Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (7) - D (1) - E (16) - F (2) - G (9) - H (5) - I (3) - J (1) - L (2) - M (5) - O (4) - P (7) - S (3) - T (9) - W (2) - І (277) - А (219) - Б (106) - В (193) - Г (275) - Д (105) - Е (307) - Ж (1) - З (175) - И (1) - К (234) - Л (69) - М (523) - Н (251) - О (732) - П (463) - Р (135) - С (337) - Т (443) - У (139)

Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу


Чернова, О. Т. Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу : курсове проектування / О. Т. Чернова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 57 с.

Методичні вказівки для курсового проекту включають: мету і завдання курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, структуру і зміст курсового проекту. Особливу увагу звернено на вимоги та правила до оформлення, захист курсових проектів.

Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз


Янишин, О. К. Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз : методичні вказівки для виконання курсової роботи / О. К. Янишин, Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 90 с.

Методичні вказівки розроблені на основі робочої програми дисципліни "Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз" і навчального плану освітньо-професійної програми підготовки на першому (бакалаврському) ступені вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія" зі спеціалізацією 035.041 - "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська", ОПП "Англійська філологія і переклад" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (наказ від 31.08.2018 № 203).

Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз


Янишин, О. К. Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз : методичні вказівки для виконання курсової роботи / О. К. Янишин, Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 90 с.

Методичні вказівки розроблені на основі робочої програми дисципліни "Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз" і навчального плану освітньо-професійної програми підготовки на першому (бакалаврському) ступені вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія" зі спеціалізацією 035.04 - "Германські мови та літератури (переклад включно)" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Переддипломна практика


Янишин, О. К. Переддипломна практика : методичні вказівки / О. К. Янишин, Ю. С. Стахмич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 75 с.

Методичні вказівки розроблені на основі робочої програми переддипломної практики і навчального плану освітньо-професійної програми підготовки на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія". Містять мету і завдання виробничої педагогічної практики, зміст і організацію навчально-виховної роботи студентів під час її проходження, вимоги щодо структури, змісту й оформлення документації.

Організація і управління виробництвом


Ільків, Є. Ю. Організація і управління виробництвом : лабораторний практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, М. М. Дутчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 37 с.

Практикум для виконання лабораторних робіт складений згідно з робочою програмою курсу "Організація і управління виробництвом", який читається студентам спеціальності "193 - Геодезія та землеустрій". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Прогресивні методи формоутворення деталей нафтогазового машинобудування. Проектування та розрахунок ультразвукових інструментів та концентраторів


Шуляр, І. О. Прогресивні методи формоутворення деталей нафтогазового машинобудування. Проектування та розрахунок ультразвукових інструментів та концентраторів : методичні вказівки для практичної роботи / І. О. Шуляр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 10 с.

Методичні вказівки для проведення практичного заняття з дисципліни "Прогресивні методи формоутворення деталей нафтогазового машинобудування" розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 131 "Прикладна механіка" (ОПП "Прикладна механіка").

Практика з прикладної лінгвістики


Малик, Г. Д. Савчин Н. Б. Практика з прикладної лінгвістики : методичні вказівки / Г. Д. Савчин Н. Б. Малик, О. М. Ріба-Гринишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 32 с.

Методичні вказівки з практики з прикладної лінгвістики укладені на основі навчального плану для підготовки бакалаврів за спеціальністю "Філологія" (спеціалізація "Германські мови та літератури", освітня програма "Англійська філологія та переклад"), передбачають самостійне виконання конкретних практичних завдань пов'язаних з пошуком та аналітико-синтетичною переробкою іншомовної інформації на основі набутих теоретичних та практичних знань за III - IV семестри.

Основи теорії мовної комунікації


Малик, Г. Д. Основи теорії мовної комунікації : методичні вказівки до змістового модуля "Теорія мовленнєвих актів" / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 94 с.

У методичних вказівках розглянуто визначення мовленнєвого акта та його структуру, наведено декілька класифікацій мовленнєвих актів, приклади прямих і непрямих мовленнєвих актів, умови успішності їхнього здійснення, особливості перформативних висловлювань. Адресована студентам-філологам (бакалаврам) та викладачам-словесникам.

Основи теорії мовної комунікації


Малик, Г. Д. Основи теорії мовної комунікації : конспект лекцій / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 123 с.

В конспекті викладено особливості мовленнєвої діяльності у плані співвідношення закономірностей спілкування і структури мовленнєвого акту, з'ясовуються статус і типологія вияву форм та учасників мовленнєвого спілкування. Аргументовано прокоментовано інвентар функцій мови, виявлено особливості системного характеру мови як засобу збереження та передачі інформації, з'ясовано статус прагматичних аспектів мовленнєвої діяльності. Адресована студентам-філологам (бакалаврам) усіх форм навчання та викладачам-словесникам.

Методичні вказівки до виконання магістерських робіт


Шлапак, Л. С. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 46 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану підготовки магістра за спеціальністю 131 -"Прикладна механіка" для освітньо-професійної програми "Зварювання та споріднені технології". Методичні вказівки містять вимоги нормативних документів щодо організації освітнього процесу на другому рівні вищої освіти, правила підготовки здобувачами вищої освіти магістерської роботи, структуру магістерської роботи, вимоги до змісту та оформлення презентації, правила оформлення структурних елементів магістерської роботи, а також роз'яснення щодо процедури захисту магістерської роботи.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved