Ви є тут

Глосарій

Descriptive geometry

Taras, I. P. Descriptive geometry = Нарисна геометрія : Workbook = практикум / I. P. Taras. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2016. - 69 с.

Практикум складений відповідно до робочої програми з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка» (модуль 1 – Нарисна геометрія). Практикум призначений для студентів-іноземців першого курсу, що навчаються англійською мовою, як посібник для виконання практичних робіт та самостійного вивчення. Workbook was ranged according to the “Descriptive geometry, engineering and computer graphics” curriculum (Module 1 - Descriptive Geometry). The workshop is intended as a guide to draw practical work and self-study for the first year foreign students studying in English.

Технологія буріння нафтових і газових свердловин


Кочкодан Я. М. Технологія буріння нафтових і газових свердловин: Навчальний посібник. Частина четверта. Бурильна колона. Кочкодан Я. М. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 149 с.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 0184- “Гірництво” та 0185- “Нафтогазова інженерія і технологія ”, які вивчають дисципліну “ Технологія буріння нафтових і газових свердловин ”, а також може бути корисний аспірантам та студентам інших спеціальностей, які вивчають курс “ Буріння нафтових і газових свердловин ”, слухачам інституту післядипломної освіти, інженерно-технічним та науковим працівникам.

General course of transport


Dolishnii, B. V. General course of transport : laboratory workshop=лабораторний практикум / B. V. Dolishnii, L. I. Kryshtopa. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. - 37 p.

Laboratory workshop is compiled according to the working curriculum of the discipline "General course of transport" in English. The specified laboratory practice contains the purpose and tasks, the basic theoretical positions and method of laboratory work, safety rules in the laboratory. It is intended for laboratory work of students of specialty 274 - Automobile transport.

Санітарія і гігієна рекреаційних комплексів


Зоріна, Г. П. Санітарія і гігієна рекреаційних комплексів : лабораторний практикум / Г. П. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 49 с.

Лабораторний практикум містить основні теоретичні положення та порядок виконання лабораторних робіт з дисципліни "Санітарія і гігієна рекреаційних комплексів". Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Ландшафтознавство та заповідна справа


Зоріна, Г. П. Ландшафтознавство та заповідна справа : практикум / Г. П. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 32 с.

Практикум містить основні теоретичні положення та порядок виконання практичних робіт з дисципліни "Ландшафтознавство та заповідна справа". Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Туроперейтинг


Зоріна, Г. П. Туроперейтинг : практикум / Г. П. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 45 с.

Практикум містить основні теоретичні положення та порядок виконання практичних робіт з дисципліни "Туроперейтинг". Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів спеціальності 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Туроперейтинг


Зоріна, Г. П. Туроперейтинг : методичні вказівки до вивч. дисц. / Г. П. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 22 с.

Методичні вказівки містять положення дисципліни та анотований зміст модулів. Розроблені відповідно до робочої програми дисципліни. Призначені для підготовки бакалаврів спеціальності 242- "Туризм". Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Фінансово-економічна діяльність та інвестиційний аналіз


Гера, О. В. Фінансово-економічна діяльність та інвестиційний аналіз : практикум / О. В. Гера. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 67 с.

У практикумі подано мету та завдання вивчення дисципліни "Фінансово-економічна діяльність та інвестиційний аналіз", загальні рекомендації щодо підготовки студентів до практичних занять, розв'язання задач та оформлення звітів робіт. Практикум розроблено відповідно до робочої програми даної дисципліни. Практикум призначений для підготовки фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій", денної та заочної (дистанційної) форм навчання.

Особливості проектування будівель у складних інженерно-геологічних умовах


Кузьменко, Е. Д. Особливості проектування будівель у складних інженерно-геологічних умовах : лабораторний практикум / Е. Д. Кузьменко, М. М. Тимків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 63 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Особливості проектування у складних інженерно-геологічних умовах". Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять,завдання та контрольні питання. Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 191 Архітектура та містобудівництво" за галуззю знань "19 Архітектура та будівництво".

Філософія


Олексишин, О. О. Філософія : методичні вказівки для сам. вивч. дисц. / О. О. Олексишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 96 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми навчального курсу "Філософія" для студентів спеціальності 035 - "Філологія". Матеріал допоможе студентам у самостійному вивченні теоретичних та історичних аспектів розвитку філософії.

Захист інформації у комп'ютерних системах


Заячук, Я. І. Захист інформації у комп'ютерних системах : методичні вказівки для сам. роботи / Я. І. Заячук, І. І. Возний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 29 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки - 123 "Комп'ютерна інженерія". Методичні вказівки можуть бути використані студентами, які навчаються на очній та заочній формах навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved