Ви є тут

Глосарій

Фонтанна безпека в нафтогазовій галузі


Костриба, І. В. Фонтанна безпека в нафтогазовій галузі : лабораторний практикум / І. В. Костриба, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 58 с.

Розроблений лабораторний практикум відповідає змісту навчальної програми дисципліни "Фонтанна безпека в нафтогазовій галузі" і є складовою частиною програми дисципліни. Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія і технології". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Фонтанна безпека в нафтогазовій галузі


Костриба, І. В. Фонтанна безпека в нафтогазовій галузі : практикум / І. В. Костриба, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 70 с.

Розроблений практикум відповідає змісту навчальної програми дисципліни "Фонтанна безпека в нафтогазовій галузі" і є складовою частиною програми дисципліни. Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія і технології". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Фінансовий ринок


Мацук, З. А. Фінансовий ринок : метод. вказ. для практичних занять та самостійної роботи студентів / З. А. Мацук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 37 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до програми курсу "Фінансовий ринок" і призначено для підготовки бакалаврів за спеціальність 072 - Фінанси, банківська справа та страхування. Дані методичні вказівки мають за мету надати допомогу у вивченні дисципліни. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Фінансування та оцінка інвестиційних проектів


Витвицька, У. Я. Фінансування та оцінка інвестиційних проектів : метод. вказ. для вивчення дисципліни / У. Я. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 67 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Фінансування та оцінка інвестиційних проектів". Містять мету та завдання дисципліни, зміст модулів, питання для контролю та обговорення, а також перелік питань для підготовки до заліку. Методичні вказівки призначені для магістрів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", можуть бути використані слухачами ІПО, здобувачами та аспірантами.

Фінансовий облік


Костюк, У. З. Фінансовий облік : конспект лекцій. Ч. 1 / У. З. Костюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 71 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий облік" призначений для студентів третього курсу спеціальності 072 - "Фінанси, банківська справа та страхування". В Частині 1 висвітлено послідовно теоретичні питання фінансового обліку, що стосуються вивчення змістовного модуля 1 "Концепція фінансового обліку. Визначення фінансового результату. Фінансова звітність".

Формування маркетингового контенту в підприємницькій та торговельній діяльності


Василик, О. Б. Формування маркетингового контенту в підприємницькій та торговельній діяльності : методичні вказівки до виконання курсової роботи / О. Б. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 24 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Формування маркетингового контенту в підприємницькій та торговельній діяльності" для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля, біржова діяльність" денної, заочної та дистанційної форм навчання

Фізика


Луцишин, Т. І. Фізика = Physics : лабораторний практикум англ. мовою=laboratory Course. Ч. 1 : Механіка / Т. І. Луцишин, О. В. Шевчук, О. Є. Федоров. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 64 с.

Лабораторний практикум з механіки розроблений згідно з робочою програмою дисципліни "Фізика". Подано теоретичні відомості та інструкції для виконання лабораторних робіт з механіки. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології" (для студентів-іноземців з англійською мовою навчання). Laboratory course in Mechanics was developed in accordance with the curriculum of the subject "Physics". Theoretical material and practical instructions are given for performing Mechanics. The laboratory course is intended for training bachelors of "Oil and Gas Engineering and Technologies" (for foreign students with the English Language of teaching).

Фінансовий менеджмент


Кулик, Т. П. Фінансовий менеджмент : метод. вказ. для сам. роботи / Т. П. Кулик, У. Я. Андрусів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 55 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" містять навчальну програму курсу, перелік питань для самостійного вивчення, тестові питання для перевірки знань, приклади рішень типових задач та перелік задач для самостійного вирішення, термінологічний словник, кейсові задачі.

Філософія


Стецюк, Р. В. Філософія : метод. вказ. для практичних занять / Р. В. Стецюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 80 с.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни складено відповідно до робочої програми з нормативного курсу "Філософія" для студентів напряму підготовки 6.020303 - "Філологія". Матеріал допоможе студентам у вивченні історичних та теоретичних аспектів розвитку філософії.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання


Гораль Л. Т., Фадєєва І. Г., Спасів Н. Я., Данилюк-Черних І. М. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 46 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, винесених для вивчення на лекційних заняттях, та плани практичних занять. До кожної теми наведено перелік питання для опрацювання, тестові запитання для самоперевірки, завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів, тематика рефератів та доповідей, задачі для самостійного розв'язування та перелік літературних джерел, необхідний для вивчення вказаних тем.

Інформатика та програмування


Штогрин, Л. В. Інформатика та програмування : лабораторний практикум / Л. В. Штогрин, Д. В. Касіянчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 71 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни „Інформатика та програмування” з метою організації самостійної роботи студентів для вивчення даної дисципліни. Призначені для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 19 – «Архітектура та будівництво» спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» на основі ОКР «молодший спеціаліст».

Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації


Шавранський, М. В. Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації : метод. вказ. для сам. роботи / М. В. Шавранський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 63 с.

Проектування сучасних автоматичних керування в нафтовій та газовій промисловості вимагає від інженера з автоматизації глибоких знань в області ідентифікації і моделювання технологічних процесів як об’єктів керування.

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності


Чигур, І. І. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності : метод. вказ. для сам. роботи / І. І. Чигур, Л. Я. Чигур. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 63 с.

Етика та психологія ділових відносин


Дербеньова, Л. В. Етика та психологія ділових відносин : конспект лекцій / Л. В. Дербеньова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 68 с.

Конспект лекцій "Етика та психологія ділових відносин" сприятиме формування необхідної комунікативної спроможності у оволодінні науковими засадами етики та психології ділових відносин з метою оцінки, вироблення стратегії поведінки у прийнятті рішень, що дозволяє вирішувати суперечливі етичні проблеми в бізнесі, організаціях, держпідприємствах майбутнім фахівцям-документознавцям та інформаційним аналітикам.

Вдосконалення координаційних здібностей студентів на заняттях з волейболу


Бойчук, Р. І. Вдосконалення координаційних здібностей студентів на заняттях з волейболу : метод. вказ. / Р. І. Бойчук, Т. М. Захаркевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 27 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Фізичне виховання". У роботі викладено основні положення методики розвитку координаційних здібностей та способів їхнього контролю. Розглянута технологія формування техніки основних прийомів гри у волейбол шляхом цілеспрямованого вдосконалення координаційних здібностей. Призначено для студентів всіх напрямків підготовки.

Геоінформаційні системи в землеустрої та кадастрі


Романюк, В. В. Геоінформаційні системи в землеустрої та кадастрі : лабораторний практикум / В. В. Романюк, О. Є. Лудчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 68 с. -

Лабораторний практикум складено відповідно до робочої програми курсу "Геоінформаційні системи в землеустрої та кадастрі" з підготовки магістрів зі спеціальності 193 - "Геодезія та землеустрій". Містить основні теоретичні відомості, контрольні питання і завдання для виконання лабораторних робіт з вивчення дисципліни " Геоінформаційні системи в землеустрої та кадастрі ".

Ландшафтний землеустрій


Приходько, М. М. Ландшафтний землеустрій : метод. вказ. для виконання практичних робіт / М. М. Приходько, В. В. Романюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 33 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Ландшафтний землеустрій". Можуть використовуватися студентами денної та заочної (дистанційної) форм навчання. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 193- "геодезія та землеустрій", спеціалізаціями "землеустрій та кадастр" та "оцінка землі та нерухомого майна"

Українська мова в перекладознавчому аспекті


Українська мова в перекладознавчому аспекті : конспект лекцій / О. В. Когут, О. М. Мельник, М. І. Венгринюк [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 222 с.

Конспект лекцій укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни "Українська мова в перекладознавчому аспекті". Конспект лекцій забезпечує системний виклад теоретичного матеріалу за тематикою лекційного курсу. Призначений для організації роботи студентів, які можуть скористуватися конспектом лекцій під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи.

Перехідні процеси в електричних системах


Костишин, В. С. Перехідні процеси в електричних системах : лабораторний практикум / В. С. Костишин, П. О. Курляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 35 c.

Методичні вказівки до лабораторного практикуму складені згідно з програмою дисципліни "Перехіді процеси в електричних системах" для спеціальності 141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" та призначені для студентів денної і заочної форм навчання. У лабораторному практикумі розглядаються питання, пов'язані з визначенням струмів трифазного та несиметричних коротких замикань у високовольтних та низьковольтних мережах різними методами. Особлива увага надається методам, орієнтованим на використання пакету прикладних програм EKAF, який реалізований на ЕОМ.

Перехідні процеси в електричних системах


Костишин, В. С. Перехідні процеси в електричних системах : курсове проектування / В. С. Костишин, П. О. Курляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 215 c.

Методичні вказівки складені згідно з програмою дисципліни "Перехіді процеси в електричних системах" для спеціальності 141 -"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" і призначені для студентів денної і заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved