Ви є тут

Глосарій

Хімія навколишнього середовища


Орфанова, М. М. Хімія навколишнього середовища : методичні вказівки для практичних занять / М. М. Орфанова, В. М. Антонюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 38 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Хімія навколишнього середовища". Розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни "Хімія навколишнього середовища". Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" та спеціальності 183 - Технології захисту навколишнього середовища. Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Хімічні та інструментальні методи аналізу складу речовин


Полутренко, М. С. Хімічні та інструментальні методи аналізу складу речовин : конспект лекцій / М. С. Полутренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 183 с.

Конспект лекцій написаний у відповідності до робочої програми із навчальної дисципліни "Хімічні та інструментальні методи аналізу складу речовин", розробленої для підготовки докторів філософії зі спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Хімія


Побережний, Л. Я. Хімія : лабораторний практикум / Л. Я. Побережний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 138 с.

Лабораторний практикум складено відповідно до програм з курсу хімії для студентів спеціальності “Екологія”. Для кожної лабораторної роботи подаються короткі теоретичні відомості, хід роботи та зразок картки контролю знань та питання для самоконтролю.

Хімія


Челядин, Л. І. Хімія : метод. вказ. для сам. роботи студентів / Л. І. Челядин, В. Л. Челядин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 205 с.

Методичні вказівки складено для самостійної роботи студентів спеціальностей: 141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (ЕТ), 131- "Прикладна механіка" (ПМ). До кожної теми подано програмні питання, зразок картки контролю знань, основи теоретичного матеріалу, приклади розв'язку задач та запитання і завдання для самостійної підготовки, тести.

Хімія


Калин, Т. І. Хімія : метод. вказ. для сам. роботи студентів / Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 69 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії розроблені згідно з робочою програмою "Хімія" для студентів спеціальностей 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології та 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Містить стислий виклад основних положень дисципліни, приклади розв'язку задач, тестові завдання та потрібні довідкові матеріали, а також список рекомендованої літератури.

Хімія


Калин, Т. І. Хімія : мультимедійний курс лекцій / Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 360 с.

Мультимедійний курс лекцій з дисципліни „Хімія“ розроблений з урахуванням вимог навчальної програми у вигляді комп’ютерної презентації в форматі Power Point. Тематика лекцій відповідає робочій програмі з курсу „Хімія“. Курс лекцій складається з таких тем: основні поняття хімії, періодична система елементів та періодичний закон, основні класи неорганічних сполук, хімічна кінетика, розчини, окисно-відновні реакції, хімічні властивості металів, процеси корозії та способи захисту від корозії, основи хімічної термодинаміки, класифікація дисперсних систем.

Хімія


Побережний, Л. Я. Хімія : лабораторний практикум / Л. Я. Побережний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 89 с.

Лабораторний практикум складено відповідно до програм з курсу хімії для студентів спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія”. Для кожної лабораторної роботи подаються короткі теоретичні відомості, хід роботи та зразок картки контролю знань та питання для самоконтролю.

Хімія


Челядин, Л. І. Хімія : методичні вказівки / Л. І. Челядин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 200 с.

Методичні вказівки складено для студентів напрямів підготовки 6.050701 – „Електротехніка і електротехнології“ (ЕТ), 6.050502 – „Інженерна механіка“ (ІМ), 6.070106 – „Автомобільний транспорт“ (АТ). Для кожної теми подано програмні питання, зразок картки контролю знань, основні теоретичні визначення, тести, приклади розв’язку задач та запитання і завдання для самостійної підготовки.

Хімія


Калин, Т. І. Хімія : практикум / Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 61 с.

Практикум з курсу хімії складено відповідно до програми з курсу хімії для студентів напряму підготовки 6.050504 – «Зварювання». Він містить основні теоретичні положення, приклади і розв’язки типових завдань, а також контрольні завдання. Опрацювання запропонованих схем розв’язку типових прикладів з кожного розділу допоможе студентам узагальнити і систематизувати набуті знання, а виконання контрольних завдань – підготуватися до іспиту.

Хімія


Мельник, О. Д. Хімія. Ч. 2 : Фізична та колоїдна хімія / О. Д. Мельник, Г. М. Присліпська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 223 с.

Навчальний посібник складено відповідно до програми з курсу «Хімії» для студентів напряму підготовки 6.050304 – «Нафтогазова справа». У навчальному посібнику викладено розділи «Основи хімічної термодинаміки», як наукового універсального інструменту досліджень як природних, так техногенних фізико-хімічних процесів, пов’язаних зі специфікою робіт у нафтогазовому комплексі.

Топографія. Поздовжній профіль


Грицюк, Т. Ю. Топографія. Поздовжній профіль : методичні вказівки з організації сам. роботи / Т. Ю. Грицюк, Н. Г. Федоришин, М. І. Феношин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 18 с.

Містить методичні вказівки з організації самостійної роботи "Поздовжній профіль". Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану для студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій". Призначено для використання студентами денної та заочної форм навчання.

Математичні методи оптимізації


Горбійчук, М. І. Математичні методи оптимізації : методичні вказівки до сам. роботи студентів / М. І. Горбійчук, А. М. Лазорів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 24 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при виконанні практичних завдань з дисципліна "Математичні методи оптимізації" містять основні засади та рекомендації щодо виконання практичних завдань студентами спеціальностей "Комп'ютерна інженерія" і "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Математичні методи оптимізації".

Фінанси


Орищин, Т. М. Фінанси : навч. посіб. / Т. М. Орищин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 322 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні засади фінансових відносин відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Розкрито сутність фінансів як економічної категорії, їхні функції та характерні особливості. Розглянуто структуру фінансової системи та особливості її функціонування, роль фінансового механізму у реалізації фінансової політики. Висвітлено сутність та особливості бюджетної та податкової систем, призначення фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансового та страхового ринку, міжнародних фінансів.

Стратегічний маркетинг


Перевозова, І. В. Стратегічний маркетинг : навч. посіб. / І. В. Перевозова, Н. Б. Юрченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 256 с.

Навчальний посібник містить перелік тем з дисципліни "Стратегічний маркетинг", які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. В ньому до кожної теми послідовно та логічно викладено теоретичні, методичні та практичні питання, сформовано перелік практичних завдань з прикладами та методикою виконання, наведено перелік рекомендованих джерел для поглибленого опрацювання.

Physics. Electrostatics. Constant current


Mazur, Tatiana Physics. Electrostatics. Constant current = Фізика. Електростатика. Постійний струм : laboratory works = лабораторний практикум / T. Mazur, O. Fedorov, M. Mazur. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2018. - 41 p.

This laboratory practice is written in accordance with the program of the physics course for students of specialty "185 - Oil and Gas Engineering and Technology" and contains methodical instructions on measuring electrical quantities and laboratory work from the section "Electrostatics. Constant current". Each work is accompanied by an outline of the theory and a specified methodology and sequence of work execution. Considerable attention is paid to the practical application of the corresponding physical phenomena. Can be used by students of all specialties.

Математичне моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту


Долішній, Б. В. Математичне моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту : практикум / Б. В. Долішній. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 35 с.

Практикум складено відповідно до програми курсу "математичне моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту" спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт". Практикум призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт".

Ділове адміністрування (Управління проектами)


Овецька, О. В. Ділове адміністрування (Управління проектами) : методичні вказівки до вивч. дисц. / О. В. Овецька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 22 с.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни містять основні методичні рекомендації, тести для самоперевірки і контрольні запитання з дисципліни " Управління проектами ". Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 073 - "Менеджмент". Може бути використане студентами денної та заочної форми навчання.

Основи зіставного мовознавства


Стецик, Т. С. Основи зіставного мовознавства : методичні вказівки для сам. роботи / Т. С. Стецик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 44 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Основи зіставного мовознавства" укладені відповідно до робочої програми та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 035 "Філологія" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Фінансування та оцінка інвестиційних проектів


Фадєєва, І. Г. Фінансування та оцінка інвестиційних проектів : методичні вказівки для виконання курсового проекту / І. Г. Фадєєва, У. Я. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 34 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, які рекомендовані студентам для виконання курсового проекту. Висвітлені організаційні аспекти виконання та захисту курсового проекту, вимоги щодо його змісту, структури та оформлення. Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування".

Лінгвістичні основи документознавства


Бурківська, Л. Ю. Лінгвістичні основи документознавства : методичні вказівки до виконання курсових робіт / Л. Ю. Бурківська, Ю. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 37 с.

Методичні вказівки містять загальні вимоги до змісту, написання та оформлення курсових робіт з дисципліни "Лінгвістичні основи документознавства". Запропонована тематика курсових робіт розроблена відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки студентів II курсу очної та заочно-дистанційної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved