Ви є тут

Глосарій

Хімія навколишнього середовища


Орфанова, М. М. Хімія навколишнього середовища : методичні вказівки для практичних занять / М. М. Орфанова, В. М. Антонюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 38 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Хімія навколишнього середовища". Розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни "Хімія навколишнього середовища". Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" та спеціальності 183 - Технології захисту навколишнього середовища. Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Хімічні та інструментальні методи аналізу складу речовин


Полутренко, М. С. Хімічні та інструментальні методи аналізу складу речовин : конспект лекцій / М. С. Полутренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 183 с.

Конспект лекцій написаний у відповідності до робочої програми із навчальної дисципліни "Хімічні та інструментальні методи аналізу складу речовин", розробленої для підготовки докторів філософії зі спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Хімія


Побережний, Л. Я. Хімія : лабораторний практикум / Л. Я. Побережний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 138 с.

Лабораторний практикум складено відповідно до програм з курсу хімії для студентів спеціальності “Екологія”. Для кожної лабораторної роботи подаються короткі теоретичні відомості, хід роботи та зразок картки контролю знань та питання для самоконтролю.

Хімія


Челядин, Л. І. Хімія : метод. вказ. для сам. роботи студентів / Л. І. Челядин, В. Л. Челядин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 205 с.

Методичні вказівки складено для самостійної роботи студентів спеціальностей: 141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (ЕТ), 131- "Прикладна механіка" (ПМ). До кожної теми подано програмні питання, зразок картки контролю знань, основи теоретичного матеріалу, приклади розв'язку задач та запитання і завдання для самостійної підготовки, тести.

Хімія


Калин, Т. І. Хімія : метод. вказ. для сам. роботи студентів / Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 69 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії розроблені згідно з робочою програмою "Хімія" для студентів спеціальностей 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології та 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Містить стислий виклад основних положень дисципліни, приклади розв'язку задач, тестові завдання та потрібні довідкові матеріали, а також список рекомендованої літератури.

Хімія


Калин, Т. І. Хімія : мультимедійний курс лекцій / Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 360 с.

Мультимедійний курс лекцій з дисципліни „Хімія“ розроблений з урахуванням вимог навчальної програми у вигляді комп’ютерної презентації в форматі Power Point. Тематика лекцій відповідає робочій програмі з курсу „Хімія“. Курс лекцій складається з таких тем: основні поняття хімії, періодична система елементів та періодичний закон, основні класи неорганічних сполук, хімічна кінетика, розчини, окисно-відновні реакції, хімічні властивості металів, процеси корозії та способи захисту від корозії, основи хімічної термодинаміки, класифікація дисперсних систем.

Хімія


Побережний, Л. Я. Хімія : лабораторний практикум / Л. Я. Побережний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 89 с.

Лабораторний практикум складено відповідно до програм з курсу хімії для студентів спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія”. Для кожної лабораторної роботи подаються короткі теоретичні відомості, хід роботи та зразок картки контролю знань та питання для самоконтролю.

Хімія


Челядин, Л. І. Хімія : методичні вказівки / Л. І. Челядин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 200 с.

Методичні вказівки складено для студентів напрямів підготовки 6.050701 – „Електротехніка і електротехнології“ (ЕТ), 6.050502 – „Інженерна механіка“ (ІМ), 6.070106 – „Автомобільний транспорт“ (АТ). Для кожної теми подано програмні питання, зразок картки контролю знань, основні теоретичні визначення, тести, приклади розв’язку задач та запитання і завдання для самостійної підготовки.

Хімія


Калин, Т. І. Хімія : практикум / Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 61 с.

Практикум з курсу хімії складено відповідно до програми з курсу хімії для студентів напряму підготовки 6.050504 – «Зварювання». Він містить основні теоретичні положення, приклади і розв’язки типових завдань, а також контрольні завдання. Опрацювання запропонованих схем розв’язку типових прикладів з кожного розділу допоможе студентам узагальнити і систематизувати набуті знання, а виконання контрольних завдань – підготуватися до іспиту.

Хімія


Мельник, О. Д. Хімія. Ч. 2 : Фізична та колоїдна хімія / О. Д. Мельник, Г. М. Присліпська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 223 с.

Навчальний посібник складено відповідно до програми з курсу «Хімії» для студентів напряму підготовки 6.050304 – «Нафтогазова справа». У навчальному посібнику викладено розділи «Основи хімічної термодинаміки», як наукового універсального інструменту досліджень як природних, так техногенних фізико-хімічних процесів, пов’язаних зі специфікою робіт у нафтогазовому комплексі.

Адміністративний менеджмент


Пахомов, В. М. Адміністративний менеджмент : методичні вказівки / В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 220 с.

Методичні вказівки з курсу "Адміністративний менеджмент" містять термінологію, короткі теоретичні відомості з дисципліни, плани проведення практичних занять, вимоги та завдання для самостійної роботи. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Електропостачання підприємств нафтогазової промисловості


Соломчак, О. В. Електропостачання підприємств нафтогазової промисловості : методичні вказівки для сам. роботи / О. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 23 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни «Електропостачання підприємств нафтогазової промисловості». Містить основні теоретичні відомості для самостійної підготовки до занять, робочу програму дисципліни, рекомендовану літературу. Методичні вказівки призначені для підготовки магістрів спеціальності 141 - електроенергетика, електротехніка і електромеханіка.

Економічна теорія


Боднарук, І. Р. Економічна теорія : методичні вказівки для сам. вивч. дисц. / І. Р. Боднарук, О. С. Яцюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 79 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Економічна теорія". Наведено зміст та мету вивчення кожної теми, контрольні питання та тестові завдання для перевірки засвоєних знань, задачі для самостійного вирішення, питання для дискусії, а також термінологічний словник. Призначено для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 242 "Туризм" .

International Tourism in Sustainable Development


Arkhypova, L. International Tourism in Sustainable Development : methodical instructions for independent work / L. Arkhypova. - Ivanj-Frankivsk : IFNTUOG, 2018. - 45 p.

Методичні вказівки висвітлюють теоретичні питання внеску міжнародного туризму в сталий розвиток, дослідження важливості розвитку туристичної індустрії та її впливу на світову економіку англійською мовою. Призначені для самостійної роботи магістрів, що навчаються за освітньо-професійною програмою з «Туризму» за спеціальністю 242 „Туризм” для поглибленого опанування дисциплінами «Міжнародний туризм», «Наукова іноземна мова діяльності». Для використання студентами денної та заочної форм навчання.

Якість програмного забезпечення та тестування


Бандура, В. В. Якість програмного забезпечення та тестування : лабораторний практикум / В. В. Бандура, Р. І. Храбатин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 68 с.

Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Якість програмного забезпечення та тестування". Лабораторні роботи призначені для закріплення лекційного матеріалу, конкретизації отриманих знань у процесі самостійного вивчення визначених розділів курсу й одержання практичних навичок роботи щодо тестування програмного забезпеченням.

Фінансовий облік 1


Савчук, Т. В. Фінансовий облік 1 : методичні вказівки для виконання курсової роботи / Т. В. Савчук, Ю. В. Чучук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 34 с.

Методичні вказівки містять рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий облік 1". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Можуть бути використані студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання. У методичних вказівках подано вимоги до змісту і оформлення курсової роботи, порядок рецензування і захисту курсової роботи.

Технічна діагностика інженерних споруд та будівельних конструкцій довготривалої експлуатації


Яворський, А. В. Технічна діагностика інженерних споруд та будівельних конструкцій довготривалої експлуатації : методичні вказівки для сам. та інд. роботи / А. В. Яворський, І. В. Рибіцький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 42 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та ідивідуальної роботи студентів. Розроблений відповідно до робочих програм навчальних дисциплін, чинного навчального плану підготовки студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою на здобуття ступеня магістр за спеціальністю 131- "Прикладна механіка", спеціалізація "Технічна діагностика машин та конструкцій". Може бути використаний студентами заочної форм навчання.

Технічна діагностика інженерних споруд та будівельних конструкцій довготривалої експлуатації


Яворський, А. В. Технічна діагностика інженерних споруд та будівельних конструкцій довготривалої експлуатації : лабораторний практикум / А. В. Яворський, М. О. Карпаш, І. В. Рибіцький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 192 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисциплін "Технічна діагностика інженерних споруд та будівельних конструкцій довготривалої експлуатації". Розроблений відповідно до робочих програм навчальних дисциплін, чинного навчального плану підготовки студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою на здобуття ступеня магістр за спеціальністю 131- "Прикладна механіка", спеціалізація "Технічна діагностика машин та конструкцій". Може бути використаний студентами очної і заочної форм навчання.

Технічна діагностика інженерних споруд та будівельних конструкцій довготривалої експлуатації


Яворський, А. В. Технічна діагностика інженерних споруд та будівельних конструкцій довготривалої експлуатації : Методичні вказівки для контр. робіт / А. В. Яворський, М. О. Карпаш, І. В. Рибіцький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 32 с.

Методичні вказівки містять завдання і методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни "Технічна діагностика інженерних споруд та будівельних конструкцій довготривалої експлуатації". Розроблений відповідно до робочих програм навчальних дисциплін, чинного навчального плану підготовки студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою на здобуття ступеня магістр за спеціальністю 131- "Прикладна механіка", спеціалізація "Технічна діагностика машин та конструкцій". Може бути використаний студентами заочної форм навчання.

Технічна діагностика енергетичного обладнання


Доценко, Є. Р. Технічна діагностика енергетичного обладнання : методичні вказівки для сам. та інд. роботи / Є. Р. Доценко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 30 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та ідивідуальної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Технічна діагностика енергетичного обладнання". Призначені для підготовки магістрів за спеціальністю 131 - "Прикладна механіка" , спеціалізацією "Технічна діагностика обладнання та конструкцій" освітньо-кваліфікаційного рівня-магістр. Може бути використаний студентами очної і заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved