мовою навчання). Laboratory course in Mechanics was developed in accordance with the curriculum of the subject "Physics". Theoretical material and practical instructions are given for performing Mechanics. The laboratory course is intended for training bachelors of "Oil and Gas Engineering and Technologies" (for foreign students with the English Language of teaching).

Фінансовий менеджмент


Кулик, Т. П. Фінансовий менеджмент : метод. вказ. для сам. роботи / Т. П. Кулик, У. Я. Андрусів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 55 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" містять навчальну програму курсу, перелік питань для самостійного вивчення, тестові питання для перевірки знань, приклади рішень типових задач та перелік задач для самостійного вирішення, термінологічний словник, кейсові задачі.

Філософія


Стецюк, Р. В. Філософія : метод. вказ. для практичних занять / Р. В. Стецюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 80 с.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни складено відповідно до робочої програми з нормативного курсу "Філософія" для студентів напряму підготовки 6.020303 - "Філологія". Матеріал допоможе студентам у вивченні історичних та теоретичних аспектів розвитку філософії.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання


Гораль Л. Т., Фадєєва І. Г., Спасів Н. Я., Данилюк-Черних І. М. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 46 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, винесених для вивчення на лекційних заняттях, та плани практичних занять. До кожної теми наведено перелік питання для опрацювання, тестові запитання для самоперевірки, завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів, тематика рефератів та доповідей, задачі для самостійного розв'язування та перелік літературних джерел, необхідний для вивчення вказаних тем.

Mathematical modeling of petroleum production processes


Smolovyk, L. R. Mathematical modeling of petroleum production processes = Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування : Lecture notes / L. R. Smolovyk, O. R. Kondrat, N. M. Hedzyk. - Іvano-Frankivsk : ІFNТUNG, 2017. - 93 p.

Lecture notes contains general information about the basic simulation methods, statistical methods and optimization methods application in petroleum production processes modeling. Developed in accordance with the syllabus and the training curriculum for Oil and Gas Production specialists.

Теплогазоводопостачання насосних і компресорних станцій


Люта, Н. В. Теплогазоводопостачання насосних і компресорних станцій : практикум / Н. В. Люта. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 89 с.

Практикум розроблений відповідно до робочого навчального плану напряму підготовки 6.050304 - "Нафтогазова справа" (за переліком 2006 р.) та спеціальності "185 Нафтогазова інженерія та технології" (за переліком 2015 р.). Практикум включає методичні вказівки для підготовки та виконання завдань на практичних заняттях з дисципліни "Теплогазоводопостачання насосних і компресорних станцій", а також необхідний довідковий матеріал. Дана методична розробка може бути використана студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання, а також слухачами інституту післядипломної освіти.

Матеріали й арматура трубопроводів та сховищ


Возняк, М. П. Матеріали й арматура трубопроводів та сховищ : навч. посіб. / М. П. Возняк, Н. В. Люта, Г. М. Кривенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 597 с.

Призначено для підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю - 185 “Нафтогазова інженерія та технології”. Навчальний посібник може бути використаний студентами всіх форм навчання та слухачами інституту післядипломної освіти, а також інженерно-технічними працівниками, які займаються проектуванням і обслуговування об’єктів транспортування та зберігання нафти і газу.

Мікроконтролери та програмовані логічні контролери


Когутяк, М. І. Мікроконтролери та програмовані логічні контролери : метод. вказ. для сам. роботи. Ч. 2 : Навчальний модуль "Програмовані логічні контролери" / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 32 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи призначені для всіх форм навчання з метою отримання теоретичної підготовки та практичних навичок з дисципліни "Мікроконтролери та програмовані логічні контролери". Призначено для підготовки бакалаврів з галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудування" за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Ландшафтний землеустрій


Приходько, М. М. Ландшафтний землеустрій : конспект лекцій / М. М. Приходько. - Івано-Франківськ : Факел, 2017. - 77 с.

Конспект лекцій містить теоретичні основи до вивчення курсу з дисципліни "Ландшафтний землеустрій" для студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" (спеціалізацій: "Землеустрій та кадастр", "Оцінка землі та нерухомого майна). Охоплює розділи, що характеризують наукові основи раціональної організації території за ландшафтним принципом.

Геодезія (геодезичні планові мережі)


Ільків, Є. Ю. Геодезія (геодезичні планові мережі) : лабораторний практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, Д. В. Кухтар. - Івано-Франківськ : Факел, 2017. - 41 с.

Методичні вказівки для виконання лабораторного практикума складені відповідно до робочої програми дисципліни "Геодезія", для студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою на здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю "Геодезія та землеустрій". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій.

Гідравліка та гідропривод: збірник задач і вправ


Гідравліка та гідропривод: збірник задач і вправ : навч. посіб. / Л. В. Возняк, Р. Ф. Гімер, П. Р. Гімер [та ін.]. - Івано-Франківськ : Факел, 2018. - 283 с.

Методичні вказівки для самостійних робіт студентів містять систематизований перелік тем і питань відповідно до робочої програми дисципліни “Теорія автоматичного керування”. У вказівках наводиться перелік умінь, якими має оволодіти студент у результаті вивчення даної теми та перелік рекомендованих джерел для самостійного її вивчення. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація “Приладобудування”) очної та заочної форм навчання.

Теорія автоматичного керування


Чуйко, М. М. Теорія автоматичного керування : метод. вказ. для сам. робіт студентів / М. М. Чуйко, Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 25 с.

Методичні вказівки для самостійних робіт студентів містять систематизований перелік тем і питань відповідно до робочої програми дисципліни "Теорія автоматичного керування". У вказівках наводиться перелік умінь, якими має оволодіти студент у результаті вивчення даної теми та перелік рекомендованих джерел для самостійного її вивчення.

Hudraulics


Himer, P. R. Hudraulics = Гідравліка : laboratory guide = лабораторний практикум / P. R. Himer. - Ivano-Frankivsk : IFNTUNG, 2017. - 39 p.

The laboratory guide is based on the program of the course of "Hydraulics" for Bachelors in Oil and Gas Engineering and Technology majored students. It includes all necessary theoretical and methodical information for carrying out laboratory tests.

Вступ до літературознавства


Когут, О. В. Вступ до літературознавства : конспект лекцій / О. В. Когут, Н. Б. Литвин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 90 с.

Конспект лекцій укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни "Вступ до літературознавства". Мета видання - ознайомити студентів з основним термінологічним апаратом літературознавства, фаховим аналізом художнього тексту, своєрідністю розвитку літературного процесу. Конспект лекцій містить перелік основних тем курсу, плани та літературу до лекцій, тести для самоперевірки.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved