Ви є тут

Глосарій

Descriptive geometry

Taras, I. P. Descriptive geometry = Нарисна геометрія : Workbook = практикум / I. P. Taras. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2016. - 69 с.

Практикум складений відповідно до робочої програми з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка» (модуль 1 – Нарисна геометрія). Практикум призначений для студентів-іноземців першого курсу, що навчаються англійською мовою, як посібник для виконання практичних робіт та самостійного вивчення. Workbook was ranged according to the “Descriptive geometry, engineering and computer graphics” curriculum (Module 1 - Descriptive Geometry). The workshop is intended as a guide to draw practical work and self-study for the first year foreign students studying in English.

Електричні апарати


Електричні апарати : лабораторний практикум / І. В. Гладь, О. І. Кіянюк, Я. В. Бацала, І. Ф. Шнурок. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 99 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Електричні апарати" розроблений згідно з робочою програмою дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" і призначений для самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форм навчання.

Міжнародні інвестиції та венчурний бізнес


Іванова, М. О. Міжнародні інвестиції та венчурний бізнес : робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні роботи для бакалаврів заочної форми навчання спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / М. О. Іванова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 41 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми дисципліни "Міжнародні інвестиції та венчурний бізнес". Містять зміст тем дисципліни, методику вивчення матеріалу тем з дисципліни "Міжнародні інвестиції та венчурний бізнес". Призначені для самостійної роботи студентів напряму підготовки 076 - "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної та заочної форм навчання.

Геологія і геодезія. Модуль 1. Основи геодезії


Бурак, К. О. Геологія і геодезія. Модуль 1. Основи геодезії : практикум / К. О. Бурак, Г. Г. Мельниченко, М. І. Феношин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 59 с.

Практикум розроблено відповідно до робочого навчального плану підготовки бакалаврів в галузі знань 18 Виробництво та технології за спеціальністю 185 - Нафтогазова інженерія та технології та робочої програми дисципліни "Геодезія і геологія".

Менеджмент і адміністрування (модуль "Адміністративний менеджмент")


Вербовська, Л. С. Менеджмент і адміністрування (модуль "Адміністративний менеджмент") : методичні вказівки для сам. та індивід. роботи / Л. С. Вербовська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 26 с.

Методичні вказівки з дисципліни призначені для засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок з Менеджменту і адміністрування "Адміністративний менеджмент". Складено відповідно до робочої програми дисципліни Менеджменту і адміністрування "Адміністративний менеджмент". Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю: "Менеджмент організацій і адміністрування". В методичних вказівках представлені зміст тем практичних занять та перелік питань на іспит.

Менеджмент і адміністрування (модуль "Адміністративний менеджмент")


Вербовська, Л. С. Менеджмент і адміністрування (модуль "Адміністративний менеджмент") : практикум / Л. С. Вербовська, М. В. Берлоус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 28 с.

Практикум з дисципліни призначений для засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок з Менеджменту і адміністрування "Адміністративний менеджмент" для студентів вищих навчальних закладів, слухачів навчальних програм освітнього рівня "бакалавр".

Міжнародний менеджмент


Вербовська, Л. С. Міжнародний менеджмент : методичні вказівки для сам. вивчення дисципліни / Л. С. Вербовська, Г. Ф. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 51 с.

Методичні вказівки з дисципліни призначені для засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок з Міжнародного менеджменту. Складено відповідно до робочої програми дисципліни "Міжнародний менеджмент". Призначено для підготовки бакалаврів спеціальності: "Менеджмент". Методичні вказівки можуть бути корисними науковцям та практикам, які цікавляться міжнародними питаннями.

Міжнародний менеджмент


Вербовська, Л. С. Міжнародний менеджмент : практикум / Л. С. Вербовська, Г. Ф. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 107 с.

Практикум з дисципліни призначені для засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок з Міжнародного менеджменту. Складено відповідно до робочої програми дисципліни "Міжнародний менеджмент". Призначено для підготовки бакалаврів спеціальності: "Менеджмент". Практикум може бути корисним науковцям та практикам, які цікавляться міжнародними питаннями, а також тим, що прагнуть поглибити свої знання у цій сфері.

Основи технічної діагностики автомобілів


Криштопа, С. І. Основи технічної діагностики автомобілів : конспект лекцій / С. І. Криштопа, Ф. В. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 98 с.

Конспект лекцій складено відповідно до програми курсу "Основи технічної діагностики автомобілів" спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт". Конспект лекцій призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт".

Соціологія


Шастко, І. М. Соціологія : методичні вказівки для сам. роботи / І. М. Шастко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 44 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми з курсу "Соціологія" для студентів спеціальності: "Туризм" містять загальні методичні вказівки до виконання самостійної роботи, перелік тем для рефератів, запитань до заліку з дисципліни "Соціологія", тлумачний словник, а також список рекомендованої літератури.

Українська мова за професійним спрямуванням: культура мовлення


Якібчук, М. В. Українська мова за професійним спрямуванням: культура мовлення : практикум / М. В. Якібчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 83 с.

Практикум розроблений відповідно до робочої програми дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів першого курсу усіх спеціальностей і форм навчання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved