Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (7) - D (1) - E (15) - F (2) - G (8) - H (5) - I (2) - J (1) - L (2) - M (5) - O (2) - P (5) - S (3) - T (6) - W (2) - І (265) - А (217) - Б (102) - В (191) - Г (265) - Д (103) - Е (302) - Ж (1) - З (170) - К (228) - Л (67) - М (508) - Н (242) - О (710) - П (445) - Р (130) - С (324) - Т (435) - У (132) - Ф (137)

Технологічні основи машинобудування


Технологічні основи машинобудування : лабораторний практикум для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня спец. 131 "Прикладна механіка" / З. М. Одосій, П. І. Войтенко, І. І. Палійчук, В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 50 c.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Технологічні основи машинобудування". Призначено для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 131 "Прикладна механіка". Метою цього практикуму є практичне засвоєння студентами цієї дисципліни на лабораторних заняттях, які дозволяють їм вивчити методи механічної обробки, технологічні можливості металорізальних верстатів та інструментів.

Технологічні основи машинобудування


Технологічні основи машинобудування : розрахунково-графічний практикум для підготовки фахівців за спец. 131 "Прикладна механіка" першого (бакалаврського) рівня / З. М. Одосій, П. І. Войтенко, І. І. Палійчук, В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 56 c.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Технологічні основи машинобудування". Призначено для підготовки підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 131 "Прикладна механіка". Метою цього практикуму є засвоєння студентами методів вирішення технологічних задач на практичних заняттях, які дозволяють їм вивчити методику та етапи проектування технологічного процесу виготовлення деталей машин.

Переддипломна практика


Переддипломна практика : методичні вказівки для підготовки фахівців за спец. 131 "Прикладна механіка" другого (магістерського) рівня / З. М. Одосій, Р. Т. Карпик, П. І. Войтенко, В. Г. Панчук. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 20 c.

Методичні вказівки складено для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня усіх форм навчання, які навчаються за спеціальністю 131 "Прикладна механіка" з метою забезпечення навчально-методичними вказівками щодо проходження переддипломної практики, оформлення та захисту звітів.

Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови


Дзівідзінська, І. С. Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови : курс лекцій / І. С. Дзівідзінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 73 с.

Конспект лекцій з предмету "Лінгвокраїнознавсто" розроблено на основі робочої програми дисципліни "Лінгвокраїнознавсто основної іноземної мови". Конспект лекцій, призначений для студентів II курсу (спеціальність "Переклад") напряму підготовки 035 "Філологія" (англійська мова), містить 8 лекцій, що супроводжуються питаннями для поточної перевірки знань студентів, списком основної та додаткової літератури. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 035 "Філологія" та викладачів, які читають лекційний курс.

Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови


Дзівідзінська, І. С. Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови : методичні вказівки для проведення практичних занять, сам. та інд. роботи / І. С. Дзівідзінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 31 с.

Методичні вказівки для проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни "Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови" для студентів ІІ курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 035 - "Філологія". Методичні вказівки містять вимоги щодо структури, змісту й проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни "Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови".

Філософія


Шастко, І. М. Філософія : навчально-методичний комплекс / І. М. Шастко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 141 с.

У навчально-методичному комплексі нормативного курсу "Філософія" висвітлено основні теоретичні положення, важливі вузлові проблеми усіх тем програми; визначення фундаментальних філософських категорій історії філософії, онтології, гносеології, соціальної філософії. Призначено для студентів спеціальностей: 151- автоматизація та компютерно-інтегровані технології та 123- комп'ютерна інженерія.

Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів


Мартинюк, Р. Т. Організація спорудження та ремонту газонафтопроводів : конспект лекцій / Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 70 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Організація спорудженя та ремонту газонафтопроводів". Матеріали розділів відповідають технологічній послідовності та висвітлюють весь комплекс питань з організації спорудження газонафтопроводів. У конспекті лекцій розглянуті питання структури будівельної організації та взаємовідношення генерального підрядника з субпідрядниками, необхідні технічні дані для розробки документації на будівництво, визначення календарного плану та схеми будівництва та терміни їхнього виконання, план виконання робіт із робочими кресленнями тощо.

Фінансово-економічна діяльність та інвестиційний аналіз


Гера, О. В. Фінансово-економічна діяльність та інвестиційний аналіз : методичні вказівки для сам. роботи / О. В. Гера. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 14 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план та зміст навчальної програми дисципліни, елементи самостійної роботи, рекомендоване навчально-методичне забезпечення. Методичні вказівки призначені для підготовки фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій", денної та заочної форм навчання.

Основи геодезії


Матіщук, А. В. Основи геодезії : лабораторний практикум / А. В. Матіщук, О. В. Гера. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 61 с.

У практикумі наведено завдання для вивчення дисципліни "Основи геодезії", загальні рекомендації щодо підготовки студентів до лабораторних занять, розв'язання задач та оформлення звітів робіт. Практикум розроблено відповідно до робочої програми даної дисципліни. Лабораторний практикум призначений для підготовки фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування", денної та заочної (дистанційної) форм навчання.

Бакалаврська робота


Адаменко, О. М. Бакалаврська робота : методичні рекомендації / О. М. Адаменко, Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 28 с.

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту бакалаврської роботи складені згідно зі стандартом вищої освіти України навчальним планом для студентів спеціальності 101 - Екологія.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved