Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (5) - D (1) - E (14) - F (2) - G (6) - H (5) - I (1) - L (2) - M (4) - O (2) - S (3) - T (6) - W (1) - І (243) - А (203) - Б (89) - В (173) - Г (241) - Д (98) - Е (253) - Ж (1) - З (148) - К (209) - Л (60) - М (443) - Н (223) - О (653) - П (401) - Р (120) - С (300) - Т (400) - У (108) - Ф (124) - Х (17) - Ц (20)

Розрахунок, монтаж і експлуатація бурового обладнання


Копей, Б. В. Розрахунок, монтаж і експлуатація бурового обладнання : підручник / Б. В. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 446 с.

Підручник з курсів "Монтаж і експлуатація бурового обладнання" та "Бурове обладнання" містить дані про склад, будову, конструкції, функції, параметри, особливості монтажу І експлуатації обладнання, що використовується при бурінні нафтових І газових свердловин. До багатьох тем додаються методичні вказівки з виконання практичного заняття. Наводяться приклади розв'язання окремих практичних задач за допомогою ЕОМ.

Буріння нафтових і газових свердловин


Ковбасюк, І. М. Буріння нафтових і газових свердловин : конспект лекцій / І. М. Ковбасюк, Є. Р. Мрозек. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 174 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу “Буріння нафтових і газових свердловин” для спеціальності 6.070700 – “Геологія нафти і газу” і призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форм навчання.

Бурові промивні рідини


Коцкулич, Я. С. Бурові промивні рідини : підручник / Я. С. Коцкулич, М. І. Оринчак, М. М. Оринчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 500 с.

Подані відомості про основні поняття та функції бурових промивних рідин. Розглянуті властивості, оптимальні величини домішок, переваги та недоліки хімічних реагентів, глинопорошків та обважнювачів, які використовуються при бурінні свердловин. Наведені основні властивості бурових промивних рідин, їх типи та умови застосування. Описані механізми для приготування, очистки та дегазації бурових промивних рідин. Виділені особливості технології промивання горизонтальних свердловин. Викладені правила охорони навколишнього середовища.

Проектування і спорудження міських і магістральних газопроводів


Грудз, Я. В. Проектування і спорудження міських і магістральних газопроводів : курсове проектування / Я. В. Грудз. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 56 с.

Вказівки включають мету курсового проектування, організаційні аспекти курсового проектування, характеристику пояснювальної записки, вимоги щодо оформлення курсового проекту, приблизну тематику курсових проектів, процедуру захисту. Методичні вказівки містять довідковий матеріал необхідний для виконання курсового проекту.

Випробування бурового і нафтогазопромислового обладнання


Костриба, І. В. Випробування бурового і нафтогазопромислового обладнання : метод. вказівки / І. В. Костриба, І. І. Шостаківський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 75 с.

Методичні вказівки формують основні вимоги до знань та умінь, які необхідні в процесі випробування бурового і нафтогазопромислового обладнання. Містять зміст теоретичного матеріалу; перелік основних умінь, якими повинні володіти студенти; норми, вимоги та рекомендації щодо випробування нафтогазового обладнання; контрольні завдання; перелік питань для контролю та атестації знань студентів; перелік рекомендованих джерел.

Дослідження свердловин на морі


Фем'як, Я. М. Дослідження свердловин на морі : конспект лекцій / Я. М. Фем'як, В. Р. Возний, Я. Я. Якимечко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 288 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу “Дослідження свердловин на морі” для студентів бакалаврату спеціальності “Видобування нафти і газу”, спеціалізації “Морські нафтогазові технології”. Призначений для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання при вивченні навчальної дисципліни. Розглянуто основні аспекти проведення досліджень свердловин континентального шельфу Чорного і Азовського морів, обробки отриманих результатів, технології і техніки проведення досліджень свердловин на морі.

Фізика нафтового і газового пласта


Соломчак, Я. В. Фізика нафтового і газового пласта : лабораторний практикум. Ч.1 : Роботи 1-8 / Я. В. Соломчак, М. О. Псюк, В. Д. Середюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 94 с.

Частина 1 лабораторного практикуму з фізики нафтового і газового пласта призначена для студентів спеціальності «Видобування нафти і газу» і являє собою практичний посібник при вивченні дисципліни “Фізика нафтового і газового пласта”, а також для студентів інших спеціальностей при вивченні дисциплін “Розробка нафтових і газових родовищ”, ”Технологія видобування і підготовки нафти і газу”, “Технологічні процеси нафтогазовидобутку”.

Проектування та експлуатація складів нафти і нафтопродуктів


Лісафін, В. П. Проектування та експлуатація складів нафти і нафтопродуктів : підручник / В. П. Лісафін, Д. В. Лісафін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 597 с.

У підручнику наведені загальні та спеціальні відомості про склади нафти і нафтопродуктів – нафтобази, резервуарні парки нафто- та нафтопродуктопроводів, підземні сховища нафтопродуктів, видаткові склади нафтопродуктів, автозаправні станції. Розглянуті теоретичні основи процесів приймання, зберігання та відвантаження нафтопродуктів, викладені основні нормативні вимоги з питань проектування та експлуатації основного та допоміжного обладнання складів нафти і нафтопродуктів.

Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів


Якимів, Й. В. Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів : навч. посіб. / Й. В. Якимів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 366 с.

У навчальному посібнику подаються теоретичні основи, довідкові матеріали та приклади розрахунків основних технологічних процесів трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів при ізотермічному та неізотермічному перекачуванні.

Типові технологічні процеси і об'єкти виробництва


Якимів, Й. В. Типові технологічні процеси і об'єкти виробництва : лаб. практикум / Й. В. Якимів, Н. В. Люта. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2006. - 96 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Типові технологічні процеси і об’єкти виробництва”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Автоматизація технологічних процесів і виробництв», окремі лабораторні роботи можна рекомендувати студентам спеціальності «Газонафтопроводи і газонафтосховища» під час вивчення дисципліни «Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ». Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved