Ви є тут

Глосарій

Descriptive geometry

Taras, I. P. Descriptive geometry = Нарисна геометрія : Workbook = практикум / I. P. Taras. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2016. - 69 с.

Практикум складений відповідно до робочої програми з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка» (модуль 1 – Нарисна геометрія). Практикум призначений для студентів-іноземців першого курсу, що навчаються англійською мовою, як посібник для виконання практичних робіт та самостійного вивчення. Workbook was ranged according to the “Descriptive geometry, engineering and computer graphics” curriculum (Module 1 - Descriptive Geometry). The workshop is intended as a guide to draw practical work and self-study for the first year foreign students studying in English.

Контролінг


Обельницька, Х. В. Контролінг : методичні вказівки для сам. вивчення дисципліни / Х. В. Обельницька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 71 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Контролінг". Наведено плани лекційних і практичних занять, дискусійні запитання для самостійної підготовки студентів. Методичні вказівки призначені для використання студентами всіх форм навчання спеціальності 076 Підприємництво, торгівля, біржова діяльність" .

Проектування зварних конструкцій


Матвієнків, О. М. Проектування зварних конструкцій : практикум. Ч. 1 : Розрахунок зварних з'єднань / О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 45 с.

Практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Проектування зварних конструкцій". Практикум містить приклади розв'язку задач, які дають можливість студентам освоїти методики та набути навиків з розрахунку зварних з'єднань при проектуванні зварних конструкцій. Призначено для підготовки бакалаврів 131 - Прикладна механіка.

Економічне управління підприємством


Метошоп, І. М. Економічне управління підприємством : методичні вказівки до вивчення дисц. для студ. очної форми навчання / І. М. Метошоп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 118 с.

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи з вивчення даного курсу. Вони дають можливість правильно підібрати літературу та підготуватися до кожного змістового модуля, практичного заняття та колоквіуму. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 051 - "Економіка" та 071 - "Підприємництво торгівля і біржова діяльність".

Економічне управління підприємством


Метошоп, І. М. Економічне управління підприємством : практикум / І. М. Метошоп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 45 с.

Практикум містить перелік питань семінарських занять, практичні та ситуаційні завдання для проведення практичних занять та самостійної роботи студента, теми рефератів спрямовані на самостійне вивчення основних тем дисципліни "Економічне управління підприємством" та перелік питань що виносяться для контролю при проведенні екзамену. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Розрахунок і конструювання


Петрина, Д. Ю. Розрахунок і конструювання = Mechanics of machine : практикум = educational edition / Д. Ю. Петрина, Р. С. Яким. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 60 с.

The tutorials is intended for students of bachelor degree studying at the petroleum engineering department. It meets the requirements of general teaching and studying trends of the machine mechanics courses in a foreign language. The study manual is aimed to create a systematic knowledge of the problems connected with parts machine designing.

Особливості проектування будівель у складних інженерно-геологічних умовах


Кузьменко, Е. Д. Особливості проектування будівель у складних інженерно-геологічних умовах : методичні вказівки для сам. роботи студентів / Е. Д. Кузьменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 13 с.

Методичні вказівки містять необхідну для самостійного вивчення інформацію, а саме: мету та завдання дисципліни, зміст лекційних та практичних занять, контрольні питання для самоконтролю, перелік навчально-методичних матеріалів. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки студентів за галуззю знань "19 Архітектура та будівництво", спеціальністю "191 Архітектура та містобудівництво".

Цивільний захист


Древицька, Н. Ю. Цивільний захист = Civil Protection : практикум = Practical works / Н. Ю. Древицька, Г. М. Кривенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 98 с.

В практикумі англійською мовою розглянуто основні питання з цивільного захисту. Теми практичних занять та їх зміст відповідають навчальній програмі дисципліни "Цивільний захист" для вищих закладів освіти. Основна увага приділена дослідженню умов, що відповідають можливому виникненню небезпечних ситуацій з метою формування у студентів здатності розуміння, розробки та впровадження превентивних та оперативних (аварійних) заходів цивільного захисту населення і територій.

Організація і управління виробництвом. Топографо-геодезичні і картографічні роботи. Землевпорядні роботи


Ільків, Є. Ю. Організація і управління виробництвом. Топографо-геодезичні і картографічні роботи. Землевпорядні роботи : конспект лекцій / Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 120 с.

Конспект лекцій складений згідно з робочою програмою курсу "Організація і управління виробництвом", який читається студентам спеціальності "193 - геодезія та землеустрій". Містить загальні відомості про: управління та умови виконання робіт, складання кошторисів, визначення затрат часу, нормування праці, контроль якості, кадрові питання, організацію робіт у топографо-геодезичній, картографічній та землевпорядній галузях.

Управління проектами в енергетиці


Ващишак, І. Р. Управління проектами в енергетиці : методичні вказів-ки для контрольних робіт / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 17 с.

Методичні вказівки містять завдання і методичні вказівки для виконання контрольних робіт, відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки магістрів за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка" (спеціалізація "Енергетичний менеджмент"). Можуть бути використані студентами дистанційної і заочної форм навчання.

Міжнародна науково-дослідна співпраця


Ващишак, І. Р. Міжнародна науково-дослідна співпраця : методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 22 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та індивідуальної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки магістрів за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Енергетичний менеджмент"). Можуть бути використані студентами очної, заочної і дистанційної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved