Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (6) - D (1) - E (15) - F (2) - G (6) - H (5) - I (1) - L (2) - M (4) - O (2) - P (1) - S (3) - T (6) - W (1) - І (249) - А (207) - Б (95) - В (178) - Г (246) - Д (98) - Е (262) - Ж (1) - З (155) - К (214) - Л (60) - М (456) - Н (228) - О (667) - П (406) - Р (123) - С (310) - Т (407) - У (119) - Ф (126) - Х (19)

Розробка нафтових і газових родовищ


Вольченко, Д. О. Розробка нафтових і газових родовищ : курсове проектування / Д. О. Вольченко, М. О. Псюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 26 с.

У курсовому проектуванні з дисципліни “Розробка нафтових і газових родовищ” викладено питання організації курсового проектування, наведено зміст курсової роботи, подано рекомендації з її виконання і оформлення розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини.

Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ


Кондрат, Р. М. Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ. : методичні вказівки з розв'язування задач / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат, Н. С. Дячук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 209 с.

У методичних вказівках з дисципліни “ Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ” розглядаються питання розробки газових і газоконденсатних родовищ, експлуатації свердловин, збору, промислової підготовки природного газу.

Системи технологій


Кондрат, О. Р. Системи технологій : методичні вказівки з іспитовими тестовими завданнями / О. Р. Кондрат, Н. С. Дячук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 121 с.

У методичних вказівках наведені мета і завдання дисципліни “Системи технологій”, теми і зміст лекційних і практичних занять, перелік запитань для контролю знань студентів з дисципліни, тести до лекційного матеріалу, перелік рекомендованих джерел. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальних дисциплін та навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Менеджмент організацій”.

Технологія спорудження трубопроводів


Шлапак, Л. С. Технологія спорудження трубопроводів : лабораторний практикум / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 41 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Технологія спорудження трубопроводів" з використанням комп'ютерного оброблення результатів. Розроблений відповідно до робочої програми курсу.

Моделювання процесів буріння


Мислюк, М. А. Моделювання процесів буріння : лабораторний практикум / М. А. Мислюк, Ю. М. Салижин, В. В. Богославець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 59 с.

Лабораторний практикум складено згідно з робочою програмою дисципліни «Моделювання процесів буріння», містить загальні методичні вказівки, перелік лабораторних робіт, перелік рекомендованих джерел, додатки.

Буріння на воду і тверді корисні копалини


Волобуєв, А. І. Буріння на воду і тверді корисні копалини : практикум / А. І. Волобуєв, М. М. Слепко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 61 c.

Практикум складений згідно з програмою курсу "Буріння на воду і тверді корисні копалини" для студентів, що навчаються за спеціальністю "Буріння свердловин" (освітньо–кваліфікаційні рівні 7.05030103 - спеціаліст і 8.05030103 – магістр). Призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни і розв’язанні практичних задач студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "Буріння".

Виробнича практика


Васько, І. С. Виробнича практика : методичні вказівки з виробничої практики / І. С. Васько, О. С. Бейзик, Б. М. Малярчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 15 с.

Методичні вказівки складені згідно з робочим навчальним планом для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів7.090306 – спеціаліст, 8.090306 – магістр спеціальності “Буріння” і призначені для самостійної роботи в період проходження виробничої практики студентами денної форми навчання.

Бурові промивальні рідини


Колісник, В. І. Бурові промивальні рідини : курсове проектування / В. І. Колісник, М. І. Оринчак, О. С. Бейзик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 44 с.

Методичні вказівки складено згідно з програмою курсу «Бурові промивальні рідини» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво» (освітньо–кваліфікаційний рівень – бакалавр). Призначений для надання допомоги при виконанні курсової роботи з цієї дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "Буріння свердловин".

Технологія спорудження трубопроводів


Шлапак, Л. С. Технологія спорудження трубопроводів : конспект лекцій / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 380 с.

В конспекті сформовано мету, завдання та зміст курсу, дається методично оброблений схематизований матеріал, що за змістом і структурою відповідає вимогам робочої програми дисципліни, розкривається виконання, оформлення та захист чотирьох розрахункових робіт, приклади для підготовки до практичних занять, наведено список рекомендованої літератури.

Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів


Дорошенко, Я. В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів : курсове проектування / Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 56 с.

Наведено мету та завдання, які повинен навчитися вирішувати студент під час курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, рекомендації з написання основних розділів пояснювальної записки і виконання графічної частини, вимоги до їх оформлення, перелік рекомендованих джерел для курсового проектування, встановлено вимоги до структури та змісту курсового проекту.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved