Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (4) - D (1) - E (11) - F (1) - G (3) - H (3) - I (1) - L (2) - M (2) - O (1) - S (3) - T (5) - W (1) - І (193) - А (170) - Б (79) - В (149) - Г (210) - Д (92) - Е (223) - Ж (1) - З (128) - К (165) - Л (52) - М (380) - Н (193) - О (560) - П (316) - Р (106) - С (246) - Т (330) - У (90) - Ф (106) - Х (14) - Ц (13)

Розробка та експлуатація морських нафтових і газових родовищ


Возний, В. Р. Розробка та експлуатація морських нафтових і газових родовищ : практикум / В. Р. Возний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 73 с.

Практикум складено згідно з робочою програмою дисципліни «Розробка та експлуатація морських нафтових і газових родовищ» Практикум вміщує 5 розділів, кожен з яких містить теоретичну основу, приклади розв’язку задач і завданням на кожну задачу згідно з варіантами. Призначений для підготовки студентів очної та заочної форми навчання за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології» та 184 «Гірництво».

Організація перевезень спеціальних вантажів


Мельник, В. М. Організація перевезень спеціальних вантажів : конспект лекцій / В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 163 с.

Конспект лекцій складено згідно з робочою програмою дисципліни “Організація перевезень спеціальних вантажів”. Приведений конспект лекцій містить програму з дисципліни “Організація перевезень спеціальних вантажів ”. Конспект лекцій призначений для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070106 – “Автомобільний транспорт”.

Міжнародна науково-дослідна співпраця


Цих, В. С. Міжнародна науково-дослідна співпраця : практикум / В. С. Цих, Н. Л. Тацакович, О. В. Попович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 46 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Міжнародна науково-дослідна співпраця". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 141 "Енергетичний менеджмент". Може бути використаний студентами очної, заочної та дистанційної форм навчання.

Стратегія сталого розвитку


Григоришин, О. М. Стратегія сталого розвитку : методичні вказівки для семінарських занять і самостійної роботи студентів / О. М. Григоришин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 55 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для проведення семінарських занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Стратегія сталого розвитку». Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки фахівців за спеціальністю 152 «Прилади і системи неруйнівного контролю». Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Технічна діагностика електрообладнання


Доценко, Є. Р. Технічна діагностика електрообладнання : лабораторний практикум / Є. Р. Доценко, П. М. Райтер. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 132 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Технічна діагностика електрообладнання". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 141 "Електротехнічні системи електроспоживання". Може бути використаний студентами очної і заочної форм навчання.

Геодезія


Кравець, Я. С. Геодезія : лабораторний практикум / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 24 с.

Лабораторний практикум містить навчальний матеріал з дисципліни «Геодезія», а саме – основні задачі з математичного опрацювання геодезичних вимірювань. В лабораторному практикумі розглянуто питання урівнювання планових та висотних геодезичних мереж. Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій». Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Інженерні вишукування

Кравець, О. Я. Інженерні вишукування : практикум / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 40 с. -
Практикум містить навчальний матеріал з дисципліни «Інженерні вишукування», а саме – основні завдання та призначення інженерних вишукувань. В практикумі розглянуто такі питання, як: визначення витрат ріки графоаналітичним методом, швидкості течії, забезпеченості стоку, розв’язання інженерно-геологічних задач, створення планів землекористувань. Практикум розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій». Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Системи управління базами даних


Саманів, Л. В. Системи управління базами даних : навч. посіб. для студ. напрямку підготовки 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" / Л. В. Саманів, М. В. Крихівський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2013. - 233 с.

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни” Системи управління базами даних” студентами напряму підготовки”Документознавство та інформаційна діяльність”.

Нафтогазопромислові машини і комплекси


Федорович, Я. Т. Нафтогазопромислові машини і комплекси : метод. вказ. до самостійної роботи / Я. Т. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 26 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни “Нафтогазопромислові машини і комплекси”. Розроблені відповідно до робочої програми зазначеної вище дисципліни. Методичні вказівки містять зміст дисципліни, методичні рекомендації з вивчення дисципліни, контрольні завдання з дисципліни та перелік питань для самоконтролю. Рекомендовано до використання магістрами очної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія і технології» спеціалізації «Обладнання нафтових і газових промислів»

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією


Кочкодан, В. Б. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією : метод. вказ. для самостійного вивчення дисципліни / В. Б. Кочкодан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 88 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Інформаційні системи і технології в управлінні організацією". Призначені для використання студентами всіх форм навчання спеціальності 8.03060101 – "Менеджмент організацій і адміністрування". У методичних вказівках наведено короткий конспект лекцій, плани семінарських занять, навчальні завдання, тести для самоперевірки знань, питання для самостійного вивчення тем, термінологічний словник основних понять, рекомендована література для самостійного засвоєння курсу "Інформаційні системи і технології в управлінні організацією".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved