Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (5) - D (1) - E (12) - F (1) - G (3) - H (4) - I (1) - L (2) - M (3) - O (1) - S (3) - T (6) - W (1) - І (221) - А (188) - Б (82) - В (161) - Г (222) - Д (97) - Е (235) - Ж (1) - З (141) - К (191) - Л (56) - М (414) - Н (204) - О (607) - П (354) - Р (117) - С (261) - Т (365) - У (96) - Ф (113) - Х (15) - Ц (18)

Рисунок, живопис, скульптура. Види та жанри живопису


Мелкомукова, М. Г. Рисунок, живопис, скульптура. Види та жанри живопису : метод. вказівки. Ч. 1 / М. Г. Мелкомукова, Н. Г. Борсук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 23 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура». Основну увагу зосереджено на висвітленні теоретичних питань дисципліни «Живопис», що дає студентам можливість критично осмислити автентичні роботи відомих митців. До методичних вказівок включено ілюстрації-репродукції мистецьких шедеврів різних часів та народів. Призначено для використання студентами денної форми навчання, напряму підготовки 6.060102 «Архітектура».

Механіка суцільного середовища


Палійчук, І. І. Механіка суцільного середовища : конспект лекцій / І. І. Палійчук, А. С. Величкович, О. М. Лев. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 99 с.

Конспект лекцій підготовлено за навчальною програмою дисципліни "Механіка суцільного середовища" для студентів напряму підготовки 6.040103 – Геологія. Метою цього конспекту лекцій є вивчення студентами основних закономірностей механіки суцільного середовища, в основі яких лежить лінійна теорія пружності. Для цього у конспекті викладено основи теорії напружень і деформацій у твердому деформівному тілі (масиві) та фізичні властивості матеріалів і порід, на яких вона грунтується, та виведені основні системи рівнянь математичної теорії пружності. Курс завершується викладенням основ теорії розповсюдження хвиль пружних коливань у суцільному середовищі.

Курс історичної геології з основами палеонтології


Жученко, Г. О. Курс історичної геології з основами палеонтології : навч. посіб. / Г. О. Жученко, О. Р. Стельмах. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 153 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Історична геологія та палеонтологія”. У навчальному посібнику висвітлено основи стратиграфії осадових порід, стратиграфічний поділ та методичні підходи. Описано основні типи викопних представників фауни і флори планети, що мають стратиграфічне і палеонтологічне значення та використовуються для реконструкції палеогеографічних умов минулого. Охарактеризовано основні етапи формування та розвитку геологічного середовища планети згідно з загальноприйнятими підходами історичної геології. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040103 -«Геологія».

Основи релейного захисту і автоматики систем електропостачання


Федорів, М. Й. Основи релейного захисту і автоматики систем електропостачання : лаборатор. практикум / М. Й. Федорів, У. М. Николин, А. І. Поточний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 83 с.

Лабораторний практикум містить перелік лабораторних робіт, що виконуються, подано перелік літератури для самостійного опрацювання тем, коротко викладено основні теоретичні відомості до кожної лабораторної роботи і контрольні запитання до них, наведені типові схеми досліджень реле та пристроїв автоматики. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології. Може бути використано студентами денної та заочної форми навчання для виконання лабораторних робіт.

Перехідні процеси в електричних системах


Костишин, В. С. Перехідні процеси в електричних системах : практикум. Ч.1 / В. С. Костишин, У. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 75 с. -

Практикум розроблений відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни “Перехідні процеси в електричних системах”. Містить основні формули та теоретичні положення, методики розрахунку, приклади розв’язання задач для підготовки до практичних занять. Для кожного практичного заняття подано запитання для самоперевірки знань з даної теми. Практикум адресований студентам напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»

Перекладацька практика


Штогрин, М. В. Перекладацька практика : метод. вказівки / М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 26 с.

Методичні вказівки з організації та проведення перекладацької практики містять мету і завдання практики, завдання і зміст навчально-виховної роботи студентів під час її проходження, зміст і організацію їх діяльності. Мета практики – ознайомити студентів зі специфікою майбутнього фаху, сприяти формуванню первинних професійних умінь і навичок у галузі перекладу. Методичні вказівки з організації та проведення перекладацької практики студентів ІІІ курсу укладено на основі робочих програм циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, призначених для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020303 «Філологія»

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

Корнута, О. В. Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка : конспект лекцій. Ч.2 : Інженерна та комп'ютерна графіка / О. В. Корнута. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 95 с.
Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка». Містить теоретичні відомості з основ комп’ютерної графіки і геометричного, проекційного та машинобудівного креслення згідно вимог Державних стандартів України. Призначений для cтудентів-іноземців напряму підготовки 6.050304 - Нафтогазова справа, що навчаються англійською мовою.

Інтернет-технології та ресурси

Корнута, В. А. Інтернет-технології та ресурси : лаб. практикум / В. А. Корнута. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 31 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки та завдання для проведення лабораторних занять з дисципліни «Інтернет–технології та ресурси». Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки студентів за напрямом 6.020105 – “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка


Тарас, І. П. Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка : конспект лекцій. Ч.1 : Нарисна геометрія / І. П. Тарас. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 81 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка». Призначений для cтудентів напряму підготовки – 6.050304 - Нафтогазова справа. Містить теоретичні відомості про методи проеціювання, проектування елементарних геометричних фігур, методи рішення позиційних та метричних задач, способи перетворення проекцій, поверхні та їх взаємний перетин. Призначений для cтудентів-іноземців напряму підготовки 6.050304 - Нафтогазова справа, що навчаються англійською мовою.

Комп'ютерна графіка


Павлик, І. В. Комп'ютерна графіка : лаб. практикум / І. В. Павлик, Л. Є. Шкіца, С. С. Чаплінський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 68 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Лабораторний практикум містить методичні вказівки та завдання для проведення лабораторних занять з дисципліни «Комп’ютерна графіка». Призначено для підготовки студентів усіх спеціальностей.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved