Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (4) - D (1) - E (11) - F (1) - G (3) - H (3) - I (1) - L (2) - M (2) - O (1) - S (3) - T (5) - W (1) - І (193) - А (170) - Б (79) - В (149) - Г (210) - Д (92) - Е (223) - Ж (1) - З (128) - К (165) - Л (52) - М (380) - Н (193) - О (560) - П (316) - Р (106) - С (246) - Т (330) - У (90) - Ф (106) - Х (14) - Ц (13)

Higher Mathematics (Differention and Integration of Several Variables Functions)


Bandura, A. I. Higher Mathematics (Differention and Integration of Several Variables Functions) = Вища математика (Диференціальне та інтегральне числення функцій декількох змінних) : lectures = конспект лекцій / A. I. Bandura, L. I. Kryshtopa. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2017. - 228 p.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми дисципліни „Вища математика”. Призначено для студентів стаціонарної форми навчання за напрямом підготовки 6.050304 - „Нафтогазова інженерія"

Менеджмент


Кузьмин, В. М. Менеджмент : практикум / В. М. Кузьмин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 93 с.

Практикум містить зміст основних тем дисципліни, вказівки для виконання практичних завдань з основних тем дисципліни, перелік контрольних питань та навчальну літературу з дисципліни “Менеджмент”. Розроблений у відповідності з робочою навчальною програмою дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Економіка підприємства”. Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання економічних та технічних спеціальностей при вивченні дисциплін “Основи менеджменту”, “Концепції управління"

Мінералогія


Лопушняк, Я. І. Мінералогія / Я. І. Лопушняк, Л. В. Пінчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 28 с.

Методичні вказівки складені згідно з робочою програмою дисципліни «Мінералогія» для студентів напряму підготовки 6.040103 – «Геологія». Наведено задачі мінералогії, зміст теоретичних і лабораторних занять з дисципліни, надано методичні поради до вивчення кожного розділу дисципліни, розроблено запитання для самоконтролю і домашні завдання для студентів заочної форми навчання, рекомендовані літературні джерела навчальної інформації.

Основи геохімії


Лопушняк, Я. І. Основи геохімії / Я. І. Лопушняк, Л. В. Пінчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 19 с.

Методичні вказівки складені згідно з робочою програмою дисципліни «Основи геохімії» для студентів напряму підготовки 6.040103 – «Геологія». Наведено задачі геохімії, зміст теоретичних і практичних занять з дисципліни, надано методичні поради до кожного вивчення кожного розділу дисципліни, розроблено запитання для самоконтролю і домашні завдання для студентів заочної форми навчання, рекомендовані літературні джерела навчальної інформації.

Інформатика та програмування


Штогрин, Л. В. Інформатика та програмування : метод. вказ. для виконання самостійної роботи з дисципліни / Л. В. Штогрин, Л. І. Давибіда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 26 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисциплін “Інформатика та програмування” з метою організації самостійної роботи студентів для вивчення даної дисципліни. Призначені для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 19 – «Архітектура та будівництво» спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій».

Геоінформаційні системи та бази даних


Давибіда, Л. І. Геоінформаційні системи та бази даних : метод. вказ. для самостійної роботи студентів / Л. І. Давибіда, Н. В. Журавель. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 32 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни „Геоінформаційні системи та бази даних” з метою організації самостійної роботи студентів для вивчення даної дисципліни. Призначені для студентів очної, заочної та дистанційної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 19 – «Архітектура та будівництво» спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій».

Мікроекономіка


Мікроекономіка : метод. вказ. до викон. курс. роботи / Р. Т. Мацьків, Т. Б. Топольницька, І. І. Проданова [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 44 с.

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Мікроекономіка” складені на основі типової програми для студентів економічних спеціальностей очної та заочної форми навчання і призначені для полегшення роботи над матеріалом при написанні курсової роботи. Методичні вказівки містять мету і завдання курсової роботи, вибір теми роботи та підбір літератури, структуру та вимоги до курсової роботи, типові недоліки при виконанні курсових робіт, порядок рецензування, захисту та критерії оцінювання, тематику курсових робіт та рекомендовану літературу.

Туристичне краєзнавство


Передерко, В. П. Туристичне краєзнавство : метод. вказ. для виконання курсової роботи / В. П. Передерко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 20 с.

Методичні вказівки містять основні вказівки з написання курсової роботи з дисципліни. Розроблені відповідно до робочої програми дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів спеціальності 242 – Туризм.

Опір матеріалів


Величкович, А. С. Опір матеріалів : метод. вказ. для курсової роботи / А. С. Величкович, І. І. Яциняк, В. І. Артим. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 63 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам, які здобувають спеціальність “Будівництво та цивільна інженерія”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану. Викладено завдання і загальні вимоги до змісту та оформлення курсової роботи з дисципліни “Опір матеріалів”. Запропоновані завдання відповідають другому модулю дисципліни – “Складний опір. Динаміка, міцність та стійкість пружних тіл”.

Вступ до мовознавства


Венгринюк, М. І. Вступ до мовознавства : методичні вказівки для виконання самостійної роботи / М. І. Венгринюк, О. В. Когут. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 31 с.

Методичні вказівки укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни “Вступ до мовознавства”. У методичних вказівках подано перелік питань для самостійної роботи, методичні рекомендації щодо їх опрацювання, рекомендовану літературу до кожної з тем, а також тести і вправи. Призначено для студентів І курсу денної форми навчання напряму підготовки «Філологія».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved