Ви є тут

Глосарій

Descriptive geometry

Taras, I. P. Descriptive geometry = Нарисна геометрія : Workbook = практикум / I. P. Taras. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2016. - 69 с.

Практикум складений відповідно до робочої програми з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка» (модуль 1 – Нарисна геометрія). Практикум призначений для студентів-іноземців першого курсу, що навчаються англійською мовою, як посібник для виконання практичних робіт та самостійного вивчення. Workbook was ranged according to the “Descriptive geometry, engineering and computer graphics” curriculum (Module 1 - Descriptive Geometry). The workshop is intended as a guide to draw practical work and self-study for the first year foreign students studying in English.

Індивідуальний науково-дослідний проект


Карпаш, О. М. Індивідуальний науково-дослідний проект : практикум / О. М. Карпаш, П. М. Райтер, М. О. Карпаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 32 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Індивідуальний науково-дослідний проект". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинних навчальних планів і призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 141 - "Енергетичний менеджмент". Може бути використаний студентами очної, заочної і дистанційної форм навчання.

Освітньо-кваліфікований рівень "магістр"


Григораш, С. М. Освітньо-кваліфікований рівень "магістр" : методичні вказівки для складання державних іспитів / С. М. Григораш, Л. Ю. Бурківська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 31 с.

Методичні вказівки містять перелік питань до дисциплін, які входять до фахових випробувань, охоплюють коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись в ІФНТУНГ з метою одержання освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", спеціалізація - "Документознавство та інформаційна діяльність". Під час складання даних методичних вказівок враховувалися такі дисципліни циклу професійної підготовки, передбачені Освітньо-професійною програмою підготовки магістр за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".

Основи економічної теорії


Основи економічної теорії : методичні вказівки для сам. вивчення дисц. / О. С. Яцюк, І. Р. Боднарук, О. П. Шиманська [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 104 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Основи економічної теорії". Наведено зміст та мету вивчення кожної теми, тестові завдання, задачі для самостійного вирішення та контрольні питання для перевірки засвоєних знань. Призначено для студентів очної форми навчання спеціальності 035 "Філологія".

Методичні вказівки до виконання магістерських робіт


Середюк, М. Д. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт / М. Д. Середюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 31 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану підготовки магістра за спеціальністю 185 -"Нафтогазова інженерія та технології" для освітньо-професійної програми "Проектування та експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ". Призначені для методичного забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти очної, заочної та дистанційної форм навчання інститутів нафтогазової інженерії та післядипломної освіти.

Інженерна геодезія


Бурак, К. О. Інженерна геодезія : конспект лекцій. Ч. 5 : Геодезичні роботи при оцінці експлуатаційної надійності будівель, споруд та технологічного обладнання / К. О. Бурак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 163 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми курсу "Інженерна геодезія". Містить основні теоретичні відомості, контрольні питання і завдання для самостійної роботи з вивчення розділу "Геодезичні роботи при оцінці експлуатаційної надійності будівель, споруд та технологічного обладнання". Призначений для підготовки . спеціалістів і магістрів спеціальності 19.193 "Геодезія, та землеустрій".

Інженерна геодезія


Інженерна геодезія : лабораторний практикум. Ч. 4 / К. О. Бурак, В. М. Ковтун, В. П. Михайлишин, М. Я. Гринішак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 79 с.

Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу "Інженерна геодезія" спеціальності "Геодезія". Містить основні теоретичні відомості, вказівки, щодо порядку виконання робіт і складання звітної документації. Призначений для підготовки фахівців за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій". Може бути використаний студентами очної, заочної та дистанційної форм навчання.

Туроперейтинг


Зоріна, Г. П. Туроперейтинг : курсова робота / Г. П. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 34 с.

Методичні вказівки містять основні теоретичні положення, порядок виконання, оформлення та захисту курсової роботи з дисципліни "Туроперейтинг". Розроблені відповідно до робочої програми дисципліни. Призначені для підготовки бакалаврів за напрямом 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Організація туристичних подорожей


Зоріна, Г. П. Організація туристичних подорожей : практикум / Г. П. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 75 с.

Практикум містить основні теоретичні положення та порядок виконання практичних робіт з дисципліни "Організація туристичних подорожей". Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 242- "Туризм". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Проектування основ і фундаментів


Величкович, А. С. Проектування основ і фундаментів : методичні вказівки для курсової роботи / А. С. Величкович, А. В. Андрусяк, В. І. Артим. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 48 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам денної та заочної форм навчання, які здобувають спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (кваліфікаційний рівень -магістр). Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану. Викладено завдання і загальні вимоги до змісту та оформлення курсової роботи з дисципліни "Проектування основ і фундаментів". До кожного розрахункового завдання подано методичні алгоритми (послідовності) розв'язку задач, наведено приклади розв'язування типових завдань.

Загальна фізика


Басараба, Ю. Б. Загальна фізика : конспект лекцій: у п'яти частинах. Ч. 5 : Квантова фізика / Ю. Б. Басараба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 149 с.

У Частині 5 курсу «Загальна фізика» висвітлено фізичні основи квантової фізики, дано математичні формулювання фундаментальних законів та їх застосування. Приділено увагу практичним аспектам застосування основних теоретичних положень квантової фізики. Виклад здійснено у тісному зв’язку з новітніми досягненнями науки і техніки. Для студентів вищих технічних навчальних закладів освіти.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved