Ви є тут

Глосарій

Descriptive geometry

Taras, I. P. Descriptive geometry = Нарисна геометрія : Workbook = практикум / I. P. Taras. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2016. - 69 с.

Практикум складений відповідно до робочої програми з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка» (модуль 1 – Нарисна геометрія). Практикум призначений для студентів-іноземців першого курсу, що навчаються англійською мовою, як посібник для виконання практичних робіт та самостійного вивчення. Workbook was ranged according to the “Descriptive geometry, engineering and computer graphics” curriculum (Module 1 - Descriptive Geometry). The workshop is intended as a guide to draw practical work and self-study for the first year foreign students studying in English.

Геодезія. Нівелювання, знімальні роботи


Кухтар, Д. В. Геодезія. Нівелювання, знімальні роботи : конспект лекцій / Д. В. Кухтар, Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 79 с.

Конспект містить лекційний матеріал з дисципліни "Геодезія". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 193 - геодезія та землеустрій. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Загальна історія архітектури та містобудування


Волинська, О. С. Загальна історія архітектури та містобудування : методичні вказівки до практ. занять та сам. роботи студ. / О. С. Волинська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 61 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Загальна історія архітектури та містобудування". Книга містить рекомендовані завдання з навчальної дисципліни, зміст дисципліни (програму, тематику навчальних занять та екскурсій, розподіл часу на виконання робіт та систему оцінювання), доповнена термінологічним словником, використаною та рекомендованою літературою, цінними додатками. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 191 - "Архітектура та містобудування".

Системи неруйнівного контролю


Лютак, З. П. Системи неруйнівного контролю : практикум / З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 70 с.

Практикум складений згідно з програмою курсу "Системи неруйнівного контролю" для студентів напрямку підготовки 6.051003 - Приладобудування. Призначено для самостійної роботи при підготовці до практичних робіт з вказаної дисципліни студентів стаціонарної і заочної форми навчання.

Основи зіставного мовознавства


Стецик, Т. С. Основи зіставного мовознавства : конспект лекцій / Т. С. Стецик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 140 с.

Конспект лекцій містить виклад теоретичного матеріалу та перелік рекомендованих джерел. Забезпечує системний виклад теоретичного матеріалу з питань контрастивної лінгвістики як окремого розділу мовознавства, методів і принципів, які використовуються у зіставному мовознавстві, спільностей та відмінностей у структурах мов на основних рівнях мови, а також спільних рис, загалом притаманних людській мові як абстракції і феномену людського духу.

Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: Економіка підприємства. Фінанси та кредит. Облік та аудит


Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: Економіка підприємства. Фінанси та кредит. Облік та аудит : 4000 термінів / Коржак З. З., уклад. - 2-ге вид., переробл. та доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 231 с.

Навчальний посібник "Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: Економіка підприємства. Фінанси та кредит. Облік та аудит" містить близько 4000 фахових термінів та тлумачень із зазначених вище дисциплін.

Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента : Менеджмент


Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента : Менеджмент : 4 000 термінів / Коржак З. З., уклад. - 2-ге вид., переробл. та доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 260 с.

Навчальний посібник "Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: Менеджмент" містить близько 4000 фахових термінів та тлумачень із зазначеної вище дисципліни.

Основи надрокористування


Хомин, В. Р. Основи надрокористування : конспект лекцій / В. Р. Хомин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 56 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Основи надрокористування". Може бути використаний студентами денної, дистанційної та заочної форм навчання. У конспекті розглянуті питання правових основ надрокористування, норм гірничого права та принципів надання спеціальних дозволів для користування надрами.

Архітектурне проектування малої архітектурної форми. Дитячий майданчик


Архітектурне проектування малої архітектурної форми. Дитячий майданчик : методичні вказівки до курсового проектування / Х. В. Василів, О. В. Боднар, К. Т. Голубчак, У. Б. Полутренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 51 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Архітектурне проектування малої архітектурної форми. Дитячий майданчик" та містять загальні принципи і завдання з архітектурного проектування II курсу спеціальності "Архітектура та містобудування". Призначено для використання студентами очної форми навчання, спеціальність 191"Архітектура та містобудування ".

Інженерна підготовка території під забудову


Козак, О. Н. Інженерна підготовка території під забудову : методичні вказівки для сам. роботи. Ч. 2 : Розбивальне креслення / О. Н. Козак, І. П. Смадич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 22 с.

Методичні вказівки містять матеріали для самостійної роботи над практичною роботою з дисципліни "Основи містобудування". Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки бакалаврів за спеціальностями 191 - "Архітектура та містобудування" та 192 - "Будівництво та цивільна інженерія".

Законодавство та архітектурно-проектна справа


Капак, М. М. Законодавство та архітектурно-проектна справа : методичні вказівки / М. М. Капак, У. Б. Полутренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 34 с.

Методичні вказівки призначені для проведення практичних занять з дисципліни "Законодавство та архітектурно-проектна справа". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки магістрів за спеціальністю 191 - "Архітектура та містобудування".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved